Dossiers (van 2-501 tot 2-600)

Nummer Titel Datum
2-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de gecoŲrdineerde wetten van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 29/6/2000
2-502 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 72, 5į, van de nieuwe gemeentewet 15/5/2000
2-503 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1ter van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en de gewezen leden van de Wetgevende Kamers 22/5/2000
2-504 Omzetting en toepassing van het Europese Recht in de Belgische wetgeving 29/2/2000
2-505 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 3/7/2000
2-506 Tweede thema : de vertegenwoordigende democratie 27/3/2000
2-507 Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie 6/7/2000
2-508 Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen 3/7/2000
2-509 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen 7/4/2000
2-510 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de voogdij over minderjarigen 30/6/2000
2-511 Wetsontwerp tot invoering van het gebruik van telecommunicatiemiddelen en van de elektronische handtekening in de gerechtelijke en de buitengerechtelijke procedure 4/8/1999
2-512 Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn met het oog op een wijziging van de Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 4/10/1999
2-513 Wetsontwerp tot aanpassing van de terminologie van de vigerende wettelijke bepalingen aan de gewijzigde Franse benaming van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 3/7/2000
2-514 Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 23/5/2000
2-515 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 27 september 1999, bij de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Togo inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Brussel op 19 oktober 1984 10/7/2000
2-516 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Abidjan op 28 september 1999, bij de Scheepvaartovereenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Ivoorkust, ondertekend te Abidjan op 25 november 1977 10/7/2000
2-517 Wetsontwerp houdende instemming met de wisseling van brieven gedagtekend te Dakar op 10 maart en 16 november 1998 tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Senegal inzake de handelsscheepvaart, gedaan te Dakar op 1 december 1982 10/7/2000
2-518 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Democratische Republiek Congo tot wijziging van de Scheepvaartovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ZaÔre van 5 maart 1981, ondertekend te Kinshasa op 8 juni 1999 10/7/2000
2-519 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol, gedaan te Bamako op 7 oktober 1998, bij het Akkoord tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Mali inzake de handelsscheepvaart, ondertekend te Bamako op 7 augustus 1984 10/7/2000
2-520 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Zwitserse Bondsraad inzake samenwerking bij de aanwending van kernenergie voor vredelievende doeleinden en met de Uitwisseling van brieven, ondertekend te Bern op 3 juli 1992 13/7/2000
2-521 Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf 13/7/2000
2-522 Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen 26/6/2000
2-523 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsmede van het Kieswetboek 30/6/2000
2-524 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 26 juni 2000 tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement 6/7/2000
2-525 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en de districtsraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn en van het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren 6/7/2000
2-526 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de organisatie van de financiŽle markten en diverse andere bepalingen 3/7/2000
2-527 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel 24/5/2000
2-528 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 5 van het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen 7/9/1999
2-529 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 13 van de wet van 19 december 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen 13/3/2000
2-530 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 van de wet van 25 maart 1999 betreffende de hervorming van de gerechtelijke kantons 12/7/2000
2-531 Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 19/7/2000
2-532 Wetsvoorstel houdende de organisatie van de civiele veiligheidsdiensten 14/7/2000
2-533 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 17/7/2000
2-534 Wetsvoorstel tot instelling van de volksraadpleging op federaal niveau 20/7/2000
2-535 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Macedonische regering inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 17 februari 1999 20/7/2000
2-536 Voorstel van resolutie over de instelling van een moratorium op de omzetting van de richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement betreffende rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen 20/7/2000
2-537 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Top van Feira van 19 en 20 juni 2000) : De institutionele hervormingen van de Europese Unie 14/6/2000
2-538 Aanvullend activiteitenverslag 1999 van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten 25/7/2000
2-539 Verslag over de Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden, XXIIe COSAC, Lissabon 29 en 30 mei 2000 27/7/2000
2-540 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten 31/7/2000
2-541 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 31/7/2000
2-542 Wetsontwerp houdende instemming met de Statuten van de Internationale Studiegroep voor Tin en met de Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties te GenŤve op 7 april 1989 24/8/2000
2-543 Wetsvoorstel betreffende het bezit van gevaarlijk geachte honden 31/8/2000
2-544 Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) 31/8/2000
2-545 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van een toelage voor het begin van het schooljaar 6/9/2000
2-546 Wetsvoorstel houdende diverse structurele maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken in burgerlijke zaken 14/9/2000
2-547 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 19/9/2000
2-548 Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven 13/10/2000
2-549 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie 8/2/2000
2-550 Wetsontwerp houdende instemming met het toegevoegd protocol, gedaan te Luxemburg op 28 januari 1997, tot wijziging van de Belgisch-Frans-Luxemburgse Conventie betreffende de uitbating van de spoorwegen van het Groothertogdom, ondertekend te Luxemburg op 17 april 1946 2/10/2000
2-551 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de beveiliging van informatie, en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Brussel op 6 maart 1997 10/10/2000
2-552 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de tussenkomst van het openbaar ministerie in de procedure voor het Hof van Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechters en tot wijziging van de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van strafvordering 28/3/2000
2-553 Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 11/10/2000
2-554 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord 13/10/2000
2-555 Voorstel van resolutie over de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs 18/10/2000
2-556 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op een evenwichtigere verdeling van de belastingdruk tussen inkomsten uit arbeid en inkomsten uit kapitaal 19/10/2000
2-557 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap 19/10/2000
2-558 Wetsontwerp betreffende de wijziging van de Overeenkomst tot oprichting van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank 26/10/2000
2-559 Wetsvoorstel betreffende de gevaarlijke honden 26/10/2000
2-560 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren 26/10/2000
2-561 Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht 26/10/2000
2-562 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Nederlandstalige rechter in het Arbitragehof 26/10/2000
2-563 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek van de verwijdering van twee speurders uit de Brusselse onderzoekscel "Neufch‚teau" 9/10/2000
2-564 E-government op het vlak van de federale, provincie- en gemeentebesturen 7/11/2000
2-565 Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport 7/11/2000
2-566 De politieke vernieuwing : de deontologie van het politieke mandaat 13/11/2000
2-567 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Kinderrechtencommissariaat en instelling van het ambt van kinderrechtencommissaris 8/11/2000
2-568 Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken 9/11/2000
2-569 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 9/11/2000
2-570 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 10 van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen 9/11/2000
2-571 Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de vijfde algemene kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank 17/7/2000
2-572 Wetsontwerp met betrekking tot de bijdrage van BelgiŽ aan de twaalfde wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie 17/7/2000
2-573 Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de achtste wedersamenstelling van de middelen van het Afrikaanse Ontwikkelingsfonds 17/7/2000
2-574 Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten 10/11/2000
2-575 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
--------------
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuwe bepaling in te voegen die de bescherming moet verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
14/11/2000
2-576 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 16/11/2000
2-577 Wetsontwerp tot wijziging van de benaming van het Vast Wervingssecretariaat 18/8/2000
2-578 Wetsontwerp tot vaststelling van bepaalde aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de overheidssector 7/8/2000
2-579 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 17/11/2000
2-580 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Informele Top van Biarritz - 13 en 14 oktober 2000) 12/10/2000
2-581 Voorstel van resolutie over de opheffing van de verplichting de uitslag van een aids-test voor te leggen om een Belgisch visum, een werkvergunning of een verblijfsvergunning te verkrijgen 24/11/2000
2-582 Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen 27/11/2000
2-583 Wetsontwerp tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ter voldoening aan Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen ondertekend te Brussel op 22 maart 2000 door de regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Zweden, en tot wijziging van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van voormeld Verdrag en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 29/11/2000
2-584 Voorstel van resolutie over de herziening van de internationale drugsverdragen 29/11/2000
2-585 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 30/11/2000
2-586 Voorstel van resolutie inzake de bestrijding van aids 30/11/2000
2-587 Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen 30/11/2000
2-588 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 19/7/2000
2-589 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1999 betreffende de overeenkomsten inzake de verkrijging van een recht van deeltijds gebruik van onroerende goederen 29/8/2000
2-590 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71, eerste lid, 4į, van de nieuwe gemeentewet 8/11/2000
2-591 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken 20/11/2000
2-592 Krachtlijnen van het eerste nationaal veiligheidsplan 2001 27/11/2000
2-593 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Gabon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 27 mei 1998 6/12/2000
2-594 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol nr. 6 bij de Herziene Rijnvaartakte, gedaan te Straatsburg op 21 oktober 1999 6/12/2000
2-595 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 7/12/2000
2-596 Ontwerp van tijdelijke wet tot invoeging van een artikel 257bis in de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 29/11/2000
2-597 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten 16/11/2000
2-598 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde de datum te wijzigen waarop het College van de federale ombudsmannen zijn jaarverslag moet indienen 29/8/2000
2-599 XXIIIe COSAC (Conferentie van de Commissies van Europese aangelegenheden), Versailles 16-17 oktober 2000 15/12/2000
2-600 Ontwerp van programmawet (Opschrift in het Belgisch Staatsblad : Wet houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen) 14/11/2000