Dossiers (van 2-701 tot 2-800)

Nummer Titel Datum
2-701 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, gecoŲrdineerd op 19 december 1939 16/3/2000
2-702 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek 5/2/2001
2-703 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de steun aan de productie van audiovisuele werken betreft 23/3/2001
2-704 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij 23/3/2001
2-705 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 252 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 23/3/2001
2-706 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 26/3/2001
2-707 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek SloveniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Ljubljana op 22 juni 1998 26/3/2001
2-708 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot het Verdrag ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrectie tussen verbonden ondernemingen, en van het Proces-verbaal van ondertekening, gedaan te Brussel op 21 december 1995 28/3/2001
2-709 Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen 29/3/2001
2-710 Wetsontwerp betreffende de werknemersparticipatie in het kapitaal en in de winst van de vennootschappen 11/1/2001
2-711 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 19/2/2001
2-712 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 447 van het Strafwetboek en tot wijziging van artikel 24, 3į, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering 6/10/1999
2-713 Wetsontwerp tot wijziging van de procedure voor de toekenning van de statuten van nationale erkentelijkheid 16/3/2001
2-714 Wetsontwerp tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen 25/4/2001
2-715 Voorstel van resolutie over een ethische veertienpuntenagenda ter attentie van de president van de Verenigde Staten 30/3/2001
2-716 Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's en geslachtscellen 6/4/2001
2-717 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie aangaande de verkorte procedure tot uitlevering tussen de Lid-Staten van de Europese Unie, gedaan te Brussel op 10 maart 1995 11/4/2001
2-718 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgische Staatsblad" nr. 88 van 5 mei 1999)
---------------
Herziening van artikel 10 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht op gelijkheid van Vlamingen en Walen
11/4/2001
2-719 Voordracht van een tweede kandidaat voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof 23/4/2001
2-720 Wetsvoorstel strekkende om een objectief criterium vast te stellen voor de verdeling van het budget ter financiering van de erediensten 18/4/2001
2-721 Wetsontwerp tot wijziging, wat de octrooigemachtigden betreft, van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien 9/2/2001
2-722 Wetsontwerp houdende statuut van de militairen van het reservekader van de krijgsmacht 8/3/2001
2-723 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek 9/12/1999
2-724 Wetsvoorstel tot onthaasting van het autoverkeer 24/4/2001
2-725 Rechten van het kind 23/4/2001
2-726 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro 25/4/2001
2-727 Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen 25/4/2001
2-728 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 289bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 26/4/2001
2-729 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten en van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 26/3/2001
2-730 Wetsvoorstel waarbij bedrijven verboden wordt tot collectief ontslag over te gaan om hun winst te maximaliseren 27/4/2001
2-731 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende het verbod van de ergste vormen van kinderarbeid en de onmiddellijke actie met het oog op de afschaffing ervan, gedaan te GenŤve op 17 juni 1999 27/4/2001
2-732 Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten 3/5/2001
2-733 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de indeling van de vredegerechten in klassen af te schaffen en de wedde van sommige hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van parketten aan te passen 29/1/2001
2-734 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van strafvordering en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, inzake onttrekking en wraking 3/10/2000
2-735 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 4, 8, 9, 12 en 13 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet, overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 8/3/2001
2-736 Wetsontwerp betreffende de dematerialisatie van sommige staatsleningen 8/3/2001
2-737 Wetsvoorstel betreffende de opvangcentra voor asielzoekers 30/4/2001
2-738 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van het Strafwetboek, wat het recht betreft van de partijen om inzage te vragen van het strafdossier in het stadium van het vooronderzoek van het strafproces en om het verrichten van een opsporingshandeling te vragen 4/5/2001
2-739 Wetsvoorstel strekkende om gehandicapten en de dieren die hen begeleiden toe te laten tot alle plaatsen die openstaan voor het publiek 8/5/2001
2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
2-741 Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2000) 9/5/2001
2-742 Evaluatie van de toepassing van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 15/5/2001
2-743 Wetsontwerp tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2001/2002 inzake jaarlijkse vakantie 23/4/2001
2-744 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek 9/4/2001
2-745 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 5 bij de Herziene Rijnvaartakte, en met de Verklaring, gedaan te Straatsburg op 28 april 1999 11/5/2001
2-746 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 14/5/2001
2-747 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk 15/5/2001
2-748 De buitengewone Europese Raad van Stockholm van 23 en 24 maart 2001 20/3/2001
2-749 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
---------------
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
15/5/2001
2-750 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 16/5/2001
2-751 Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland 16/5/2001
2-752 Voorstel van resolutie waarbij de regering gevraagd wordt het koninklijk besluit van 18 april 1974 betreffende de feestdagen te wijzigen om van 8 mei een feestdag te maken 15/5/2001
2-753 Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 84 van het reglement van de Senaat 15/5/2001
2-754 Verslag over het eventuele bestaan van een netwerk voor het onderscheppen van communicaties, "Echelon" genaamd 12/5/2000
2-755 Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder ten gevolge van openbare werken 17/5/2001
2-756 Wetsvoorstel betreffende de administratiefrechtelijke afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 17/5/2001
2-757 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 17/5/2001
2-758 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 12/3/2001
2-759 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de bepalingen betreffende de verplichte bijdragen van het koninklijk besluit van 15 oktober 2000 betreffende de verplichte en vrijwillige bijdragen verschuldigd door de veevoedersector aan het Fonds voor de schadeloosstelling van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis 19/3/2001
2-760 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Internationale Organisatie voor Migratie betreffende de voorrechten en de immuniteiten van deze organisatie in BelgiŽ, ondertekend te Londen op 4 december 1996, tot wijziging van het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Intergouvernementeel Comitť voor Europese Migratie, ondertekend te GenŤve op 2 juli 1973 21/5/2001
2-761 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van Nederlandstalige en Franstalige rechtbanken van eerste aanleg en de splitsing van het parket bij de rechtbank van eerste aanleg in het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde 22/5/2001
2-762 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming 23/5/2001
2-763 Voorstel van resolutie betreffende de escalatie van het conflict in het Midden-Oosten 23/5/2001
2-764 Wetsvoorstel tot opheffing van de beperkingen van de toegelaten beroepsactiviteit van gepensioneerden 6/6/2001
2-765 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 28/3/2001
2-766 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 22/1/2001
2-767 Wetsontwerp betreffende de Centrale voor kredieten aan particulieren 27/2/2001
2-768 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 7/2/2001
2-769 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 50 van het Gerechtelijk Wetboek 19/4/2001
2-770 Wetsontwerp betreffende de machtiging voor de federale overheidsdiensten om zich te verenigen met het oog op de uitvoering van werkzaamheden inzake informatiebeheer en informatieveiligheid 14/3/2001
2-771 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 10/5/2001
2-772 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 6/6/2001
2-773 Het Europees asiel- en immigratiebeleid 27/4/2001
2-774 Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk 5/6/2001
2-775 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 6/6/2001
2-776 Onderzoek van het verslag van de Hoge Raad voor de Justitie over de wijze waarop de middelen van interne controle worden aangewend, alsook het verslag van het college van procureurs-generaal hieromtrent
-----
Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Hoge Raad voor de Justitie
6/6/2001
2-777 Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 29/3/2001
2-778 Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken 29/3/2000
2-779 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6į in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 28/3/2001
2-780 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 186bis van het Gerechtelijk Wetboek 11/6/2001
2-781 Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijkekansenbeleid en van de staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad 7/6/2001
2-782 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldgezondheidsorganisatie inzake de vestiging in BelgiŽ van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 6 januari 1999 13/6/2001
2-783 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 14/6/2001
2-784 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 januari 2001 betreffende het voorlopige systeem tot dekking van de werkingskosten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) 8/5/2001
2-785 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het reglement van de Senaat 15/6/2001
2-786 Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort 15/6/2001
2-787 Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
2-788 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
2-789 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
2-790 Voorstel tot opheffing van de artikelen 72 en 73 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
2-791 Voorstel tot invoeging van een artikel 74bis in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
2-792 Voorstel tot invoeging van een artikel 74ter in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
2-793 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen betreffende de financiering van de verwerving van terreinen bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998;
2. het Protocol van Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Gemeenschappen, betreffende de financiering van de kosten van het bouwrijp maken die verband houden met de bouw en de inrichting van het "D3"-gebouw bestemd voor het Europees Parlement, ondertekend te Brussel op 23 juli 1998
18/6/2001
2-794 Voorstel van resolutie houdende goedkeuring van het Handvest van de plichten van de Staten 19/6/2001
2-795 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst over de toepassing van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982 die betrekking hebben op de instandhouding en het beheer van de grensoverschrijdende en de over grote afstanden trekkende visbestanden, en met de Bijlagen I en II, voor ondertekening opengesteld te New York op 4 december 1995 20/6/2001
2-796 Hoorzitting met de sociale partners over het thema van de sociaal-economische governance 19/6/2002
2-797 Voorstel van resolutie over de parlementaire controle op het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid 15/6/2001
2-798 Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen 1/6/2001
2-799 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de bijdrage van de werkgever in de reiskosten van de woonplaats naar de plaats van tewerkstelling 23/5/2001
2-800 Ontwerp van programmawet (opschrift in het Staatsblad : Programmawet voor het begrotingsjaar 2001) 22/5/2001