Dossiers (van 3-1101 tot 3-1200)

Nummer Titel Datum
3-1101 Wetsontwerp betreffende de toepassing van het Aanvullend Protocol van 22 september 1998 bij de Internationale Overeenkomst van 5 april 1973 ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag van 1 juli 1968 inzake de niet-verspreiding van kernwapens 3/12/2004
3-1102 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen 18/3/2005
3-1103 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede editie, van 10 april 2003)
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, met het oog op het toelaten van niet-Belgen tot betrekkingen in overheidsdienst
21/3/2005
3-1104 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 21/3/2005
3-1105 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingssamenwerking binnen de nieuwe lidstaten van de Europese Unie 22/3/2005
3-1106 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek 22/3/2005
3-1107 Voorstel van resolutie betreffende het vragenrecht en de geldelijke sanctionering van in gebreke blijvende ministers 22/3/2005
3-1108 Wetsvoorstel betreffende het beroep op de vrijgevigheid van de bevolking en tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 22/3/2005
3-1109 De Europese Raad van 22 en 23 maart 2005 17/3/2005
3-1110 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
24/3/2005
3-1111 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 24/3/2005
3-1112 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten 23/12/2004
3-1113 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 mei 1990 inzake de overbrenging tussen Staten van de gevonniste personen en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 13/1/2005
3-1114 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de Richtlijn 2004/79/EG van de Commissie van 4 maart 2004 7/3/2005
3-1115 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het tijdig indienen van de beleidsnota's bij de Kamer van volksvertegenwoordigers 14/1/2005
3-1116 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echtscheidingsrecht te hervormen en echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting in te stellen 25/3/2005
3-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten, om registraties inzake orgaandonatie op de elektronische identiteitskaart op te nemen 29/3/2005
3-1118 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen 1/4/2005
3-1119 Het werkprogramma van de Europese Commissie voor 2005 1/3/2005
3-1120 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1į Scheldeverdrag;
2į Maasverdrag,
gedaan te Gent op 3 december 2002
13/4/2005
3-1121 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol opgesteld op basis van artikel 43, lid 1, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), tot wijziging van die Overeenkomst, gedaan te Brussel op 27 november 2003 13/4/2005
3-1122 Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 22/2/2005
3-1123 Wetsontwerp tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, ß 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 13/4/2005
3-1124 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen wat de schorsing en de herkrijging van het recht op een overlevingspensioen betreft 19/9/2003
3-1125 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement betreffende de politie over het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de voorrangsregeling betreft 15/4/2005
3-1126 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen 15/4/2005
3-1127 Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken 20/4/2005
3-1128 Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten 20/4/2005
3-1129 Het elektronisch stemmen 22/3/2005
3-1130 Jaarverslag 2003 van de Hoge Raad voor de Justitie.- Evaluatie van het eerste mandaat 2000-2004 13/4/2005
3-1131 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven 20/4/2005
3-1132 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het stimuleren van het bedrijfsmecenaat 20/4/2005
3-1133 Wetsontwerp betreffende de elektronische communicatie 4/11/2004
3-1134 Wetsontwerp betreffende sommige juridische bepalingen inzake elektronische communicatie 4/11/2004
3-1135 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek 12/7/2004
3-1136 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 1727 van het Gerechtelijk Wetboek 22/11/2004
3-1137 Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen 14/1/2005
3-1138 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers 14/1/2005
3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
3-1140 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 204 van de programmawet van 27 december 2004, met betrekking tot het stookoliefonds 22/4/2005
3-1141 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, ß 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de regionalisering van economische activiteiten met betrekking tot wapens en het individueel bezit ervan 22/4/2005
3-1142 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo 25/4/2005
3-1143 Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Herinnering" 25/4/2005
3-1144 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt 25/4/2005
3-1145 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 9 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de termijn te verkorten die moet verlopen alvorens een achtergelaten hond kan worden geadopteerd 25/4/2005
3-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden
25/4/2005
3-1147 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 25/4/2005
3-1148 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en tot invoering van een partnerschapsovereenkomst voor senioren 26/4/2005
3-1149 De strijd tegen de georganiseerde criminaliteit.- Stand van zaken 20/4/2005
3-1150 Algemeen activiteitenverslag 2004 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 6/6/2005
3-1151 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 87 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 79 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de parlementaire assemblees een belangrijkere rol te geven in de organisatie van de administratie en de ministeriŽle kabinetten 28/4/2005
3-1152 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie 28/4/2005
3-1153 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft 28/4/2005
3-1154 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 239bis in het Strafwetboek teneinde het misdrijf aanmatiging van macht door politiek verkozenen in rechtszaken in te voeren 28/4/2005
3-1155 Voorstel strekkende om in het reglement van de Senaat een artikel 16bis in te voegen betreffende het afzetten van de voorzitter 28/4/2005
3-1156 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet 28/4/2005
3-1157 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek teneinde aanmatiging van macht door de wetgevende overheden strafbaar te stellen 28/4/2005
3-1158 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht, met het oog op de instelling van koopzondagen 28/4/2005
3-1159 Voorstel van resolutie tot invoering van een gedragscode die de anonimiteit bij sollicitaties garandeert 28/4/2005
3-1160 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 4/2/2005
3-1161 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 4/2/2005
3-1162 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teneinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken 19/5/2004
3-1163 Wetsontwerp tot oprichting van het informatiesysteem Phenix 7/3/2005
3-1164 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 610 van het Gerechtelijk Wetboek 7/3/2005
3-1165 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 143 van 30 december 1982 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekteverzekering voor verstrekkingen van klinische biologie 8/4/2004
3-1166 Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen 18/11/2004
3-1167 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot de Nederlandse Antillen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 27 augustus 2004 28/4/2005
3-1168 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden met betrekking tot Aruba, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Den Haag op 9 november 2004 28/4/2005
3-1169 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het eiland Man, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Douglas op 19 november 2004 28/4/2005
3-1170 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Guernsey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint Peter Port op 19 november 2004 28/4/2005
3-1171 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden en de voorlopige toepassing ervan, tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Jersey, ondertekend te Brussel op 18 mei 2004 en te Saint-Helier op 19 november 2004 28/4/2005
3-1172 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen - Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2004) 29/4/2005
3-1173 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek 29/4/2005
3-1174 Voorstel van resolutie over het wereldwijd waarborgen van de rechten van de vrouw, naar aanleiding van het gewelddadig optreden in Turkije tegen vrouwen die manifesteerden voor meer rechten en tegen onderdrukking, seksuele uitbuiting en geweld 29/4/2005
3-1175 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst houdende oprichting van het "International plant genetic resources institute", gedaan te Rome op 9 oktober 1991 2/5/2005
3-1176 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en ServiŽ en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Belgrado op 4 maart 2004 2/5/2005
3-1177 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het bouwen en renoveren van schoolgebouwen te bevorderen 3/5/2005
3-1178 Voorstel van resolutie over de toekomst van de kerncentrales voor 's lands energiebevoorrading 3/5/2005
3-1179 Wetsvoorstel betreffende de werving en de selectie van werknemers 3/5/2005
3-1180 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke verloning van vrouwen en mannen 4/5/2005
3-1181 Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 4/5/2005
3-1182 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 406 en 407 van het Burgerlijk Wetboek, met het oog op de vrije keuze van bankinstelling bij de inrichting of herinrichting van de voogdij over minderjarigen 4/5/2005
3-1183 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de autonome gemeentebedrijven en de autonome provinciebedrijven 4/5/2005
3-1184 Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering 19/1/2005
3-1185 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde fraude met kasgeldvennootschappen te voorkomen 9/5/2005
3-1186 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371, ß 2, eerste lid, a), van het Gerechtelijk Wetboek 29/4/2005
3-1187 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, met het oog op de kwijtschelding van verwijlinteresten bij afbetalingsakkoorden met socialeverzekeringsfondsen 9/5/2005
3-1188 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden 9/5/2005
3-1189 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 147 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de belastingvermindering op pensioenen 9/5/2005
3-1190 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 22bis in de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, teneinde een Hoge Raad voor de wapens in te stellen 10/5/2005
3-1191 Voordracht van kandidaten voor een ambt van assessor (F) 31/5/2005
3-1192 Wetsvoorstel houdende regeling van de franchise-overeenkomst 17/5/2005
3-1193 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds 17/5/2005
3-1194 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code inzake dienstverlening aan de bevolking door de leden van de Senaat 18/5/2005
3-1195 Wetsontwerp betreffende de rechten van vrijwilligers 19/11/2003
3-1196 Wetsontwerp tot wijziging van bepaalde aspecten van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten 18/3/2005
3-1197 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 71 en 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 19/5/2005
3-1198 Wetsontwerp houdende instemming met en uitvoering van het Protocol van 2003 bij het Internationaal Verdrag van 1992 ter oprichting van een Internationaal Fonds voor vergoeding van schade door verontreiniging door olie, opgemaakt te Londen op 16 mei 2003 23/5/2005
3-1199 Voorstel van resolutie om de gebrekkige vertegenwoordiging van de diverse bevolkingsminderheden in de overheidsdiensten en -instellingen te verhelpen 19/5/2005
3-1200 Voorstel van resolutie betreffende het seksuele geweld tegen vrouwen in de Democratische Republiek Congo 19/5/2005