Dossiers (van 2-201 tot 2-300)

Nummer Titel Datum
2-201 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 65 van de gemeentekieswet 25/11/1999
2-202 Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk 8/11/1999
2-203 Wetsontwerp betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen 20/10/1999
2-204 Wetsontwerp tot wijziging van de grenzen tussen de steden Kortrijk en Menen en de gemeente Wevelgem 9/7/1999
2-205 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet 29/11/1999
2-206 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en met de Bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996 29/11/1999
2-207 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten 29/11/1999
2-208 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de feestdagen 29/11/1999
2-209 Wetsvoorstel tot oprichting van een Vredesbelastingfonds 30/11/1999
2-210 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 30/11/1999
2-211 Voorstel van resolutie betreffende een federaal actieplan inzake kinderen, gezondheid en milieu 1/12/1999
2-212 De adviezen van de Federale Raad voor duurzame ontwikkeling over flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto en over fiscaliteit in het kader van het klimaatbeleid 23/11/1999
2-213 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 45 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 2/12/1999
2-214 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Handvest inzake lokale autonomie, gedaan te Straatsburg op 15 oktober 1985 2/12/1999
2-215 Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het facultatief klachtrechtprotocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw 2/12/1999
2-216 Benoeming van 22 leden van de Hoge Raad voor de Justitie 6/12/1999
2-217 Wetsontwerp tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen 17/11/1999
2-218 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ß3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 6/12/1999
2-219 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Moskou op 16 juni 1995 6/12/1999
2-220 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 40 en 41 van het Wetboek der successierechten 6/12/1999
2-221 Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in de verhoudingen tussen de Europese Unie en de Staat IsraŽl 7/12/1999
2-222 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van proefpersonen bij medisch onderzoek 8/12/1999
2-223 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 9/12/1999
2-224 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen 13/12/1999
2-225 Verzoekschriften 21/12/1999
2-226 Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid 30/11/1999
2-227 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 30/11/1999
2-228 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 30/11/1999
2-229 Wetsontwerp houdende sociale en diverse bepalingen 30/11/1999
2-230 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen 14/12/1999
2-231 Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen 14/12/1999
2-232 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen 15/12/1999
2-233 Openbare hoorzitting betreffende het facultatief protocol bij het Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (CEDAW-Verdrag, 1979) 14/12/1999
2-234 Wetsvoorstel betreffende het recht van antwoord en het recht van informatie 3/12/1999
2-235 Voorstel van resolutie over het invoeren van een minimumheffing op de speculatieve valutahandel 15/12/1999
2-236 Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers 15/12/1999
2-237 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op de invoering van het vaderschapsverlof 15/12/1999
2-238 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 14quater in de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State 16/12/1999
2-239 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 75 van het Burgerlijk Wetboek 16/12/1999
2-240 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen 16/12/1999
2-241 Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen 5/11/1999
2-242 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 88bis, ß 1 van het Wetboek van strafvordering 17/12/1999
2-243 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 398 en 420 van het Strafwetboek 17/12/1999
2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
2-247 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Staatsraad in het Nederlandstalig kader 22/12/1999
2-248 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 22/12/1999
2-249 Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen 22/12/1999
2-250 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 22/12/1999
2-251 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek SloveniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Ljubljana op 1 februari 1999 22/12/1999
2-252 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek TunesiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tunis op 8 januari 1997 22/12/1999
2-253 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek der Filipijnen inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Manilla op 14 januari 1998 22/12/1999
2-254 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van het Koninkrijk Marokko inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Rabat op 13 april 1999 22/12/1999
2-255 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand, inzake de beheersing van emissies van vluchtige organische stoffen of hun grensoverschrijdende stromen, en met de bijlagen I, II, III en IV, gedaan te GenŤve op 18 november 1991 22/12/1999
2-256 Wetsontwerp tot instelling van advocaten voor minderjarigen 22/12/1999
2-257 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 56 en 57 van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 23/12/1999
2-258 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 23/12/1999
2-259 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 23/12/1999
2-260 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het Rijkspersoneel 23/12/1999
2-261 Wetsontwerp tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving 23/12/1999
2-262 Wetsontwerp tot bepaling van de criteria bedoeld in artikel 39, ß 2, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 6/1/2000
2-263 Wetsontwerp tot uitvoering van artikel 62 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten 6/1/2000
2-264 Verslag aan het Parlement van de Dienst Inspectie en Controle - 1998 20/12/1999
2-265 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 41 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 10/1/2000
2-266 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 119.1 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de opvangmoeders betreft 10/1/2000
2-267 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, en met de bijlagen A, B en C, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1988 10/1/2000
2-268 Beleidsintenties van de regering inzake gelijke kansen voor het begrotingsjaar 2001 12/12/2000
2-269 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 12/1/2000
2-270 Wetsontwerp tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 12/1/2000
2-271 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 12/1/2000
2-272 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 12/1/2000
2-273 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet 12/1/2000
2-274 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet 12/1/2000
2-275 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 12/1/2000
2-276 Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers 12/1/2000
2-277 Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijds vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, ß 1, 1į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie 12/1/2000
2-278 Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren 12/1/2000
2-279 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 12/1/2000
2-280 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen 12/1/2000
2-281 Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2000
2-282 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, van artikel 27 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen 12/1/2000
2-283 Wetsontwerp betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen 12/1/2000
2-284 Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 12/1/2000
2-285 Wetsontwerp betreffende de inschrijving van BelgiŽ op de algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties 12/1/2000
2-286 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, ß 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 12/1/2000
2-287 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen 12/1/2000
2-288 Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie 12/1/2000
2-289 Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 12/1/2000
2-290 Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 12/1/2000
2-291 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 117 van en tot invoeging van een artikel 240bis in het Gerechtelijk Wetboek 12/1/2000
2-292 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek 13/1/2000
2-293 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/1/2000
2-294 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 13/1/2000
2-295 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 13/1/2000
2-296 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswetgeving 14/1/2000
2-297 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind 14/1/2000
2-298 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, inzake de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid 17/1/2000
2-299 Voorstel van resolutie inzake de ratificatieprocedure van het facultatief protocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw 17/1/2000
2-300 De hervorming van de politiediensten 12/1/2000