Dossiers (van 3-801 tot 3-900)

Nummer Titel Datum
3-801 Wetsontwerp tot wijziging, wat insolventieprocedures betreft, van inzonderheid de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 25/5/2004
3-802 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en de wet van 28 april 1999 houdende omzetting van richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen 25/6/2004
3-803 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat met betrekking tot het erkennen van fracties 5/7/2004
3-804 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 7/7/2004
3-805 Wetsvoorstel ter verbetering van de toepassing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis 2/7/2004
3-806 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 2 van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van België, teneinde de toepassingssfeer uit te breiden tot microfilms en numerieke dragers 7/7/2004
3-807 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 8/7/2004
3-808 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel en van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake rituele slachtingen 5/7/2004
3-809 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145/24 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het rationeel energieverbruik in woningen nog meer aan te moedigen 8/6/2004
3-810 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 196, § 2, en 216, 2°, b, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 8/6/2004
3-811 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/6/2004
3-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/6/2004
3-813 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 14/7/2004
3-814 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80, eerste lid van het Wetboek der successierechten 7/6/2004
3-815 Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst 8/7/2004
3-816 Wetsontwerp betreffende de vergunning van handelsvestigingen (Ikea-wet) 20/4/2004
3-817 Wetsontwerp betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 22/6/2004
3-818 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten 22/6/2004
3-819 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende instellingen voor duurzame ontwikkeling fiscaal aftrekbaar te maken 23/6/2004
3-820 Wetsontwerp tot afschaffing van de wettelijke onbekwaamheid 23/6/2004
3-821 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te New York op 9 september 2002 20/7/2004
3-822 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetsbepalingen betreffende de werkstraf en de dienstverlening 16/7/2004
3-823 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het opnieuw mogelijk te maken om het examen inzake beroepsbekwaamheid en het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage in het Duits af te leggen 16/7/2004
3-824 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 16/7/2004
3-825 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
----------
Herziening van artikel 68, § 2, van de Grondwet ten einde de stemplicht af te schaffen
16/7/2004
3-826 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht 16/7/2004
3-827 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de echtgenoot van de gefailleerde 16/7/2004
3-828 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 16/7/2004
3-829 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat betreft de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 16/7/2004
3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
3-831 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de ziekteverzekeringswet van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas 20/7/2004
3-832 Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed daarvan op de gezondheid van de mens 20/7/2004
3-833 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek om de afdwingbaarheid van de persoonlijke omgang met de kinderen bij een echt- of feitelijke scheiding te verbeteren 28/7/2004
3-834 Wetsvoorstel inzake het verbod op de financiering van de productie, het gebruik en het bezit van antipersoonsmijnen 30/8/2004
3-835 Wetsvoorstel tot instelling van een Raad voor maatschappelijk verantwoorde beleggingen bij de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie 30/8/2004
3-836 Verslag van de Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) ten behoeve van het Parlement (1 januari 2002 - 31 december 2003) 1/9/2004
3-837 Voorstel van kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 18/8/2004
3-838 Wetsvoorstel betreffende de commissies en de beroepscommissies bedoeld in de kaderwet tot regeling van de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 18/8/2004
3-839 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 31/8/2004
3-840 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek teneinde een summiere laagdrempelige bemiddelingsprocedure in te voeren 6/9/2004
3-841 Wetsvoorstel tot instelling van een sociale rulingcommissie bevoegd om voorafgaande beslissingen te nemen betreffende het statuut van werknemers en zelfstandigen 13/9/2004
3-842 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de gecoördineerde kinderbijslagwet voor werknemers 17/9/2004
3-843 Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 47bis in de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten 17/9/2004
3-844 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de instelling van een auditcomité binnen de ter beurze genoteerde vennootschappen 22/9/2004
3-845 Wetsvoorstel betreffende telewerk 22/9/2004
3-846 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 22/9/2004
3-847 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende de eed 22/9/2004
3-848 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft 28/9/2004
3-849 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken 30/9/2004
3-850 Wetsvoorstel houdende oprichting van een Nationaal Register van plegers van seksuele misdrijven binnen het Centraal Strafregister 1/10/2004
3-851 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 276 en 405bis van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren voor daders van misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid 1/10/2004
3-852 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1° Overeenkomst, door de Raad vastgesteld overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 29 mei 2000;
2° Protocol vastgesteld door de Raad overeenkomstig artikel 34 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst betreffende de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie, gedaan te Luxemburg op 16 oktober 2001
4/10/2004
3-853 Voorstel van resolutie over de humanitaire toestand en de schendingen van de rechten van de mens in Darfur 4/10/2004
3-854 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 5/10/2004
3-855 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 7/10/2004
3-856 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 419bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de toerekeningsorde van de betalingen, om aldus op te treden tegen overmatige schuldenlast 7/10/2004
3-857 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling te stimuleren 7/10/2004
3-858 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 8/10/2004
3-859 Wetsvoorstel betreffende de aanschaf en het bezit van honden door particulieren 12/10/2004
3-860 Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie
----------
Verslag ten behoeve van het Parlement (22 september 2002 - 31 december 2003)
16/9/2004
3-861 Wetsvoorstel tot wjziging van artikel 131bis van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen, om het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen aan de inkomensgarantie voor ouderen te koppelen 12/10/2004
3-862 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 29bis in de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met betrekking tot de opsporing van gestolen goederen 12/10/2004
3-863 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 12/10/2004
3-864 Bespreking van het Eerste Verslag aan de Wetgevende Kamers (22 september 2002 - 31 december 2003) van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie 20/10/2004
3-865 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrekbaarheid mogelijk te maken van veiligheidsuitrusting voor het gebruik van een motorfiets voor beroepsverplaatsingen 15/10/2004
3-866 De problematiek van de toetreding van Turkije tot de Europese Unie 19/10/2004
3-867 De eerlijke handel 4/10/2004
3-868 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 66 van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, met een overgangsbepaling inzake de boekhoudkundige verplichtingen 15/10/2004
3-869 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 117 en tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het bevorderen van de ontwikkeling van het menselijk kapitaal en van het levenslang leren 20/10/2004
3-870 Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire activiteiten van Iran 20/10/2004
3-871 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 56 van het Strafwetboek teneinde herhaling van misdaad na wanbedrijf te bestraffen 20/10/2004
3-872 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 20/10/2004
3-873 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1017 van het Gerechtelijk Wetboek, wat de kosten van de rechtspleging betreft in alle geschillen betreffende de toepassing van een wet inzake onteigening ten algemenen nutte 20/10/2004
3-874 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten 20/10/2004
3-875 Voorstel van resolutie betreffende de schuldkwijtschelding voor de armste landen 21/10/2004
3-876 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 29/6/2004
3-877 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek 16/8/2004
3-878 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde de termijnen in te korten die in acht moeten worden genomen voordat de gemeentelijke aanvullende reglementen over de openbare wegen in werking kunnen worden gesteld 22/10/2004
3-879 Voorstel van resolutie om reflectie op gang te brengen over de mogelijkheid om op school lessen te volgen die voorbereiden op het theoretisch rijexamen 22/10/2004
3-880 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer teneinde de gebruikers van rolschaatsen en steps te beschermen 22/10/2004
3-881 Voorstel van resolutie tot bescherming van de gebruikers van rolschaatsen en steps op momenten dat het zicht beperkt is 22/10/2004
3-882 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de schuldeisers in het kader van een gerechtelijk akkoord of faillissement 25/10/2004
3-883 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 76 en tot wijziging van artikel 78 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd 26/10/2004
3-884 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1024bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1072bis van hetzelfde Wetboek, in verband met gedingen betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten 26/10/2004
3-885 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten 26/10/2004
3-886 De eindeloopbaanproblematiek in de privésector en de overheidssector 8/11/2004
3-887 Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 28/10/2004
3-888 De problematiek van de kindsoldaten 26/10/2004
3-889 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 191, eerste lid, 15°quater, § 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 14/10/2004
3-890 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzake de taalkennis van voor een uitvoerend mandaat voorgedragen mandatarissen uit de plaatselijke diensten van Brussel-Hoofdstad 29/10/2004
3-891 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, wat betreft de verdeling van de betrekkingen in de diensten waarvan de werkkring het ganse land bestrijkt 3/11/2004
3-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek evenals zijn bijlage 5/11/2004
3-893 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
3-894 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
3-895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek 5/11/2004
3-896 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44/1, vierde lid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 9/11/2004
3-897 Het beleid met betrekking tot de psychiatrische zorg 17/11/2004
3-898 Voorstel van resolutie om een meer samenhangend slachtofferbeleid te garanderen 9/11/2004
3-899 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen voor de zogenaamde borg uit vrijgevigheid te verduidelijken 10/11/2004
3-900 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter bevordering van de zelffinanciering van de ondernemingen 10/11/2004