Dossiers (van 2-601 tot 2-700)

Nummer Titel Datum
2-601 Wetsvoorstel tot het verlenen van rechtspersoonlijkheid aan organisaties van werknemers en van het overheidspersoneel 13/12/2000
2-602 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 30/6/2000
2-603 Wetsontwerp houdende afwijkende bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, noodzakelijk voor de uitvoering van de te Brussel op 23 juni 1993 ondertekende Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en van het Protocol, beiden ondertekend te Brussel op 28 juni 1974 6/6/2000
2-604 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de gerechtelijke kantons 12/1/2000
2-605 Voorstel tot invoeging van een artikel 95bis in het reglement van de Senaat ter uitvoering van artikel 4 van de wet van 4 mei 1999 tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 20/12/2000
2-606 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 29/11/2000
2-607 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen 23/11/2000
2-608 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende het verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat, wat de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter betreft en tot invoering van een suppletief sociaal statuut voor de OCMW-voorzitter 12/12/2000
2-609 De Europese Raad van Nice (7, 8 en 9 december 2000) 6/12/2000
2-610 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 2016 en 2017 van het Burgerlijk Wetboek, wat de omvang van de borgtocht betreft 22/12/2000
2-611 Voorstel van resolutie over de deontologische gedragsregels die de regering moet aannemen inzake buitenlands beleid 22/12/2000
2-612 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat het verbod betreft op wapens met verarmd uranium 238 5/1/2001
2-613 Beslissingen over de eventuele aanrekening van de kostprijs van verschillende door de Vlaamse regering en sommige Vlaamse ministers gevoerde voorlichtingscampagnes en verspreide mededelingen op het maximumbedrag dat zij voor verkiezingspropaganda mogen uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan zij deelnemen 21/12/2000
2-614 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van een door een federale minister gevoerde voorlichtingscampagne op het maximumbedrag dat zij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan zij deelneemt 21/12/2000
2-615 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van een door twee federale ministers gevoerde voorlichtingscampagne op het maximumbedrag dat zij voor verkiezingspropaganda mogen uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan zij deelnemen 21/12/2000
2-616 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van een door een minister van de Waalse regering verspreide mededeling op het maximumbedrag dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt 21/12/2000
2-617 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van verscheidene door een minister van de Waalse regering verspreide mededelingen dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt 21/12/2000
2-618 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 10/1/2001
2-619 Wetsontwerp tot wijziging, met betrekking tot de structuren van de balie, van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 13 maart 1973 betreffende de vergoeding voor onwerkzame voorlopige hechtenis 11/10/2000
2-620 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen 19/10/2000
2-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 15/1/2001
2-622 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 60bis in de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 15/1/2001
2-623 Wetsontwerp tot wijziging van de artikel 4 van de wet van 6 januari 1989 betreffende de wedden en pensioenen van de rechters, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof 15/1/2001
2-624 Voorstel van resolutie over Afghanistan 25/1/2001
2-625 Defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking 14/12/2000
2-626 Wetsontwerp betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter 18/1/2001
2-627 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader 19/1/2001
2-628 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 36bis, 36ter, 110 en 111 en tot invoering van een artikel 36quater van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 12/12/2000
2-629 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 30 juni 2000 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen 29/11/2000
2-630 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocar chauffeurs te verbeteren 19/1/2001
2-631 Voorstel van resolutie over Tibet 22/1/2001
2-632 Voorstel van resolutie over het sociaal statuut van de thuiswerkende ouder 22/1/2001
2-633 Wetsvoorstel tot wijziging van de socialezekerheidswetgeving met het oog op de toekenning van een sociaal statuut en een opvoedersvergoeding aan de thuiswerkende ouder 22/1/2001
2-634 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de gerechtskosten betreft 24/1/2001
2-635 Beleidsnota van de federale regering in verband met de drugproblematiek 23/1/2001
2-636 Wetsontwerp tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen 8/11/2000
2-637 Wetsontwerp betreffende de betwistingen over de inkomensgarantie voor ouderen 18/1/2001
2-638 Wetsontwerp tot beteugeling van het kennelijk onrechtmatig beroep bij de afdeling administratie van de Raad van State 16/9/1999
2-639 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 190, 194, 259bis-9, 259bis-10, 259octies en 371 van het Gerechtelijk Wetboek, tot invoeging van artikel 191bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 5/6/2000
2-640 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de berechting bij verstek betreft 1/2/2001
2-641 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars, wat de tussenpersonen betreft 1/2/2001
2-642 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek El Salvador inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 12 oktober 1999 2/2/2001
2-643 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, gedaan te New York op 6 oktober 1999 2/2/2001
2-644 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 7/2/2001
2-645 Vijfde programma in verband met de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van mannen en vrouwen (2001-2005) 31/1/2001
2-646 Voorstel van resolutie over de invoering van een wereldwijd verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
2-647 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
2-648 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
2-649 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de statuten van het militair personeel 22/11/2000
2-650 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken 17/11/2000
2-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 143bis van het Gerechtelijk Wetboek, wat de taken van het college van procureurs-generaal betreft 12/2/2001
2-652 Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte 13/2/2001
2-653 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 13/2/2001
2-654 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering 13/2/2001
2-655 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek 13/2/2001
2-656 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot aanpassing van de institutionele aspecten van de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, teneinde rekening te houden met de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie 14/2/2001
2-657 Herziening van artikel 184 van de Grondwet 14/2/2001
2-658 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 14/2/2001
2-659 Wetsvoorstel betreffende de invordering van alimentatievorderingen 15/2/2001
2-660 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de wraking betreft 15/2/2001
2-661 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 104, 7į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 23/1/2001
2-662 Wetsontwerp houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten 16/12/1999
2-663 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 74 van de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten 17/1/2001
2-664 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 oktober 1997 betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie 8/1/2001
2-665 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer en met bijlage A, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997 20/2/2001
2-666 Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen 20/2/2001
2-667 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de ruimtelijke ordening betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 20/2/2001
2-668 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de cumulatie van het ambt van minister, staatssecretaris of regeringscommissaris met het ambt van burgemeester of schepen 20/2/2001
2-669 Evaluatie van het preventie- en veiligheidsbeleid van de regering 20/2/2001
2-670 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie (Opschrift in het Belgisch Staatsblad : Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 juli 2000 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie) 11/1/2001
2-671 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 162 et 164 van het Burgerlijk Wetboek 5/7/2000
2-672 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van strafvordering en tot wijziging van de wet van 19 februari 2001 betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken 19/10/2000
2-673 Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (1 juli - 31 december 2001) 24/1/2001
2-674 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999 26/2/2001
2-675 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van 29 september 2000 van de Raad van de Europese Unie betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen 8/11/2001
2-676 Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Nederlandstalige benoemingscommissie voor het notariaat 9/3/2001
2-677 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalig rechter in het Arbitragehof 9/3/2001
2-678 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Staat Koeweit inzake de wederzijdse bescherming en bevordering van investeringen, gedaan te Brussel op 28 september 2000 9/11/2001
2-679 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 18/1/2001
2-680 Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 18/1/2001
2-681 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de consumenten 11/9/2000
2-682 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 19 februari 1954 tot vaststelling van een termijn van verval voor indienen van aanvragen of voorstellen betreffende de toekenning van het "Kruis der Ontsnapten" 10/1/2001
2-683 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 9/3/2001
2-684 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek IndonesiŽ tot het vermijden van de dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, gedaan te Jakarta op 16 september 1997 13/3/2001
2-685 Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1999, en met de Bijlagen, gedaan te Londen op 13 april 1999 14/3/2001
2-686 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro 14/3/2001
2-687 Voorstel van resolutie over de versterking van de rol van conflictpreventie in het Europees Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid 14/3/2001
2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
2-689 Voorstel van resolutie over de opportuniteit van een defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking 16/3/2001
2-690 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331 van de nieuwe gemeentewet 16/3/2001
2-691 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket 12/10/2000
2-692 Wetsontwerp betreffende het pensioen van het personeel van de politiediensten en hun rechthebbenden 20/2/2001
2-693 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 16/3/2001
2-694 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de oorzaken en mechanismen van de mensenhandel in bepaalde sectoren 19/3/2001
2-695 Wetsontwerp betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 20/3/2001
2-696 Nationaal plan ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen 20/3/2001
2-697 Herziening van artikel 157 van de Grondwet 22/3/2001
2-698 Wetsontwerp tot versterking van de bescherming tegen valsemunterij met het oog op het in omloop brengen van de euro 7/12/2000
2-699 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 28/2/2001
2-700 Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt, de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, en tot wijziging van overige wetten inzake de inplaatsstelling van de nieuwe politiestructuren 28/2/2001