Dossiers (van 3-2001 tot 3-2100)

Nummer Titel Datum
3-2001 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 467 en 471 van het Strafwetboek ten einde een verzwarende omstandigheid in te voeren wanneer diefstal en afpersing worden vergemakkelijkt door de kwetsbare toestand van het slachtoffer 13/12/2006
3-2002 Voorstel van resolutie betreffende de psycho-oncologie 15/12/2006
3-2003 Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse arts in Libië 20/12/2006
3-2004 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 7/12/2006
3-2005 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptieprocedure betreft 7/12/2006
3-2006 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Gent betreft en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Bergen betreft 14/11/2006
3-2007 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 7/9/2006
3-2008 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad alsook van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 22/11/2006
3-2009 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie 23/12/2006
3-2010 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van de griffiers van de rechterlijke orde, de referendarissen bij het Hof van Cassatie en de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven en rechtbanken 23/12/2006
3-2011 Voorstel van resolutie om het veralgemeend gebruik van een ICE-nummer (In Case of Emergency) in het GSM-geheugen te bevorderen 28/12/2006
3-2012 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer 10/1/2007
3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
3-2014 Wetsontwerp tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht 20/11/2006
3-2015 Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuďteit 29/5/2006
3-2016 Voorstel van resolutie betreffende eerlijke handel 11/1/2007
3-2017 Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen 11/1/2007
3-2018 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de regeling van het klein verlet teneinde de discriminaties op dit vlak tussen de erkende godsdiensten weg te werken 12/1/2007
3-2019 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 60, § 2, vierde lid, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, teneinde de discriminatie op grond van leeftijd wat de benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht betreft af te schaffen 12/1/2007
3-2020 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen 12/1/2007
3-2021 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 168 van het Gerechtelijk Wetboek, houdende de organisatie van het secretariaat van de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie 16/1/2007
3-2022 Migrant remittances 15/1/2007
3-2023 Voorstel van resolutie betreffende de onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 17/1/2007
3-2024 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 27/11/2006
3-2025 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen 22/11/2006
3-2026 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Albanië, anderzijds, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 2006 19/1/2007
3-2027 Wetsvoorstel tot invoeging van een § 1bis in artikel 7 van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, om de verplichting in te voeren kennis te geven van internationale aanhoudingsbevelen 18/1/2007
3-2028 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de bestrijding van het oneigenlijk gebruik van het bijberoep in het sociaal statuut der zelfstandigen 23/1/2007
3-2029 Wetsvoorstel tot regularisering van voertuigen en voertuigslepen die uitsluitend voor folkloristische manifestaties worden gebruikt 23/1/2007
3-2030 Wetsontwerp tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen 24/1/2007
3-2031 Wetsontwerp houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers 24/1/2007
3-2032 Wetsvoorstel houdende invoering van een stelsel van au pairs voor senioren 24/1/2007
3-2033 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Verdrag tot bestrijding van terrorisme, gedaan te Straatsburg op 15 mei 2003 24/1/2007
3-2034 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1° Overeenkomst tot wijziging van de Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2005;
2° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, houdende wijziging van het Intern Akkoord van 18 september 2000 inzake maatregelen en procedures voor de uitvoering van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, gedaan te Luxemburg op 10 april 2006;
3° Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering van de steun van de Gemeenschap binnen het meerjarig financieel kader voor 2008 - 2013 voor de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst en de toewijzing van financiële bijstand ten behoeve van de landen en gebieden overzee waarop de bepalingen van deel vier van het EG-Verdrag van toepassing zijn, gedaan te Brussel op 17 juli 2006
24/1/2007
3-2035 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 24/1/2007
3-2036 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België 14/11/2006
3-2037 Wetsontwerp betreffende de vondst en de bescherming van wrakken 14/11/2006
3-2038 Wetsontwerp betreffende het verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 10/4/2006
3-2039 Wetsontwerp tot aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van omkoping 6/9/2006
3-2040 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2003/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie 12/7/2006
3-2041 Het energiebeleid in België 7/2/2007
3-2042 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 25/1/2007
3-2043 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Darfoer 30/1/2007
3-2044 Wetsvoorstel tot vrijwaring van de pensioenrechten voor zelfstandigen die een vrijstelling van sociale bijdragen bekomen 30/1/2007
3-2045 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te San Marino op 21 december 2005 29/1/2007
3-2046 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is 29/1/2007
3-2047 Voorstel van resolutie betreffende het tot stand brengen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 31/1/2007
3-2048 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 107 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 24/11/2006
3-2049 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen inzake accijnzen 22/12/2006
3-2050 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 1/2/2007
3-2051 Prioriteiten van het Duits voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2007) 24/1/2007
3-2052 Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas 7/2/2007
3-2053 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ten einde de regels van het spaarboekje te vereenvoudigen 7/2/2007
3-2054 Wetsontwerp betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank 14/2/2007
3-2055 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (III) 5/12/2006
3-2056 Wetsontwerp met betrekking tot de kosteloze borgtocht 6/11/2006
3-2057 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst 27/11/2006
3-2058 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 16/10/2006
3-2059 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de procedure inzake indiening van Europese octrooiaanvragen en de gevolgen van deze aanvragen en van de Europese octrooien in België 14/11/2006
3-2060 Wetsontwerp tot wijziging van de regeling betreffende de aflevering van het uitvindingsoctrooi en het takssysteem inzake uitvindingsoctrooien en inzake aanvullende beschermingscertificaten 20/11/2006
3-2061 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 8/1/2007
3-2062 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 juli 1971 houdende oprichting van De Post en tot wijziging van de wet van 26 december 1956 op de postdienst 29/11/2006
3-2063 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 29/11/2006
3-2064 Wetsontwerp betreffende de bekrachtiging van bepaalde koninklijke besluiten 9/1/2007
3-2065 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer en van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren 23/1/2007
3-2066 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 9/2/2007
3-2067 Wetsvoorstel tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Hoei 14/2/2007
3-2068 Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding 15/3/2006
3-2069 Wetsontwerp betreffende de verzekering tegen schade veroorzaakt door terrorisme 15/1/2007
3-2070 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 15/1/2007
3-2071 Wetsontwerp op de openbare overnamebiedingen 5/1/2007
3-2072 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, van artikel 121, § 1, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van artikel 41 in de wet van ... op openbare overnamebiedingen 5/1/2007
3-2073 Wetsontwerp tot invoering van de mogelijkheid tot onmiddellijke inning bij verkeersovertredingen begaan door militairen 2/6/2006
3-2074 Vorstel van resolutie tot oprichting van een Wereldmilieuorganisatie (WMO) om het recht op een gezond leefmilieu - een mensenrecht - te waarborgen 1/3/2007
3-2075 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot vaststelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de Krijgsmacht 14/2/2007
3-2076 Identiteitsfraude 6/3/2007
3-2077 Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en zijn studies over vrouwen in de politiek 24/1/2007
3-2078 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° het Zevende Protocol ter aanvulling van de Stichtingsakte van de Wereldpostvereniging;
2° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging;
3° de Wereldpostconventie en het Slotprotocol, en
4° de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post,
gedaan te Boekarest op 5 oktober 2004
15/2/2007
3-2079 De Democratische Republiek Congo na de presidents- en parlementsverkiezingen 17/1/2007
3-2080 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17bis en 18 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 15/2/2007
3-2081 Wetsontwerp tot invoering van een belastingvermindering voor passiefhuizen 15/2/2007
3-2082 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 57bis in het Strafwetboek, betreffende de herhaling in geval van misdaden en wanbedrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 2/3/2007
3-2083 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 337bis in het Strafwetboek, tot verzwaring van de straffen voor misdrijven gepleegd door ontsnapte gevangenen 2/3/2007
3-2084 Wetsvoorstel tot wijziging van de Archiefwet van 24 juni 1955 28/2/2007
3-2085 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en de financiering van het herstelrechtelijk aanbod bedoeld in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 27/2/2007
3-2086 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de organisatie en financiering van de ouderstage, zoals vastgelegd in de wet betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade 27/2/2007
3-2087 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de inwerkingtreding van artikel 7, 7° van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 27/2/2007
3-2088 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/2/2007
3-2089 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende geneeskundige hulpverlening, met het oog op een betere verwerking van de oproepen bij de eenvormige oproepcentra 28/2/2007
3-2090 De huidige situatie in de Democratische Republiek Congo 28/2/2007
3-2091 Voorstel van resolutie met betrekking tot de gezondheid van moeders naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag 23/2/2007
3-2092 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, betreffende de stilzwijgende verlenging van overeenkomsten van bepaalde duur 6/12/2006
3-2093 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 11/1/2007
3-2094 Wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis 10/1/2007
3-2095 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand 14/12/2006
3-2096 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek 21/2/2007
3-2097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 24/1/2007
3-2098 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van België aan het HIPC Initiatief ("Heavily Indebted Poor Countries'Initiative") in het kader van de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IOA) 29/1/2007
3-2099 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 2/3/2007
3-2100 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 373 van de programmawet (I) van 24 december 2002 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen en tot terugvordering van de steun aan bedrijven die overgaan tot collectief ontslag om hun winst te maximaliseren 1/3/2007