Dossiers (van 3-401 tot 3-500)

Nummer Titel Datum
3-401 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Aanvullende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 13 november 1984;
2į Aanvullende Overeenkomst nr. 2 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 23 oktober 1991;
3į Aanvullende Overeenkomst nr. 3 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlage, ondertekend te Parijs op 20 december 1994;
4į Aanvullende Overeenkomst nr. 4 tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de gezamenlijke uitvoering van een programma voor de observatie van de aarde, en Bijlagen, ondertekend te Parijs op 9 januari 1996
8/12/2003
3-402 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996 8/12/2003
3-403 Wetsontwerp houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Libanon, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 17 juni 2002 8/12/2003
3-404 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Regering van de Federale Republiek JoegoslaviŽ betreffende de terug- en overname van personen die niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst of verblijf op het grondgebied van de andere overeenkomstsluitende Staat, en met het Uitvoeringsprotocol en zijn Bijlagen 1 tot 8, gedaan te Belgrado op 19 juli 2002 8/12/2003
3-405 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Vlaamse Regering, de Regering van de Franse Gemeenschap en de Regering van het Waalse Gewest, enerzijds, en de Regering van de Franse Republiek, anderzijds, inzake de grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen en lokale openbare lichamen, ondertekend te Brussel op 16 september 2002 8/12/2003
3-406 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 276 van het Burgerlijk Wetboek 9/12/2003
3-407 Wetsvoorstel tot wijziging van de besluitwet van 24 januari 1945 betreffende de prophylaxe der geslachtsziekten 9/12/2003
3-408 Wetsvoorstel houdende wijziging van de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 10/12/2003
3-409 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek 11/12/2003
3-410 Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van hulp aan Burundi 6/1/2004
3-411 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie 11/12/2003
3-412 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, wat de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven betreft 11/12/2003
3-413 Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen 11/12/2003
3-414 Wetsontwerp houdende een sociaal plan voor de contractuele personeelsleden in dienst bij de Belgische strijdkrachten in Duitsland van wie het contract wordt verbroken ingevolge de terugkeer van deze strijdkrachten naar BelgiŽ 18/8/2003
3-415 Herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet, teneinde de Kamers op de tweede dinsdag van september bijeen te roepen 26/9/2003
3-416 Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek 12/12/2003
3-417 Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders 12/12/2003
3-418 Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting 21/1/2004
3-419 Wetsvoorstel betreffende de contraceptieve en therapeutische sterilisatie 12/12/2003
3-420 Wetsvoorstel tot het verlenen van beperkte politionele bevoegdheden aan hoofdredders en hun adjuncten 18/12/2003
3-421 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, ondertekend te Brussel op 14 november 2002 24/12/2003
3-422 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen in de Europese economische gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen, die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor Landbouw, alsmede van landbouwheffingen en douanerechten, van de belasting op de toegevoegde waarde en van bepaalde accijnzen 23/10/2003
3-423 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 13/11/2003
3-424 Ontwerp van programmawet 24/11/2003
3-425 Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen 24/11/2003
3-426 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs 31/10/2003
3-427 Wetsontwerp houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte 28/10/2003
3-428 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215, derde lid, 4į, van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 28/10/2003
3-429 Wetsontwerp tot invoering van nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers door bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 4/12/2003
3-430 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoudi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997 19/12/2003
3-431 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet 19/12/2003
3-432 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet 19/12/2003
3-433 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective 19/12/2003
3-434 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 19/12/2003
3-435 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst met het oog op de bescherming van de kandidaten en de leden van de paritaire overlegorganen 19/12/2003
3-436 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van 25 juni 2002 en van 23 september 2002 tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen, gehecht aan Besluit 76/787/EGKS, EEG, Euratom, en met de Bijlage 14/1/2004
3-437 Herziening van artikel 63, ß 2 en ß 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgish Staatsblad" nr. 128 - tweede editie van 10 april 2003)
6/1/2004
3-438 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden en de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van respectievelijk de Waalse Gewestraad en het Vlaams Parlement, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 6/1/2004
3-439 Voorstel van resolutie betreffende de verkeerspolitie 6/1/2004
3-440 Wetsvoorstel tot invoering van een eenvormige procedure voor de behandeling van klachten betreffende de rechterlijke organisatie 6/1/2004
3-441 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Sportfonds en invoering van sportcheques 8/1/2004
3-442 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling 8/1/2004
3-443 Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst 29/10/2003
3-444 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van BelgiŽ aan de negende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds 31/10/2003
3-445 Wetsontwerp tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij 30/10/2003
3-446 Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen valsemunterij 17/12/2003
3-447 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2004
3-448 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 12/1/2004
3-449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 13/1/2004
3-450 Wetsontwerp houdende het Wetboek van strafprocesrecht 13/1/2004
3-451 Voorstel van resolutie tot vrijwaring van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en van de neutraliteit van de Staat in het verplicht openbaar onderwijs en in de overheidsdiensten door het dragen van opvallende tekens van godsdienstige overtuiging te verbieden 14/1/2004
3-452 Voorstel van resolutie tot erkenning van de door het Stalinistische regime georganiseerde hongersnood in OekraÔne 14/1/2004
3-453 Verslag van het Hof van Cassatie 2003 6/1/2004
3-454 Activiteitenverslagen 2003 van de hoven van beroep 14/1/2004
3-455 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 133, 136, 140 en 141 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/1/2004
3-456 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412 van het Gerechtelijk Wetboek om de onderhoudsgerechtigde in staat te stellen de gerechtskosten te verhalen op het niet voor beslag vatbare bedrag van het inkomen 15/1/2004
3-457 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 68 tot 68quinquies van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen en tot invoering van de geleidelijke afschaffing van de bij die artikelen bepaalde afhouding op de pensioenen 15/1/2004
3-458 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en tot uitbreiding van de fiscale bevoegdheid van de gewesten inzake de vennootschapsbelasting 15/1/2004
3-459 Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid 16/1/2004
3-460 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/1/2004
3-461 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 16/1/2004
3-462 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 19/1/2004
3-463 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 563 van het Strafwetboek met een verbod op het dragen van gelaatverhullende gewaden in openbare ruimten en op openbare plaatsen 19/1/2004
3-464 Wetsvoorstel houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving 19/1/2004
3-466 Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat 21/1/2004
3-467 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van AustraliŽ inzake de regeling van "werkvakanties", en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Canberra op 20 november 2002 20/1/2004
3-468 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake de regeling van werkvakanties, ondertekend te Brussel op 23 april 2003 20/1/2004
3-469 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op vereenvoudiging en de invoering van een dubbele nationaliteit voor Belgen die een vreemde nationaliteit aannemen 22/1/2004
3-470 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 22/1/2004
3-471 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 22/1/2004
3-472 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 559 van het Strafwetboek 22/1/2004
3-473 Ontwerp van bijzondere wet houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving 15/12/2003
3-474 Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen in de kieswetgeving 15/12/2003
3-475 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van diverse bijzondere wetten 15/12/2003
3-476 Wetsontwerp tot regeling van de verdeling tussen de kiescolleges van het aantal in het Europees Parlement te verkiezen Belgische leden 15/12/2003
3-477 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 20/10/2003
3-478 Wetsontwerp betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen 8/12/2003
3-479 Libanon en de Palestijnse vluchtelingen 14/10/2003
3-480 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie het "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede uitgave van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
26/1/2004
3-481 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de gemeenschaps-en gewestraden eindigt 28/1/2004
3-482 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap teneinde uitdrukkelijk te bepalen wanneer het mandaat van de leden van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap eindigt 28/1/2004
3-483 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Benin inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 28/1/2004
3-484 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen in de informatiemaatschappij tegen schadelijke inhoud 29/1/2004
3-485 Olympische Spelen en internationale context 17/2/2004
3-486 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst ter regeling van de activiteiten van Staten op de maan en andere hemellichamen, gedaan te New York op 18 december 1979 30/1/2004
3-487 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen op 26 september 1997 30/1/2004
3-488 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 29/1/2004
3-489 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het gebruik van de sport- en cultuurcheques aan te moedigen 3/2/2004
3-490 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 3/2/2004
3-491 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen te GenŤve op 19 juni 1997 4/2/2004
3-492 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties ten einde de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische odprachten van openbare dienstverlening te waarborgen 4/2/2004
3-493 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/2/2004
3-494 Voorstel van resolutie over de kandidatuur van Turkije als lid van de Europese Unie 4/2/2004
3-495 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 34 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot renten en pensioenen van buitenlandse oorsprong 4/2/2004
3-496 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 5/2/2004
3-497 Wetsvoorstel betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de vermindering van de kostprijs van de rijopleiding en van de bijscholing 5/2/2004
3-498 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit en van het Strafwetboek om het schijnhuwelijk als misdrijf te beschouwen 5/2/2004
3-499 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat betreft de verplichte inning van het persoonlijk aandeel bij thuisverpleging en kinesitherapie 5/2/2004
3-500 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen 5/2/2004