Dossiers (van 3-1201 tot 3-1300)

Nummer Titel Datum
3-1201 Wetsvoorstel houdende splitsing en afbouw van de verticale integratie van de vennootschap Electrabel N.V. en houdende wijzigingen van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie en tot opheffing van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 24/5/2005
3-1202 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 23bis met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissies 24/5/2005
3-1203 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, teneinde de gegevens inzake orgaandonatie en inzake de bloedgroep op te slaan op de elektronische identiteitskaart 25/5/2005
3-1204 Conferentie van de commissies voor de Europese Aangelegenheden, XXXIII COSAC, Luxemburg, 17-18 mei 2005 17/5/2005
3-1205 Wetsvoorstel tot opheffing van het verbod op de cumulatie van inkomsten uit arbeid en rust- en overlevingspensioenen 25/5/2005
3-1206 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 48 en 49 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat het mandaat van de korpschef van de lokale politie betreft 27/5/2005
3-1207 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling 28/7/2004
3-1208 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 6 april 1995 inake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs en de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles, en houdende andere diverse bepalingen 15/4/2005
3-1209 Wetsontwerp houdende bepalingen die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen waarin, wat BelgiŽ betreft, is voorzien in de overeenkomsten betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden, die werden gesloten tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen enerzijds en Aruba anderzijds, en tussen het Koninkrijk BelgiŽ en respectievelijk Guernesey, het eiland Man, Jersey, Anguilla, de Britse Maagdeneilanden, Montserrat en de Turks en Caicos Eilanden 18/5/2005
3-1210 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 et 1395 van het Gerechtelijk Wetboek 28/7/2004
3-1211 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot de snelheidsbeperkingen 27/5/2005
3-1212 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie betreffende de samenwerking op het gebied van de verkenning en het gebruik van de ruimte voor vreedzame doeleinden, en met de Bijlage, ondertekend te Moskou op 20 december 2000 27/5/2005
3-1213 Voorstel van resolutie over de bestrijding van malaria 31/5/2005
3-1214 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 1974 betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten, van de bedienaars van de erkende erediensten en van de afgevaardigden van de Centrale Vrijzinnige Raad 1/6/2005
3-1215 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van het wegverkeersreglement, wat de minimumsnelheid op autosnelwegen betreft 1/6/2005
3-1216 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie 1/6/2005
3-1217 Eerste zitting van de Euro-mediterrane Parlementaire Assemblee (EMPA) - Cairo (12-15 maart 2005) 2/6/2005
3-1218 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van Canada, de Regeringen van de Lidstaten van het Europees Ruimte-Agentschap, de Regering van Japan, de Regering van de Russische Federatie en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake de samenwerking op het gebied van het Civiele Internationale Ruimtestation, gedaan te Washington D.C. op 29 januari 1998 1/6/2005
3-1219 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van het wegverkeersreglement om het toepassingsgebied van de snelheidsbeperking voor vrachtwagens en slepen uit te breiden 1/6/2005
3-1220 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de snelheidsbeperking buiten de bebouwde kommen, op autosnelwegen en op openbare wegen verdeeld in vier rijstroken, tot 130 kilometer per uur op te trekken 1/6/2005
3-1221 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen inzake de wederzijdse bijstand van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op het gebied van de directe belastingen en heffingen op verzkeringspremies 26/4/2005
3-1222 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg 4/5/2005
3-1223 Wetsontwerp tot invoering van een belastingaftrek voor risicokapitaal 11/5/2005
3-1224 Wetsvoorstel tot wijziging van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, wat de salariscomplementen betreft van Vlaamse ambtenaren die naar een kabinet worden gedetacheerd 3/6/2005
3-1225 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol inzake het Verdrag van 's-Gravenhage van 1954 inzake de bescherming van culturele goederen in geval van een gewapend conflict, gedaan te 's-Gravenhage op 26 maart 1999 3/6/2005
3-1226 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder 6/6/2005
3-1227 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Islamitische Republiek Pakistan inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 23 april 1998 7/6/2005
3-1228 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding, de aanpassing en de verbouwing van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Brussel op 5 oktober 2000 7/6/2005
3-1229 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een terrein voor de uitbreiding en de inplanting van de nieuwe infrastructuur van de permanente Zetel van deze Organisatie, ondertekend te Praag op 21 november 2002 7/6/2005
3-1230 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 7/6/2005
3-1231 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten betreffende het statuut van de militairen 18/4/2005
3-1232 Wetsontwerp met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen 14/2/2005
3-1233 Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 10 en 46 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 6/1/2005
3-1234 Wetsontwerp houdende de overplaatsing van sommige militairen naar een openbare werkgever 26/5/2005
3-1235 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147bis van het Kieswetboek inzake de stemming bij volmacht 10/6/2005
3-1236 Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte 10/6/2005
3-1237 Voorstel van resolutie om de verplichting opnieuw in te voeren om na twee mislukte pogingen voor het theoretische examen, theoretische rijlessen te volgen bij een erkende rijschool 13/6/2005
3-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129bis van het Wetboek van vennootschappen betreffende de administratieve geldboetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening 13/6/2005
3-1239 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van het wegverkeersreglement, wat betreft de veiligheidsafstand tussen voertuigen op autosnelwegen 13/6/2005
3-1240 Wetsvoorstel tot het verdubbelen van de straffen voor snelheidsovertredingen tijdens tijdelijk gewijzigde verkeerssituaties 13/6/2005
3-1241 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van het verkeersreglement om een helmplicht voor jonge fietsers in te voeren 13/6/2005
3-1242 Wetsvoorstel tot wijziging van de verkeersreglementering om de veiligheid aan verkeerslichten te bevorderen 13/6/2005
3-1243 Wetsvoorstel tot vereenvoudiging van de indeling van de zware verkeersovertredingen 13/6/2005
3-1244 Wetsvoorstel op de rechtspersoonlijkheid van vakorganisaties 14/6/2005
3-1245 De privatisering van de veiligheid 14/6/2005
3-1246 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen teneinde de warenhuizen te verplichten gratis toiletten ter beschikking te stellen van hun klanten 16/6/2005
3-1247 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek 15/2/2005
3-1248 Wetsontwerp houdende wjiziging van de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ 24/5/2005
3-1249 Wetsontwerp houdende instemming met de bij briefwisseling gesloten Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg, enerzijds, en de Regering van Peru, anderzijds, inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke en speciale of dienstpaspoorten, ondertekend te Lima op 12 en 23 februari 2001 16/6/2005
3-1250 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 16/6/2005
3-1251 Voorstel van resolutie betreffende de in eigen land ontheemden 21/6/2005
3-1252 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 10 januari 1974 tot regeling van de inaanmerkingneming van bepaalde diensten en van met dienstactiviteit gelijkgestelde perioden voor het toekennen en berekenen van pensioenen ten laste van de Staatskas 23/6/2005
3-1253 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 6ter in de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 23/6/2005
3-1254 Ontwerp van programmawet 31/5/2005
3-1255 Wetsontwerp betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen 1/4/2005
3-1256 Wetsontwerp houdende vereenvoudiging van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 9/5/2005
3-1257 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 24/6/2005
3-1258 Voorstel van resolutie inzake antipersoonsmijnen, antihanteerbaarheidsmechanismen en clustermunitie 24/6/2005
3-1259 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen aan de Overeenkomst inzake de Internationale Organisatie voor Satellietcommunicatie "INTELSAT", aangenomen te Washington op 17 november 2000 23/6/2005
3-1260 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Zwitserse Bondsstaat betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen en verblijvende personen, met het Uitvoeringsprotocol, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Bern op 12 december 2003 23/6/2005
3-1261 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft de fragmentatiebommen, wapens met verarmd uranium en de antihanteerbaarheidsmechanismen 27/6/2005
3-1262 De Europese Raad van 16 en 17 juni 2005 15/6/2005
3-1263 De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezing van het Europees Parlement van 13 juni 2004 28/6/2005
3-1264 Voorstel van resolutie met het oog op de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 28/6/2005
3-1265 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan tenminste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, teneinde een rookmelder verplicht te maken 28/6/2005
3-1266 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 10 en 12bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 29/6/2005
3-1267 Voorstel van resolutie tot bescherming van het recht op de vrijheid van de persoon 29/6/2005
3-1268 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen 29/6/2005
3-1269 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 29/10/2004
3-1270 Wetsontwerp tot omzetting van verschillende bepalingen van de richtlijn financiŽle diensten op afstand en van de richtlijn privacy en elektronische communicatie 10/5/2005
3-1271 Wetsvoorstel betreffende draagmoeders 1/7/2005
3-1272 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, gericht op het doorbreken van monopolies en het bevorderen van de vrije concurrentie in de elektriciteitsproductie 1/7/2005
3-1273 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken en het opstellen van genderindicatoren 1/7/2005
3-1274 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code tot regeling van de betrekkingen tussen senatoren en de instellingen en openbare diensten betreffende individuele dossiers 1/7/2005
3-1275 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-15 van het Gerechtelijk Wetboek 1/7/2005
3-1276 Voorstel van resolutie inzake schijnhuwelijken 4/7/2005
3-1277 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie 4/7/2005
3-1278 Voorstel van resolutie betreffende een betere verzekerbaarheid van chronische zieken en gehandicapten 4/7/2005
3-1279 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de woninghuurwet 4/7/2005
3-1280 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs teneinde de houder van een rijbewijs B in staat te stellen een motorfiets te besturen met een maximale cilinderinhoud van 125cm≥ en een maximaal vermogen van 11 kW, mits een praktische opleiding met goed gevolg doorlopen werd 5/7/2005
3-1281 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, teneinde de veiligheid van de bestuurders van tweewielige motorvoertuigen te verhogen 5/7/2005
3-1282 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 5/7/2005
3-1283 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 496 van het Strafwetboek, om bij inzamelacties voor humanitaire doeleinden de minimumstraffen voor oplichting en bedriegerij te verzwaren 5/7/2005
3-1284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de tax shelter-regeling ten gunste van de audiovisuele productie 5/7/2005
3-1285 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, inzake de registratie en identificatie van paarden 5/7/2005
3-1286 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 475 van het Strafwetboek 5/7/2005
3-1287 Voorstel tot instelling van een deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking door leden van de Senaat en tot aanvulling van het reglement van de Senaat met bepalingen inzake de naleving van die code 5/7/2005
3-1288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 5/7/2005
3-1289 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 7/7/2005
3-1290 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om toegang tot een medische databank mogelijk te maken 7/7/2005
3-1291 Wetsontwerp tot wijziging, wat de verzekering tegen natuurrampen betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen 25/4/2005
3-1292 Wetsontwerp betreffende de precontractuele informatie bij commerciŽle samenwerkingsovereenkomsten 22/3/2005
3-1293 Wetsontwerp betreffende de pensioenen voor zelfstandigen 7/6/2005
3-1294 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing ingevolge de Communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer 14/6/2005
3-1295 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 314bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 14/6/2005
3-1296 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap 31/5/2005
3-1297 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende de rol van de werknemers in de Europese vennootschap 31/5/2005
3-1298 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en tot tijdelijke toelating tot overtallige benoemingen van magistraten, wat het hof van beroep te Gent betreft 7/6/2005
3-1299 Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, en houdende diverse fiscale bepalingen 26/5/2005
3-1300 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 46 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument 8/7/2005