Dossiers (van 2-1501 tot 2-1600)

Nummer Titel Datum
2-1501 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende water en gezondheid bij het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren van 1992, gedaan te Londen op 17 juni 1999 26/2/2003
2-1502 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag inzake de hulpverlening, opgemaakt te Londen op 28 april 1989 26/2/2003
2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003
2-1504 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 betreffende het fabriceren en het in de handel brengen van producten op basis van tabak en soortgelijke producten 26/2/2003
2-1505 Voorstel van resolutie over de relatie tussen mens en dier en de gunstige invloed hiervan op de gezondheid van de mens 26/2/2003
2-1506 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen 27/2/2003
2-1507 Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het reglement van de Senaat om een adviescomitť voor ruimtevaartaangelegenheden op te richten 27/2/2003
2-1508 Wetsvoorstel tot vergoeding van de schade in verband met de gezondheidszorg 27/2/2003
2-1509 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IVa, IVb, IVc, Va, Vb, VI en VII, met de Protocollen 1, 2, 3 en 4, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 9 april 2001 27/2/2003
2-1510 Wetsvoorstel tot wijziging van de verminderingscoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering van zelfstandigen 28/2/2003
2-1511 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en tot regeling van de overdracht van sommige personeelsleden van de Dienst Veiligheid van de Staat op het gebied van de kernenergie 24/1/2003
2-1512 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumtiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid en houdende diverse bepalingen 22/11/2002
2-1513 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 19/12/2002
2-1514 Wetsontwerp houdende uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de periode 2003-2004 10/2/2003
2-1515 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 36 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 21/1/2003
2-1516 Wetsontwerp inzake de tenuitvoerlegging van de door de Raad van de Europese Unie goedgekeurde beperkende maatregelen ten aanzien van Staten, sommige personen en entiteiten 6/1/2003
2-1517 Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap 11/2/2003
2-1518 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt 6/5/2002
2-1519 Wetsontwerp betreffende het wederrechtelijk registreren van domeinnamen 26/1/2001
2-1520 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek IJsland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2000 6/3/2003
2-1521 Voorstel van resolutie betreffende de Europese ruimtevaartpolitiek 29/1/2003
2-1522 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 13 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, inzake de afschaffing van de doodstraf onder alle omstandigheden, gedaan te Vilnius op 3 mei 2002 6/3/2003
2-1523 Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties 11/3/2003
2-1524 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen 11/3/2003
2-1525 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken 11/3/2003
2-1526 Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden XXVIIIe COSAC, Brussel, 27 en 28 januari 2003 20/3/2003
2-1527 Voorstel van resolutie betreffende het Europese ruimtevaartbedrijf Arianespace 12/3/2003
2-1528 Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming 13/3/2003
2-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 332 van het Wetboek van strafvordering en artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 13/3/2003
2-1530 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de sociale verkiezingen 5/2/2003
2-1531 Wetsontwerp betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid 5/7/2001
2-1532 Wetsontwerp tot reglementering van de boekenprijs 14/10/2002
2-1533 Wetsontwerp tot instelling van een vrijwillige dienst van collectief nut 15/1/2003
2-1534 Wetsontwerp houdende nieuwe maatregelen ten gunste van de oorlogsslachtoffers 6/2/2003
2-1535 Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd 6/11/2002
2-1536 Wetsontwerp tot regeling van de rechtspleging voor de militaire rechtscolleges en tot aanpassing van verscheidene wettelijke bepalingen naar aanleiding van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd 3/3/2003
2-1537 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek 29/10/2002
2-1538 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 1410, ß 2, van het Gerechtelijk Wetboek 3/11/2000
2-1539 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek 13/10/1999
2-1540 Wetsontwerp betreffende de normalisatie 27/1/2003
2-1541 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratisch getoetste totstandkoming van de wetgeving 14/3/2003
2-1542 De Europese Raad van Brussel van 20 en 21 maart 2003 18/3/2003
2-1543 Gedachtewisseling over het ontwerp-aanbod van de Europese Unie in het raam van de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie 17/3/2003
2-1544 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de aftrekbare uitgaven inzake de kosten voor de rusthuizen of RVT's 18/3/2003
2-1545 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/3/2003
2-1546 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet 20/3/2003
2-1547 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/3/2003
2-1548 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 16/7/2001
2-1549 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 21/3/2003
2-1550 Wetsontwerp houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 18/6/2002
2-1551 Wetsontwerp tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof 18/6/2002
2-1552 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 18/6/2002
2-1553 Wetsontwerp tot oprichting van federale raden van landmeters-experten 29/11/2002
2-1554 Wetsontwerp tot bescherming van de titel en van het beroep van landmeter-expert 5/12/2002
2-1555 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringovereenkomst en de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen 11/12/2000
2-1556 Wetsontwerp tot invoeging van bijzondere maatregelen inzake aanstelling, bevordering en evaluatie van de leden gedetacheerd uit een politiedienst in de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 22/11/2002
2-1557 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 357 en 362 van het Gerechtelijk Wetboek 18/2/2003
2-1558 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 92 van het Gerechtelijk Wetboek 19/2/2003
2-1559 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken wat betreft de vertalingen van de mondelinge verklaringen 12/3/2003
2-1560 Wetsontwerp houdende instemming met de avenant van 15 augustus 2002 aan het samenwerkingsakkoord tussen de Staat, de gewesten en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de sociale economie van 4 juli 2000, bekrachtigd door de wet van 26 juni 2001 21/2/2003
2-1561 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 25/3/2003
2-1562 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de titelbescherming voor erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 3/4/2003
2-1563 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2003 houdende erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden 17/3/2003
2-1564 Wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 22/1/2003
2-1565 Wetsontwerp betreffende de juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang 5/12/2002
2-1566 Ontwerp van programmawet 10/3/2003
2-1567 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen 16/1/2003
2-1568 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1017 en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek 10/1/2002
2-1569 Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgisch recht in overeenstemming te brengen met het Internationaal Verdrag tegen de aanwerving, het inzetten, de financiering en de opleiding van huurlingen, aangenomen te New York op 4 december 1989 25/2/2003
2-1570 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 15/5 van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 19/3/2003
2-1571 Ontwerp van bijzondere wet tot instelling van een nieuwe berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 28/2/2003
2-1572 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 173, 182 en 185 van het Gerechtelijk Wetboek 2/10/2002
2-1573 Wetsontwerp tot modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht 7/3/2003
2-1574 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking, met het oog op het vastleggen van nieuwe krachtlijnen 31/3/2003
2-1575 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoŲrdineerde wetten van 3 juni 1970 betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest 31/3/2003
2-1576 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de instelling van een statuut voor advocaten-stagiairs en advocaten-medewerkers 31/3/2003
2-1577 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Beglsiche onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen 1/4/2003
2-1578 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juni 2002 betreffende de oprichting van de Vestigingsraad 21/2/2003
2-1579 Wetsontwerp tot toekenning van de eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging 5/12/2002
2-1580 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 8 augustus 1981 houdende inrichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogslachtoffers evenals van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en houdende inrichting van het Instituut voor veteranen 5/12/2002
2-1581 Wetsontwerp tot regeling van de arbeidsovereenkomst wegens scheepsdienst voor de zeevisserij en tot verbetering van het sociaal statuut van de zeevisser 10/4/2002
2-1582 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 63bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 13/1/2003
2-1583 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 175≤ en 176≤ van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen betreffende het wegvervoer en de zee- en binnenvaartverzekering 14/2/2003
2-1584 Activiteitenverslag 1999-2003 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 25/3/2003
2-1585 Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen 29/1/2003
2-1586 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Saoudi-ArabiŽ inzake wederkerige vrijstellingen met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar de winst, invoerrechten en sociale zekerheid, in het kader van het verrichten van luchtvervoer in internationaal verkeer, ondertekend te Riyadh op 22 februari 1997 5/5/2002
2-1587 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen 11/3/2003
2-1588 Wetsontwerp betreffende de openbare aanbiedingen van effecten 26/11/2002
2-1589 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 220 van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en artikel 121, ß 1, 1į, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 27/3/2003
2-1590 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting op de toegevoegde waarde 20/1/2003
2-1591 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt 4/4/2003
2-1592 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet 17/3/2003
2-1593 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet 17/3/2003
2-1594 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective 24/2/2003
2-1595 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 24/2/2003
2-1596 Netwerk van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (CCEC) :
- Vijfde conferentie te Stockholm, 26 en 27 oktober 2001
- Zesde conferentie te Kopenhagen, 22 en 23 november 2002
- Buitengewone vergadering te Athene, 31 maart 2003
4/4/2003
2-1597 Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van een gerechtelijke procedure 9/4/2003
2-1598 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek 9/4/2003
2-1599 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde het afstammingsrecht in overeenstemming te brengen met de principes van gelijkheid en non-discriminatie 9/4/2003
2-1600 Commentaar en aanbevelingen van de Controlecommissie met betrekking tot de interpretatie van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen - Parlementsverkiezingen van 18 mei 2003 9/4/2003