Dossiers (van 3-701 tot 3-800)

Nummer Titel Datum
3-701 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 14/5/2004
3-702 Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŽn 14/5/2004
3-703 Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van oudere holebi's in BelgiŽ 5/8/2004
3-704 Bezoek aan de ESA-installaties en het "Euro Space Center" te Redu - vrijdag 14 mei 2004 14/5/2004
3-705 Wetsvoorstel betreffende het verbod voor alle vennootschappen die in BelgiŽ een openbaar beroep doen op het spaarwezen om rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in een onderneming waarvan een maatschappelijke zetel zich in een belastingparadijs bevindt 17/5/2004
3-706 Resolutie inzake de invoering van sport- en cultuurcheques 19/5/2004
3-707 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de uitbreiding van het moederschapsverlof 18/5/2004
3-708 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale zaken mogelijk te maken zitting te hebben in aangelegenheden betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden betreffende rust- en overlevingspensioenen 19/5/2004
3-709 Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling voor bepaalde sectoren 7/4/2004
3-710 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 19/4/2004
3-711 Wetsontwerp houdende invoering van de wederzijdse bijstand op het gebied van de jaarlijkse taks op de verzekeringscontracten in het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen 20/4/2004
3-712 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 27/4/2004
3-713 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 25/5/2004
3-714 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage 25/5/2004
3-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken in staat te stellen zitting te houden in kort geding 26/5/2004
3-716 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de bevoegdheid inzake de magistratenopleiding over te hevelen naar de Hoge Raad voor de Justitie 26/5/2004
3-717 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de steun aan de KMO's in de fiscale wetgeving te verankeren 26/5/2004
3-718 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, door middel van de invoering van maatregelen inzake de gevaarlijke honden 27/5/2004
3-719 Voorstel van resolutie strekkende om beter rekening te houden met de belangen van fietsers in het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg 27/5/2004
3-720 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de deelname aan de verkiezingen te bevorderen 27/5/2004
3-721 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen met het oog op het heffen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen 27/5/2004
3-722 Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen 31/3/2004
3-723 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met betrekking tot de arbeidsongeschiktheidsregeling voor zelfstandigen 28/5/2004
3-724 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 teneinde het inkomen van de invaliden te verhogen door de aanpassing van het inkomensplafond voor de personen ten laste 28/5/2004
3-725 Algemeen activiteitenverslag 2003 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 26/5/2004
3-726 Voorstel van resolutie aangaande de intrekking van het voorstel voor een richtlijn betreffende diensten op de interne markt 3/6/2004
3-727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 3/6/2004
3-728 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de brandweer 3/6/2004
3-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een verplichte nationale registratie van melanomen van de huid 3/6/2004
3-730 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 3/6/2004
3-731 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de omzetting van de richtlijn van de Raad van de Europese Unie van 3 juni 2003 (2003/49/EG) betreffende een gemeenschappelijke belastingregeling inzake uitkeringen van interest en royalty's tussen verbonden ondernemingen van verschillende lidstaten te verwezenlijken 29/4/2004
3-732 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 30/4/2004
3-733 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen 4/5/2004
3-734 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 287ter van het Gerechtelijk Wetboek 28/4/2004
3-735 Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen betreffende de medisch-farmaceutische cumulatie 8/6/2004
3-736 De micro-economische gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie 31/3/2004
3-737 Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
9/6/2004
3-738 Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
9/6/2004
3-739 Herziening van titel IV van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende internationale rechtscolleges
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
----------
Voorstel tot herziening van de Grondwet houdende de invoeging van een nieuw artikel 169bis inzake het Internationaal Strafhof en de internationale strafgerechten in de titel IV van de Grondwet
9/6/2004
3-740 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, ondertekend te Brussel op 11 december 2002, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende Slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970 11/6/2004
3-741 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Brasilia op 20 november 2002, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Federatieve Republiek BraziliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Brasilia op 23 juni 1972 11/6/2004
3-742 Ontwerp van programmawet 18/5/2004
3-743 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 18/5/2004
3-744 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 3/5/2004
3-745 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 29 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap, met betrekking tot de vrijstelling voor bijkomend personeel 10/5/2004
3-746 Voorstel van resolutie betreffende de vrije toegang tot musea 10/6/2004
3-747 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en van de wet van 11 maart 2003 tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier 10/6/2004
3-748 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 26 maart 2002 11/6/2004
3-749 De Europese Raad van 17 en 18 juni 2004 15/6/2004
3-750 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een eurodistrict 15/6/2004
3-751 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 15/6/2004
3-752 Wetsvoorstel betreffende de werving en selectie van werknemers 16/6/2004
3-753 Openingszitting van de Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee (EPA)
Athene (22-23 maart 2004)
16/6/2004
3-754 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te voorzien in een objectieve berekening van de door de vader en de moeder te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen 17/6/2004
3-755 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende overuren 17/6/2004
3-756 Voorstel van resolutie inzake Noord-Cyprus 17/6/2004
3-757 Wetsvoorstel tot wijziging van de drugswet van 24 februari 1921 en de geneesmiddelenwet van 25 maart 1964 17/6/2004
3-758 Wetsvoorstel houdende de oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 17/6/2004
3-759 Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden 17/6/2004
3-760 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van de door de werkgever toegekende verhuisvergoedingen 17/6/2004
3-761 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 17/6/2004
3-762 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de drugswet van 24 februari 1921 17/6/2004
3-763 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de hergroepering van de geschillen die eigen zijn aan de ondernemingen bij de rechtbank van koophandel 17/6/2004
3-764 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 132 en 143 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de tenlasteneming van bepaalde personen ouder dan 65 jaar 18/5/2004
3-765 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 138 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde rekening te houden met doodgeboren kinderen bij de vaststelling van de personen ten laste 18/5/2004
3-766 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrek van opvangkosten van kinderen die de leeftijd van 12 jaar niet hebben 18/5/2004
3-767 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken, ondertekend te Brussel op 7 juli 1997 17/6/2004
3-768 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake Plantgenetische Hulpbronnen voor Voeding en Landbouw, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Rome op 6 juni 2002 17/6/2004
3-769 De toepassing van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel 19/10/2004
3-770 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzake snelheidsbegrenzers 22/6/2004
3-771 Voorstel van resolutie betreffende een wereldwijd verbod op de productie en het gebruik van asbest 22/6/2004
3-772 Voorstel van resolutie betreffende het vraagstuk van de "vrijlating" van vreemdelingen en asielzoekers in de transitzone van de luchthaven, die ze niet mogen verlaten 22/6/2004
3-773 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders teneinde werklozen te beschermen tegen een willekeurige sanctie 22/6/2004
3-774 Wetsvoorstel houdende de organisatie van sociale verkiezingen in de overheidssector 22/6/2004
3-775 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 22/6/2004
3-776 Wetsvoorstel ter beteugeling van het familiaal geweld en tot aanvulling van artikel 458 van het Strafwetboek 24/6/2004
3-777 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 24/6/2004
3-778 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 171 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de pensioenen, renten en als zodanig geldende toelagen die toegekend worden aan grensarbeiders 24/6/2004
3-779 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 3ter in de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 24/6/2004
3-780 Voorstel van resolutie tot erkenning van de specifieke problematiek van ouderen en de situatie van AIDS-wezen in Rwanda 24/6/2004
3-781 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling 23/10/2003
3-782 Activiteitenverslag 2003 van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten 25/6/2004
3-783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen, teneinde van 11 juli, 27 september en 15 november wettelijke feestdagen te maken 30/6/2004
3-784 Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden - XXXIe COSAC, Dublin, 19 en 20 mei 2004 19/5/2004
3-785 De toestand in Ivoorkust 29/6/2004
3-786 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling teneinde er in geval van wettelijke herhaling voor te zorgen dat een groter gedeelte van de vrijheidsbenemende straf wordt uitgezeten 1/7/2004
3-787 Wetsvoorstel tot aanvulling van boek II, titel Iter, van het Strafwetboek teneinde het aanzetten tot of de verheerlijking van terrorisme te beteugelen 28/6/2004
3-788 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 28/6/2004
3-789 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de Hoofdstedelijke Dienst voor brandweer en dringende medische hulp betreft, van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen 1/7/2004
3-790 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 60, 65 en 70 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de politierechtbanken en de vrederechters 1/7/2004
3-791 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica 1/7/2004
3-792 Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker 1/7/2004
3-793 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 105novies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde er de verplichting in op te nemen om de telefoonoproepen per seconde aan te rekenen 1/7/2004
3-794 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 2/7/2004
3-795 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt door de invoeging daarin van het voor eenieder geldend recht om op pijnbestrijding gerichte zorg toegediend te krijgen, alsmede van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 4/12/2003
3-796 Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en tot uitbreiding van het personele toepassingsgebied van de installatiepremie 24/6/2004
3-797 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop 28/5/2004
3-798 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt 10/6/2004
3-799 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 september 1933 op de bescherming van de titels van hoger onderwijs, wat de door de Koninklijke Militaire School verleende academische graden betreft 15/6/2004
3-800 Wetsontwerp tot invoering van een heffing op omwisselingen van deviezen, bankbiljetten en munten 15/7/2003