Dossiers (van 2-401 tot 2-500)

Nummer Titel Datum
2-401 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 9 en 12.6 van de pachtwet 6/4/2000
2-402 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren 6/4/2000
2-403 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 145(1) en 145(5) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 23/11/1999
2-404 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 25, eerste lid, van de provinciekieswet 7/4/2000
2-405 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 10/4/2000
2-406 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Helsinki op 17 maart 1992 10/4/2000
2-407 Voorstel van resolutie betreffende de opdracht van de Verenigde Naties in de Democratische Republiek Congo (MONUC) 10/4/2000
2-408 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de legale en illegale exploitatie van en de handel in natuurlijk rijkdommen in de regio van de Grote Meren, in het licht van de huidige conflictsituatie en de betrokkenheid van BelgiŽ daarbij 10/4/2000
2-409 Wetsontwerp houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden 13/4/2000
2-410 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming om de geautomatiseerde stemming op afstand mogelijk te maken 20/4/2000
2-411 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23, ß 1, van de gemeentekieswet en artikel 11, ß 1, van de provinciekieswet, inzake de naam van vrouwelijke kandidaten 17/4/2000
2-412 Evaluatie van de toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen 16/1/2001
2-413 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 21/4/2000
2-414 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Libanon inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 6 september 1999 21/4/2000
2-415 Voorstel van resolutie over de sociaal verantwoorde productie 25/4/2000
2-416 Eerste thema : de directe democratie 6/7/2000
2-417 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 488ter in hetzelfde Wetboek 26/4/2000
2-418 Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof 20/4/2000
2-419 Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden 28/4/2000
2-420 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Ivoorkust inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 1 april 1999 2/5/2000
2-421 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiŽle bepalingen 26/1/2000
2-422 Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken 9/9/1999
2-423 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 150, tweede lid, van het Wetboek van strafvordering 4/8/1999
2-424 Een sluitende wetgeving ter bestrijding van discriminatie op basis van geslacht 2/5/2000
2-425 De georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ 18/11/1999
2-426 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering inzake de kosteloosheid van de inzage in het dossier voor sommige burgerlijke partijen 5/5/2000
2-427 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en tot wijziging van de artikelen 29 en 31 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst 10/5/2000
2-428 Wetsvoorstel betreffende de cumulatie van een overlevingspensioen en een uitkering wegens ziekte, invaliditeit of onvrijwillige werkloosheid 10/5/2000
2-429 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 345 van de nieuwe gemeentewet en artikel 86 van de gemeentekieswet 19/1/2000
2-430 Wetsontwerp betreffende de vereiste decimalisering voor de invoering van de euro in de computerprogramma's van de overheid en voor de prijsaanduiding op metrologische toestellen 7/4/2000
2-431 Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 7/4/2000
2-432 Wetsontwerp betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 7/4/2000
2-433 De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid 23/5/2000
2-434 Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid 15/5/2000
2-435 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de luchthaven van Zaventem betreft, van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 15/5/2000
2-436 De modernisering van de federale openbare besturen 16/5/2000
2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
2-439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 17/5/2000
2-440 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek, wat de mishandeling van bejaarden betreft 17/5/2000
2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
2-442 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek 28/4/2000
2-443 Wetsontwerp tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10/2/2000
2-444 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 19/5/2000
2-445 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag houdende het statuut van de Europese Scholen en met de Bijlagen I en II, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1994 22/5/2000
2-446 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Turkije betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel op 4 juli 1966 en met twee administratieve schikkingen, ondertekend te Ankara op 30 juni 1997 22/5/2000
2-447 Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 1999) 24/5/2000
2-448 Voorstel van resolutie inzake mobiliteit 15/3/2000
2-449 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kieskringen voor de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers betreft, van het Kieswetboek 24/5/2000
2-450 Voorstel van resolutie over de verkeersveiligheid op de weg van en naar de school 25/5/2000
2-451 Voorstel van resolutie betreffende de Intergouvernementele Conferentie van 2000 23/5/2000
2-452 Wetsontwerp tot wijziging, wat de door de werkgevers verschuldigde bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken betreft, van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 21/4/2000
2-453 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 17/4/2000
2-454 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen 9/12/1999
2-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 518 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de indexering van de kadastrale inkomens betreft 24/5/2000
2-456 Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de plaatselijke overheden een financiŽle bijstand kunnen genieten van de Staat in het kader van het stedelijk beleid 18/4/2000
2-457 Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die genomen moeten worden ter regulering van de mondiale kapitaalmarkt 31/5/2000
2-458 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 31/5/2000
2-459 Voorstel van resolutie over de coŲrdinatie van het drugsbeleid 5/6/2000
2-460 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 23 juni 1993, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Malta tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 28 juni 1974 6/6/2000
2-461 Het federaal veiligheids- en detentieplan 13/6/2000
2-462 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de betaalde sportbeoefenaar 30/5/2000
2-463 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 82 en 83 van de hypotheekwet van 16 december 1851, wat betreft de keuze van de woonplaats 8/6/2000
2-464 Evaluatie van het beleid en de initiatieven genomen sinds 1985 inzake gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen 6/2/2001
2-465 Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en de mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten 8/6/2000
2-466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie 3/4/2000
2-467 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten 26/4/2000
2-468 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 219 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 9/6/2000
2-469 De hervorming van de Dienst Vreemdelingenzaken 30/5/2000
2-470 De niet-mededeling van documenten aan de Parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 10/2/2000
2-471 Ontwerp van verklaring van de Conferentie van de nationale parlementen die doorgaat te New York, op de Zetel van de VN, van 30 augustus tot 1 september 2000 8/6/2000
2-472 Voorstel van resolutie over het federale plan inzake duurzame ontwikkeling 14/6/2000
2-473 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op de kerkfabrieken 15/6/2000
2-474 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de patiŽnt 15/6/2000
2-475 Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de provincie- en gemeenteraden en het Europese Parlement 23/5/2000
2-476 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 4 december 1998, 30 maart 1999 en 24 juni 1999 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de bedrijfsvoorheffing 11/5/2000
2-477 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 3/5/2000
2-478 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de regeling inzake automatische vergoeding van de schade, geleden door zwakke weggebruikers en passagiers van motorrijtuigen 29/10/1999
2-479 Wetsontwerp houdende instemming met de Uitwisseling van brieven tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen ondertekend te Oslo op 9 mei 1997 en te Brussel op 25 juli 1997, gebaseerd op de Verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen en op de Verordening (EEG) 574/72 tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 16/6/2000
2-480 De eenmaking van het statuut arbeider-bediende 17/5/2000
2-481 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover 21/6/2000
2-482 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft 21/6/2000
2-483 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 21/6/2000
2-484 Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid 21/6/2000
2-485 Hervatting van de onderhandelingen over de Conventie van Lomť 21/12/1999
2-486 Wetsvoorstel betreffende het medisch zorgcontract en de rechten van de patiŽnt 22/6/2000
2-487 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van het Avenant, ondertekend te Brussel op 8 februari 1999, bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964 26/5/2000
2-488 Wetsontwerp tot wijziging van de grenzen tussen de stad Waregem en de gemeente Wielsbeke 12/4/2000
2-489 Wetsontwerp tot wijziging van sommige wetten inzake de verkiezing van de provincie-, gemeente- en districtsraden en raden voor maatschappelijk welzijn, wat de verkiezingsuitgaven betreft 24/5/2000
2-490 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 66 van de provinciewet en tot invoeging van een artikel 242bis in de nieuwe gemeentewet, inzake het beleidsprogramma 22/6/2000
2-491 De politieke vernieuwing.- Inleidende bespreking 3/4/2000
2-492 Wetsvoorstel tot aanvulling, wat het klachtrecht van de patiŽnt betreft, van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 26/6/2000
2-493 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 5 en 6 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 27/6/2000
2-494 Voorstel van resolutie over Cyprus 27/6/2000
2-495 Wetsvoorstel tot instelling van een betaalde borstvoedingspauze 27/6/2000
2-496 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 27/6/2000
2-497 Wetsvoorstel houdende instelling van een Hoog Comitť voor de Sport 27/6/2000
2-498 Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen 28/6/2000
2-499 Vierde conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC), Berlijn, 17-18 november 2000 5/7/2000
2-500 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een commissie ter evaluatie van de koninklijke prerogatieven 22/6/2000