Dossiers (van 3-1801 tot 3-1900)

Nummer Titel Datum
3-1801 Wetsontwerp betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening 16/5/2006
3-1802 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden, de gemeenteraden en de districtraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn 29/6/2006
3-1803 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1016bis van het Gerechtelijk Wetboek 7/7/2006
3-1804 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken 7/7/2006
3-1805 Benoeming van twee leden en van twee plaatsvervangende leden van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) 10/7/2006
3-1806 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 9 juni 2005, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek AlbaniŽ inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten 11/7/2006
3-1807 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Oezbekistan over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, ondertekend te Tashkent op 1 november 2002 11/7/2006
3-1808 15e jaarlijkse zitting van de OVSE Parlementaire Assemblee

(Brussel, 3-7 juli 2006)
1/9/2006
3-1809 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 februari 1954 betreffende de bescherming van de blindenstok en tot opheffing van de wet van 4 juli 1991 tot bescherming van de slechtzienden en erkenning van de "gele stok" 18/5/2006
3-1810 Wetsontwerp betreffende het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 8/6/2006
3-1811 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 16/6/2006
3-1812 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid 3/7/2006
3-1813 Wetsontwerp houdende oprichting van kamers van eerste aanleg en kamers van beroep bij de dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het RIZIV 10/7/2006
3-1814 De verkiezingen in de Democratische Republiek Congo 8/2/2006
3-1815 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 3/7/2006
3-1816 Wetsvoorstel teneinde het elektronisch toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken 13/7/2006
3-1817 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse wetten om de clausules en inlichtingen voor de consument beter leesbaar te maken 13/7/2006
3-1818 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake zeevervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Regering van de Volksrepubliek China, anderzijds, gedaan te Brussel op 6 december 2002 19/7/2006
3-1819 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Madagaskar, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Antananarivo op 29 september 2005 19/7/2006
3-1820 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2006 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 20/7/2006
3-1821 Voorstel van resolutie tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk 24/7/2006
3-1822 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 26/7/2006
3-1823 Wetsvoorstel tot wjiziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 26/7/2006
3-1824 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering 31/7/2006
3-1825 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 3/8/2006
3-1826 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering 3/8/2006
3-1827 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 420ter van het Wetboek van strafvordering 3/8/2006
3-1828 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 373 en 413 van het Wetboek van strafvordering, betreffende de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen bepaalde beslissingen 3/8/2006
3-1829 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding van de ondernemingen, teneinde het gebruik van de elektronische factuur aan te moedigen en de termijnen voor het bewaren van sommige boeken, facturen en documenten in te korten 18/8/2006
3-1830 De Europese Raad van 15 en 16 juni 2006 14/6/2006
3-1831 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19quater in de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, vervangen bij de wet van 1 juli 1964, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden cassatieberoep in te stellen tegen een door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing tot invrijheidstelling 23/8/2006
3-1832 Wetsvoorstel tot reglementering van de laserbehandeling en de lichtpulsbehandeling 23/8/2006
3-1833 De toestand in de Belgische gevangenissen en de maatregelen die de regering neemt 29/8/2006
3-1834 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1213 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake de vereffening van het huwelijksvermogenstelsel 30/8/2006
3-1835 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 20/7/2006
3-1836 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 20/9/2006
3-1837 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 23bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, met het oog op de invoering van een permanente deeltijdse arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen 13/9/2006
3-1838 Voorstel van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 49ter in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda in de gemeenten of groepen van gemeenten palend aan een ander taalgebied en waar de wet het gebruik van een andere taal dan die van het gebied waarin zij gelegen zijn voorschrijft of toelaat 22/9/2006
3-1839 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, houdende regeling van het taalgebruik inzake verkiezingspropaganda 22/9/2006
3-1840 Wetsvoorstel tot bestraffing van bepaalde door seksisme ingegeven daden 22/9/2006
3-1841 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, wat betreft de leeftijd van de minderjarigen 14/9/2006
3-1842 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 25/9/2006
3-1843 Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek 26/9/2006
3-1844 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een stelsel van vaste woonplaatskeuze 27/9/2006
3-1845 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1966 betreffende de uitwatering van schepen, gedaan te Londen op 11 november 1988 28/9/2006
3-1846 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Protocol van 1988 aangaande het Internationaal Verdrag van 1974 voor de beveiliging van mensenlevens op zee, gedaan te Londen op 11 november 1988 28/9/2006
3-1847 Wetsontwerp houdende instemming met het Burgerlijk Verdrag inzake corruptie, gedaan te Straatsburg op 4 november 1999 28/9/2006
3-1848 Wetsontwerp houdende instemming met het Uitvoeringsprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek AlbaniŽ inzake de overname van personen die zonder vergunning in de Republiek AlbaniŽ of de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) verblijven, ondertekend te Den Haag op 9 juni 2005 28/9/2006
3-1849 Voorstel van resolutie met betrekking tot de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking 26/9/2006
3-1850 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde het mecenaat aan te moedigen 30/11/2006
3-1851 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de vijftigste verjaardag van de Hongaarse Revolutie van 1956 en tot herbevestiging van de Hongaars-Belgische vriendschapsbanden 3/10/2006
3-1852 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Europees Defensieagentschap, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 4/10/2006
3-1853 Belangenconflict tussen, enerzijds, het Vlaams Parlement en, anderzijds, het Waals Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap over het in het Vlaams Parlement ingediende ontwerp van decreet houdende de Vlaamse Wooncode (Vlaams Parlement, Stuk 824 (2005-2006) - Nr. 1) 12/10/2006
3-1854 Voorstel van resolutie betreffende de mijnbouwsector in de Democratische Republiek Congo 10/10/2006
3-1855 Voorstel van resolutie over de deelname van BelgiŽ aan de inspanningen van Europa ter bescherming van zijn buitengrenzen 10/10/2006
3-1856 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde de persoonlijke levenssfeer beter te beschermen in het kader van de op locatiegegevens gebaseerde diensten of de locatiediensten via mobiele telefoon 12/10/2006
3-1857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken met het oog op de uitbreiding van de regeling van de verplichte DNA-afname bij bepaalde groepen van veroordeelden 12/10/2006
3-1858 Wetsvoorstel betreffende de toepassing van een nieuwe berekeningswijze inzake rustpensioenen voor verschillende ambten 13/10/2006
3-1859 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 138 van het Strafwetboek met het oog op een strengere bestraffing van terroristische misdrijven 13/10/2006
3-1860 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde het openbaar ministerie te verplichten de correctionele straf die het wil vorderen reeds te bepalen bij de regeling van de rechtspleging of de dagvaarding 13/10/2006
3-1861 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de voorrechten en immuniteiten van het Internationaal Hof voor het Recht van de Zee, gedaan te New York op 23 mei 1997 18/10/2006
3-1862 Voorstel van resolutie ter bevordering van het gebruik van de Duitse taal 18/10/2006
3-1863 Voorstel van resolutie betreffende het Overlegcomitť 19/10/2006
3-1864 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het koninklijk besluit van 22 september 2004 houdende oprichting van cellen duurzame ontwikkeling in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en het ministerie van Landsverdediging 20/10/2006
3-1865 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Aanvullend Protocol, ondertekend te Brussel op 11 oktober 2004, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en ItaliŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen, en het Slotprotocol, ondertekend te Rome op 29 april 1983 20/10/2006
3-1866 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Vilnius op 3 juni 1999 20/10/2006
3-1867 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Madagaskar, ondertekend te Brussel op 26 februari 2003 20/10/2006
3-1868 Wetsontwerp houdende instemming met de Bilaterale Overeenkomst over wederzijdse administratieve bijstand op douanegebied tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat IsraŽl, ondertekend te Brussel op 14 december 2004 20/10/2006
3-1869 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 30 november 2005 20/10/2006
3-1870 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, teneinde de bouw van sociale woningen te bevorderen 23/10/2006
3-1871 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde de straffen wegens het plegen van levensdelicten ten aanzien van dragers van de openbare macht te verzwaren 24/10/2006
3-1872 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met betrekking tot het gebruik van vuurwapens door politiebeambten die de met een vuurwapen gewapende dader van een misdrijf op heterdaad betrappen 24/10/2006
3-1873 Wetsvoorstel tot bestraffing met daadwerkelijk levenslange opsluiting van sommige zware misdrijven 24/10/2006
3-1874 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 115 en 119 van het Burgerlijk Wetboek, inzake de verklaring van afwezigheid 24/10/2006
3-1875 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantieprogramma's in het buitenland voor jongeren 24/10/2006
3-1876 Voorstel van resolutie over de arrestatie van de Chinese mensenrechtenactivist Gao Zhisheng 24/10/2006
3-1877 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch beleid inzake de Economische Partnerschapsovereenkomsten (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen 25/10/2006
3-1878 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake het dragen van de valhelm door fietsers beneden de leeftijd van 16 jaar 25/10/2006
3-1879 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de initiatieven van het wetgevingskader met betrekking tot de hernieuwbare energiebronnen binnen de federale overheidsinstellingen en -organen 26/10/2006
3-1880 Wetsontwerp betreffende de taalkaders bij het Nationaal Orkest van BelgiŽ en de Koninklijke Muntschouwburg 6/4/2006
3-1881 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en tot instelling van een verbod om de prijs van een product of dienst te verhogen omwille van de weigering van de consument via bankdomiciliŽring te betalen of zijn facturen via elektronische post te ontvangen 5/7/2006
3-1882 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de verkopers te verbieden telefoonoproepen naar hun naverkoopdienst aan een hogere kost aan te rekenen dan deze van een geografisch nummer 5/7/2006
3-1883 Wetsvoorstel tot versoepeling van de termijnen voor de aanvraag tot vrijstelling van sociale bijdragen van zelfstandigen 27/10/2006
3-1884 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į de Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie (GenŤve, 1992);
2į de Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie (GenŤve, 1992),
gedaan te Marrakech op 18 oktober 2002
27/10/2006
3-1885 Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 31/10/2006
3-1886 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de gevangenen in GuantŠnamo 6/11/2006
3-1887 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt 6/11/2006
3-1888 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 6/11/2006
3-1889 Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 7/11/2006
3-1890 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1408 en 1526bis van het Gerechtelijk Wetboek, inzake het beslag op roerende goederen 8/11/2006
3-1891 Activiteitenverslag 2003-2007 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 26/4/2007
3-1892 Onderzoek van de subsidiariteit : Voorstel van Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 wat de bevoegdheid betreft en tot invoeging van regels inzake toepasselijk recht in huwelijkszaken 7/11/2006
3-1893 BelgiŽ in de VN-Veiligheidsraad, 2007-2008 7/11/2006
3-1894 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten bij uitwisseling van brieven op 23 mei 2005, tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ met het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Republiek Frankrijk en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg inzake de samenwerking in de grensgebieden 9/11/2006
3-1895 Wetsontwerp betreffende de investeringsaftrek ten gunste van de horecasector 23/8/2006
3-1896 Wetsontwerp tot vervanging van artikel 230, eerste lid, 3į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 28/9/2006
3-1897 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 13/7/2006
3-1898 Wetsontwerp betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders 6/7/2006
3-1899 Wetsontwerp houdende wijziging van de accijnstarieven van bepaalde energieproducten 6/9/2006
3-1900 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 51 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 6/9/2006