Dossiers (van 3-1001 tot 3-1100)

Nummer Titel Datum
3-1001 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de voorwaarden voor gezinshereniging betreft 25/1/2005
3-1002 Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 26/1/2005
3-1003 De politiehervorming 22/3/2005
3-1004 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van confessionele en niet-confessionele levensbeschouwelijke stichtingen en de financiering van de wedden en pensioenen van hun consulenten 26/1/2005
3-1005 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 19/11/2004
3-1006 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van artikel 40 van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 tot uitvoering van artikel 45, § 2, van die wet 17/11/2004
3-1007 Wetsontwerp houdende aanpassing van de Franse tekst en vaststelling van de Nederlandse tekst van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen 26/10/2004
3-1008 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
3-1009 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 27/1/2005
3-1010 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 28/1/2005
3-1011 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal 31/1/2005
3-1012 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wegverkeersreglementering met bepalingen betreffende het veiligheidsvestje 2/2/2005
3-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de verschoonbaarheid en de bevrijding van de kosteloze borgen van een gefailleerde rechtspersoon 3/2/2005
3-1014 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 45bis, § 2, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek 24/9/2004
3-1015 Wetsontwerp houdende uitvoering van het Protocol betreffende milieubescherming bij het Verdrag inzake Antarctica, het Aanhangsel en de Bijlagen I, II, III en IV, ondertekend te Madrid, op 4 oktober 1991, en Bijlage V, aangenomen te Bonn op 7 tot 18 oktober 1991 6/9/2004
3-1016 Wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk V "Bijzondere bepalingen betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen" van de wet van 4 augustus 1996 betrefffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 31/1/2005
3-1017 Bezoek aan het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (BIRA) 4/2/2005
3-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie 7/2/2005
3-1019 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, en met de Bijlagen A, B, C, D, E en F, gedaan te Stockholm op 22 mei 2001 10/2/2005
3-1020 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
3-1021 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
3-1022 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
3-1023 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
3-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement en tot bestrijding van racisme en xenofobie 14/2/2005
3-1025 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat 15/2/2005
3-1026 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964 15/2/2005
3-1027 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Senioren 15/2/2005
3-1028 De hervorming van de Verenigde Naties 1/2/2005
3-1029 De rol van de belastingparadijzen in een geglobaliseerde economie 14/2/2005
3-1030 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2° Akkoord betreffende de voorlopige toepassing tussen een aantal lidstaten van de Europese Unie van de op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie opgestelde Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
3° Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciële uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, en Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
4° Protocol opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende het toepassingsgebied van het witwassen van opbrengsten in de Overeenkomst inzake het gebruik van informatica op douanegebied, alsmede betreffende de opneming van het registratienummer van het vervoermiddel in de Overeenkomst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 12 maart 1999
16/2/2005
3-1031 Voorstel van resolutie betreffende tien jaar Euromediterraan partnerschap: balans en vooruitzichten 16/2/2005
3-1032 Voorstel van resolutie betreffende de Conferentie over het non-proliferatieverdrag 2005 16/2/2005
3-1033 Wetsvoorstel tot instelling van het vrijwillig bijzitterschap in de stembureaus 16/2/2005
3-1034 Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-Azië 16/2/2005
3-1035 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren 16/2/2005
3-1036 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Stuk K. 51-1444/1) 17/2/2005
3-1037 Het geneesmiddelenbeleid 25/1/2005
3-1038 Mensenhandel 15/2/2005
3-1039 Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schulden van de landen uit het Zuiden 17/2/2005
3-1040 Wetsvoorstel met betrekking tot de rechtspersoonlijkheid en de representativiteit van de vakverenigingen 17/2/2005
3-1041 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 2003 houdende invoering van een eenmalige bevrijdende aangifte 13/1/2005
3-1042 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, den handel in en het dragen van wapenen en op den handel in munitie, wat de antihanteerbaarheidsmechanismen betreft 18/2/2005
3-1043 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43bis van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van de ombudsdienst voor telecommunicatie 18/2/2005
3-1044 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 18/2/2005
3-1045 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 18/2/2005
3-1046 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op het voorkomen van dubbele terugbetaling van ziektekosten in het kader van de maximumfactuur 18/2/2005
3-1047 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1° Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie;
2° Protocol betreffende de rechtsvorderingen, de rechtsplegingen en de schadevergoeding bij de Kaderovereenkomst voor een multilateraal Milieuprogramma op het vlak van kernenergie in de Russische Federatie,
gedaan te Stockholm op 21 mei 2003
18/2/2005
3-1048 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling II op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
3-1049 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling IV op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
3-1050 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling V op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
3-1051 Herziening van titel IX van de Grondwet, om bepaling VI, §§ 1, 2, 4 en 5 op te heffen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
18/2/2005
3-1052 Voorstel tot herziening van artikel 142, eerste lid, van de Grondwet 18/2/2005
3-1053 Voorstel tot wijziging van de terminologie van de Grondwet 18/2/2005
3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
3-1055 Wetsvoorstel tot beteugeling van de verhuring van onbewoonbare woningen en tot wijziging van de bepalingen betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters 22/2/2005
3-1056 Voorstel van resolutie om het sociaal stookoliefonds meer armslag te geven 22/2/2005
3-1057 Voorstel van resolutie betreffende de politieke toestand in Iran en de betrekkingen van dat land met de Europese Unie 23/2/2005
3-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties 25/2/2005
3-1059 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 tot vaststelling van de voorschriften van de bewijsvoering alsook de regels van rechtspleging voor de tenuitvoerlegging van artikel 1409, § 1, vierde lid en § 1bis, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 30/12/2004
3-1060 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal wetten betreffende de dotaties aan het Rekenhof, de federale ombudsmannen, de benoemingscommissies voor het notariaat en de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 19/12/2003
3-1061 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 16/2/2005
3-1062 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de dotatie aan de Hoge Raad voor de Justitie 22/1/2004
3-1063 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, betreffende de dotatie aan dat Hof 16/12/2003
3-1064 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken 7/7/2004
3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
3-1066 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis en een artikel 4ter in de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen, houdende bijzondere bepalingen inzake het wijzigen en verbouwen van voertuigen 28/2/2005
3-1067 Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting 2/3/2005
3-1068 Advies van de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Kamer) en de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Senaat) 22/2/2005
3-1069 Toegang tot water voor iedereen 28/2/2005
3-1070 De evolutie van de toestand in de Democratische Republiek Congo 23/2/2005
3-1071 De toestand in Libanon 1/3/2005
3-1072 Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme 3/3/2005
3-1073 Wetsontwerp houdende de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2001/29/EG van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij 17/5/2004
3-1074 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging in die wet van een artikel 54ter en een artikel 66bis 17/12/2004
3-1075 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 7/2/2005
3-1076 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen 7/2/2005
3-1077 Wetsvoorstel tot overdracht van het administratief en gerechtelijk toezicht op de gemeenten met een bijzonder taalstatuut 7/3/2005
3-1078 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen ter ontmoediging van schijnhuwelijken 8/3/2005
3-1079 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 8/3/2005
3-1080 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten teneinde in restaurants en cafés een rookverbod in te voeren 8/3/2005
3-1081 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's 9/3/2005
3-1082 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement van de politie op het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van een gemeentelijke vergunningkaart voor parkeren 9/3/2005
3-1083 Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon 10/3/2005
3-1084 Voorstel van resolutie betreffende de beroepsziektenverzekering van de vrijwillige brandweerlui 10/3/2005
3-1085 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/3/2005
3-1086 Wetsvoorstel betreffende het mecenaat 10/3/2005
3-1087 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geďntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met het oog op de inrichting van buurtbemiddeling in de politiezones 10/3/2005
3-1088 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien, wat betreft de octrooieerbaarheid van biotechnologische uitvindingen 21/9/2004
3-1089 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, eerste lid, van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, houdende afschaffing van het verval van de strafvordering voor bepaalde misdaden 11/3/2005
3-1090 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 44 van de programmawet (I) van 24 december 2002, ter verbetering van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 14/3/2005
3-1091 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 15/3/2005
3-1092 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoördineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer, teneinde voor bepaalde overtredingen een rechtvaardigingsgrond in te voeren voor geneesheren die in een noodsituatie handelen 16/3/2005
3-1093 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6, § 1, VI, vijfde lid, 6°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, met het oog op de regionalisering van het handelsvestigingsbeleid 16/3/2005
3-1094 Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 16/3/2005
3-1095 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet, teneinde het openbaar ambt open te stellen voor niet-EU-burgers
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Tweede editie van 10 april 2003)
17/3/2005
3-1096 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 30bis van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met het oog op de invoering van motorvoertuigverlichting overdag 17/3/2005
3-1097 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 67 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 2/2/2005
3-1098 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 205, § 2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake aftrekken van de belastbare winst 14/2/2005
3-1099 Wetsontwerp houdende de plafonnering van de taks op de beursverrichtingen 15/2/2005
3-1100 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor de onwerkzame voorlopige hechtenis, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering 25/8/2004