Dossiers (van 2-901 tot 2-1000)

Nummer Titel Datum
2-901 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de Lid-Staten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie 18/9/2001
2-902 Onderzoek van de verkiezingsuitgaven van de politieke partijen voor de provincie-, de gemeente- en de districtsraadsverkiezingen en voor de rechtstreekse verkiezingen van de raden voor maatschappelijk welzijn van 8 oktober 2000 26/10/2001
2-903 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31 van de wet op het politieambt 19/9/2001
2-904 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de veiligheid van VN-personeel en geassocieerd personeel, gedaan te New York op 9 december 1994 19/9/2001
2-905 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Ecuador tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, gedaan te Quito op 18 december 1996 19/9/2001
2-906 Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van personen die zich prostitueren 19/9/2001
2-907 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de aanwezigheid van terroristische organisaties op het Belgisch grondgebied en hun relatie met de georganiseerde misdaad 19/9/2001
2-908 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Bulgarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 30 juni 1999 21/9/2001
2-909 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Slowakije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 21/9/2001
2-910 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en RoemeniŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 28 juni 1999 21/9/2001
2-911 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek TsjechiŽ, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen 1 en 2, gedaan te Brussel op 24 juni en 29 november 1999 21/9/2001
2-912 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de hoofdsteunen betreft, van artikel 57 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen 27/9/2001
2-913 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 504 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 1/10/2001
2-914 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis van het Burgerlijk Wetboek 1/10/2001
2-915 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 577-8 en 577-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de taken van de syndicus 1/10/2001
2-916 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/10/2001
2-917 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de nieuwe gemeentewet 2/10/2001
2-918 Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie 3/10/2001
2-919 Evaluatie van de wetgeving inzake de verkiezingsuitgaven, alsmede de financiering en de boekhouding van de politieke partijen 3/10/2001
2-920 Rusland-BelgiŽ : twee visies op migratie 16/10/2001
2-921 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toepassing van dwangsommen te verbieden bij geschillen die zijn gerezen naar aanleiding van collectieve arbeidsconflicten 3/10/2001
2-922 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 283 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 4/10/2001
2-923 Voorstel van resolutie over de verklaring van Laken 4/10/2001
2-924 Het veiligheidsbeleid na de terroristische aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 3/10/2001
2-925 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek met het oog op de bestraffing van daden die aanslagen veinzen tegen personen of eigendommen 17/10/2001
2-926 Wetsontwerp ter invoering van een eenmalige bijdrage ten laste van de petroleumsector 2/3/2001
2-927 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161, 1į, van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten en artikel 149 van het Wetboek der successierechten 30/5/2001
2-928 Wetsontwerp tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 12/7/2001
2-929 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 90ter van het Wetboek van Strafvordering 29/5/2001
2-930 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake politiesamenwerking en samenwerking inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 4 november 1998 19/10/2001
2-931 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 19/10/2001
2-932 Voorstel van resolutie over het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) 26/9/2001
2-933 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 11 oktober 2001 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het meerjarig investeringsplan 2001-2012 van de NMBS 23/10/2001
2-934 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 25/9/2001
2-935 De informele Europese Raad van Gent van 19 oktober 2001 17/10/2001
2-936 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Jemen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 3 februari 2000 7/11/2001
2-937 Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar het beleid inzake "Sabena" 8/11/2001
2-938 Wetsontwerp betreffende de reclame voor motorvoertuigen 23/6/2000
2-939 Wetsontwerp betreffende de oprichting van de Vestigingsraad 17/5/2001
2-940 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 471 en 472 van het Strafwetboek en artikel 90ter, ß 2, 8į, van het Wetboek van strafvordering 9/7/2001
2-941 Wetsontwerp betreffende de bijdrage van BelgiŽ aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatische Ontwikkelingsfonds 6/8/2001
2-942 Onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijke rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij 19/7/2001
2-943 De rol en de positie van de vrouwenverenigingen in BelgiŽ 13/11/2001
2-944 De genderdimensie in de statistieken 13/11/2001
2-945 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat 16/11/2001
2-946 Voorstel tot wijziging van artikel 29 van het Reglement van de Senaat 16/11/2001
2-947 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Polen, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, en met de Bijlagen, gedaan te Brussel op 25 juni 1999 19/11/2001
2-948 Vijfde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Stockholm, 26-27 oktober 2001 13/11/2001
2-949 Evaluatie van de uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid 20/11/2001
2-950 Evaluatie van de uitvoering van het nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen.- Beleidsintenties van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen voor het jaar 2002 16/1/2002
2-951 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Bulgarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, ondertekend te Brussel op 7 oktober 1998 20/11/2001
2-952 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Estland betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 3 februari 1999 20/11/2001
2-953 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regeringen van de Beneluxstaten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden, het Groothertogdom Luxemburg) en de regering van de Republiek Litouwen betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst), en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 9 juni 1999 20/11/2001
2-954 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven 21/11/2001
2-955 Dotaties aan de koninklijke familie 17/10/2001
2-956 Voorstel van resolutie over de invoering van een "bijzondere taks gezondheidsschade" ten laste van de tabaksverwerkende en -verdelende ondernemingen in BelgiŽ 21/11/2001
2-957 XXVste COSAC (Conferentie van de Commissies voor Europese Aangelegenheden), Brussel, 4 en 5 oktober 2001 31/10/2001
2-958 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de artikelen 29 en 49 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 5/7/2001
2-959 Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van BelgiŽ voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945 3/8/2001
2-960 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector 9/10/2001
2-961 Benoeming van een plaatsvervanger voor een lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat, in de hoedanigheid van magistraat 26/11/2001
2-962 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Franstalig kader 27/11/2001
2-963 Voorstel van resolutie over de vorming van een nieuwe regering in Afghanistan 26/11/2001
2-964 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 28/11/2001
2-965 Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14-15 december 2001) 9/11/2001
2-966 Voorstel van resolutie betreffende het democratische debat met het oog op de Intergouvernementele Conferentie van 2004 29/11/2001
2-967 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 25/7/2001
2-968 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 15 december 1999, 24 juni 2000, 19 september 2000 en 18 december 2000 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 19/7/2001
2-969 Wetsontwerp betreffende de definitieve omschakeling op de euro 22/10/2001
2-970 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek om het stemrecht toe te kennen aan de Belgen die in het buitenland verblijven, voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en tot instelling van de vrijheid van keuze van de gemachtigde in geval van stemming per volmacht 27/7/2001
2-971 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de belastbaarstelling van de meerwaarden betreft 29/11/2001
2-972 Herziening van artikel 28 van de Grondwet 29/11/2001
2-973 Onderzoek van de jaarverslagen 2000 van de Hoge Raad voor de Justitie 5/12/2001
2-974 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een betere transparantie en controle 5/12/2001
2-975 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2001
2-976 Wetsontwerp betreffende het beginsel van non-discriminatie ten gunste van deeltijdwerkers 24/7/2001
2-977 Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, en tot invoering van een vereenvoudigd stelsel betreffende het bijhouden van sociale documenten door ondernemingen die in BelgiŽ werknemers ter beschikking stellen 11/10/2001
2-978 Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders 5/10/2001
2-979 Wetsontwerp met het oog op het terbeschikking stellen van de federale politie van ambtenaren van de fiscale administraties 5/10/2001
2-980 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen 10/12/2001
2-981 De situatie van de vrouwen in Afghanistan 11/12/2001
2-982 Mensensmokkel : Verslag van de hoorzittingen betreffende het overlijden van immigranten tijdens hun overbrenging in een container naar Ierland 11/12/2001
2-983 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan 13/12/2001
2-984 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 22 september 1998, tot aanvulling van de Benelux-Overeenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale samenwerkingsverbanden of autoriteiten met gemeenschappelijke Memorie van Toelichting, ondertekend te Brussel op 12 september 1986 12/12/2001
2-985 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 13/12/2001
2-986 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen 6/6/2001
2-987 Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat 11/12/2001
2-988 De Europese Raad van Laken
(14 en 15 december 2001)
4/12/2001
2-989 Ontwerp van programmawet 12/11/2001
2-990 Wetsontwerp inzake de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten 27/7/2001
2-991 Wetsontwerp betreffende het vrijwillig in disponibiliteit stellen van bepaalde militairen in dienst bij de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland 13/8/2001
2-992 Wetsontwerp tot uitbreiding van de kosteloze geneeskundige verzorging tot alle oud-strijders en oorlogsslachtoffers die een oorlogsrente van ten minste 3 semesters genieten 9/4/2001
2-993 Wetsontwerp tot wijziging, wat de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling betreft, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 11/10/2001
2-994 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek 21/12/2001
2-995 Wetsvoorstel tot wijziging van de ziekteverzekeringswet, wat de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting betreft 21/12/2001
2-996 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 27/12/2001
2-997 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 2/1/2002
2-998 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en borstvoedingspauzes 2/1/2002
2-999 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1469 en 1595 van het Burgerlijk Wetboek, en van artikel 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de verkoop tussen echtgenoten 9/1/2002
2-1000 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 om het gebruik van de informatiemaatschappij te bevorderen 10/1/2002