Dossiers (van 3-1 tot 3-100)

Nummer Titel Datum
3-1 Lijst van senatoren 17/7/2003
3-2 Naam- en adreslijst 17/7/2003
3-3 Taalgroepen 17/7/2003
3-4 Politieke samenstelling 17/7/2003
3-5 Lijst van de door herziening vatbare Grondwetsbepalingen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie ęBelgisch StaatsbladĽ nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
6/6/2003
3-6 Commissies en afvaardigingen 1/8/2003
3-7 College van deskundigen belast met de controle van de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming 5/6/2003
3-8 Verslag over de deelneming van een delegatie van de Senaat en de Kamer aan de Conferentie van de Commissies voor de Europese Aangelegenheden - XXIX COSAC, Athene, 5-6 mei 2003 10/6/2003
3-9 Achtste conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Rome, 20-21 november 2003 18/11/2003
3-10 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 3/7/2003
3-11 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 3/7/2003
3-12 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten 3/7/2003
3-13 Wetsontwerp tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen 3/7/2003
3-14 Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven 3/7/2003
3-15 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 3/7/2003
3-16 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen 3/7/2003
3-17 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 3/7/2003
3-18 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 3/7/2003
3-19 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 3/7/2003
3-20 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 3/7/2003
3-21 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen - Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2002) 5/6/2003
3-22 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 3/7/2003
3-23 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen 3/7/2003
3-24 Wetsontwerp houdende vervanging van de datum van 8 mei 1945 door 2 september 1945 in bepaalde statuten van nationale erkentelijkheid 3/7/2003
3-25 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties 3/7/2003
3-26 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten 3/7/2003
3-27 Wetsontwerp houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 7/7/2003
3-28 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/7/2003
3-29 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan 8/7/2003
3-30 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 8/7/2003
3-31 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtegenoten een vreemdeling is 8/7/2003
3-32 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 8/7/2003
3-33 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 8/7/2003
3-34 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 8/7/2003
3-35 Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars 8/7/2003
3-36 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle 8/7/2003
3-37 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken 8/7/2003
3-38 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 8/7/2003
3-39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 8/7/2003
3-40 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende Kamers 8/7/2003
3-41 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomitť voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 8/7/2003
3-42 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 8/7/2003
3-43 Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau 8/7/2003
3-44 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 9/7/2003
3-45 Wetsvoorstel tot oprichting van een economisch en sociaal auditoraat 9/7/2003
3-46 Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van een gerechtelijke procedure 9/7/2003
3-47 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek 9/7/2003
3-48 Wetsvoorstel tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 360quinquies betreffende de weddeverhogingen van de magistraten van het Hof van Cassatie 9/7/2003
3-49 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
9/7/2003
3-50 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen 9/7/2003
3-51 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten 9/7/2003
3-52 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, inzake de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid 9/7/2003
3-53 Wetsvoorstel houdende diverse structurele maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken in burgerlijke zaken 9/7/2003
3-54 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand 9/7/2003
3-55 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering 9/7/2003
3-56 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek 9/7/2003
3-57 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de wraking betreft 9/7/2003
3-58 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen 9/7/2003
3-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat de plaatsing van minderjarigen betreft 9/7/2003
3-60 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek 9/7/2003
3-61 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 9/7/2003
3-62 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen 9/7/2003
3-63 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 9/7/2003
3-64 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 9/7/2003
3-65 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 10/7/2003
3-66 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 11/7/2003
3-67 Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid 11/7/2003
3-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk 11/7/2003
3-69 Wetsvoorstel betreffende de opvangcentra voor asielzoekers 11/7/2003
3-70 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/7/2003
3-71 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen 11/7/2003
3-72 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 11/7/2003
3-73 Voorstel tot wijziging van de artikelen 21 en 86 van het Reglement van de Senaat teneinde het aantal commissieleden te verhogen 11/7/2003
3-74 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 14/7/2003
3-75 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 14/7/2003
3-76 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 14/7/2003
3-77 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie 14/7/2003
3-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 15/7/2003
3-79 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden, toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 17/7/2003
3-80 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 242bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 17/7/2003
3-81 Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003)
17/7/2003
3-82 Beslissingen van de Parlementaire overlegcommissie 23/7/2003
3-83 Periodiek verslag over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie gedurende de 51ste zittingsperiode
(Bijzondere zitting 2003 en gewone zittingen 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006 en 2006-2007)
30/4/2007
3-84 Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding 17/7/2003
3-85 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 17/7/2003
3-86 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen 17/7/2003
3-87 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken 17/7/2003
3-88 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie 17/7/2003
3-89 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 22/7/2003
3-90 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de berechting bij verstek betreft 18/7/2003
3-91 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de bijkomende termijn om conclusies te nemen 18/7/2003
3-92 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip syntheseconclusies erin op te nemen 18/7/2003
3-93 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de inhoud van de akte van hoger beroep 18/7/2003
3-94 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen 18/7/2003
3-95 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 17/7/2003
3-96 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 17/7/2003
3-97 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 22/7/2003
3-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegd rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 22/7/2003
3-99 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C 22/7/2003
3-100 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 22/7/2003