Dossiers (van 2-801 tot 2-900)

Nummer Titel Datum
2-801 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de wederzijdse beveiliging van geclassificeerde gegevens, ondertekend te Brussel op 7 november 1996 25/6/2001
2-802 Prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie met betrekking tot de gelijkheid van kansen 13/6/2001
2-803 Wetsontwerp tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen 26/6/2001
2-804 Wetsontwerp tot bekrachtiging en wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 30/5/2001
2-805 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 7 en 10 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking 26/4/2000
2-806 Voorstel van resolutie inzake een minimumsalaris voor niet-Europese profvoetballers om een einde te maken aan de mensenhandel in de sport 29/6/2001
2-807 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een deontologische en ethische gedragscode voor de Belgische regering inzake het buitenlands beleid en de wapenhandel 29/6/2001
2-808 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 6/6/2001
2-809 Werkbezoek aan Europol te Den Haag over de politiesamenwerking op Europees niveau en de strijd tegen de mensenhandel 13/6/2001
2-810 Wetsvoorstel tot wijziging van de uitvoeringsmaatregelen inzake de sociale identiteitskaart 29/6/2001
2-811 Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt 29/6/2001
2-812 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de bevoegdheden van de districtsraden en de voorzitters van de districtsbureaus 29/6/2001
2-813 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verplichte keuring voor motorfietsen betreft, van het koninklijk besluit van 10 oktober 1974 houdende het algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen 29/6/2001
2-814 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 43ter in het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, met betrekking tot de motorrijders in groep 29/6/2001
2-815 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de burgerrechterlijke aansprakelijkheid van gemeenteambtenaren betreft 29/6/2001
2-816 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 36 en 38 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft 29/6/2001
2-817 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgmeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel 29/6/2001
2-818 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees 29/6/2001
2-819 Wetsvoorstel betreffende de derdewereldbevek 29/6/2001
2-820 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 1 van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 29/6/2001
2-821 Wetsvoorstel betreffende het sociaal statuut van de zeevisser 2/7/2001
2-822 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen 2/7/2001
2-823 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 4/7/2001
2-824 Wetsontwerp houdende instemming met het amendement op het Verdrag van Bazel van 22 maart 1989 inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan, aangenomen op de derde vergadering van de Conferentie van de Partijen, gehouden te GenŤve op 22 september 1995 3/7/2001
2-825 Wetsontwerp betreffende Belgacom 25/6/2001
2-826 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, opgemaakt te New York op 4 december 1989 4/7/2001
2-827 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalig rechter in het Arbitragehof 9/7/2001
2-828 Benoeming van leden en plaatsvervangers voor het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) 9/7/2001
2-829 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 27 van het Reglement van de Senaat 4/7/2001
2-830 Wetsontwerp tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers 11/6/2001
2-831 Wetsontwerp betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven 11/6/2001
2-832 Wetsontwerp houdende hervorming van de personenbelasting 28/5/2001
2-833 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid 30/5/2001
2-834 Voorstel van resolutie om de verenigingen die hulp verlenen aan de slachtoffers van mensenhandel een structurele financiering toe te kennen 10/7/2001
2-835 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53octies van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 7/6/2001
2-836 Wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in BelgiŽ van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie 26/2/2001
2-837 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2000 tot vaststelling van de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen A, B, C en E 28/3/2001
2-838 Wetsontwerp houdende instemming met het herziene Europees Sociaal Handvest en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 3 mei 1996 9/7/2001
2-839 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Comitť van het Rode Kruis, ondertekend te Brussel op 19 april 1999 9/7/2001
2-840 Naar een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid

Studiedag van 20 april 2001
20/4/2001
2-841 De Europese Raad van GŲteborg (15 en 16 juni 2001) 12/6/2001
2-842 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader 11/7/2001
2-843 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 augustus 1974 betreffende het statuut in BelgiŽ van de Noord-Atlantische Vergadering 5/7/2001
2-844 Voorstel van resolutie over de huidige toestand in Algerije. 6/7/2001
2-845 Voorstel van resolutie over de ruimte voor rokers in de treinen van de NMBS 9/7/2001
2-846 Wetsvoorstel betreffende de markering en de registratie van lichte en kleine wapens, munitie en explosieven. 9/7/2001
2-847 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbare bestedingen voor kinderopvang 10/7/2001
2-848 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 383bis van het Strafwetboek en tot invoering van een artikel 272bis in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten. 12/7/2001
2-849 Wetsontwerp houdende de aanpassing van de arbeidsongevallenverzekering aan de Europese richtlijnen betreffende de directe verzekering met uitzondering van de levensverzekering 11/6/2001
2-850 Wetsontwerp tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds 23/5/2001
2-851 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie 9/2/2000
2-852 Voorstel van resolutie over experimenten met snelheidsbegrenzers voor wagens 16/7/2001
2-853 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen 17/7/2001
2-854 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat de plaatsing van minderjarigen betreft 17/7/2001
2-855 Wetsvoorstel tot oprichting van een economisch en sociaal auditoraat 17/7/2001
2-856 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380ter in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening 17/7/2001
2-857 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 17/7/2001
2-858 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur 17/7/2001
2-859 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek 17/7/2001
2-860 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 28/6/2001
2-861 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 15/12/2000
2-862 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7 van de wet van 13 juli 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 9/9/1999
2-863 Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in een naamloze vennootschap met als belangrijkste maatschappelijk doel de uitbating van een elektronisch tradingsplatform op de secundaire markt van de effecten van de Belgische staatsschuld 26/4/2001
2-864 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 470 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de situatie van de gemeentefinanciŽn te verbeteren 1/2/2001
2-865 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene belastingwetboeken, wat de voorziening in cassatie betreft en de vertegenwoordiging van de Staat voor de hoven en rechtbanken 15/10/1999
2-866 Activiteitenverslag 2000 van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten 13/7/2001
2-867 Activiteitenverslag 2000 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/10/2001
2-868 Wetsvoorstel tot instelling van internationale bemiddelaars 18/7/2001
2-869 Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha 18/7/2001
2-870 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap 18/7/2001
2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 18/7/2001
2-872 Voorstel tot wijziging van artikel 26 van het Reglement van de Senaat 18/7/2001
2-873 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, wat de integratie van gehandicapten betreft 19/7/2001
2-874 Zesde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de Lid-Staten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Kopenhagen, 22-23 november 2002 19/11/2002
2-875 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat de terbeschikkingstelling van het personeel betreft 22/2/2000
2-876 Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen 4/4/2001
2-877 Wetsontwerp tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van vennootschappen 7/3/2001
2-878 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 211 van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de plaatsvervangende raadsheren betreft 14/3/2001
2-879 Wetsontwerp tot vaststelling van een tijdelijke personeelsformatie van raadsheren ten einde de gerechtelijke achterstand bij de hoven van beroep weg te werken 9/5/2001
2-880 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen 20/7/2001
2-881 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 596 van het Gerechtelijk Wetboek om een voogdijregeling in te stellen voor niet begeleide minderjarigen in opvangcentra voor vluchtelingen 20/7/2001
2-882 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden 20/7/2001
2-883 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 23 december 1998 en 19 februari 1999 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de voorrechten en immuniteiten van de Belgische naar Europol afgevaardigde verbindingsofficieren 31/7/2001
2-884 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Synchrotronstralingsinstallatie, en Bijlagen I, II, III en IV, opgemaakt te Parijs op 16 december 1988;
2. De Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de gezamenlijke deelname aan de Europese Synchrotronstralingsinstallatie alsook de wijze van uitvoering daarvan, en uitwisseling van brieven, ondertekend te Brussel op 12 november 1990;
3. Protocol van toetreding van het Koninkrijk der Nederlanden tot de Overeenkomst van 16 december 1988 betreffende de bouw en de exploitatie van een Europese Installatie voor synchrotronstraling, en Bijlage I, opgemaakt te Parijs op 9 december 1991
31/7/2001
2-885 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. De Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, gedaan te Dublin op 27 september 1996;
3. Het Tweede Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, bij de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Gezamenlijke Verklaring, gedaan te Brussel op 19 juni 1997;
4. Het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst aangaande de bescherming van de financiŽle belangen van de Europese Gemeenschappen, en de Verklaring, gedaan te Brussel op 29 november 1996;
5. De Overeenkomst, opgesteld op basis van artikel K.3, lid 2, onder C), van het Verdrag betreffende d e Europese Unie, ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn, gedaan te Brussel op 26 mei 1997.
31/7/2001
2-886 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot regeling van het scheepvaartverkeer en van de recreatie op de gemeenschappelijke Maas, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 31/7/2001
2-887 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat collectieve geschillen betreft 10/8/2001
2-888 Wetsontwerp houdende instemming met de Bijlage V en met het Aanhangsel 3 bij het Verdrag van Parijs van 22 september 1992 inzake de bescherming van het marien milieu van de Noord-Oostelijke Atlantische Oceaan, aangenomen te Sintra op 23 juli 1998 20/8/2001
2-889 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Straatsburg op 17 maart 1978 21/8/2001
2-890 Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 29/8/2001
2-891 Wetsvoorstel betreffende het reglementeren van het gebruik van telecommunicatiemiddelen op de werkplaats 29/8/2001
2-892 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Russische Federatie, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 30/8/2001
2-893 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 21 oktober 1992 30/8/2001
2-894 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van Macau inzake luchtvervoer, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 16 november 1994 30/8/2001
2-895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 31/8/2001
2-896 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 26 april 1999 31/8/2001
2-897 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 4/9/2001
2-898 Het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid (EVDB) 24/10/2000
2-899 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 13/9/2001
2-900 XXIV COSAC
(Conferentie van de Commissies voor Europese Aangelegenheden),
Stockholm, 20 - 22 mei 2001
18/9/2001