Dossiers (van 2-1301 tot 2-1400)

Nummer Titel Datum
2-1301 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren 11/10/2002
2-1302 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting, teneinde de draagkracht van alleenstaanden en eenoudergezinnen te vergroten 11/10/2002
2-1303 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 335, ß 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek 11/10/2002
2-1304 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 14/10/2002
2-1305 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 14/10/2002
2-1306 Wetsvoorstel betreffende de veiligheid en de hygiŽne bij het aanbrengen van tatoeages op personen 14/10/2002
2-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, de faillissementswet van 8 augustus 1997 en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, strekkende tot een rechtvaardiger fiscale behandeling van de gewone schuldeisers van gefailleerden 14/10/2002
2-1308 Wetsvoorstel tot invoeging in het Burgerlijk Wetboek van een artikel 1584bis, met betrekking tot de koopovereenkomst van een woning 14/10/2002
2-1309 Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Internationale Conventie inzake bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden en de uitroeping van 18 december tot dag van de migrant 15/10/2002
2-1310 Voorstel van resolutie inzake de politieke rechten van vrouwen en de invoering van het wereldwijd vrouwenstemrecht 15/10/2002
2-1311 Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 16/10/2002
2-1312 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek SloveniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 18/10/2002
2-1313 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Suriname inzake de instelling van luchtdiensten tussen hun onderscheiden grondgebieden, tussenliggende en verder gelegen punten, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 december 1999 18/10/2002
2-1314 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Tsjaad inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 31 januari 1990 18/10/2002
2-1315 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Jemen inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 2000 18/10/2002
2-1316 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Democratische Socialistische Republiek Sri Lanka inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 15 december 1998 18/10/2002
2-1317 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek ArmeniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 7 juni 2001 18/10/2002
2-1318 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Estland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 3 februari 1999 18/10/2002
2-1319 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Azerbeidzjan inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Bakoe op 13 april 1998 18/10/2002
2-1320 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Slowakije inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 september 2000 18/10/2002
2-1321 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Tsjechische Republiek inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 18/10/2002
2-1322 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Mexicaanse Verenigde Staten inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Mexico op 26 april 1999 18/10/2002
2-1323 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Duitstalige Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende het gesloten centrum voor voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 14/6/2002
2-1324 Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 3/5/2000
2-1325 Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen 3/5/2000
2-1326 Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek 14/3/2002
2-1327 Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen 10/7/2002
2-1328 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1168, 1179, 1180, 2į, en 1183, 2į, van het Gerechtelijk Wetboek 8/10/2002
2-1329 Wetsontwerp houdende harmonisatie van de geldende wetsbepalingen met de wet van 10 juli 1996 tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen 19/4/2002
2-1330 Wetsontwerp betreffende de uitvoering van de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 17/7/2002
2-1331 Wetsontwerp betreffende de tenuitvoerlegging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 17/7/2002
2-1332 Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Belgische ruimtevaartindustrie 18/11/2002
2-1333 Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst 26/10/2002
2-1334 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting 4/11/2002
2-1335 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria 4/11/2002
2-1336 Wetsontwerp tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 5/11/2002
2-1337 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 7/11/2002
2-1338 Aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid (advocaat) van de Hoge Raad voor de Justitie 20/11/2002
2-1339 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen 12/6/2002
2-1340 Wetsontwerp betreffende de meerwaarden bij vervreemding van bedrijfsvoertuigen 17/7/2002
2-1341 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen 24/9/2002
2-1342 Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs 24/9/2002
2-1343 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van ... betreffende de bescherming van de preventieadviseurs 24/9/2002
2-1344 Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 2001 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor Grondstoffen 10/10/2002
2-1345 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse staten zijn gebracht 22/7/2002
2-1346 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving, wat betreft de vermelding van politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten bij de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 22/2/2002
2-1347 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement wat betreft de vermelding van de politieke partijen boven de kandidatenlijsten op de stembiljetten 22/2/2002
2-1348 Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen met betrekking tot de Veiligheid van de Staat en het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten 17/9/2002
2-1349 Wetsvoorstel tot instelling van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik 12/11/2002
2-1350 Wetsontwerp om de verkoop van tabak aan jongeren te verbieden 13/11/2002
2-1351 XXVII COSAC
(Conferentie van de Commissies voor Europese Aangelegenheden),
Kopenhagen 16 - 18 oktober 2002
14/11/2002
2-1352 Voorstel van resolutie over de tabaksproblematiek 14/11/2002
2-1353 Eerste jaarverslag van de bijzonder evaluator van de internationale samenwerking 14/11/2002
2-1354 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde het principe van continuÔteit in de fiscale wetgeving te waarborgen 14/11/2002
2-1355 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers 31/7/2002
2-1356 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft en tot opheffing van het artikel 421 van hetzelfde wetboek 15/5/2000
2-1357 Wetsontwerp betreffende de aansprakelijkheid van en voor personeelsleden in dienst van openbare rechtspersonen 18/4/2002
2-1358 Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van de wegcode met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid 18/11/2002
2-1359 Ontwerp van bijzondere wet op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de Vlaamse Regering, de Franse Gemeenschapsregering, de Waalse Regering, de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en onder de Gewestelijke Staatssecretarissen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 20/11/2002
2-1360 Wetsontwerp op de gewaarborgde aanwezigheid van personen van verschillend geslacht in de regering van de Duitstalige Gemeenschap 20/11/2002
2-1361 Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid 21/11/2002
2-1362 Voorstel van resolutie over het Midden-Oosten 21/11/2002
2-1363 Wetsontwerp houdende wijziging van de artikelen 53quater, 53quinquies, 53sexies en 55 van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 16/7/2002
2-1364 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen 26/11/2002
2-1365 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit 26/11/2002
2-1366 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van de Land-, de Lucht- en de Zeemacht en van de Medische dienst 2/10/2002
2-1367 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/10/2002
2-1368 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/10/2002
2-1369 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen inzake het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 20/12/2001
2-1370 Wetsontwerp tot invoeging van artikel 466bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en tot regeling van de toepassing van artikel 244bis van hetzelfde wetboek op de inwoners van Nederland 10/10/2002
2-1371 Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 8/7/2002
2-1372 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 29/11/2002
2-1373 Benoeming van een plaatsvervanger voor een extern lid niet-notaris van de Franstalige Benoemingscommissie voor het notariaat 5/12/2002
2-1374 Wetsvoorstel tot instelling van een klachtrecht over de werking van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen 4/12/2002
2-1375 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 4/12/2002
2-1376 Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie 8/7/2002
2-1377 Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen 6/8/2002
2-1378 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 11/4/2002
2-1379 Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst 18/7/2001
2-1380 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 8/10/2002
2-1381 Wetsontwerp houdende oprichting van de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen 10/9/2002
2-1382 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ 6/12/2002
2-1383 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang 6/12/2002
2-1384 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Wetboek van Strafvordering teneinde de aanwijzing mogelijk te maken van verschillende onderzoeksrechters in ťťn dossier 6/12/2002
2-1385 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van artikel 43, tweede lid, van het Verdrag inzake de rechten van het kind, aangenomen op de Conferentie van de Staten die Partij zijn bij het Verdrag op 12 december 1995 6/12/2002
2-1386 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk betreffende de terugbetaling van socialezekerheidskosten, ondertekend te Brussel op 3 december 2001 6/12/2002
2-1387 De Europese Raad van Brussel van 24 en 25 oktober 2002 22/10/2002
2-1388 Wetsontwerp tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 10/7/2002
2-1389 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden 12/12/2002
2-1390 Ontwerp van programmawet 1 14/11/2002
2-1391 Ontwerp van programmawet 2 14/11/2002
2-1392 Wetsontwerp betreffende de rechtsmiddelen en de geschillenbehandeling naar aanleiding van de wet van ... met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 11/7/2002
2-1393 Wetsontwerp met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 3/12/2002
2-1394 Wetsontwerp tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht 28/10/2002
2-1395 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen 8/7/2002
2-1396 Wetsontwerp tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen 9/10/2002
2-1397 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap 17/12/2002
2-1398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, teneinde organisaties van private personen te verbieden die tot doel hebben de door de wet met de controle op de politiediensten belaste organen te vervangen of in hun plaats op te treden 17/12/2002
2-1399 Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit 17/12/2002
2-1400 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd 17/12/2002