Dossiers (van 3-1701 tot 3-1800)

Nummer Titel Datum
3-1701 Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ 9/5/2006
3-1702 Wetsvoorstel tot instelling van een "heffing burgerluchtvaart", via een wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 27/4/2006
3-1703 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft 10/5/2006
3-1704 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm≥ en een maximaal vermogen van 11 kW 10/5/2006
3-1705 Voorstel van resolutie tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 10/5/2006
3-1706 Verslag 2005 van de bijzondere evaluator van de Ontwikkelingssamenwerking 9/5/2006
3-1707 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek, tot herstel in dit Wetboek van artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 11/5/2006
3-1708 Wetsontwerp tot hervorming van de heffingen op de omzet van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten 28/3/2006
3-1709 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 2/3/2006
3-1710 Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde teksten betreffende de geÔntegreerde politie 10/3/2006
3-1711 Voorstel van bijzondere wet betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 11/5/2006
3-1712 Wetsvoorstel betreffende de berekening van de financiŽle impact van de aan de kiezer voorgestelde partijprogramma's 11/5/2006
3-1713 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 11/5/2006
3-1714 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingaffiches in de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 11/5/2006
3-1715 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op bepaalde verkiezingsaffiches in de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid 11/5/2006
3-1716 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 6į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 16/5/2006
3-1717 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 21 maart 2005 en 7 juni 2005, houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake de afbakening van het continentaal plat tussen beide landen, ondertekend te Brussel op 29 mei 1991 16/5/2006
3-1718 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Canada inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 29 april 2005 16/5/2006
3-1719 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en van de wet van 21 december 1998 betreffende de Belgische Technische CoŲperatie en houdende een omschrijving van het begrip "eerlijke handel" 16/5/2006
3-1720 Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde 17/5/2006
3-1721 Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld 17/5/2006
3-1722 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 13 van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers 12/4/2006
3-1723 Ontwerp van kaderwet betreffende het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep en het voeren van de beroepstitel van een ambachtelijk beroep 16/12/2005
3-1724 Wetsontwerp betreffende de commissies en de beroepscommissies die bevoegd zijn inzake het voeren van de beroepstitel van een dienstverlenend intellectueel beroep 8/5/2006
3-1725 Wetsontwerp betreffende biobrandstoffen 20/4/2006
3-1726 Wetsontwerp houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 7/2/2006
3-1727 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 23/5/2006
3-1728 De Economic Partnership Agreements (EPA) 29/5/2006
3-1729 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten 18/4/2006
3-1730 Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten 24/4/2006
3-1731 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, ter bestrijding van fraude en andere illegale activiteiten die hun financiŽle belangen schaden, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 26 oktober 2004 29/5/2006
3-1732 Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit 30/5/2006
3-1733 Voorstel van resolutie om een globale aanpak van de winkelcriminaliteit op het getouw te zetten 30/5/2006
3-1734 Wetsontwerp tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's 31/5/2006
3-1735 Wetsvoorstel tot wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 31/5/2006
3-1736 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juli 1976 houdende goedkeuring van de Overeenkomst inzake een internationaal energieprogramma, en van de Bijlage, opgemaakt te Parijs op 18 november 1974 4/4/2006
3-1737 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand 22/12/2005
3-1738 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 1/3/2006
3-1739 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake beroepsziekten en arbeidsongevallen en inzake beroepsherinschakeling 7/9/2004
3-1740 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen 4/5/2006
3-1741 Wetsontwerp betreffende de elektronische procesvoering 11/4/2005
3-1742 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de elektronische procesvoering 24/5/2006
3-1743 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 21 december 2005 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het kalenderjaar 2006 18/4/2006
3-1744 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 18/5/2006
3-1745 Wetsvoorstel tot wijziging van de dierenbeschermingswet en de nieuwe gemeentewet met betrekking tot de registratie van bijtincidenten met honden 12/6/2006
3-1746 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Oostenrijk inzake de intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking, in het bijzonder ter bestrijding van het terrorisme, de grensoverschrijdende criminaliteit en de illegale migratie, en met de Bijlagen, gedaan te PrŁm op 27 mei 2005 9/6/2006
3-1747 XXXV COSAC Wenen, 22-23 mei 2006 22/5/2006
3-1748 Voorstel van resolutie over de doelstellingen van de VN-Toetsingsconferentie inzake het VN-Actieprogramma ter preventie, bestrijding en eliminatie van de illegale handel in handvuurwapens en lichte wapens 20/6/2006
3-1749 100 jaar Vrouwenraden 15/3/2006
3-1750 Verslag over de studiereis naar Stockholm 17/5/2006
3-1751 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Beijing op 6 juni 2005 13/6/2006
3-1752 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Peru, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 oktober 2005 13/6/2006
3-1753 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31, ß 5, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 15/6/2006
3-1754 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de Koninklijke militaire school 3/5/2006
3-1755 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht 15/2/2005
3-1756 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het sociaal strafrecht 8/6/2006
3-1757 Wetsvoorstel met het oog op de evaluatie van de toepassing van het huamnitair recht, de bijbehorende nationale en internationale instrumenten en van de naleving van de verplichtingen die BelgiŽ in dit verband is aangegaan 16/6/2006
3-1758 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vaste Commissie voor regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 16/6/2006
3-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van de federale heffingen op elektriciteit en gas, tot verzekering van de goede werking van de vrijgemaakte energiemarkt in BelgiŽ en het tegengaan van een te grote concentratie in de markten voor elektriciteitsproductie en de invoer van aardgas, tot verzekering van de onafhankelijkheid van de vervoersbedrijven van elektriciteit en aardgas en tot veiligstelling van de provisies voor de ontmanteling van kerncentrales in BelgiŽ 1/6/2006
3-1760 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol Nr. 7 bij het Verdrag ter Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Straatsburg op 22 november 1984 16/6/2006
3-1761 Wetsvoorstel tot afschaffing van het verval van strafvordering voor bepaalde misdaden 20/6/2006
3-1762 Verslag over de mogelijkheid dat Belgische luchtvaartinfrastructuur gebruikt werd door vluchten gecharterd door de CIA om gearresteerde personen die verdacht worden van betrokken te zijn bij het Islamitisch terrorisme te vervoeren 8/12/2005
3-1763 Jaarverslag 2005 van het Hof van Cassatie 21/6/2006
3-1764 Voorstel van resolutie tot het verplicht maken van een nummerplaat voor bromfietsen 21/6/2006
3-1765 Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland 23/6/2006
3-1766 Wetsontwerp betreffende de toegang van het publiek tot milieu-informatie 22/5/2006
3-1767 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 mei 2003 betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 16/5/2006
3-1768 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten 23/6/2006
3-1769 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken 21/6/2006
3-1770 Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra 23/6/2006
3-1771 Wetsvoorstel strekkende tot een betere begeleiding van het gebruik van de gezondheidspersoonsgegevens bij het aangaan van een persoonsverzekering en teneinde de verzekerbaarheid mogelijk te maken van het overlijdensrisico voor personen die een verhoogd risico lopen als gevolg van hun gezondheidstoestand 26/6/2006
3-1772 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 27/6/2006
3-1773 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 27/6/2006
3-1774 Ontwerp van programmawet 31/5/2006
3-1775 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 31/5/2006
3-1776 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers wat betreft de verdeling van de pensioenrechten tussen echtgenoten of wettelijk samenwonenden 28/6/2006
3-1777 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 28/6/2006
3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
3-1779 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231bis in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 28/6/2006
3-1780 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake restaurantkosten 29/6/2006
3-1781 Voorstel van resolutie over de beoefenaars van een vrij beroep 29/6/2006
3-1782 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 29/6/2006
3-1783 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/6/2006
3-1784 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van de organisaties voor eerlijke handel 3/7/2006
3-1785 De 8ste Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie 1/1/2006
3-1786 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/5/2006
3-1787 Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen 10/5/2006
3-1788 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ 6/7/2006
3-1789 Wetsontwerp betreffende GSM-R 18/5/2006
3-1790 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 31/5/2006
3-1791 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieŽn van personen 7/6/2005
3-1792 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden 29/12/2003
3-1793 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden 3/7/2006
3-1794 Wetsontwerp betreffende de transseksualiteit 11/3/2004
3-1795 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 december 2001 betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 31/5/2006
3-1796 Wetsontwerp houdende fusie van de Federale Investeringsmaatschappij en de Federale Participatiemaatschappij 30/5/2006
3-1797 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, tot aanmoediging van de inspanning die een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn levert voor de integratie van daklozen 4/5/2005
3-1798 Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn wat betreft bejaarde hulpgenieters die hun patrimonium verminderen 17/2/2006
3-1799 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het vlak van de voedingsmiddelen en andere produkten 18/5/2006
3-1800 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen 16/6/2006