Dossiers (van 3-2301 tot 3-2400)

Nummer Titel Datum
3-2301 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 158 van de Grondwet 20/3/2007
3-2302 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 159 van de Grondwet 20/3/2007
3-2303 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 20/3/2007
3-2304 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 161 van de Grondwet 20/3/2007
3-2305 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 20/3/2007
3-2306 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 163 van de Grondwet 20/3/2007
3-2307 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 164 van de Grondwet 20/3/2007
3-2308 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 165 van de Grondwet 20/3/2007
3-2309 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 166 van de Grondwet 20/3/2007
3-2310 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 20/3/2007
3-2311 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet 20/3/2007
3-2312 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 169 van de Grondwet 20/3/2007
3-2313 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 170 van de Grondwet 20/3/2007
3-2314 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 171 van de Grondwet 20/3/2007
3-2315 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 172 van de Grondwet 20/3/2007
3-2316 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 173 van de Grondwet 20/3/2007
3-2317 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet 20/3/2007
3-2318 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 175 van de Grondwet 20/3/2007
3-2319 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 176 van de Grondwet 20/3/2007
3-2320 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 177 van de Grondwet 20/3/2007
3-2321 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 178 van de Grondwet 20/3/2007
3-2322 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 179 van de Grondwet 20/3/2007
3-2323 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 20/3/2007
3-2324 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 181 van de Grondwet 20/3/2007
3-2325 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 182 van de Grondwet 20/3/2007
3-2326 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 183 van de Grondwet 20/3/2007
3-2327 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 184 van de Grondwet 20/3/2007
3-2328 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 185 van de Grondwet 20/3/2007
3-2329 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 186 van de Grondwet 20/3/2007
3-2330 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 187 van de Grondwet 20/3/2007
3-2331 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 188 van de Grondwet 20/3/2007
3-2332 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 189 van de Grondwet 20/3/2007
3-2333 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 190 van de Grondwet 20/3/2007
3-2334 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 191 van de Grondwet 20/3/2007
3-2335 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 192 van de Grondwet 20/3/2007
3-2336 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 193 van de Grondwet 20/3/2007
3-2337 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 194 van de Grondwet 20/3/2007
3-2338 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 20/3/2007
3-2339 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet 20/3/2007
3-2340 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet 20/3/2007
3-2341 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet 20/3/2007
3-2342 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale wetgevende kamers, het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 30/1/2007
3-2343 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees parlement, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten 30/1/2007
3-2344 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot het vermijden van dubbele belasting en van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 27 november 2006, en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van de genoemde Overeenkomst 26/3/2007
3-2345 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/1/2007
3-2346 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 39/20, 39/79, en 39/81 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 14/3/2007
3-2347 Wetsontwerp tot aanvulling van de wapenwet, wat het verbod op wapensystemen met verarmd uranium betreft 11/1/2006
3-2348 Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten 26/2/2007
3-2349 Wetsontwerp betreffende de aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten 26/2/2007
3-2350 Wetsontwerp tot erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en tot oprichting van een Instituut van de auto-experts 12/2/2004
3-2351 Wetsontwerp houdende wijziging van de bepalingen inzake de investeringsaftrek 21/2/2007
3-2352 Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden 23/3/2007
3-2353 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 27/3/2007
3-2354 Voorstel van resolutie betreffende de conclusie van het themadebat over het "Energiebeleid in BelgiŽ" 29/3/2007
3-2355 Wetsontwerp tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 26/9/2006
3-2356 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, wat de fusie door overneming van de onderlinge verzekeringsverenigingen betreft 11/1/2007
3-2357 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest met betrekking tot het administratief en financieel beheer van de provinciale coŲrdinaties voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 14/2/2007
3-2358 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde ze in overeenstemming te brengen met bepaalde principes van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte 2/3/2007
3-2359 Wetsontwerp betreffende de consumentenakkoorden 27/2/2007
3-2360 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 31/1/2007
3-2361 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 12/2/2007
3-2362 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 26/10/2006
3-2363 Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen 26/10/2006
3-2364 Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 26/10/2006
3-2365 Wetsontwerp tot aanpassing van het Gerechtelijk Wetboek aan de wetgeving ter bestrijding van discriminatie en tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden 26/10/2006
3-2366 Wetsontwerp tot wijziging, wat de vaststelling van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na de leeftijd van 65 jaar betreft, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoŲrdineerd op 3 juni 1970 26/5/2004
3-2367 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de gemeentelijke en provinciale mandatarissen 5/3/2007
3-2368 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de mandatarissen van de ondergeschikte besturen 5/3/2007
3-2369 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende de oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van het koninklijk besluit van 22 juni 1983 houdende statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het Expeditiekorps voor Korea, teneinde "27 juli 1953" te vervangen door "15 september 1954" in het statuut van nationale erkentelijkheid ten gunste van de leden van het expeditiekorps voor Korea 8/3/2007
3-2370 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 8/3/2007
3-2371 Wetsontwerp op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen 7/3/2007
3-2372 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 8 van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen, en tot wijziging van artikel 121 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 7/3/2007
3-2373 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 8/3/2007
3-2374 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de vergoedingen toegekend aan kunstenaars 14/3/2007
3-2375 Een Britse kijk op Europa

Gedachtewisseling met Lord Grenfell, Voorzitter van de "European Union Committee" van het Britse Hogerhuis
20/3/2007
3-2376 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, opengesteld voor ondertekening te Berlijn van 1 juni 2006 tot 1 november 2006, tot wijziging van de Overeenkomst inzake de oprichting van een Internationale Commissie voor de Internationale Opsporingsdienst, gesloten te Bonn op 6 juni 1955 2/4/2007
3-2377 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 2/4/2007
3-2378 De rol van de Assemblee van de West-Europese Unie (WEU) 11/10/2006
3-2379 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 29/3/2007
3-2380 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde de voorrang van het burgerlijk huwelijk boven iedere andere viering te herbevestigen 29/3/2007
3-2381 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
3-2382 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 30/3/2007
3-2383 Voorstel van resolutie tot huldiging van de Rechtvaardigen van BelgiŽ 30/3/2007
3-2384 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van het verlaagd BTW-tarief op diensten van autokeuringcentra ten gunste van sommige invaliden of gehandicapten 6/4/2007
3-2385 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet van 2 augustus 2002 en van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, teneinde een betere strijd te kunnen voeren tegen de handel in "bloededelstenen" 10/4/2007
3-2386 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs de 13de januari 1993 10/4/2007
3-2387 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de diplomatieke en consulaire overheden in staat te stellen aan Belgen die in het buitenland verblijven of er zich bevinden een duplicaat van het rijbewijs uit te reiken en het te vernieuwen 11/4/2007
3-2388 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten 11/4/2007
3-2389 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 11/4/2007
3-2390 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek en tot herstel van artikel 509quater van het Strafwetboek 9/6/2006
3-2391 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de vermelding van het geslacht van kinderen van wie het geslacht onduidelijk is 24/6/2004
3-2392 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen 25/7/2006
3-2393 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het huwelijk tussen aanverwanten 15/2/2006
3-2394 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de verbetering van de akten van de burgerlijke stand voor materiŽle misslagen 24/3/2006
3-2395 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249, ß 1, tweede lid, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat betreft de rechten verbonden aan een voornaamswijziging 27/4/2006
3-2396 Wetsontwerp tot oprichting van een Vaste Federale Waarnemingspost voor de praktische werking van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 10/3/2005
3-2397 Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen 22/3/2007
3-2398 Wetsontwerp met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van ... betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 5/4/2007
3-2399 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving met het oog op de bevordering van de patiŽntenmobiliteit 7/3/2007
3-2400 Wetsontwerp tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar 29/6/2006