Dossiers (van 3-1301 tot 3-1400)

Nummer Titel Datum
3-1301 Wetsontwerp tot organisatie van de mogelijkheden tot beroep tegen de beslissingen genomen door de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas 28/6/2005
3-1302 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/6/2005
3-1303 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen 7/7/2005
3-1304 Voorstel van resolutie om Charles Ghankay Taylor, voormalig president van Liberia, onverwijld voor de Bijzondere Rechtbank voor Sierra Leone te brengen 12/7/2005
3-1305 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties 11/7/2005
3-1306 Het beleid inzake de strijd tegen de armoede 18/5/2005
3-1307 Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen 14/8/2003
3-1308 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 13/10/2005
3-1309 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 13/7/2005
3-1310 14e jaarlijkse zitting van de Parlementaire Assemblee van de OVSE

(Washington, 1-5 juli 2005)
15/7/2005
3-1311 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot levensonderhoud aan ascendenten 15/7/2005
3-1312 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 29/11/2004
3-1313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie 11/7/2005
3-1314 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, wat betreft de vaststelling van het kindsdeel bij terugvorderingen 15/7/2005
3-1315 Voorstel van resolutie om de snelheidsbeperkingen van 90 km/u op de zogenaamde secundaire wegen terug te brengen tot 70 km/u 15/7/2005
3-1316 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen 19/7/2005
3-1317 Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht 19/7/2005
3-1318 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de wet van 16 november 1919, betreffende de regeling der luchtvaart en tot opheffing van de koninklijk besluiten van 11 juni 1954 en 14 april 1958 houdende verbod tot vliegen boven zekere gedeelten van het grondgebied van het Rijk 19/7/2005
3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
3-1320 Zevende Europese Interparlementaire Ruimtevaartconferentie, Parijs, 15 - 18 juni 2005 9/6/2005
3-1321 Activiteitenverslag 2004 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten 26/7/2005
3-1322 Onafhankelijke toegang van Europa tot de ruimte 7/7/2005
3-1323 Voorstel van resolutie betreffende het stimuleren van het gebruik van Tax-on-web 5/8/2005
3-1324 De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers van 18 mei 2003 28/10/2005
3-1325 Verslag van de studiereis van een delegatie van de commissie voor de Sociale Aangelegenheden naar Singapore en Nieuw-Zeeland van zaterdag 26 februari tot en met zondag 6 maart 2005 1/10/2005
3-1326 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de grensoverschrijdende gevolgen van industriŽle ongevallen, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 17/8/2005
3-1327 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de genocide op de ArmeniŽrs door het regime van de Jong-Turken tijdens de Eerste Wereldoorlog 25/8/2005
3-1328 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 25/8/2005
3-1329 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 377bis in het Strafwetboek, teneinde in een behandeling te voorzien zodra een vonnis van veroordeling van daders van seksueel misbruik is uitgesproken 25/8/2005
3-1330 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende automatische gegevensuitwisseling inzake inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Anguilla, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Anguilla op 17 november 2004 5/9/2005
3-1331 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Turks en Caicos Eilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Grand Turk op 16 december 2004 5/9/2005
3-1332 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Overzeese Gebied Montserrat van het Verenigd Koninkrijk, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Montserrat op 7 april 2005 5/9/2005
3-1333 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Britse Maagdeneilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Tortola op 11 april 2005 5/9/2005
3-1334 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Cayman-Eilanden, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2004 en te Grand Cayman op 12 april 2005 5/9/2005
3-1335 Wetsvoorstel tot regeling van de splitsing van de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel op basis van de taal 2/9/2005
3-1336 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt teneinde enerzijds de bestuurlijke aanhouding van drugsgebruikers in sommige omstandigheden mogelijk te maken, en anderzijds een samenwerkingsverband in te stellen tussen de politieambtenaren en de OCMW's met het oog op een beteugeling van de bedelarij en de landloperij op de openbare weg dank zij een betere toegang tot maatschappelijke hulpverlening 2/9/2005
3-1337 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, teneinde een verbod in te stellen op het bedelen langs de openbare weg op alle plaatsen waar het verkeer kan worden gehinderd of onveilig gemaakt 2/9/2005
3-1338 Voorstel van resolutie om een groen nummer in het leven te roepen om daklozen toegang te verschaffen tot de structuren die hun ter beschikking worden gesteld, zodat ze noodhulp krijgen, met name huisvesting voor de nacht 2/9/2005
3-1339 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Protocol tot consolidatie van het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, gedaan te Brussel op 27 juni 1997;
2į Protocol tot toetreding van de Europese Gemeenschap tot het Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart "Eurocontrol" van 13 december 1960, zoals meermalen gewijzigd, en door het Protocol van 27 juni 1997 geconsolideerd, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 8 oktober 2002
7/9/2005
3-1340 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op films en afgeleide producten en van de toegang tot bioscoopzalen voor minderjarigen 8/9/2005
3-1341 Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame 12/9/2005
3-1342 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 7/9/2005
3-1343 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan 14/9/2005
3-1344 Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids 15/9/2005
3-1345 Wetsvoorstel tot invoering van uitstel inzake geldboeten bij overtreding van sommige sociale wetten 15/9/2005
3-1346 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt de verkeersveiligheid in de omgeving van de megadancings te vergroten 15/9/2005
3-1347 Voorstel van resolutie teneinde in BelgiŽ de doelstellingen te bereiken die in Lissabon werden vastgelegd inzake de werkgelegenheidsgraad van vrouwen 16/9/2005
3-1348 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten 20/9/2005
3-1349 Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg 21/9/2005
3-1350 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Benin, ondertekend te Cotonou op 25 april 2002 23/9/2005
3-1351 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Niger, ondertekend te Brussel op 26 maart 2003 23/9/2005
3-1352 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Republiek Tanzania, ondertekend te Dar Es Salaam op 16 oktober 2002 23/9/2005
3-1353 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Cambodja, ondertekend te Brussel op 29 mei 2001 23/9/2005
3-1354 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Burkina Faso, ondertekend te Brussel op 14 januari 2003 23/9/2005
3-1355 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mozambique, ondertekend te Brussel op 11 mei 2001 23/9/2005
3-1356 Wetsonwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake internationale samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Senegal, ondertekend te Dakar op 19 oktober 2001 23/9/2005
3-1357 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Ontwikkelingssamenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Algerijnse Democratische Volksrepubliek, ondertekend te Brussel op 10 december 2002 23/9/2005
3-1358 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Brussel op 26 juni 2002 23/9/2005
3-1359 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie ten voordele van de Palestijnse Autoriteit, ondertekend te Ramallah op 12 november 2001 23/9/2005
3-1360 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst inzake ontwikkelingssamenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mali, ondertekend te Bamako op 28 februari 2003 23/9/2005
3-1361 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Durban op 8 juli 2002;
2į Overeenkomst tot regeling van de technische bijstand tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, ondertekend te Pretoria op 18 oktober 2002
23/9/2005
3-1362 Wetsvoorstel betreffende de invoering van kwaliteitsnormen voor de borstklinieken 26/9/2005
3-1363 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken 26/9/2005
3-1364 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 8 juli 2005 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest betreffende de oprichting van en de samenwerking in een structuur Kustwacht 26/9/2005
3-1365 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Democratische Republiek EthiopiŽ over bilaterale ontwikkelingssamenwerking, ondertekend te Addis Abeba op 9 april 2001 3/10/2005
3-1366 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Laos, ondertekend te Brussel op 29 mei 2002 3/10/2005
3-1367 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Peru, ondertekend te Lima op 15 oktober 2002 3/10/2005
3-1368 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, ondertekend te Brussel op 23 april 2003 3/10/2005
3-1369 Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen 30/9/2005
3-1370 Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten 11/10/2005
3-1371 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 11/10/2005
3-1372 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 11/10/2005
3-1373 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het merken van kneed- en bladspringstoffen ten behoeve van de opsporing ervan, gedaan te Montreal op 1 maart 1991 11/10/2005
3-1374 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid, ondertekend te Brussel op 9 oktober 1985 en met de Uitwisseling van brieven van 9 oktober 1985 en van 29 juni 1998 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid 11/10/2005
3-1375 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, ter bestrijding van verzuring, eutrofiŽring en ozon op leefmilieu, gedaan te GŲteborg op 30 november 1999 11/10/2005
3-1376 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bescherming van Afrikaans-Euraziatische trekkende watervogels, gedaan te 's Gravenhage op 15 augustus 1996 12/10/2005
3-1377 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd 12/10/2005
3-1378 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, om de maximumsnelheid op de autosnelwegen te verhogen 11/10/2005
3-1379 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een rijverbod voor vrachtwagens op zon- en feestdagen 11/10/2005
3-1380 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 32, ß 3, en 39, ß 8, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake het gebruik der talen bij rijbewijsexamens 11/10/2005
3-1381 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, teneinde de autokeuring uit te breiden 11/10/2005
3-1382 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, inzake de gordelplicht 11/10/2005
3-1383 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 augustus 1977 betreffende de veiligheidsinrichtingen en de signalisatie van overwegen en betreffende het verkeer op spoorwegen en aanhorigheden, om de overwegen veiliger te maken 11/10/2005
3-1384 Wetsvoorstel tot het verlagen van de BTW op de rijopleiding 11/10/2005
3-1385 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70.2.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende de zichtbaarheid van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 11/10/2005
3-1386 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61.1. van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, betreffende het fietsverkeer aan kruispunten met verkeerslichten 11/10/2005
3-1387 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijvingen van voertuigen en artikel 4 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, inzake bromfietsen 11/10/2005
3-1388 Voorstel van resolutie tot het bevorderen van het verstrekken van informatie bestemd voor de burger met het oog op het versnellen van de afhandeling van lopende strafonderzoeken 12/10/2005
3-1389 Wetsvoorstel betreffende de afschaffing van de accijnsverhogingen op motorbrandstoffen 12/10/2005
3-1390 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 12/10/2005
3-1391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 157 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de overdracht van het overschot van de voorafbetalingen tussen echtgenoten mogelijk te maken 13/10/2005
3-1392 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 319 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de onderzoeksbevoegdheden inzake de inkomstenbelastingen af te stemmen op de onderzoeksbevoegdheden inzake de BTW 13/10/2005
3-1393 Voorstel tot wijziging van artikel 84 van het reglement van de Senaat 13/10/2005
3-1394 Wetsontwerp tot uitbreiding tot bepaalde oud-strijders en oorlogsslachtoffers van de kosteloze geneeskundige verzorging door de bemiddeling van het Instituut voor Veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 13/10/2005
3-1395 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 13/10/2005
3-1396 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18bis van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten 14/10/2005
3-1397 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot invoeging van een artikel 104bis in hetzelfde wetboek, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen 19/10/2005
3-1398 Voorstel van resolutie betreffende de zesde ministeriŽle Conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (Hongkong 13-18 december 2005) 19/10/2005
3-1399 Wetsvoorstel tot het verbieden van zowel draagmoederschap waarbij de draagmoeder niet genetisch verwant is met het kind als draagmoederschap waarbij die genetische verwantschap wel bestaat 19/10/2005
3-1400 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 20/10/2005