Dossiers (van 3-2401 tot 3-2466)

Nummer Titel Datum
3-2401 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van verplichte voorraden aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop 7/3/2007
3-2402 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 13/3/2007
3-2403 Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid 16/2/2007
3-2404 Wetsontwerp betreffende het fiscaal statuut van de bezoldigde sportbeoefenaars 4/12/2006
3-2405 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut 7/3/2007
3-2406 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht 14/3/2007
3-2407 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 9/3/2007
3-2408 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 oktober 1833 op de uitleveringen en van de uitleveringswet van 15 maart 1874 19/5/2006
3-2409 Wetsontwerp tot vaststelling van een juridisch kader voor sommige verleners van vertrouwensdiensten 11/12/2006
3-2410 Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten 27/4/2007
3-2411 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 18/4/2007
3-2412 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 18/4/2007
3-2413 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet met betrekking tot de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap in de federale kamers, de constitutieve autonomie en de overname van de provinciale bevoegdheden en financiŽn door de Duitstalige Gemeenschap 18/4/2007
3-2414 Voorstel van resolutie om de impact van "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van derdewereldlanden in te perken 18/4/2007
3-2415 Wetsontwerp betreffende de oprichting van een commerciŽle vastgoedmaatschappij door de Staat 14/3/2007
3-2416 Wetsontwerp betreffende bepaalde bankdiensten 13/3/2007
3-2417 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2007 26/3/2007
3-2418 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het instellen van een immuniteit van tenuitvoerlegging ten overstaan van tegoeden van buitenlandse centrale banken en internationale monetaire autoriteiten 8/2/2007
3-2419 Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten inzake omroeptransmissie- en omroepdistributiediensten 8/3/2007
3-2420 Wetsontwerp betreffende de minimale technische veiligheidsnormen voor tunnels in het trans-Europese wegennet 4/4/2007
3-2421 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen 4/4/2007
3-2422 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, en van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles 30/3/2007
3-2423 Wetsontwerp tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging van artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet 20/3/2007
3-2424 Wetsvoorstel tot invoering van een door de rechter opgelegde behandeling zodra de veroordelingsbeslissing voor plegers van seksuele misdrijven definitief is en van mobiel elektronisch toezicht door middel van een enkelband, bij hun invrijheidstelling 19/4/2007
3-2425 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek, met het oog op de invoering van het stemmen via internet voor de Belgen die in het buitenland verblijven 20/4/2007
3-2426 Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen 25/4/2007
3-2427 Ontwerp van programmawet 4/4/2007
3-2428 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties 20/4/2007
3-2429 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 12/4/2007
3-2430 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 25/1/2007
3-2431 Wetsontwerp waarbij de bevoegdheid om toegang te verlenen tot de informatiegegevens van het wachtregister en van het register van de identiteitskaarten toevertrouwd wordt aan het sectoraal comitť van het Rijksregister 23/2/2007
3-2432 Wetsontwerp op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten 1/3/2007
3-2433 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 23/4/2007
3-2434 Wetsontwerp houdende dringende spoorwegbepalingen 2/4/2007
3-2435 Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 16/3/2007
3-2436 Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2007-2008 21/3/2007
3-2437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid 17/4/2007
3-2438 Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen 10/4/2007
3-2439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 2/4/2007
3-2440 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten 4/4/2007
3-2441 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 190 van het Wetboek diverse rechten en taksen, wat het bedrag betreft van de belasting voor aanplakking en de betaling ervan 12/1/2005
3-2442 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu 23/4/2007
3-2444 Wetsontwerp tot wijziging van de kaderwet van 1 maart 1976 tot reglementering van de bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van de dienstverlenende intellectuele beroepen 12/4/2007
3-2445 Voorstel van resolutie tot invoering van een Label Gelijkheid en Diversiteit 26/4/2007
3-2446 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
--------------------
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
24/4/2007
3-2447 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de ontwikkeling en de productie van letterkundige werken 26/4/2007
3-2448 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle voor wat betreft de financiering van het Agentschap 12/4/2007
3-2449 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen

***

Commentaar en aanbevelingen van de Controlecommissie met betrekking tot de interpretatie van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

***

Federale parlementsverkiezingen van 10 juni 2007
30/4/2007
3-2450 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
---
Controle van de geregistreerde giften van 125 euro (voorheen 5000 frank) enmeer van natuurlijke personen aan politieke partijen en hun componenten, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen (kalenderjaren 1999 tot 2005)
---
Overzicht van de regelgeving en van de beslissingen van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen
30/4/2007
3-2451 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 30/4/2007
3-2452 Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking 26/4/2007
3-2453 Wetsvoorstel tot het instellen van een stage ten dienste van de gemeenschap voor jongeren die de leeftijd van de meerderjarigheid bereikt hebben 30/4/2007
3-2454 Voorstel van resolutie om bij de Wereldhandelsorganisatie een afwijking te verkrijgen teneinde kleine en middelgrote ondernemingen makkelijker toegang te verschaffen tot overheidsopdrachten 30/4/2007
3-2455 Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen 30/4/2007
3-2456 Wetsvoorstel tot aanvulling van titel IIIter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake de voorwaarden van de bestuurlijke aanhouding, de bestuurlijke opsluiting en de verwijdering van de vreemdelingen 30/4/2007
3-2457 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven, teneinde een BTW-tarief van 6 % in te voeren voor het bouwen van passiefhuizen 30/4/2007
3-2458 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 30/4/2007
3-2459 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 587 van het Gerechtelijk Wetboek 30/4/2007
3-2460 Wetsvoorstel betreffende de zekering van vrachtwagenladigen 30/4/2007
3-2461 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, teneinde een onmiddellijke teruggave voor de aftrekbare besteding van de enige en eigen woning in te voeren 30/4/2007
3-2462 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387 van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de bescherming van minderjarigen tegen afbeeldingen die schadelijk voor hen te achten zijn 30/4/2007
3-2463 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering teneinde collectieve vorderingen toe te laten 30/4/2007
3-2464 Voorstel van resolutie tot instelling van een universeel moratorium op de doodstraf 30/4/2007
3-2465 Wetsvoorstel betreffende de melkbanken 30/4/2007
3-2466 Wetsontwerpen en wetsvoorstellen die ten gevolge van de ontbinding van de Kamers op 2 mei 2007 als niet-bestaande worden beschouwd 2/5/2007