Dossiers (van 3-301 tot 3-400)

Nummer Titel Datum
3-301 De Akkoorden van GenŤve (IsraŽl-Palestina) van oktober 2003 23/10/2003
3-302 Wetsvoorstel tot reglementering van de boekenprijs 5/11/2003
3-303 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erkenning van de afstamming betreft 5/11/2003
3-304 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 6/11/2003
3-305 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheid inzake milieu betreft 6/11/2003
3-306 Wetsvoorstel tot invoering van het rouwverlof 6/11/2003
3-307 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de regels betreffende de handelshuur 6/11/2003
3-308 Wetsontwerp tot hervorming van de toegang van advocaten tot het Hof van Cassatie 6/11/2003
3-309 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen 6/11/2003
3-310 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de voor onderwijs bestemde gebouwen betreft, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 6/11/2003
3-311 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 18/8/2003
3-312 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 18/8/2003
3-313 Voorstel van bijzondere wet houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
3-314 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
3-315 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
3-316 Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse vrouwen in BelgiŽ te verbeteren 10/11/2003
3-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŽindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
3-318 Wetsontwerp tot wijziging van de Nederlandse tekst van artikel 10, laatste lid, van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 12/11/2003
3-319 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de Vaste Comitťs van toezicht op de politie- en de inlichtingendiensten, de Federale ombudsmannen en de Benoemingscommissies voor het notariaat 12/11/2003
3-320 Activiteitenverslag 2002 van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten 2/10/2003
3-321 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen 12/11/2003
3-322 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 123 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof 12/11/2003
3-323 Wetsvoorstel betreffende de rechten van vrijwilligers 12/11/2003
3-324 De modernisering van het leger : optimalisatie van de human resources, internationale en Europese dimensie 5/11/2003
3-325 Beleidsintenties inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen 5/11/2003
3-326 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op het instellen van een dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 12/11/2003
3-327 Wetsvoorstel tot indexering van de pensioenrenten 12/11/2003
3-328 Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis 13/11/2003
3-329 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 13/11/2003
3-330 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/11/2003
3-331 Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 13/11/2003
3-332 Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven 6/10/2003
3-333 Wetsontwerp houdende overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel 20/10/2003
3-334 Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen 14/11/2003
3-335 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering 14/11/2003
3-336 Wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen 14/11/2003
3-337 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent 17/11/2003
3-338 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999 14/11/2003
3-339 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002 14/11/2003
3-340 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 17/11/2003
3-341 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 17/11/2003
3-342 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 17/11/2003
3-343 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen 18/11/2003
3-344 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 18/11/2003
3-345 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 18/11/2003
3-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 18/11/2003
3-347 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de afschaffing van de socialezekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige prestaties 18/11/2003
3-348 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 19/11/2003
3-349 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging op federaal niveau 19/11/2003
3-350 De rol van de internationale financiŽle instellingen 19/11/2003
3-351 Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst 26/11/2003
3-352 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Montreal op 17 september 1997 12/1/2004
3-353 Voorstel van resolutie teneinde tot een ruimere transparantie te komen wat betreft de standpunten die BelgiŽ inneemt ten opzichte van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 20/11/2003
3-354 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat schijnhuwelijken betreft 20/11/2003
3-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie 20/11/2003
3-356 Wetsvoorstel tot instelling van het gemeentelijk tutoraat voor jongeren tijdens de wachttijd 20/11/2003
3-357 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 94 en 102 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, om elke daad van koophandel te verbieden die een minderjarige misleidt aangaande zijn rechten en plichten 20/11/2003
3-358 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 20/11/2003
3-359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering betreft 20/11/2003
3-360 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 20/11/2003
3-361 Wetsvoorstel tot opheffing van het cumulatieverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid voor personen ouder dan 65 jaar en tussen overlevingspensioen en inkomen uit arbeid voor genieters met kinderen ten laste 20/11/2003
3-362 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest van de sociaal verzekerde" 7/8/2003
3-363 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de arbitrage in verband met de reactivering en de modernisering van de IJzeren Rijn, gesloten te Den Haag bij wisseling van nota's gedagtekend op 22 juli 2003 en 23 juli 2003 25/11/2003
3-364 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en GeorgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 december 2000 26/11/2003
3-365 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 390 van het Gerechtelijk Wetboek om rechters in sociale zaken en in handelszaken de mogelijkheid te bieden zitting te hebben na het bereiken van de leeftijd van zevenenzestig jaar 25/11/2003
3-366 De problematiek van de doping in de sport 3/12/2003
3-367 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft 27/11/2003
3-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement om het stemrecht voor de Europese verkiezingen toe te kennen aan de Belgen die verblijven in het buitenland, in een Staat die geen lidstaat is van de Europese Unie 28/11/2003
3-369 Wetsvoorstel houdende verticale integratie van het openbaar ministerie 2/12/2003
3-370 Wetsvoorstel betreffende de invoering van een regeling voor medewerkers met het gerecht 2/12/2003
3-371 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte 2/12/2003
3-372 Wetsvoorstel tot hervorming van het echtscheidingsrecht en invoering van de foutloze echtscheiding 2/12/2003
3-373 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van artsen 3/12/2003
3-374 De Europese Raad van 12 en 13 december 2003 3/12/2003
3-375 Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie 4/12/2003
3-376 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek 4/12/2003
3-377 Wetsontwerp betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 4/12/2003
3-378 Wetsvoorstel tot instelling van een BTW-tarief van 6 % voor het bouwen en renoveren van privť-woningen 4/12/2003
3-379 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 4/12/2003
3-380 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek KroatiŽ betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, gedaan te Zagreb op 11 juni 1999 4/12/2003
3-381 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de voorstellen de lege ferenda van het parket van het Hof van Cassatie te organiseren 4/12/2003
3-382 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 321bis in het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk 4/12/2003
3-383 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk 4/12/2003
3-384 Voorstel van resolutie betreffende de Akkoorden van GenŤve 4/12/2003
3-385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 27/11/2003
3-386 Wetsontwerp betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 5/12/2003
3-387 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, alsmede van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 5/12/2003
3-388 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het toekennen van een fiscale tegemoetkoming aan studenten en aan ouders van studenten 5/12/2003
3-389 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
3-390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 44 van het BTW-Wetboek 5/12/2003
3-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 115 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
3-392 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de vermindering van de fiscale lasten op het onroerend goed 5/12/2003
3-393 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/12/2003
3-394 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek 5/12/2003
3-395 Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel 14/10/2003
3-396 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 627, 6į, van het Gerechtelijk Wetboek 16/10/2003
3-397 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van misdrijven tegen internationaal beschermde personen, met inbegrip van diplomaten, gedaan te New York op 14 december 1973 8/12/2003
3-398 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Eerste Protocol betreffende de uitlegging door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en Gemeenschappelijke Verklaringen;
2į Tweede Protocol waarbij aan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen bepaalde bevoegdheden worden toegekend inzake de uitlegging van het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, voor ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980,
gedaan te Brussel op 19 december 1988
8/12/2003
3-399 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Republiek SloveniŽ, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, gedaan te Wenen op 16 november 1992 8/12/2003
3-400 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 15 en 107 van de nieuwe gemeentewet 9/12/2003