Dossiers (van 3-501 tot 3-600)

Nummer Titel Datum
3-501 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van drukwerk met een racistisch, xenofoob of negationistisch karakter 5/2/2004
3-502 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verplichte keuring voor motorfietsen betreft, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen 5/2/2004
3-503 Wetsontwerp tot wijziging van de overgangsregeling van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen 28/1/2004
3-504 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot de benoeming in overtal van magistraten 16/12/2003
3-505 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ArmeniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 6/2/2004
3-506 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Conventie met betrekking tot het Landschap, gedaan te Firenze op 20 oktober 2000 9/2/2004
3-507 Voorstel tot vervanging van artikel 73 van het reglement van de Senaat teneinde de gewone motie tot besluit van vragen om uitleg af te schaffen 9/2/2004
3-508 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van het Burgerlijk Wetboek, wat de repatriŽring van de overledene betreft 10/2/2004
3-509 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 491 en 496 van het Strafwetboek om het bedrieglijke gebruik van vrijgevigheid te beteugelen 10/2/2004
3-510 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 211 van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/2/2004
3-511 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek inzake noodweer 10/2/2004
3-512 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, teneinde de financiŽle weerslag van de pensioenen van burgemeester, schepen en OCMW-voorzitter op de gemeentefinanciŽn te wijzigen 11/2/2004
3-513 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 11/2/2004
3-514 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en van de wet van 31 augustus 1998 houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken, in het licht van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij 12/2/2004
3-515 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State van 12 januari 1973 en van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 24/9/2003
3-516 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 2/10/2003
3-517 Wetsvoorstel tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op de principiŽle afschaffing van de terugvorderingmogelijkheid door het OCMW van de kosten gemaakt voor maatschappelijke dienstverlening in het kader van de opname van ouderen in een rusthuis 13/2/2004
3-518 Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers 13/2/2004
3-519 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer teneinde ervoor te zorgen dat de gereserveerde parkeerplaatsen voor personen met een handicap niet door anderen worden ingenomen 19/2/2004
3-520 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde op fiscaal vlak beter rekening te houden met de zorgbehoevendheid van de senioren 19/2/2004
3-521 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de voorrechten en immuniteiten die aan het Instituut voor veiligheidsstudies en het Satellietcentrum van de Europese Unie, alsmede aan hun organen en de leden van hun personeel worden verleend, gedaan te Brussel op 15 oktober 2001 19/2/2004
3-522 Wetsontwerp tot herinvoering in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen van de bevoegdheid van officieren van gerechtelijke politie om 's nachts alle plaatsen te betreden en te doorzoeken zonder voorafgaande toelating van de politierechtbank 4/2/2004
3-523 Voorstel van resolutie betreffende seksuele verminkingen 17/2/2004
3-524 Wetsontwerp betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden 19/12/2003
3-525 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 juni 1998 houdende oprichting van een Informatie- en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties 5/2/2004
3-526 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake merkenrecht en het Uitvoeringsreglement, gedaan te GenŤve op 27 oktober 1994 25/2/2004
3-527 Verslag van de Commission for Africa 21/6/2005
3-528 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de mobiliteit van de magistraten aan te moedigen 26/2/2004
3-529 Het Belgische ruimtevaartbeleid 19/2/2004
3-530 Voorstel van resolutie om de invoering aan te moedigen van nieuwe vormen van breedbandtoegang die rekening houden met de bijzonder technische kenmerken ervan 2/3/2004
3-531 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering 2/3/2004
3-532 Voorstel van resolutie over de ondersteuning van buurtbemiddelingsprojecten van lokale overheden 2/3/2004
3-533 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij 2/3/2004
3-534 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 590 van het Wetboek van strafvordering 3/3/2004
3-535 Voorstel van resolutie over de bewonerskaarten 3/3/2004
3-536 Voorstel van resolutie over de aankoop van software door de federale overheidsbesturen 3/3/2004
3-537 Wetsvoorstel tot wijziging van titel III van het Kieswetboek, inzake de aanwijzing van de voorzitters, bijzitters en secretarissen in de verschillende stem- en telbureaus 3/3/2004
3-538 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 3/3/2004
3-539 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 4/3/2004
3-540 Voorstel tot wijziging van artikel 16 van het reglement van de Senaat 4/3/2004
3-541 Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie 24/12/2003
3-542 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de bestraffing van mensensmokkel gelijk te schakelen met de bestraffing van mensenhandel 5/3/2004
3-543 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een internationaal verdrag over de wapenhandel 5/3/2004
3-544 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Hongarije, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek aan de Europese Economische Ruimte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 14 oktober 2003 3/3/2004
3-545 De mensenrechten (hoorzitting met een delegatie van Amnesty International in het kader van de 60e vergadering van de VN-Mensenrechtencommissie - GenŤve, 15 maart - 23 april 2004) 2/3/2004
3-546 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement, van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en van het Kieswetboek 19/2/2004
3-547 Mensenhandel en visafraude 9/12/2003
3-548 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek AlbaniŽ betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameakkoord), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Tirana op 17 april 2001 8/3/2004
3-549 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 5, ß 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, om het verbod op bepaalde campagnevormen te schrappen 8/3/2004
3-550 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 965, 981 en 989 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de procedures voor het deskundigenonderzoek te versnellen 8/3/2004
3-551 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde ondersteunende rechters en substituten evenals mobiele ondersteunende rechters aan te stellen 9/3/2004
3-552 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten 9/3/2004
3-553 Resolutie betreffende de strijd tegen het racisme en de xenofobie en, in het bijzonder, tegen het antisemitisme 10/3/2004
3-554 Wetsontwerp tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 20/1/2004
3-555 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 11/3/2004
3-556 Wetsontwerp houdende instemming met de Beschikking van de Raad in de samenstelling van de Staatshoofden en regeringsleiders van 21 maart 2003 inzake een wijziging van artikel 10.2 van de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank 16/3/2004
3-557 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de aan de sportclubs betaalde bijdragen aftrekbaar te maken 12/3/2004
3-558 De internationale rol van de Belgische universiteiten 9/3/2004
3-559 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten 11/3/2004
3-560 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 314bis van het Strafwetboek en de artikelen 90ter en 90quater van het Wetboek van strafvordering, teneinde in de mogelijkheid te voorzien alarmknoppen te gebruiken bij overvallen op handelszaken en bedreiging van bepaalde categorieŽn van uitoefenaars van vrije beroepen 11/3/2004
3-561 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, met het oog op de beperking van de vereiste tweetaligheid voor de griffiers tot 2/3 van de personeelsformatie 12/3/2004
3-562 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake cinematografische coproductie, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Straatsburg op 2 oktober 1992 15/3/2004
3-563 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van het Europese Parlement, de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 15/3/2004
3-564 Wetsontwerp tot aanpassing van verschillende kieswetten aan de verlaging van de verkiesbaarheidsleeftijd voor de Gewest- en Gemeenschapsraden 16/3/2004
3-565 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft 12/3/2004
3-566 Evaluatie van de hervorming van de politiediensten 9/3/2004
3-567 De Europese Raad van 25 en 26 maart 2004 23/3/2004
3-568 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met als doel de aftrek mogelijk te maken van kosten die betrekking hebben op woongebouwen 18/3/2004
3-569 Het wetgevings- en werkprogramma van de Commissie voor 2004 en de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap van de Europese Unie 3/2/2004
3-570 Wetsontwerp houdende de bekrachtiging van de volgende koninklijke besluiten :
a) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 betreffende de ondernemingsraden en de comitťs voor preventie en bescherming op het werk;
b) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de datum van de verkiezingen voor de aanwijzing van de afgevaardigden van het personeel bij de ondernemingsraden en bij de comitťs voor preventie en bescherming op het werk;
c) het koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot vaststelling van de berekeningswijze van het gemiddelde van de uitzendkrachten die door een gebruiker worden tewerkgesteld
9/3/2004
3-571 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 6, ß 1, VIII, 4į, eerste lid, en 31, ß 5, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 22, ß 5, eerste en tweede lid, van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de controlebevoegdheid van de Raden inzake verkiezingsuitgaven en inzake de voor het publiek bestemde mededelingen en voorlichtingscampagnes te verduidelijken 11/3/2004
3-572 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 11/3/2004
3-573 Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige wijze van afgifte van kiezers- en personenlijsten uit de bevolkingsregisters 19/3/2004
3-574 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het bedrag te verhogen van de uitgaven voor kinderopvang die voor aftrek van het totale inkomen in aanmerking komen, alsook, in het geval van zwaar zieke kinderen, het belastingvrije inkomen op te trekken 19/3/2004
3-575 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog een grotere transparantie van de vereffeningsprocedures ten aanzien van derden 19/3/2004
3-576 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, C, van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van artikel 289ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een verhoging van de belastingvrije som voor de kinderen die hoger onderwijs volgen en in een verhoging van het belastingkrediet 19/3/2004
3-577 Wetsvoorsel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 19/3/2004
3-578 De mobiliteit van patiŽnten in de Europese Unie 23/3/2004
3-579 Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 23/3/2004
3-580 Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische onderdanen, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen 23/3/2004
3-581 De toestand in Kosovo 4/12/2003
3-582 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en met de Bijlage, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1969 23/3/2004
3-583 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 25/3/2004
3-584 Wetsvoorstel ter invoering van sport- en cultuurcheques 25/3/2004
3-585 Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon 10/2/2004
3-586 Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn 19/12/2003
3-587 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingvermindering voor werken aan de eigen woning met het oog op het ouder worden 26/3/2004
3-588 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 29/3/2004
3-589 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 23ter in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de reclamecampagnes die aan bepaalde jaarlijkse feesten voorafgaan te reglementeren 29/3/2004
3-590 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 46 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, teneinde erin te voorzien dat bij de indiening van wetsontwerpen bij de Kamer van volksvertegenwoordigers of de Senaat het voorafgaand advies van de Inspectie van FinanciŽn wordt toegevoegd 29/3/2004
3-591 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de aftrek mogelijk te maken van de studiekosten in het hoger onderwijs 29/3/2004
3-592 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de vergoeding voor verbreking van arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd betreft, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 29/3/2004
3-593 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het statuut van de vrijwilligers te verbeteren 29/3/2004
3-594 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 132 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde meer rekening te houden met kinderen ten laste 29/3/2004
3-595 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde beter rekening te houden met de situatie van de eenoudergezinnen 29/3/2004
3-596 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een recht in te stellen om het belastingdossier te raadplegen in het raam van de bezwaarprocedure 29/3/2004
3-597 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden 29/3/2004
3-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden 29/3/2004
3-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden 29/3/2004
3-600 Voorstel van resolutie tot erkenning van de deportatie van de Tsjetsjenen door Stalin in 1944 als een misdaad tegen de menselijkheid en tot erkenning van de noodzaak van een politieke oplossing van het huidige Russisch-Tsjetsjeense conflict 29/3/2004