Dossiers (van 3-601 tot 3-700)

Nummer Titel Datum
3-601 Ontwerp van tekst houdende herziening van titel II van de Grondwet om er een nieuw artikel in te voegen betreffende de afschaffing van de doodstraf 25/9/2003
3-602 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid 29/3/2004
3-603 De millenniumdoelstellingen 29/3/2004
3-604 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op het waarborgen van het kiesrecht van mensen met een beperkte mobiliteit 19/1/2004
3-605 Wetsontwerp tot aanpassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van het pensioensparen 2/3/2004
3-606 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de restaurantkosten 12/3/2004
3-607 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie 22/1/2004
3-608 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht 3/12/2003
3-609 Wetsontwerp betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 15/3/2004
3-610 Wetsontwerp betreffende de verhaalmiddelen inzake de wet van ... betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 15/3/2004
3-611 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 1/3/2004
3-612 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op het instellen van het opschortend gevolg van het gerechtelijk verhaal ingeleid tegen de beslissingen van de gewestelijk directeurs van de RVA 2/4/2004
3-613 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 21bis in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om de overheidsfinanciering van de individuele campagnes in te stellen 2/4/2004
3-614 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot het fiscale statuut van de parlementsleden 2/4/2004
3-615 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 2/4/2004
3-616 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, met het oog op de invoering van een opvoedersvergoeding voor en de toekenning van een sociaal statuut aan de thuiswerkende ouder 2/4/2004
3-617 Wetsvoorstel houdende instelling van een gezinseffectenrapport 2/4/2004
3-618 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 107 van de bij het koninklijk besluit van 19 december 1939 samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en houdende afschaffing van het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten 2/4/2004
3-619 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof en tot verhoging van de onderbrekingsuitkering in geval van ouderschapsverlof, palliatief verlof en zorgverlof 2/4/2004
3-620 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creŽren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars 2/4/2004
3-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, tot verbod van de organisaties van privť-personen die tot doel hebben de instanties die wettelijk belast zijn met het toezicht op de politiediensten, te vervangen of in hun plaats te treden 2/4/2004
3-622 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de bevoegdheden van de algemene vergadering van de afdeling administratie van de Raad van State en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 13 januari 1973 2/4/2004
3-623 Voorstel van bijzondere wet houdende reorganisatie van het Hoog Comitť van toezicht en tot opname ervan in het Rekenhof 2/4/2004
3-624 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen 2/4/2004
3-625 Voorstel van resolutie betreffende het factureren van telefoondiensten en het informeren van de verbruikers 2/4/2004
3-626 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake wederzijdse bijstand en samenwerking tussen de douane-administraties, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 december 1997 8/4/2004
3-627 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1į het Zesde Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2į het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3į de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en
4į de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van De Post,
gedaan te Peking op 15 september 1999
8/4/2004
3-628 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 7 bij de Herziene Rijnvaartakte, ondertekend te Straatsburg op 27 november 2002 8/4/2004
3-629 Benoeming van 22 leden niet-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie 12/5/2004
3-630 Wetsvoorstel houdende wijziging van sommige bepalingen inzake studentenarbeid 8/4/2004
3-631 Internationale samenwerking bij de bestrijding van het terrorisme 23/3/2004
3-632 Een vrouwenhuis in Istalif (Afghanistan) 31/3/2004
3-633 Voorstel van resolutie tot erkenning van een gewaarborgde minimale basismobiliteit 8/4/2004
3-634 Wetsvoorstel tot aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aannemings- en de onderaannemingsovereenkomst 19/4/2004
3-635 Het Europees ruimtevaartbeleid 21/4/2004
3-636 Wetsvoorstel tot instelling van een ethisch register en tot het opleggen van een verbod overheidsopdrachten te krijgen voor natuurlijke personen en rechtspersonen die de wet van 30 juli 1981 hebben overtreden 20/4/2004
3-637 Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene bepalingen teneinde het recht op huisvesting beter te waarborgen 20/4/2004
3-638 De situatie in het Midden-Oosten 20/4/2004
3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
3-640 Voorstel van resolutie betreffende de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden in CisjordaniŽ 22/4/2004
3-641 Voorstel van resolutie betreffende de escalatie van de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie 22/4/2004
3-642 Voorstel van resolutie strekkende tot het herstellen van de internationale rechtsorde en de eerbiediging van de mensenrechten in het Midden-Oosten 22/4/2004
3-643 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 16 oktober 2001 22/4/2004
3-644 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking in politie- en douanezaken, ondertekend te Doornik op 5 maart 2001, en met de Uitwisseling van brieven ter aanvulling van de Overeenkomst, gedaan te Parijs en Brussel op 10 juni 2002 22/4/2004
3-645 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Estland betreffende de politiesamenwerking, ondertekend te Tallinn op 11 juni 2001 22/4/2004
3-646 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

***

Verkiezingen voor het Europees Parlement en de Raden van 13 juni 2004

***

Regeling van de verkiezingscampagne en beperking, controle en aangifte van de verkiezingsuitgaven
26/4/2004
3-647 Wetsontwerp tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing 17/3/2004
3-648 Wetsontwerp tot oprichting van een Parlementair Comitť belast met de wetsevaluatie 26/6/2003
3-649 Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst 23/4/2004
3-650 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Strafwetboek, om gedwongen huwelijken tegen te gaan 23/4/2004
3-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259terdecies van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
3-652 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
3-653 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een fiscale regeling, "tante-Agaathregeling" genaamd, ten voordele van beginnende ondernemers 23/4/2004
3-654 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek 23/4/2004
3-655 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 682bis in hetzelfde wetboek betreffende de procedure voor het onderzoek door het Hof van Cassatie van de verzoeken om rechtsbijstand 23/4/2004
3-656 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
- Protocol houdende wijziging van de GecoŲrdineerde Overeenkomst tot oprichting van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie;
- Protocol houdende intrekking van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg tot instelling van een bijzondere gemeenschap van ontvangsten wat betreft de op alcohol geheven accijnsrechten, van 23 mei 1935;
- Protocol houdende intrekking van het Bijzonder Protocol tussen BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de landbouw, van 29 januari 1963;
- Protocol houdende intrekking van het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de monetaire associatie en het Protocol tot uitvoering, van 9 maart 1981
gedaan te Brussel op 18 december 2002
27/4/2004
3-657 Voorstel van resolutie betreffende een objectieve kosten-batenanalyse van de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 29/4/2004
3-658 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op het tijdelijke der erediensten, met het oog op de intrekking van de erkenning van de islamitische eredienst, en tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten en van de bedienaars van de erediensten 29/4/2004
3-659 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, VIII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 28/4/2004
3-660 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Hong Kong op 10 december 2003 28/4/2004
3-661 Wetsontwerp tot omzetting van het besluit van de Raad van de Europese Unie van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken 15/3/2004
3-662 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 213 en 223 van het Wetboek van vennootschappen 27/1/2004
3-663 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten 30/4/2004
3-664 Voorstel van resolutie tot invoering van een reglement voor de gebruikers van rolschaatsen en steps wat betreft de verplichting om uitgerust te zijn met een aangepast geluidstoestel 30/4/2004
3-665 Bezoek aan de vzw Amazone, resource-centrum voor de gelijkheid tussen vrouwen en mannen 28/4/2004
3-666 De institutionele problematiek van de Wereldhandelsorganisatie 3/5/2004
3-667 De individualisering van de sociale zekerheidsrechten 5/5/2004
3-668 Wetsvoorstel tot splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde voor de verkiezing van het Europees Parlement 6/5/2004
3-669 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen transparanter te maken 6/5/2004
3-670 Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen 25/6/2003
3-671 Herziening van de Grondwet
Herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk IV, afdeling I, onderafdeling I, van de Grondwet
4/3/2004
3-672 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de arbeidsrechtbanken van Brugge en Namen-Dinant betreft, van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 7/5/2004
3-673 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in TunesiŽ 7/5/2004
3-674 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 7/5/2004
3-675 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van apothekers 10/5/2004
3-676 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen - Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2003) 10/5/2004
3-677 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen 11/5/2004
3-678 Voorstel van resolutie betreffende de kosteloosheid van de handelingen die de RVA werkzoekenden kan opleggen in het kader van het regeringsbeleid inzake de activering van het zoekgedrag 11/5/2004
3-679 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, aan de burgerlijke meerderjarigheid op achttien jaar 12/5/2004
3-680 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ:
- tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington op 2 december 1946;
- tot het Protocol, gedaan te Washington op 19 november 1956, bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington op 2 december 1946
11/5/2004
3-681 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de bestrijding van het tabaksgebruik, aangenomen te GenŤve op 21 mei 2003 12/5/2004
3-682 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de ontvluchting van gevangenen 13/5/2004
3-683 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen pesterij op het werk betreft 13/5/2004
3-684 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van de mogelijkheid een sticker aan te brengen op verkeerd geparkeerde voertuigen 13/5/2004
3-685 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 747, 748 en 751 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de datum van het neerleggen van de conclusies door de partijen en de gevolgen van het laattijdig neerleggen van die akten te bepalen 13/5/2004
3-686 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 13/5/2004
3-687 Voorstel van resolutie betreffende de tenuitvoerlegging van structurele maatregelen om de groei en de ontwikkeling van de horecasector te waarborgen 13/5/2004
3-688 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een vredesbelastingfonds 13/5/2004
3-689 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 13/5/2004
3-690 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van strafvordering 3/3/2004
3-691 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 2003 en van 23 januari 2004 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 5/4/2004
3-692 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een uitvoeringsimmuniteit ten aanzien van buitenlandse cultuurgoederen die in BelgiŽ voor het publiek vertoond worden 27/4/2004
3-693 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E 9/4/2004
3-694 Wetsontwerp met betrekking tot de bijdrage van BelgiŽ aan de dertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie 16/4/2004
3-695 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsuitkering ten voordele van zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten met het oog op de invoering van adoptierust en een adoptieuitkering voor zelfstandigen 14/5/2004
3-696 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een communautaire feestdag 14/5/2004
3-697 Wetsontwerp tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 14/5/2004
3-698 Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet en van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van de nabevallingsrust bij een meerlinggeboorte en de verlenging van de nabevallingsrust bij hospitalisatie van een pasgeboren kind 14/5/2004
3-699 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de aftrekbaarheid van de uitgaven voor kinderoppas 14/5/2004
3-700 Ontwerp tot herziening van artikel 41, tweede en vijfde lid, tweede volzin, van de Grondwet 21/11/2003