Dossiers (van 3-1501 tot 3-1600)

Nummer Titel Datum
3-1501 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, om de kredietopeningen wettelijk beter te regelen, teneinde de overmatige schuldenlast efficiŽnt te bestrijden 23/12/2005
3-1502 Voordracht van kandidaten voor een ambt van staatsraad (N) 4/1/2006
3-1503 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republieken Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama, anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 11/1/2006
3-1504 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Andesgemeenschap en haar Lidstaten (Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru en Venezuela), anderzijds, en met de Bijlage, gedaan te Rome op 15 december 2003 11/1/2006
3-1505 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, inzake de regelgeving betreffende de verzachtende omstandigheden ingeval van wettelijke herhaling 11/1/2006
3-1506 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van de afstand van vordering tot inkorting door de reservataire erfgenamen wegens aantasting van het voorbehouden erfdeel ten voordele van een gehandicapte persoon 12/1/2006
3-1507 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de minst ontwikkelde landen 12/1/2006
3-1508 Wetsontwerp betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon 7/7/2005
3-1509 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 8/9/2005
3-1510 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen 8/9/2005
3-1511 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de strijd tegen de praktijken van huisjesmelkers 30/6/2005
3-1512 Euromediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA)

Commissievergaderingen van de EMPA in 2005

Buitengewone zitting van de EMPA ter gelegenheid van het tienjarige proces van Barcelona - Rabat - 20-21 november 2005
6/2/2006
3-1513 Vijfde Conferentie van de Voorzitters van de Euromediterrane Parlementen - Barcelona (25-26 november 2005) 2/2/2006
3-1514 Wetsvoorstel tot verstrenging van de regelgeving betreffende de samenloop van misdrijven 17/1/2006
3-1515 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Democratische Republiek Congo, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kinshasa op 17 februari 2005 18/1/2006
3-1516 De rol van de internationale financiŽle instellingen (IFI's) in het ontwikkelingsbeleid 20/2/2006
3-1517 "BRIC" (BraziliŽ, Rusland, India en China) 21/3/2006
3-1518 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren 19/1/2006
3-1519 Wetsontwerp tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen 17/1/2006
3-1520 Wetsontwerp betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's en de inspraak van het publiek bij de uitwerking van de plannen en programma's in verband met het milieu 24/11/2005
3-1521 Wetsvoorstel tot opheffing van de dienstplichtwetten, gecoŲrdineerd op 30 april 1962 23/1/2006
3-1522 Wetsvoorstel om het gebruik van bewakingscamera's te regelen 23/1/2006
3-1523 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Uganda, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Kampala op 1 februari 2005 24/1/2006
3-1524 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Guatemala inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 14 april 2005 24/1/2006
3-1525 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Republiek Nicaragua, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Luxemburg op 27 mei 2005 24/1/2006
3-1526 Het vrij verkeer van werknemers binnen de Europese Unie 1/2/2006
3-1527 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 109 en 111 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, ter verruiming van het toepassingsgebied van het betaald educatief verlof 25/1/2006
3-1528 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 12bis in de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van de vrijwilligers 25/1/2006
3-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder 25/1/2006
3-1530 Wetsvoorstel tot herinvoering van de artikelen 104, 10į, en 117 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor erkende socio-culturele verenigingen 25/1/2006
3-1531 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische beleid ten opzichte van de Staat Qatar 25/1/2006
3-1532 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 25/1/2006
3-1533 De Europese Raad van 15 en 16 december 2005 13/12/2005
3-1534 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 26/1/2006
3-1535 Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen 26/1/2006
3-1536 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een fiscaal statuut ten behoeve van de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken 26/1/2006
3-1537 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de rechten van het kind, gesloten te Brussel, op 19 september 2005, tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest, de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Duitstalige Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie 10/11/2005
3-1538 Wetsontwerp tot vaststelling van bjizondere bepalingen betreffende het statuut van de officieren van het medisch technisch korps van de medische dienst 18/11/2005
3-1539 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen 12/1/2006
3-1540 Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen betreffende de statuten van het personeel van Defensie 10/1/2006
3-1541 Wetsvoorstel tot instelling van een algemene hervorming van de echtscheidingsprocedure 27/1/2006
3-1542 Toezichtsonderzoek van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten betreffende het optreden van de inlichtingendiensten in de strijd tegen de proliferatie naar aanleiding van een exportdossier 12/5/2005
3-1543 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor de sector van de senioren 31/1/2006
3-1544 Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29, ß 3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 1/2/2006
3-1545 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling 31/1/2006
3-1546 De prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap van de OVSE 31/1/2006
3-1547 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 31/1/2006
3-1548 Conferentie van de commissies voor de landbouw en voor het leefmilieu van de Europese Unie, Londen, 20-21 november 2005 16/11/2005
3-1549 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 1/2/2006
3-1550 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1, ß 4, tweede lid, van de wet van 22 januari 1945 betreffende de economische reglementering en de prijzen 1/2/2006
3-1551 Wetsontwerp houdende instemming met het OCCAR-Veiligheidsakkoord tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, gedaan te Parijs op 24 september 2004 1/2/2006
3-1552 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 22/9/2005
3-1553 Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde basisregels van de evaluatie van de personeelsleden van de politiediensten 29/9/2005
3-1554 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 3/2/2006
3-1555 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 4 september 2002 houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering, met het oog op een duidelijker omschrijving van het preventief sociaal energiebeleid 3/2/2006
3-1556 Voorstel van resolutie om het statuut van milieuvluchteling in de internationale verdragen te erkennen 3/2/2006
3-1557 Herziening van de Grondwet, om een nieuw artikel in een nieuwe titel Ibis in te voegen, betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
__________
Voorstel tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als doelstelling voor de Staat, de gemeenschappen en de gewesten in te schrijven in de Grondwet
3/2/2006
3-1558 Wetsvoorstel tot beŽindiging van rechtswege van het huurcontract bij overlijden van de huurder 3/2/2006
3-1559 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 14/2/2006
3-1560 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 3/2/2006
3-1561 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 61bis in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst met betrekking tot de verzekering van de burgerrechtelijke huurdersaansprakelijkheid 7/2/2006
3-1562 Wetsvoorstel tot invoering van een verplichte verzekering tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privť-leven 8/2/2006
3-1563 De parlementsverkiezingen in Palestina (25 januari 2006) 7/2/2006
3-1564 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 10/2/2006
3-1565 Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft 10/2/2006
3-1566 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te geven een in beslag genomen dier in volle eigendom te geven 10/2/2006
3-1567 Wetsontwerp betreffende de agenten van politie, hun bevoegdheden en de voorwaarden waaronder hun opdrachten worden vervuld 21/6/2005
3-1568 Wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie voor de verwarming van een privť-woning 27/12/2005
3-1569 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 22-4 van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 en intrekking van bepaalde wettelijke bepalingen inzake de te stellen zekerheid in het kader van douane-entrepots, actieve veredeling (schorsingssysteem) en behandeling onder douanetoezicht 28/12/2005
3-1570 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 december 2005 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, inzake de tenuitvoerlegging van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie 14/12/2005
3-1571 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38, ß 3quater, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 2/2/2006
3-1572 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (Lidstaten van de Europese Unie) en de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en RoemeniŽ tot de Europese Unie, met het Protocol, met de Akte, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 april 2005 10/2/2006
3-1573 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gesloten door uitwisseling van nota's gedagtekend te Brussel op 19 februari 2004 en 18 maart 2004 16/2/2006
3-1574 Wetsontwerp tot instelling van het algemeen kader voor de wederzijdse erkenning van beroepsopleidingen 26/10/2005
3-1575 Ontwerp van bijzondere wet houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 8/2/2006
3-1576 Wetsontwerp houdende de toekenning van een bijzondere eenmalige toelage ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap 8/2/2006
3-1577 Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2005 8/2/2006
3-1578 De Economische Gemeenschap van de Landen van de Grote Meren 21/2/2006
3-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 17/2/2006
3-1580 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de splitsing van de Nationale Kamer van de gerechtsdeurwaarders in een Nederlandstalige Kamer en een Frans- en Duitstalige Kamer 17/2/2006
3-1581 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of fysiek geweld tegen kinderen 17/2/2006
3-1582 Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering 20/2/2006
3-1583 Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg 20/2/2006
3-1584 De stand van de omzetting van de Europese richtlijnen in Belgisch recht 7/2/2006
3-1585 Voorstel van resolutie over de politieke situatie en de mensenrechten in Birma 22/2/2006
3-1586 Wetsontwerp betreffende het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren 24/1/2005
3-1587 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakorganisaties van het militair personeel 23/1/2006
3-1588 Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt 23/2/2006
3-1589 Voorstel van resolutie over de positie van oudere vrouwen 23/2/2006
3-1590 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde een etikettering van alle dierenhuiden in te voeren 23/2/2006
3-1591 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
3-1592 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie naar de legeraankopen en de economische compensaties 24/2/2006
3-1593 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op wapens met verarmd uranium 1/3/2006
3-1594 Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 31 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, om de Voorzitter van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap zitting te laten hebben in het Overlegcomitť, en tot opheffing van artikel 67 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 1/3/2006
3-1595 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 78 en 79 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap 1/3/2006
3-1596 Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap aan de nieuwe nummering van de artikelen van de Grondwet 1/3/2006
3-1597 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen van de Duitstalige Gemeenschap 1/3/2006
3-1598 Het Oostenrijks voorzitterschap van de Europese Unie (januari - juni 2006) 7/2/2006
3-1599 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten 2/3/2006
3-1600 Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 2/3/2006