Dossiers (van 3-1601 tot 3-1700)

Nummer Titel Datum
3-1601 Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
---------------------
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 1, van de Grondwet, teneinde een vierde van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen door een federaal kiescollege
7/3/2006
3-1602 Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid 7/3/2006
3-1603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 8/3/2006
3-1604 Voorstel tot het instellen van een bijzondere commissie belast met het bestuderen van de relatie tussen de nationale politieke overheid, het historisch onderzoek en de verwachtingen van de samenleving inzake geschiedenis en gedachtenis 14/3/2006
3-1605 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003 9/3/2006
3-1606 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik 9/3/2006
3-1607 Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ 9/3/2006
3-1608 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 24, ß 1, vierde lid, van de Grondwet, ertoe strekkende er de keuze in op te nemen voor een cursus filosofie in het laatste jaar van het hoger secundair onderwijs 9/3/2006
3-1609 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in het buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 9/3/2006
3-1610 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming 11/2/2005
3-1611 Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging 17/10/2005
3-1612 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek 21/2/2006
3-1613 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 29/11/2005
3-1614 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen 8/10/2003
3-1615 Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving 23/12/2005
3-1616 Wetsontwerp betreffende de toepassing op de Belgen van zekere bepalingen van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996, en van het Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996 16/12/2005
3-1617 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2002 ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van BelgiŽ en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van verschillende wettelijke bepalingen 1/2/2006
3-1618 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Japan betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel op 23 februari 2005 13/3/2006
3-1619 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 13/3/2006
3-1620 Benoeming van een voorzitter en van een plaatsvervangend voorzitter van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingendiensten (Comitť I) 15/3/2006
3-1621 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 2 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende interterritoriale samenwerking, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1998 16/3/2006
3-1622 Wetsontwerp houdende instemming met het Bilateraal Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Democratische Republiek Kongo, ondertekend te Brussel op 12 februari 2004 27/3/2006
3-1623 Wetsvoorstel tot herinvoering van artikel 61 van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de maximale jaarlijkse kostenpercentages van de kredietopeningen met een kaart te begrenzen, teneinde de overmatige schuldenlast beter te bestrijden 16/3/2006
3-1624 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake vervoer 2/2/2006
3-1625 Wetsontwerp betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden 30/11/2005
3-1626 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de balie en de tuchtprocedure voor haar leden 22/4/2005
3-1627 De Europese Raad van 23 en 24 maart 2006 22/3/2006
3-1628 Het wetgevings- en werkprogramma van de Europese Commissie voor 2006 22/2/2006
3-1629 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede 21/3/2006
3-1630 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op de commerciŽle productie en commercialisering van honden- en kattenbont en hiervan afgeleide producten en tot invoering van een verbod op de fabricage en de commercialisering van producten die afgeleid zijn van zeehonden 22/3/2006
3-1631 5e Wintervergadering van de Parlementaire Assemblee van de OVSE

Wenen, 23-24 februari 2006
29/3/2006
3-1632 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in HaÔti 22/3/2006
3-1633 Voorstel van resolutie betreffende het bevorderen van een gelijke beloning van vrouwen en mannen 22/3/2006
3-1634 Voorstel van resolutie tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje 23/3/2006
3-1635 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 15/2/2006
3-1636 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten 7/3/2006
3-1637 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2005 betreffende de uitkering van een inkomenscompensatievergoeding aan zelfstandigen die het slachtoffer zijn van hinder ten gevolge van werken op het openbaar domein 24/3/2006
3-1638 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 27/3/2006
3-1639 Resolutie over de mogelijke uitlevering van de heer Fujimori aan Peru 29/3/2006
3-1640 Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk I, van de Grondwet, teneinde daarin een artikel 48bis in te voegen houdende de verplichting voor een verkozene om zijn mandaat ook op te nemen 28/3/2006
3-1641 Wetsontwerp tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen 28/3/2006
3-1642 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 12bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 29/3/2006
3-1643 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 161, tweede lid, 164, tweede lid, en 182, achtste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 16/1/2006
3-1644 Wetsontwerp tot herziening van de loopbanen en de bezoldiging van het personeel van de griffies en de parketsecretariaten 15/2/2006
3-1645 Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind 17/3/2005
3-1646 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de vereffeningsprocedure te verbeteren 1/7/2005
3-1647 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 1/2/2006
3-1648 Wetsontwerp tot aanvullling van artikel 4 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 23/2/2006
3-1649 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 30/3/2006
3-1650 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 30/3/2006
3-1651 Wetsontwerp houdende instemming met de Consulaire Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Russische Federatie, ondertekend te Moskou op 22 december 2004 31/3/2006
3-1652 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 10bis in de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, wat de regeling van het taalgebruik op de openbare markten betreft 31/3/2006
3-1653 Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) : "De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie" 31/3/2006
3-1654 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Hongkong, Speciale Administratieve Regio van de Volksrepubliek China, ondertekend te Brussel op 20 september 2004 12/4/2006
3-1655 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de wederzijdse administrative bijstand inzake douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 2 oktober 2001 12/4/2006
3-1656 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Canada inzake het werkvakantieprogramma, ondertekend te Brussel op 29 april 2005 12/4/2006
3-1657 Tweede plenaire zitting van de EMPA (Euromediterrane Parlementaire Assemblee) - Europees Parlement - Brussel 26-27 maart 2006 13/7/2006
3-1658 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 januari 1999 houdende nieuwe maatregelen ten voordele van de oorlogsslachtoffers, om het voordeel van financiŽle vergoedingen te waarborgen 20/4/2006
3-1659 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, wat betreft de verplichte vermelding van de datum op poststempels 20/4/2006
3-1660 Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 20/4/2006
3-1661 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, en tot invoeging in deze wet van een nieuwe Titel V betreffende het Speciaal Tribunaal voor Sierra Leone 27/10/2005
3-1662 Wetsontwerp tot invoeging in de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen van een nieuwe titel VI betreffende de bijzondere kamers belast met de vervolging van de misdaden gepleegd onder het regime van democratisch Kampuchea 21/2/2006
3-1663 Wetsontwerp tot invoeging van een nieuw lid in artikel 417ter van het Strafwetboek 29/12/2005
3-1664 Wetsontwerp tot bescherming van de economische mededinging 21/12/2005
3-1665 Wetsontwerp tot oprichting van een Raad voor de Mededinging 30/3/2006
3-1666 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, alsmede van een bepaling van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 21/2/2006
3-1667 Voorstel van resolutie betreffende de criteria waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen om erkend te worden als houder van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de palliatieve zorg 21/4/2006
3-1668 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 14 bij het Verdrag inzake de bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, tot wijziging van het controlesysteem van het Verdrag, gedaan te Straatsburg op 13 mei 2004 24/4/2006
3-1669 Wetsvoorstel houdende een conjuncturele regularisatieoperatie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/4/2006
3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006
3-1671 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en het koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken 25/4/2006
3-1672 Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie 24/11/2005
3-1673 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte en de akten van overlijden 13/1/2004
3-1674 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtsbijstand 22/12/2005
3-1675 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten wat betreft de benoeming in de graad van aanstelling van bepaalde personeelsleden van de algemene directie van de gerechtelijke politie 16/2/2006
3-1676 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 3/5/2006
3-1677 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde rekening te houden met opdrachten voor een wetgevende vergadering, een universiteit, een hof of een rechtbank 5/5/2006
3-1678 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd 27/4/2006
3-1679 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan het ongeboren kind 27/4/2006
3-1680 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de toegang en controle van buitenlandse werknemers 27/4/2006
3-1682 Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten 11/10/2006
3-1683 De evolutie van de NAVO - Top van Riga, 28 november 2006 10/5/2006
3-1684 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 2/5/2006
3-1685 Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtsvaardigen of goedkeuren van een genocide of van een misdaad tegen de menselijkheid 2/5/2006
3-1686 Wetsontwerp betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat 4/5/2006
3-1687 Voorstelling van de resultaten van de 50e sessie van de Commissie van de Verenigde Naties voor de Status van de Vrouw (27 februari - 10 maart 2006) 19/4/2006
3-1688 De jeugdcriminaliteit en de grootstedelijke problematiek 2/5/2006
3-1689 Wetsontwerp overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 30/1/2006
3-1690 Wetsontwerp betreffende de gunning, informatie aan kandidaten en inschrijvers en wachttermijn inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 27/4/2006
3-1691 Wetsontwerp inzake de afzonderlijke belasting van de gewestelijke weerwerkpremies 16/3/2006
3-1692 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 7/6/2005
3-1693 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Lidstaten van de Europese Unie betreffende de status van de militairen en leden van het burgerpersoneel die bij de instellingen van de Europese Unie gedetacheerd zijn, van de hoofdkwartieren en de strijdkrachten die ter beschikking van de Europese Unie kunnen worden gesteld in het kader van de voorbereiding en de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 17, lid 2, van het Verdrag betreffende de Europese Unie, en van de militairen en leden van het burgerpersoneel van de Lidstaten die aan de Europese Unie beschikbaar zijn gesteld om in dit kader op te treden (EU-SOFA), gedaan te Brussel op 17 november 2003 5/5/2006
3-1694 Wetsontwerp tot oprichting van een adviesraad, "Historische Pool van Defensie" genaamd 30/3/2006
3-1695 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de krijgsmacht met het oog op de toelating tot bepaalde politieke mandaten en houdende diverse bepalingen 26/5/2005
3-1696 Wetsontwerp op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt 16/3/2006
3-1697 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en van de artikelen 121, ß 1, 1į, en 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 16/3/2006
3-1698 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 1997 houdende de erkenningsvoorwaarden voor hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen, dierenpensions en handelszaken voor dieren, en de voorwaarden inzake verhandeling van dieren 4/5/2006
3-1699 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 4/5/2006
3-1700 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en AustraliŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Sydney op 19 november 2002, en met de uitwisseling van nota's, gedagtekend op 4 april 2005 en op 29 augustus 2005 5/5/2006