Dossiers (van 2-1601 tot 2-1627)

Nummer Titel Datum
2-1601 Voorstel van resolutie betreffende de volledige vergoeding van de anticonceptiemiddelen aan vrouwen jonger dan 25 jaar 9/4/2003
2-1602 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen 9/4/2003
2-1603 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 438bis in het Gerechtelijk Wetboek houdende regeling van de geďntegreerde multidisciplinaire samenwerking van en met advocaten 9/4/2003
2-1604 Wetsvoorstel strekkende tot het afleggen van verantwoording tegenover de belastingsbetaler over de verdeling van zijn geld 9/4/2003
2-1605 Wetsvoorstel tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 360quinquies betreffende de weddeverhogingen van de magistraten van het Hof van Cassatie 9/4/2003
2-1606 Wetsvoorstel tot wijziging van de wegcode, wat de verkeersregels voor fietsers betreft 9/4/2003
2-1607 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van vrije software in de federale overheidsbesturen 9/4/2003
2-1608 Voorstel van resolutie betreffende de erelonen van door de arbeidsgerechten aangewezen artsen-experten bij de evaluatie van menselijke schade 9/4/2003
2-1609 Wetsvoorstel tot invoering van een minimumsalaris voor niet-Europese sportbeoefenaars en trainers 9/4/2003
2-1610 Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comité "mannen en zorg" 9/4/2003
2-1611 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 5, § 1, van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen om het verbod op bepaalde campagnevormen te schrappen 9/4/2003
2-1612 Voorstel tot invoeging van een artikel 96bis in het Reglement van de Senaat, betreffende de belangengroepen 9/4/2003
2-1613 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 9/4/2003
2-1615 Wetsvoorstel tot invoering van een artikel 26bis in de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, betreffende de burgerlijke rechtsvordering inzake fiscale misdrijven 9/4/2003
2-1616 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek 9/4/2003
2-1617 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 9/4/2003
2-1618 Wetsvoorstel met betrekking tot de thuiszorg 9/4/2003
2-1619 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen wat betreft de schadeloosstelling van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 9/4/2003
2-1620 Wetsvoorstel tot invoeging van en artikel 51bis in de wet van 8 juli 1970 tot instelling van nieuwe voordelen ten behoeve van de slachtoffers van de militaire plicht of van een daarmee gelijkgestelde plicht wat betreft de oorlogsvrijwilligers 9/4/2003
2-1621 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op de bestraffing van schijnhuwelijken 9/4/2003
2-1622 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/4/2003
2-1623 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde een tolk te kunnen benoemen voor de burgerlijke partij van een proces over feiten die strafbaar zijn met criminele straffen 9/4/2003
2-1624 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan verbetering van het verblijfsstatuut van allochtone partners die in het kader van gezinshereniging naar België zijn gekomen en hier nog geen jaar verblijven 9/4/2003
2-1625 Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon 9/4/2003
2-1626 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, ten einde het inkomen van invaliden te verhogen 9/4/2003
2-1627 Wetsontwerpen en wetsvoorstellen die ten gevolge van de ontbinding van de Kamers op 10 april 2003 als niet-bestaande worden beschouwd 10/4/2003