Dossiers (van 3-1901 tot 3-2000)

Nummer Titel Datum
3-1901 Wetsontwerp houdende een begeleidingsmaatregel voor de voorraadactualisering door de erkende diamanthandelaars 16/10/2006
3-1902 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak 6/9/2006
3-1903 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 249 van Titel 1, Hoofdstuk XVIII, Afdeling II van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 6/10/2006
3-1904 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 26/10/2006
3-1905 Wetsvoorstel tot bevordering van renovatie van onroerende goederen 9/11/2006
3-1906 Wetsvoorstel houdende verplichte en kosteloze registratie van de huurovereenkomst 9/11/2006
3-1907 Plechtige verklaring waarmee de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat zich aansluiten bij de parlementaire dimensie van de pan-Europese campagne van de Raad van Europa om het geweld tegen de vrouwen te bestrijden, het huiselijk geweld inbegrepen 7/11/2006
3-1908 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3bis, ß 2, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen 13/11/2006
3-1909 Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Verdrag inzake het Europees octrooi) van 5 oktober 1973, laatst gewijzigd op 17 december 1991, gedaan te MŁnchen op 29 november 2000 14/11/2006
3-1910 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 38, ß 1, 1į, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de invoering van een belastingvrijstelling voor de uitkeringen voor moederschapshulp ten gunste van vrouwelijke zelfstandigen 14/11/2006
3-1911 Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk 4/5/2006
3-1912 Wetsontwerp betreffende het verbod op de commerciŽle productie van en handel in honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten 10/4/2006
3-1913 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 20/7/2006
3-1914 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer 28/6/2006
3-1915 Wetsontwerp betreffende het gebruik van de spoorweginfrastructuur 17/7/2006
3-1916 Wetsontwerp betreffende de exploitatieveiligheid van de spoorwegen 17/7/2006
3-1917 Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2004/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer in de Gemeenschap 20/10/2006
3-1918 Wetsontwerp strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de federale beleidslijnen 13/6/2006
3-1919 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 14/6/2006
3-1920 Voorstel van resolutie over het Belgisch beleid betreffende de hervorming van het bestuur en het beleid van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds 17/11/2006
3-1921 Wetsvoorstel tot regularisatie van het parkeren van motorfietsen in de bebouwde kom 17/11/2006
3-1922 Wetsvoorstel tot terugbetaling van de BTW bij aankoop van een wagen door grote gezinnen 17/11/2006
3-1923 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering teneinde aangiften en klachten langs elektronische weg mogelijk te maken 17/11/2006
3-1924 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende wederzijdse administratieve bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije, ondertekend te Ankara op 3 november 2003 17/11/2006
3-1925 Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst inzake wederzijdse administratieve bijstand tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko met het oog op het voorkomen, opsporen en bestraffen van inbreuken op de douanewetten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 4 oktober 2002 17/11/2006
3-1926 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 17/11/2006
3-1927 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en het Kabinet van Ministers van OekraÔne, ondertekend te Brussel op 1 juli 2002 17/11/2006
3-1928 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Rwanda, ondertekend te Kigali op 18 mei 2004 17/11/2006
3-1929 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake directe bilaterale samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oeganda, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 17/11/2006
3-1930 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
-------------------------
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
21/11/2006
3-1931 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van de vestigingsvoorwaarden 21/11/2006
3-1932 Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen 21/11/2006
3-1933 Voorstel van resolutie tot invoering van een aangepaste wegmarkering in schoolomgevingen 21/11/2006
3-1934 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 22/11/2006
3-1935 Tweede verslag aan de wetgevende kamers van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie (2004-2005) 28/11/2006
3-1936 Evaluatie van de begrotingshulp 27/11/2006
3-1937 Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2007 14/12/2006
3-1938 Wetsontwerp betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen 16/6/2006
3-1939 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de geschillen inzake de toewijzing, de herziening en de weigering van de materiŽle hulp 20/11/2006
3-1940 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en van de wet op het politieambt 15/6/2006
3-1941 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met het oog op de oprichting van de ombudsdienst voor de postsector en tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 7/9/2006
3-1942 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 27/10/2006
3-1943 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 betreffende de voorkoming van verontreiniging van de zee door schepen met betrekking tot aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 27/10/2006
3-1944 Wetsontwerp tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent 16/10/2006
3-1945 Wetsontwerp tot inrichting van een beroep tegen de administratieve boete opgelegd in het raam van de toepassing van de wet van [...] tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent 16/10/2006
3-1946 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 24 november 2003 24/11/2006
3-1947 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek AlbaniŽ inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 22 maart 2005 24/11/2006
3-1948 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer tot verzwaring van de straffen op het niet naleven van de regels inzake de lading van voertuigen 24/11/2006
3-1949 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om, ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 29/11/2006
3-1950 Parlementaire Assemblee van de OVSE - Hersftforum in Malta (17-20 november 2006) 1/12/2006
3-1951 XXXVI COSAC
Helsinki, 20-21 november 2006
22/11/2006
3-1952 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze geneeskundige verzorging van verscheidene categorieŽn oud-strijders en oorlogsslachtoffers 21/11/2006
3-1953 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, teneinde verenigingen een vorderingsrecht toe te kennen ter verdediging van collectieve belangen 22/12/2006
3-1954 Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 97/67/EG met betrekking tot de volledige voltooiing van de interne markt voor postdiensten in de Gemeenschap COM(2006)594 21/11/2006
3-1955 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van het schorsend karakter van een verzoekschrift tot vernietiging bij de Raad van State voor wat de burgerrechtelijke vordering tot schadevergoeding betreft 29/11/2006
3-1956 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 45 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, ter versterking van de democratische betrokkenheid 29/11/2006
3-1957 Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's 30/11/2006
3-1958 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 19/9/2006
3-1959 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de gerechtelijke procedures betreft 19/9/2006
3-1960 Wetsontwerp tot omvorming van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen tot het Wetboek diverse rechten en taksen, tot opheffing van het Wetboek der zegelrechten en houdende verscheidene andere wetswijzigingen 10/11/2006
3-1961 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 97 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 4/12/2006
3-1962 Wetsvoorstel tot oprichting van een nationale orde van syndici 4/12/2006
3-1963 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet, betreffende de invoering van herstelmaatregelen voor minderjarigen in het raam van administratieve sancties 4/12/2006
3-1964 Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 4/12/2006
3-1965 Wetsontwerp houdende de toekenning van een eenmalige bijzondere toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap 4/12/2006
3-1966 De Lissabonstrategie
Belgisch nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008
12/7/2006
3-1967 De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht 29/11/2006
3-1968 Wetsontwerp inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie 5/12/2006
3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
3-1970 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 43 en 46 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtzoekende vollediger te informeren 6/12/2006
3-1971 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2006
3-1972 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen met het oog op de afschaffing van het onweerlegbaar vermoeden van onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen dat rust op onbezoldigde mandatarissen van vennootschappen 6/12/2006
3-1973 Wetsvoorstel betreffende het ritsen op de openbare weg 6/12/2006
3-1974 Activiteitenverslag 2005 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten 30/11/2006
3-1975 Verzoekschriften waarover de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden uitspraak heeft gedaan - Lijst nr. 10 5/12/2006
3-1976 Wetsontwerp tot oprichting van het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid 27/9/2006
3-1977 Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 19/10/2006
3-1978 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 2006 betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 19/10/2006
3-1979 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (1) met het oog op de invoering van een nieuw financieringssysteem voor de ziekteverzekering 3/7/2006
3-1980 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juni 1972 op de veiligheid der schepen en van de wet van 30 juli 1926 tot instelling van een onderzoeksraad voor de scheepvaart 20/11/2006
3-1981 Wetsontwerp betreffende de maritieme beveiliging 17/11/2006
3-1982 Wetsvoorstel tot verbetering van de uitkeringen in het kader van de sociale verzekering in geval van faillissement voor zelfstandigen 7/12/2006
3-1983 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 7/12/2006
3-1984 De Europese Raad van 14 en 15 december 2006 12/12/2006
3-1985 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomitť voor duurzame ontwikkeling 11/12/2006
3-1986 Ontwerp van programmawet (I) 27/11/2006
3-1987 Ontwerp van programmawet (II) 27/11/2006
3-1988 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) 21/11/2006
3-1989 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) 21/11/2006
3-1990 De bescherming van de natuurlijke rijkdommen in het Zuiden 24/4/2007
3-1991 De problematiek van de administratieve vereenvoudiging voor artsen 6/12/2006
3-1992 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie 12/12/2006
3-1993 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft minderjarigen 13/12/2006
3-1994 Wetsvoorstel tot toekenning van een militair statuut aan de personen die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de Rekruteringscentra van het Belgisch Leger (RCBL) hebben gevoegd 20/12/2006
3-1995 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 13/12/2006
3-1996 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van BelgiŽ aan de veertiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie 14/11/2006
3-1997 Wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie, van propaangas in bulk, van lamppetroleum en van aardgas bestemd voor de verwarming van een privťwoning 10/11/2006
3-1998 Wetsontwerp tot bestraffing van graffiti en van beschadiging van onroerende eigendommen en tot wijziging van de nieuwe gemeentewet 24/7/2006
3-1999 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 december 2005 tot wijziging, wat De Post betreft, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 17/11/2006
3-2000 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 577 van het Burgerlijk Wetboek 15/12/2006