Dossiers (van 3-2101 tot 3-2200)

Nummer Titel Datum
3-2101 Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2007 16/1/2007
3-2102 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende mede-eigendom 5/3/2007
3-2103 Voorstel van resolutie opdat in gezondheidsgebonden materies rekening wordt gehouden met de genderdimensie en tot oprichting van een cel "Gezondheid bij vrouwen" binnen de federale overheidsdienst Volksgezondheid 6/3/2007
3-2104 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop cassatieberoep wordt ingesteld 6/3/2007
3-2105 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 6/3/2007
3-2106 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 6/3/2007
3-2107 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 6/3/2007
3-2108 Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel 6/3/2007
3-2109 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ 7/3/2007
3-2110 6e Wintervergadering van de Parlementaire Assmeblee van de OVSE - Wenen, 22-23 februari 2007 1/5/2007
3-2111 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met het oog op de invoering van de deelname op afstand aan de algemene vergadering 8/3/2007
3-2112 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde hierin het begrip scheiding van Kerk en Staat in te voeren 8/3/2007
3-2113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt, teneinde de taalkennis van de beroepsbeoefenaars van de gezondheidszorgberoepen op te leggen 12/3/2007
3-2114 Wetsontwerp houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 9 februari 2007 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 13 december 2002 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations 13/3/2007
3-2115 Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen 12/3/2007
3-2116 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opengesteld te Rome op 19 juni 1980, en tot het Eerste en het Tweede Protocol betreffende de uitlegging ervan door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2005 8/3/2007
3-2117 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen te GenŤve op 26 juni 1985 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie 14/3/2007
3-2118 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1981 door de Algemene Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie 14/3/2007
3-2119 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa ter bestrijding van mensenhandel, gedaan te Warschau op 16 mei 2005 14/3/2007
3-2120 Wetsontwerp houdende instemming met Resolutie 997, aangenomen door de Raad van de IOM tijdens zijn 421e vergadering op 24 november 1998, tot wijziging van het Statuut van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) 14/3/2007
3-2121 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) 29/1/2007
3-2122 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur 29/1/2007
3-2123 Wetsontwerp betreffende de pensioenen van de openbare sector 31/1/2007
3-2124 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 33 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 22/11/2004
3-2125 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ten einde recidive voor vluchtmisdrijven strenger te bestraffen 21/12/2005
3-2126 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten 18/1/2007
3-2127 Wetsontwerp tot wijziging van de procedure tot vaststelling van de maximale referentierentevoet voor verzekeringsverrichtingen van lange duur 11/1/2007
3-2128 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 6/2/2007
3-2129 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 391sexies in het Strafwetboek en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de strafbaarstelling en het uitbreiden van de middelen tot nietigverklaring van het gedwongen huwelijk 23/11/2006
3-2130 Het Fins voorzitterschap van de Europese Unie (juli - december 2006) 12/7/2006
3-2131 Voorstel van resolutie over het Europees Fonds voor Aanpassing aan de Globalisering naar aanleiding van het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad - 2006/0033 (COM) 14/3/2007
3-2132 De Europese Raad van 8 en 9 maart 2007 6/3/2007
3-2133 Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van resolutie 1325 van de VN-Veiligheidsraad 15/3/2007
3-2134 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, ten einde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen 20/3/2007
3-2135 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 764 van het Gerechtelijk Wetboek 20/3/2007
3-2136 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003 21/3/2007
3-2137 Derde zitting van de Euro-mediterrane parlementaire assemblee
Tunis, 16 en 17 maart 2007
1/5/2007
3-2138 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 21/3/2007
3-2139 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 15/3/2007
3-2140 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet 20/3/2007
3-2141 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 2 van de Grondwet 20/3/2007
3-2142 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 3 van de Grondwet 20/3/2007
3-2143 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet 20/3/2007
3-2144 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 5 van de Grondwet 20/3/2007
3-2145 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 6 van de Grondwet 20/3/2007
3-2146 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 7 van de Grondwet 20/3/2007
3-2147 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 8 van de Grondwet 20/3/2007
3-2148 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 9 van de Grondwet 20/3/2007
3-2149 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet 20/3/2007
3-2150 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11 van de Grondwet 20/3/2007
3-2151 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 20/3/2007
3-2152 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 12 van de Grondwet 20/3/2007
3-2153 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 13 van de Grondwet 20/3/2007
3-2154 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14 van de Grondwet 20/3/2007
3-2155 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 14bis van de Grondwet 20/3/2007
3-2156 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 15 van de Grondwet 20/3/2007
3-2157 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 16 van de Grondwet 20/3/2007
3-2158 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 17 van de Grondwet 20/3/2007
3-2159 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 18 van de Grondwet 20/3/2007
3-2160 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 19 van de Grondwet 20/3/2007
3-2161 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 20 van de Grondwet 20/3/2007
3-2162 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21 van de Grondwet 20/3/2007
3-2163 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22 van de Grondwet 20/3/2007
3-2164 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 22bis van de Grondwet 20/3/2007
3-2165 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet 20/3/2007
3-2166 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24 van de Grondwet 20/3/2007
3-2167 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 25 van de Grondwet 20/3/2007
3-2168 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 26 van de Grondwet 20/3/2007
3-2169 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 27 van de Grondwet 20/3/2007
3-2170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 28 van de Grondwet 20/3/2007
3-2171 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 29 van de Grondwet 20/3/2007
3-2172 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet 20/3/2007
3-2173 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 31 van de Grondwet 20/3/2007
3-2174 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 32 van de Grondwet 20/3/2007
3-2175 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 33 van de Grondwet 20/3/2007
3-2176 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 34 van de Grondwet 20/3/2007
3-2177 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 35 van de Grondwet 20/3/2007
3-2178 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet 20/3/2007
3-2179 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 37 van de Grondwet 20/3/2007
3-2180 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 38 van de Grondwet 20/3/2007
3-2181 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 39 van de Grondwet 20/3/2007
3-2182 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 40 van de Grondwet 20/3/2007
3-2183 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 20/3/2007
3-2184 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet 20/3/2007
3-2185 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 20/3/2007
3-2186 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 20/3/2007
3-2187 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet 20/3/2007
3-2188 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 20/3/2007
3-2189 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet 20/3/2007
3-2190 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet 20/3/2007
3-2191 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet 20/3/2007
3-2192 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet 20/3/2007
3-2193 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet 20/3/2007
3-2194 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet 20/3/2007
3-2195 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet 20/3/2007
3-2196 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet 20/3/2007
3-2197 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 55 van de Grondwet 20/3/2007
3-2198 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 20/3/2007
3-2199 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 20/3/2007
3-2200 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet 20/3/2007