Dossiers (van 3-1401 tot 3-1500)

Nummer Titel Datum
3-1401 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 64 en 1476 van het Burgerlijk Wetboek en artikel 59/1 van het Wetboek van Zegelrechten met het oog op de vereenvoudiging van de formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning 2/5/2005
3-1402 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 17/12/2003
3-1403 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen, teneinde bepaalde categorieŽn van kentekenplaten af te schaffen 21/10/2005
3-1404 Wetsvoorstel betreffende daderherkenning en het recht van slachtoffers van misdrijven om foto's van daders die op heterdaad gefilmd of gefotografeerd werden openbaar te maken 21/10/2005
3-1405 Ontwerp van bijzondere wet tot aanpassing van diverse bepalingen aan de nieuwe benaming van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 21/10/2005
3-1406 Wetsvoorstel dat ertoe strekt te waarborgen dat zichtrekeningen bij kredietinstellingen kosteloos kunnen worden gesloten 21/10/2005
3-1407 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, in verband met de collectieve consumptieakkoorden 21/10/2005
3-1408 Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro 16/2/2006
3-1409 De "Doha round" van de WHO (Wereldhandelsorganisatie) 24/10/2005
3-1410 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 26/10/2005
3-1411 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 28/10/2005
3-1412 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 289quater in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om een belastingkrediet toe te kennen aan werknemers in de bouwsector 28/10/2005
3-1413 Cameratoezicht 25/10/2005
3-1414 Implementatie van de wetten van 5 augustus 1992 en 7 december 1998 23/11/2005
3-1415 De problematiek van de milieuziekten 9/11/2005
3-1416 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren 28/10/2005
3-1417 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de bestrijding van het partnergeweld 28/10/2005
3-1418 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de adoptie 12/10/2005
3-1419 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 7 december 2004 betreffende de bijdrage in de werkings-, pesoneels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, B, C en E voor het burgerlijk jaar 2005 2/3/2005
3-1420 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven 12/7/2005
3-1421 Voorstel van resolutie betreffende de inachtneming van het internationaal recht door IsraŽl en de Palestijnse Autoriteit en ertoe strekkend de beide partijen te steunen in hun vredesinspanningen 28/10/2005
3-1422 Herziening van de Grondwet om in een nieuwe titel Ibis een nieuw artikel in te voegen betreffende de duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
8/11/2005
3-1423 Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten 8/11/2005
3-1424 Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet aan de nieuwe benaming van de wetgevende vergaderingen van de Gemeenschappen en de Gewesten 8/11/2005
3-1425 XXXIV COSAC
London, 9 - 11 oktober 2005
21/12/2005
3-1426 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen met het oog op de toepassing van het Akkoord tussen de Belgian Office, Taipei en de Taipei Representative Office in Belgium tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 13 oktober 2004 3/10/2005
3-1427 Wetsontwerp betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid 13/10/2005
3-1428 Voorstel van resolutie met het oog op de ministeriŽle Raad van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA) op 5 en 6 december 2005 in Berlijn 16/11/2005
3-1429 Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen 24/11/2005
3-1430 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kritische succesfactoren die nodig zijn voor een geslaagde e-maatschappij 16/11/2005
3-1431 De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie - Tussentijds verslag van het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij (SOMA) - September 2005 17/11/2005
3-1432 De schuldproblematiek van de ontwikkelingslanden 10/10/2005
3-1434 Voorstel van resolutie betreffende de Doha-ronde aan de vooravond van de ministerconferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong, 13-18 december 2005) 16/11/2005
3-1435 Wetsontwerp houdende afschaffing van de effecten aan toonder 1/8/2005
3-1436 Wetsontwerp houdende administratieve vereenvoudiging II 20/7/2005
3-1437 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van 4 april 2003 met het oog op de verwezenlijking van het programma van het gewestelijk expresnet van, naar, in en rond Brussel 4/7/2005
3-1438 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie 3/10/2005
3-1439 Wetsvoorstel tot bevordering van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt 18/11/2005
3-1440 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten 23/11/2005
3-1441 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van het Gerechtelijk Wetboek 24/11/2005
3-1442 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de Regering van de Republiek Letland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), met de Bijlage, en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 23/11/2005
3-1443 Voorstel van resolutie over kinderhandel in de Europese Unie 25/11/2005
3-1444 Wetsontwerp houdende de heropening van de termijnen voor het indienen van aanvragen tot het bekomen van een statuut van nationale erkentelijkheid van de oorlog 1940-1945 en van de veldtocht in Korea 18/7/2005
3-1445 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds 25/7/2005
3-1446 Wetsontwerp tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector" 8/9/2005
3-1447 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 11/10/2005
3-1448 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten teneinde het portretrecht te definiŽren en de verspreiding toe te staan van portretten van personen die veroordeeld zijn voor bepaalde terroristische misdrijven 25/11/2005
3-1449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek 25/11/2005
3-1450 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen 25/11/2005
3-1451 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 126 van de provinciewet met een bepaling over de taalkennis van de gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad 28/11/2005
3-1452 Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Den Haag op 25 februari 2005 29/11/2005
3-1453 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, teneinde de voorwaarden te preciseren waaronder cassatieberoep kan worden ingesteld 29/11/2005
3-1454 Voorstel van resolutie over de doorreisproblemen in Bulgarije 29/11/2005
3-1455 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer ter afschaffing van het mechanisme van de opdecimes voor de verkeersboetes 29/11/2005
3-1456 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145/28 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de vermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met laag verbruik met een uitstoot van 105 tot 115 gram CO2 per kilometer op te trekken 29/11/2005
3-1457 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten, teneinde een onverenigbaarheid in te stellen tussen een management- of een staffunctie en de uitoefening van een politiek mandaat 29/11/2005
3-1458 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of nalatigheden in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen 29/11/2005
3-1459 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie 30/11/2005
3-1460 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken 7/1/2004
3-1461 Wetsontwerp betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop 25/7/2005
3-1462 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, teneinde het voor de feitelijk samenwonenden mogelijk te maken te worden erkend als rechthebbende van een lid van de politie- en hulpdiensten dat overleden is als gevolg van een ongeval in het kader van zijn taak 29/9/2005
3-1463 Wetsontwerp tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet wat betreft de bevoegdheid voor tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer 13/10/2005
3-1464 Wetsontwerp tot wijziging van het wetboek van vennootschappen 6/10/2005
3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
3-1466 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken 2/12/2005
3-1467 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 20, eerste lid, van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 2/12/2005
3-1468 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 9 van de wet van 22 juni 2005 tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal 2/12/2005
3-1469 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 2/12/2005
3-1470 Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ 2/12/2005
3-1471 Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ 2/12/2005
3-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 3 mei 2003 houdende de oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen, met het oog op de bestrijding van de uitkeringsfraude 7/12/2005
3-1473 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8bis van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, om de wachttijd voor de vaststelling van een handicap in te korten 7/12/2005
3-1474 Voorstel van resolutie betreffende de dreigende terechtstelling van vijf Bulgaarse verpleegsters en een Palestijnse arts, in LibiŽ 7/12/2005
3-1475 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van BelgiŽ aan de achtste wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatische Ontwikkelingsfonds 14/10/2005
3-1476 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van BelgiŽ aan de tiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds 14/10/2005
3-1477 Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/6/2005
3-1478 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Azerbeidzjan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 9/12/2005
3-1479 Voorstel van nieuwe wapenwet 8/12/2005
3-1480 Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg 9/12/2005
3-1481 Voorstel van resolutie tot invoering van motorvoertuigverlichting overdag 9/12/2005
3-1482 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit 9/12/2005
3-1483 Voorstel van resolutie over alternatieven voor de problematiek rond de luchthaven Brussel-Nationaal 9/12/2005
3-1484 Wetsontwerp betreffende het Generatiepact 30/11/2005
3-1485 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 14/12/2005
3-1486 Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2004, begroting 2005 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2006 15/12/2005
3-1487 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten:
1į Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake auteursrecht (WCT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996;
2į Verdrag van de Wereldorganisatie voor de intellectuele eigendom inzake uitvoeringen en fonogrammen (WPPT), gedaan te GenŤve op 20 december 1996
16/12/2005
3-1488 Voorstel tot wijziging van artikel 72 van het reglement van de Senaat, inzake de vragen om uitleg 19/12/2005
3-1489 Wetsontwerp houdende instemming met het Amendement op het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, gedaan te Beijing op 3 december 1999 20/12/2005
3-1490 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het stedenbouwkundig erfgoed van Leopold II en in het bijzonder de serres van Laken als werelderfgoed van de mensheid 21/12/2005
3-1491 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit 28/10/2005
3-1492 Ontwerp van programmawet 22/11/2005
3-1493 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 22/11/2005
3-1494 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de belastbare materie bepaald in artikel 94, 1į, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen inzake de belasting op de inverkeerstelling 22/11/2005
3-1495 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 21/12/2005
3-1496 Wetsontwerp tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriŽle besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 21/12/2005
3-1497 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen 22/12/2005
3-1498 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Tadzjikistan, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 11 oktober 2004 23/12/2005
3-1499 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake gelijkstelling van winstbewijzen met gestort kapitaal 11/3/2005
3-1500 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en tot aanvulling van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument teneinde de toegang tot de beschermde werken te verruimen 23/12/2005