Dossiers (van 3-101 tot 3-200)

Nummer Titel Datum
3-101 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43, ž 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde de werking van de rechtbanken in het arrondissement Brussel te verbeteren 22/7/2003
3-102 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren 22/7/2003
3-103 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 22/7/2003
3-104 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 22/7/2003
3-105 Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 22/7/2003
3-106 Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 22/7/2003
3-107 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 22/7/2003
3-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 22/7/2003
3-109 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 22/7/2003
3-110 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 22/7/2003
3-111 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen 22/7/2003
3-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen 22/7/2003
3-113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 22/7/2003
3-114 De hinder veroorzaakt door het luchtverkeer boven de nationale luchthaven 8/10/2003
3-115 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/7/2003
3-116 Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie 22/7/2003
3-117 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 22/7/2003
3-118 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen 22/7/2003
3-119 Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 22/7/2003
3-120 Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing 22/7/2003
3-121 Herziening van artikel 28 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" van 10 april 2003) 22/7/2003
3-122 Wetsvoorstel betreffende de aanmeldingsplicht bij stadionverbod tijdens voetbalwedstrijden 24/7/2003
3-123 Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank 22/7/2003
3-124 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 22/7/2003
3-125 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 23/7/2003
3-126 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren 23/7/2003
3-127 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 23/7/2003
3-128 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 23/7/2003
3-129 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 23/7/2003
3-130 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet wat betreft de administratieve sancties 24/7/2003
3-131 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 houdende organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de bevoegdheid van de comitÚs tot aankoop van onroerende goederen voor meergemeentezones 24/7/2003
3-132 Wetsvoorstel met betrekking tot de aanwerving van administratief en logistiek personeel van de lokale politie 24/7/2003
3-133 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een ge´ntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de openbaarheid van de criminaliteitsgegevens in politiezones 24/7/2003
3-134 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden 24/7/2003
3-135 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 24/7/2003
3-136 Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 22/7/2003
3-137 Ontwerp van programmawet 22/7/2003
3-138 Wetsvoorstel tot wijziging van het verbod op tabaksreclame en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 29/7/2003
3-139 Wetsvoorstel tot instelling van een opvangverlof in geval van adoptie 29/7/2003
3-140 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening 1/8/2003
3-141 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 31/7/2003
3-142 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
1░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije,
2░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Estland,
3░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Letland,
4░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Litouwen,
5░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek RoemeniŰ,
6░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Slowaakse Republiek,
7░ Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek SloveniŰ,
ondertekend te Brussel op 26 maart 2003
5/8/2003
3-143 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Hal-Vilvoorde 1/8/2003
3-144 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie

---------------------

(De artikelen 12 en 18 worden door artikel 77 van de Grondwet geregeld)
11/8/2003
3-145 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 398 en 420 van het Strafwetboek 11/8/2003
3-146 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 20/8/2003
3-147 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 20/8/2003
3-148 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 20/8/2003
3-149 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 20/8/2003
3-150 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend ge´ntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 20/8/2003
3-151 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 20/8/2003
3-152 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 20/8/2003
3-153 Hervorming van het familierecht en verbetering van de vrouwenrechten in Marokko 15/10/2003
3-154 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 20/8/2003
3-155 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 20/8/2003
3-156 Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof 20/8/2003
3-157 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft 20/8/2003
3-158 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 20/8/2003
3-159 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 20/8/2003
3-160 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 20/8/2003
3-161 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees 20/8/2003
3-162 Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek 20/8/2003
3-163 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 20/8/2003
3-164 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 20/8/2003
3-165 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 20/8/2003
3-166 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 20/8/2003
3-167 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 20/8/2003
3-168 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 20/8/2003
3-169 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŰne bij het aanbrengen van tatoeages op personen 20/8/2003
3-170 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juni 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 20/8/2003
3-171 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap 22/8/2003
3-172 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 22/8/2003
3-173 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 22/8/2003
3-174 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 22/8/2003
3-175 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal ComitÚ "mannen en zorg" 22/8/2003
3-176 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŰ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŰ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŰ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŰ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 21/8/2003
3-177 Wetsontwerp houdende instemming met de wijziging van artikel 1 van het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te GenŔve op 21 december 2001 3/9/2003
3-178 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 29/8/2003
3-179 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 29/8/2003
3-180 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 29/8/2003
3-181 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek 29/8/2003
3-182 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 29/8/2003
3-183 Wetsvoorstel tot instelling een betaalde borstvoedingspauze 29/8/2003
3-184 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 29/8/2003
3-185 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen 29/8/2003
3-186 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 29/8/2003
3-187 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de geco÷rdineerd wetten op de Rijkscomptabiliteit 29/8/2003
3-188 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1░, van het Strafwetboek 2/9/2003
3-189 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 2/9/2003
3-190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2003
3-191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 2/9/2003
3-192 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŰ :
1░ tot de Overeenkomst tussen de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŰ en Noord-Ierland en de Regering van de Franse Republiek met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, en Bijlagen A en B, ondertekend te Londen op 6 juli 1998;
2░ tot het Protocol ter amendering van de Overeenkomst met betrekking tot de Europese luchtmachtgroep, ondertekend te Londen op 16 juni 1999
15/9/2003
3-193 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Thailand inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met het Bijvoegsel, ondertekend te Brussel op 12 juni 2002 15/9/2003
3-194 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Locarno tot instelling van een internationale classificatie voor tekeningen en modellen van nijverheid, en met de Bijlage, ondertekend te Locarno op 8 oktober 1968 en gewijzigd op 28 september 1979 15/9/2003
3-195 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Costa Rica inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 26 april 2002 15/9/2003
3-196 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst van 11 april 1967 tussen het Koninkrijk BelgiŰ en de Bondsrepubliek Duitsland tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen van inkomen en van vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, en bij diens Slotprotocol, ondertekend te Brussel op 5 november 2002 18/9/2003
3-197 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek 2/9/2003
3-198 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 2/9/2003
3-199 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 2/9/2003
3-200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2003