Dossiers (van 2-1401 tot 2-1500)

Nummer Titel Datum
2-1401 Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in het kader van de thans bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gevoerde onderhandelingen ingevolge de Verklaring van 14 novembre 2001 over de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) en volksgezondheid 18/12/2002
2-1402 Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid 9/7/2002
2-1403 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, met betrekking tot de verlaging van het expeditierecht 8/11/2002
2-1404 Wetsontwerp tot bekrachtiging van diverse koninklijke besluiten genomen met toepassing van de artikelen 38 en 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 12/11/2002
2-1405 Wetsontwerp betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid 12/11/2002
2-1406 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de veralgemening van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling 6/11/2002
2-1407 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen met betrekking tot de opheffing van de verplichting de niet-omwisselbaarheid van certificaten te beperken tot een bepaalde tijd 17/7/2002
2-1408 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen aan de wetgeving betreffende de pensioenen van de openbare sector 28/6/2002
2-1409 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 393 van het Gerechtelijk Wetboek 10/12/2002
2-1410 Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de federale politie 29/5/2002
2-1411 Wetsontwerp betreffende het vrijwillig ontslag vergezeld van een geÔndividualiseerd beroepsomschakelingsprogramma ten behoeve van bepaalde militairen en houdende sociale bepalingen 20/7/2002
2-1412 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek 9/10/2002
2-1413 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 23/12/2002
2-1414 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot het Verdrag tussen de Regering van de Franse Republiek, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Italiaanse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord Ierland tot oprichting van een gezamenlijke organisatie voor samenwerking op defensiematerieelgebied (OCCAR), en met de Bijlagen I, II, III en IV, gedaan te Farnborough op 9 september 1998 8/1/2003
2-1415 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds, en de Regering van RoemeniŽ, anderzijds, betreffende de overname van onregelmatig binnengekomen of verblijvende personen, en met de Aanhangsels I en II, ondertekend te Boekarest op 6 juni 1995 9/1/2003
2-1416 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale akten :
1. Het Verdrag nr. 180 betreffende de werktijden van de zeevarenden en de bemanning van schepen aangenomen te GenŤve op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting;
2. Het Protocol van 1996 betreffende de koopvaardijschepen (minimumnormen) van 1976, aangenomen te GenŤve op 22 oktober 1996 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vierentachtigste zitting.
9/1/2003
2-1417 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Koninkrijk Noorwegen inzake het leggen van de "Norfra" gaspijpleiding op het Belgische continentaal plat, en met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Brussel op 20 december 1996 9/1/2003
2-1418 Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met betrekking tot de procedure van verificatie van schuldvorderingen 9/1/2003
2-1419 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 10/1/2003
2-1420 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld 14/1/2003
2-1421 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationaal luchtvervoer, gedaan te Montreal op 28 mei 1999 15/1/2003
2-1422 Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden XXVIIe COSAC, Kopenhagen, 17 en 18 oktober 2002 28/11/2002
2-1423 De Europese Raad van Kopenhagen van 12 en 13 december 2002 10/12/2002
2-1424 Voorstel tot invoeging van een artikel 32bis in het Reglement van de Senaat 16/1/2003
2-1425 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van en de bestrijding van illegale handel in wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie 16/10/2002
2-1426 Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State 20/11/2002
2-1427 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 12/9/2002
2-1428 Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie 17/7/2001
2-1429 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft 17/7/2001
2-1430 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid tot aanpassing van het statuut van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en tot uitbreiding van haar bevoegdheden 15/7/2002
2-1431 Wetsontwerp houdende instemming met de Stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek KroatiŽ, anderzijds, met de Bijlagen, I, II, III, IV, V, VI, VII en VIII, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 29 oktober 2001 27/1/2003
2-1432 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende het opstellen, het uitvoeren en het opvolgen van een Nationaal Klimaatplan, alsook het rapporteren, in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering en het Protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel op 14 november 2002 20/1/2003
2-1433 Wetsvoorstel houdende verscheidene aanvullende maatregelen die ertoe strekken te voldoen aan de verplichting inzake de aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen 22/1/2003
2-1434 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 22/1/2003
2-1435 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen 22/1/2003
2-1436 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Regering van de Republiek Hongarije betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen, en met het Uitvoeringsprotocol met de Bijlagen 1, 2 en 3, ondertekend te Luxemburg op 23 januari 2002 23/1/2003
2-1437 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 328bis en tot wijziging van de artikelen 328 en 331bis van het Strafwetboek 8/10/2002
2-1438 Wetsontwerp houdende wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek - Gebiedsomschrijving en zetel van hoven en rechtbanken 26/11/2002
2-1439 Wetsontwerp tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 6/2/2002
2-1440 Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD FinanciŽn 17/1/2003
2-1441 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen 13/11/2002
2-1442 Wetsontwerp betreffende de goedkeuring van volgende internationale akten :
1į Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het financieel protocol bij de partnerschapsovereenkomst tussen de Staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, ondertekend te Cotonou (Benin) op 23 juni 2000, en inzake de financiŽle steun voor de landen en gebieden overzee waarop het bepaalde in het vierde deel van het EG-Verdrag van toepassing is, en Bijlage;
2į Intern Akkoord tussen de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, inzake maatregelen en procedures voor de tenuitvoerlegging van de ACS-EG-Partnerschapsovereenkomst, en Bijlage,
gedaan te Brussel op 18 september 2000
27/1/2003
2-1443 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 20 juni 2002 27/1/2003
2-1444 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen 28/1/2003
2-1445 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen 28/1/2003
2-1446 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 30/1/2003
2-1447 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 16/4/2002
2-1448 Wetsontwerp tot organisatie van een systeem voor het controleren van de geautomatiseerde stemming door middel van het afdrukken van de uitgebrachte stemmen op papier en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming, alsook het Kieswetboek 14/11/2002
2-1449 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 42 van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, teneinde een leemte te verhelpen inzake het verlof voorafgaand aan de pensionering van de leden van de gemeentepolitie die worden aangewezen voor een mandaatfunctie bij de federale politie 14/11/2002
2-1450 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/1/2003
2-1451 Wetsvoorstel betreffende de erkenning van bepaalde verenigingen zonder winstoogmerk die bemiddelend optreden tussen dader en slachtoffer, met het oog op herstel van schade 3/2/2003
2-1452 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek KroatiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 31 oktober 2001 3/2/2003
2-1453 Voorstel van resolutie betreffende de genderdimensie in het toekomstig Europees constitutioneel Verdrag 5/2/2003
2-1454 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 5/2/2003
2-1455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde soevereine machten 6/2/2003
2-1456 Resolutie betreffende de stopzetting van de wapenwedloop tussen China en Taiwan en de terugtrekking van de bewapening die aan beide kanten van de Straat van Taiwan opgesteld zijn 6/2/2003
2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
2-1458 Wetsontwerp betreffende de werving van de militairen en het statuut van de militaire muzikanten en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het personeel van Landsverdediging 12/12/2002
2-1459 Wetsontwerp houdende maatregelen ter versterking van de preventie inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 3/12/2002
2-1460 Wetsontwerp houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties 12/11/2002
2-1461 Wetsontwep tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en het koninklijk besluit van 28 december 1950 houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken 4/2/2003
2-1462 Wetsvoorstel betreffende het aanbrengen van tatoeages en piercings 7/2/2003
2-1463 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de promotie van duurzame ontwikkeling en tot aanvulling van artikel 198 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/2/2003
2-1464 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 12/2/2003
2-1465 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen 12/2/2003
2-1466 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Polen inzake de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit, ondertekend te Brussel op 13 november 2000 21/2/2003
2-1467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 990 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de deskundige onderzoeken die de rechter gelast, beter te doen verlopen 12/2/2003
2-1468 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 12/2/2003
2-1469 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970 13/2/2003
2-1470 Wetsontwerp houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Arabische Republiek Egypte, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, met de Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en met de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 25 juni 2001 13/2/2003
2-1471 Wetsontwerp houdende instemming met de Europees-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Democratische Volksrepubliek Algerije, anderzijds, met de Bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, met de Protocollen 1, 2, 3, 4, 5 en 6, en met de Slotakte, gedaan te Valencia op 22 april 2002 13/2/2003
2-1472 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Hongarije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Boedapest op 22 mei 2001 13/2/2003
2-1473 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en de financiering van de bodemsanering van tankstations, afgesloten te Brussel op 4 februari 2003 12/2/2003
2-1474 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering 21/6/2002
2-1475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 21/6/2002
2-1476 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 10/12/2002
2-1477 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 38bis, 51bis en 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 7/1/2003
2-1478 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 december 2002 tot oprichting van het instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 28/1/2003
2-1479 Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij 25/10/2002
2-1480 Wetsontwerp betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 7/2/2003
2-1481 Wetsontwerp tot regeling van de vertegenwoordiging van de federale Wetgevende Kamers in en buiten rechte 5/12/2002
2-1482 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, om de vertegenwoordiging van de Duitstalige Gemeenschap door de Raad van de Duitstalige Gemeenschap in en buiten rechte te regelen 5/12/2002
2-1483 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, om de vertegenwoordiging van de gemeenschappen en de gewesten door de Raden in en buiten rechte te regelen 5/12/2002
2-1484 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 augustus 1947 tot oprichting van het Nationaal Gedenkteken van Breendonk 29/1/2003
2-1485 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid 9/12/2002
2-1486 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds, teneinde de financiering van dat Fonds te waarborgen 14/2/2003
2-1487 De akties van UNIFEM (United Nations Development Fund for Women).- Stand van zaken 21/1/2003
2-1488 Het samenwerkingsprotocol tussen het leger en de politiediensten 11/2/2003
2-1489 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbaarheid van de verzekeringspremies voor beschermde gebouwen 19/2/2003
2-1490 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Zambia inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Lusaka op 28 mei 2001 19/2/2003
2-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 768 en 1107 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 29bis in het Wetboek van strafvordering 19/2/2003
2-1492 Voorstel van resolutie betreffende het adiŽren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Congo gepleegd werden 19/2/2003
2-1493 Wetsontwerp houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale CoŲrdinatiecomitť en de Arrondissementscellen 20/1/2003
2-1494 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen en van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 15/1/2003
2-1495 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen 6/12/2002
2-1496 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 6/2/2003
2-1497 Wetsontwerp houdende instemming met het Financieel Protocol van 4 oktober 2002 bij het Samenwerkingsakkoord van 5 april 1995 tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake het internationaal milieubeleid 5/12/2002
2-1498 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 25/6/2002
2-1499 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek 5/2/2003
2-1500 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX en X, met de Protocollen 1 en 2, en met de Slotakte, gedaan te Pretoria op 11 oktober 1999 25/2/2003