Dossiers (van 2-301 tot 2-400)

Nummer Titel Datum
2-301 Voorstel tot invoeging van een artikel 24bis in het Reglement van de Senaat, inzake de adviezen van de Hoge Raad voor de Justitie 19/1/2000
2-302 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur 20/1/2000
2-303 Wetsvoorstel houdende verplichting om de terreinen waarop werken van openbaar nut zijn uitgevoerd in hun oorspronkelijke staat te herstellen 20/1/2000
2-304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 72, eerste lid, van de nieuwe gemeentewet inzake de onverenigbaarheden 20/1/2000
2-305 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand met betrekking tot een verdere beperking van zwavelemissies, en met de bijlagen I, II, III, IV en V, ondertekend te Oslo op 14 juni 1994 20/1/2000
2-306 Wetsontwerp houdende instemming met het WEU-Akkoord inzake veiligheid, gedaan te Brussel op 28 maart 1995 20/1/2000
2-307 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een Adviescomité voor de rechten van het kind 20/1/2000
2-308 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit 29/11/1999
2-309 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 569 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek 29/11/1999
2-310 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 755 van het Burgerlijk Wetboek 21/1/2000
2-311 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 25/1/2000
2-312 Voordracht van kandidaten voor een ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie 26/1/2000
2-313 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 25/1/2000
2-314 Voorstel van resolutie over het invoeren van een belasting op internationale kapitaalbewegingen 27/1/2000
2-315 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 167, 170, 192 en 193 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 8 van het Wetboek van zegelrechten 23/9/1999
2-316 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 31/1/2000
2-317 Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming 31/1/2000
2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
2-319 Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering 1/2/2000
2-320 Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie 1/2/2000
2-321 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van embryo's in vitro 1/2/2000
2-322 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 2/2/2000
2-323 Voorstel van resolutie strekkende om de politionele samenwerking tussen België en Oostenrijk op te schorten 2/2/2000
2-324 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 2/2/2000
2-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 3/2/2000
2-326 Wetsontwerp betreffende de schadeloosstelling van de slachtoffers van daden van moed 3/2/2000
2-327 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind 3/2/2000
2-328 Wetsontwerp tot uitlegging van artikel 101, derde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 24/11/1999
2-329 Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van Rome van het Internationaal Strafgerechtshof, gedaan te Rome op 17 juli 1998 3/2/2000
2-330 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 7/2/2000
2-331 Voorstel van resolutie betreffende de vrijwaring van de Peruviaanse Machu Picchu tegen extreem commerciële en toeristische exploitatie 8/2/2000
2-332 Activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 14/2/2000
2-333 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek van de verantwoordelijkheden bij de moord op tien para's in Rwanda in april 1994 9/2/2000
2-334 De vijfde Wereldvrouwenconferentie van de Verenigde Naties "Beijing Plus 5", (New York, juni 2000) : "Vrouwen in het jaar 2000 : gelijkheid tussen de geslachten, ontwikkeling en vrede voor de éénentwintigste eeuw" 8/2/2000
2-335 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade veroorzaakt bij therapeutische ongevallen 18/4/2000
2-336 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 4/11/1999
2-337 Wetsontwerp betreffende het ontslag van bepaalde militairen en de verbreking van de dienstneming of wederdienstneming van bepaalde kandidaat-militairen, de vaststelling van de rendementsperiode en het terugvorderen door de Staat van een deel van de door de Staat gedragen kosten voor de vorming en van een gedeelte van de tijdens de vorming genoten wedden 14/12/1999
2-338 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 42 en 51 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 29/11/1999
2-339 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 53, derde lid, van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 23/9/1999
2-340 Het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie : Hoorzitting 7 december 1999 7/12/1999
2-341 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 16 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte 15/2/2000
2-342 Activiteitenverslag 1999 van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten 16/2/2000
2-343 Wetsvoorstel tot wegwerking van de discriminaties tussen gehuwden en ongehuwd samenwonenden op het vlak van de personenbelasting 17/2/2000
2-344 Wetsontwerp tot wijziging, wat de interesten op het terug te betalen gedeelte van de onteigeningsvergoeding betreft, van artikel 18 van de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemene nutte en artikel 21 van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemene nutte 16/9/1999
2-345 Wetsontwerp tot regeling van de debetrente op zichtrekeningen 18/2/2000
2-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van de provinciewet, teneinde kandidaten die niet aan de eisen van de democratie voldoen, te verbieden het ambt van burgemeester, schepen of lid van de bestendige deputatie uit te oefenen 18/2/2000
2-347 Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken 3/12/1999
2-348 Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning 3/12/1999
2-349 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, § 1, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 21/2/2000
2-350 De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de Federale Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden van 13 juni 1999 22/2/2000
2-351 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 23/2/2000
2-352 Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen 23/2/2000
2-353 Wetsvoorstel houdende wijziging van de artikelen 39 en 43, § 1, van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 23/2/2000
2-354 Wetsvoorstel tot bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 23/2/2000
2-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 276 van het Strafwetboek 24/2/2000
2-356 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2.15 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, wat rolschaatsers en skateboarders betreft 24/2/2000
2-357 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 171, 5°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 16/9/1999
2-358 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1409, 1409bis, 1410 en 1411 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de aanpassing van het bedrag van het loon dat niet vatbaar is voor overdracht of beslag 12/1/2000
2-359 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties inzake de oprichting in België van een verbindingsbureau van deze organisatie, ondertekend te Brussel op 5 februari 1997 25/2/2000
2-360 Wetsontwerp houdende instemming met het Nader Aanvullend Protocol bij het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de overige Staten die deelnemen aan het Partnerschap voor de Vrede nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, gedaan te Brussel op 19 december 1997 1/3/2000
2-361 Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van de conventie nr. 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de ergste vormen van kinderarbeid 2/3/2000
2-362 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorwaarden waaronder het vervroegde rustpensioen voor zelfstandigen kan ingaan 2/3/2000
2-363 Wetsontwerp houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid 28/12/1999
2-364 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 16 december 1996 8/3/2000
2-365 De regeringsmaatregelen ter uitvoering van de aanbevelingen van de subcommissie "Mensenhandel en prostitutie" 24/11/2000
2-366 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake grensoverschrijdend politie-optreden ter handhaving van de openbare orde en veiligheid tijdens het Europees Kampioenschap voetbal voor landenteams in het jaar 2000, ondertekend te Bergen op Zoom op 26 april 1999 9/3/2000
2-367 Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren 13/3/2000
2-368 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft 15/3/2000
2-369 Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking 12/1/2000
2-370 Wetsontwerp betreffende de personeelsenveloppe van militairen 12/1/2000
2-371 Wetsontwerp betreffende het indisponibiliteitstellen van bepaalde militairen van het actief kader van de krijgsmacht 12/1/2000
2-372 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 232 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1270bis, 1309 en 1310 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot echtscheiding op grond van feitelijke scheiding 9/9/1999
2-373 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, alsook de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 14/2/2000
2-374 Benoeming van de leden niet-notarissen van de Benoemingscommissies voor het notariaat 20/3/2000
2-375 Wetsvoorstel tot opheffing van de fiscale discriminatie van gezinnen van gehuwden 17/3/2000
2-376 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest ter invoering van een systeem van collectieve klachten, gedaan te Straatsburg op 9 november 1995 20/3/2000
2-377 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Cacao-Overeenkomst van 1993, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 16 juli 1993 20/3/2000
2-378 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1994 inzake tropisch hout, en met de Bijlagen, opgemaakt te Genève op 26 januari 1994 20/3/2000
2-379 Wetsontwerp houdende instemming met het Instrument tot wijziging van het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie in haar vijfentachtigste zitting te Genève op 19 juni 1997 20/3/2000
2-380 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland inzake het vervoer van aardgas door middel van een pijpleiding tussen het Koninkrijk België en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, ondertekend te Brussel op 10 december 1997 20/3/2000
2-381 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden ter uitvoering van het Europees Verdrag inzake sociale zekerheid van 14 december 1972, met de Bijlage bij de Overeenkomst en met de Administratieve Schikking voor de toepassing van de Overeenkomst, gedaan te Brussel op 24 juni 1996 20/3/2000
2-382 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Koffieovereenkomst van 1994, opgemaakt te Londen op 30 maart 1994 20/3/2000
2-383 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 22/3/2000
2-384 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten 23/3/2000
2-385 Wetsontwerp betreffende de erkenning van verenigingen zonder winstoogmerk die slachtoffers van opzettelijke gewelddaden begeleiden 22/3/2000
2-386 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 24bis en 50 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 23/3/2000
2-387 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet 21/2/2000
2-388 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, alsook de gemeentekieswet gecoördineerd op 4 augustus 1932 21/2/2000
2-389 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs en de wet van 2 augustus 1963 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 28/3/2000
2-390 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Albanië inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tirana op 1 februari 1999 30/3/2000
2-391 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Arabische Republiek Egypte inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Kaïro op 28 februari 1999 30/3/2000
2-392 Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit 3/11/1999
2-393 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende het onderwijs en de wet van 4 augustus 1986 tot regeling van de oppensioenstelling van de leden van het onderwijzend personeel van het universitair onderwijs en tot wijziging van andere bepalingen van de onderwijswetgeving 21/1/2000
2-394 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, om de strijd tegen extreem-rechts op te voeren 31/3/2000
2-395 Voorstel van resolutie over internationale ontvoeringen van kinderen door een van de ouders 3/4/2000
2-396 Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen 4/4/2000
2-397 Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren 4/4/2000
2-398 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 4/4/2000
2-399 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de verkoop van alcoholhoudende dranken betreft, van artikel 4, § 1, van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 4/4/2000
2-400 Voorstel van resolutie over de berechting bij verstek van generaal Pinochet 6/4/2000