Dossiers (van 3-201 tot 3-300)

Nummer Titel Datum
3-201 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 2/9/2003
3-202 Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft 2/9/2003
3-203 Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 2/9/2003
3-204 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn 9/9/2003
3-205 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 9/9/2003
3-206 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 9/9/2003
3-207 Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats 9/9/2003
3-208 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 9/9/2003
3-209 Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings 9/9/2003
3-210 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, ß 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 2/9/2003
3-211 Wetsvoorstel tot toekenning van een vergunning aan prostituees 18/9/2003
3-212 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg 18/9/2003
3-213 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van medische ongevallen zonder medische fout 19/9/2003
3-214 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 26/9/2003
3-215 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, met de Bijlagen I tot en met XVII, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 18 november 2002 15/9/2003
3-216 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van open standaarden en de beschikbaarheid van de broncode van de software bij de federale besturen 30/9/2003
3-217 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 2/10/2003
3-218 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 24 november 1983 3/10/2003
3-219 De Intergouvernementele Conferentie over de toekomst van de Europese Unie 8/10/2003
3-220 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 2/10/2003
3-221 Voorstel van resolutie betreffende de crisis in de koffieteelt 8/10/2003
3-222 De Europese Raad van Brussel, 16-17 oktober 2003 8/10/2003
3-223 Wetsvoorstel betreffende de systematische bestrijding van ziekenhuisinfecties 9/10/2003
3-224 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 88bis in het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, teneinde langdurig werklozen vrij te stellen van de gemeentelijke controle 9/10/2003
3-225 Wetsvoorstel dat ertoe strekt artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurcontracten op te heffen 9/10/2003
3-226 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling 9/10/2003
3-227 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 van het Burgerlijk Wetboek 9/10/2003
3-228 Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie 9/10/2003
3-229 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat het vaderschaps- en adoptieverlof betreft 10/10/2003
3-230 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de strafrechtelijke bestrijding van corruptie, gedaan te Straatsburg op 27 januari 1999 9/10/2003
3-231 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Internationale Organisatie voor Wijnstok en Wijn, en met de Slotakte, gedaan te Parijs op 3 april 2001 9/10/2003
3-232 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 9/10/2003
3-233 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek KroatiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 31 oktober 2001 9/10/2003
3-234 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van de Slowaakse Republiek, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, ondertekend te Bratislava op 21 mei 2002 9/10/2003
3-235 Stuurplan van defensie 9/12/2003
3-236 Wetsvoorstel betreffende het instellen van de verschijning van de gedetineerden voor de onderzoeksgerechten in een videoconferentie 9/10/2003
3-237 Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden - XXXe COSAC, Rome, 6 en 7 oktober 2003 14/10/2003
3-238 Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake de kieswetgeving 10/10/2003
3-239 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 10/10/2003
3-240 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie in verband met het eventueel achterhouden door de regering en/of door openbare instellingen van rapporten en informatie over de economische toestand van het land vůůr de verkiezingen van 18 mei 2003 en het daaropvolgende formatieberaad 15/10/2003
3-241 Wetsvoorstel tot wijziging van tabel A in de bijlage van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, met het oog op de invoering van een BTW-tarief van 6% voor het verschaffen van spijzen of dranken voor verbruik ter plaatse in hotels, restaurants, cafťs en aanverwante bedrijven 15/10/2003
3-242 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/10/2003
3-243 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met betrekking tot de regeling inzake noodweer en tot invoering van de algemene schulduitsluitingsgrond "noodweerexces" 15/10/2003
3-244 Wetsvoorstel tot wijziging van hoofdstuk V van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 15/10/2003
3-245 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen 15/10/2003
3-246 Wetsontwerp houdende instemming met de herziene tekst van het Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten, en met de Bijlage, aangenomen te Rome op 17 november 1997 tijdens de 29ste zitting van de Conferentie van de FAO 8/1/2004
3-247 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 bij het Verdrag van 1972 inzake de voorkoming van verontreiniging van de zee ten gevolge van het storten van afvalstoffen, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, gedaan te Londen op 7 november 1996 12/1/2004
3-248 De toestand in Cyprus 15/10/2003
3-249 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid 15/10/2003
3-250 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag tot instelling van een Grondwet voor Europa 15/10/2003
3-251 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 15/10/2003
3-252 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling en tot aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/10/2003
3-253 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika 15/10/2003
3-254 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Democratische Republiek Congo 15/10/2003
3-255 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Rwanda 15/10/2003
3-256 De betrekkingen van BelgiŽ met Centraal-Afrika : Burundi 15/10/2003
3-257 Het jaarrapport 2003 inzake de strijd tegen de mensenhandel van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding : Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak 13/1/2004
3-258 Het regeringsbeleid i.v.m. internationale betrekkingen 30/9/2003
3-259 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 10/10/2003
3-260 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Internationale overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures, gedaan te Kyoto op 18 mei 1973, gedaan te Brussel op 26 juni 1999 10/10/2003
3-261 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten :
1į het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
2į het Aanvullend Protocol tegen de smokkel van migranten over land, over de zee en in de lucht, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad,
3į het Aanvullend Protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 15 november 2000,
4į het Aanvullend Protocol tegen de ongeoorloofde vervaardiging van en handel in vuurwapens, de onderdelen, componenten en munitie ervan, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, gedaan te New York op 31 mei 2001
10/10/2003
3-262 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraads- en districtraadsverkiezingen tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 16/10/2003
3-263 Voorstel tot wijziging van artikel 74 van het Reglement van de Senaat om een rapporteur aan te wijzen bij themadebatten 17/10/2003
3-264 Onderzoek van het activiteitenverslag 2002 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 9/10/2003
3-265 Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, teneinde een lid toe te voegen betreffende de bescherming van aanvullende rechten van het kind
20/10/2003
3-266 Wetsvoorstel tot invoering van het elektronisch toezicht als autonome straf 20/10/2003
3-267 Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat 20/10/2003
3-268 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 20/10/2003
3-269 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 20/10/2003
3-270 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 20/10/2003
3-271 Wetsvoorstel houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 20/10/2003
3-272 Voorstel van bijzondere wet houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestraden met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement 20/10/2003
3-273 Wetsvoorstel betreffende het wegnemen van vermoedens van partijpolitieke bevoordeling bij de wijziging van belangrijke aspecten van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat 20/10/2003
3-274 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven 21/10/2003
3-275 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, teneinde bij de gemeenteraadsverkiezingen kiesrecht te verlenen aan de vreemdelingen die geen ingezetenen van de Europese Unie zijn 21/10/2003
3-276 Wetsvoorstel strekkende tot de vrijstelling van de bezoldiging van leerlingen voor de toekenning van kinderbijslagen en de definitie van persoon ten laste 21/10/2003
3-277 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Centrum voor conflictpreventie 20/10/2003
3-278 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de Bijlagen, gedaan te Montreal op 29 januari 2000 22/10/2003
3-279 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 22/10/2003
3-280 Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken 22/10/2003
3-281 Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening 22/10/2003
3-282 Voorstel van resolutie betreffende het organiseren van een volksraadpleging over het ontwerp van Europese Grondwet 22/10/2003
3-283 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven 23/10/2003
3-284 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 25 en 26bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de artikelen 13 en 21 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven voor de verkiezing van de gewestraden 23/10/2003
3-285 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Staten die partij zijn bij het Verdrag tot oprichting van een Europees ruimte-agentschap en het Europees ruimte-agentschap betreffende de bescherming en de uitwisseling van geclassificeerde informatie, gedaan te Parijs op 19 augustus 2002 23/10/2003
3-286 Wetsvoorstel tot invoering van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de Hoge Raad voor de Justitie, aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie 23/10/2003
3-287 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het Reglement van de Senaat teneinde toe te staan dat de vaste leden en plaatsvervangers van een vaste commissie vervangen worden door een ander lid van dezelfde fractie 23/10/2003
3-288 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 23/10/2003
3-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 23/10/2003
3-290 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten tot instelling van de verplichting voor een niet-professionele verkoper ingeschreven te zijn in het register van de gemeente die de occasionele verkoop waaraan hij deelneemt organiseert of toestaat, of er een verblijfplaats te hebben 24/10/2003
3-291 Wetsvoorstel houdende organisatie van een volksraadpleging over de toekenning van stemrecht op gemeentelijk niveau aan de in BelgiŽ verblijvende niet-Europese Unie onderdanen 29/10/2003
3-292 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers 30/10/2003
3-293 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, VIII, 4į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 30/10/2003
3-294 Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden 30/10/2003
3-295 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek SloveniŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 januari 2001 4/11/2003
3-296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering betreffende de akte van hoger beroep in correctionele zaken 4/11/2003
3-297 Wetsvoorstel tot wijziging van verscheidene kieswetten, om stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven 4/11/2003
3-298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, wat betreft de erkenning van handelszaken voor dieren 4/11/2003
3-299 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk Xbis betreffende de administratieve geldboetes in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003
3-300 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/11/2003