Dossiers (van 2-1201 tot 2-1300)

Nummer Titel Datum
2-1201 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek betreffende de heling 6/6/2002
2-1202 De impact van AIDS op de vrouw 19/2/2002
2-1203 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de Ruimtevaartactiviteiten tussen de Nationale Commissie voor Ruimteactiviteiten en de Federale diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden, ter uitvoering van de Verklaring van belangstelling betreffende de Samenwerking met betrekking tot Ruimtevaart die op 1 april 1997 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ en van de Republiek ArgentiniŽ werd ondertekend, ondertekend te Luik op 3 oktober 1997 12/6/2002
2-1204 Wetsontwerp betreffende de toetreding van BelgiŽ tot de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij 12/6/2002
2-1205 Wetsontwerp betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen 21/8/2001
2-1206 Wetsontwerp tot wijziging, wat het globaal budget van financiŽle middelen voor klinische biologie en medische beeldvorming betreft, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 22/5/2002
2-1207 Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 19/10/2001
2-1208 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 9/11/2001
2-1209 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 90, 3į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de financiŽle situatie van sommige ouderen te verbeteren door de opheffing van de belastbaarheid van onderhoudsgelden aan bloedverwanten in opgaande lijn 19/6/2002
2-1210 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten 19/6/2002
2-1211 Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen teneinde inzonderheid de verjaringstermijnen voor de niet-correctionaliseerbare misdaden te verlengen 5/2/2002
2-1212 Wetsvoorstel ter bevordering van de arbeidsactiviteit 21/6/2002
2-1213 Evaluatie van het tweede rapport over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 26/6/2002
2-1214 Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft 24/6/2002
2-1215 XXVI COSAC
Madrid, 13-14 mei 2002
27/6/2002
2-1216 E-government in de sociale zekerheid 26/6/2002
2-1217 Voorstel van resolutie over Azerbeidzjan 27/6/2002
2-1218 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 11/4/2002
2-1219 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden 18/3/2002
2-1220 Wetsontwerp tot het verlenen van de titel van advocaat-generaal aan het lid van het openbaar ministerie dat BelgiŽ in de Eurojust-eenheid vertegenwoordigt en tot regeling van zijn financiŽle toestand 18/3/2002
2-1221 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 33, ß1, eerste lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis 10/5/2000
2-1222 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen 11/9/2001
2-1223 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 49, tweede lid, en 52, vierde lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 11/12/2001
2-1224 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 285 en 285bis van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 43septies in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 1/3/2002
2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
2-1226 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 2/7/2002
2-1227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 2/7/2002
2-1228 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut 2/7/2002
2-1229 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben 2/7/2002
2-1231 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 5/7/2002
2-1232 Wetsontwerp betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties 22/5/2002
2-1233 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de afschaffing of herstructurering van instellingen van openbaar nut en andere overheidsdiensten, gecoŲrdineerd op 13 maart 1991 10/6/2002
2-1234 Mensenhandel en souteneurschap 8/7/2002
2-1235 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden, en met de Bijlagen I en II, gedaan te Aarhus op 25 juni 1998 8/7/2002
2-1236 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen 8/7/2002
2-1237 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 8/7/2002
2-1238 Aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid (hoogleraar) van de Hoge Raad voor de Justitie 10/7/2002
2-1239 Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking 10/7/2002
2-1240 Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 16/7/2002
2-1241 Wetsontwerp betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 4/6/2002
2-1242 Wetsontwerp tot aanvulling, inzake de verhaalmiddelen tegen de beslissingen van de minister, de CBF, de CDV en de marktondernemingen, alsook inzake de tussenkomst van de CBF en van de CDV voor de strafgerechten, van de wet van ... betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en tot wijziging van verschillende andere wetsbepalingen 4/6/2002
2-1243 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake rechtsbijstand 29/4/2002
2-1244 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 27/3/2002
2-1245 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg 3/7/2002
2-1246 Wetsvoorstel tot invoeging van artikel 496bis in het Strafwetboek strekkende tot het zwaarder bestraffen van financiŽle en fiscale fraudemechanismen 12/7/2002
2-1247 Wetsvoorstel betreffende de occasionele tewerkstelling in de horecasector 15/7/2002
2-1248 Ontwerp van programmawet 21/5/2002
2-1249 Wetsontwerp betreffende de hulpofficieren van de Krijgsmacht 17/6/2002
2-1250 Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt 19/2/2002
2-1251 Omzetting en toepassing van het Europees recht in BelgiŽ 18/6/2002
2-1252 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op het instellen van een Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de federale wetgevende kamers 17/7/2002
2-1253 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 17/7/2002
2-1254 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat betreft de leningen van natuurlijke personen aan startende ondernemers 18/7/2002
2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
2-1257 IVe Euro-Mediterraan Parlementair Forum
BARI
(17-18 juni 2002)
26/7/2002
2-1258 Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme 10/9/2001
2-1259 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen 4/7/2002
2-1260 Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden 12/3/2002
2-1261 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 308 en 309 van het Gerechtelijk Wetboek 30/10/2001
2-1262 Wetsontwerp betreffende de inschrijving van BelgiŽ op het kapitaal van de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij 14/6/2002
2-1263 De Europese Raad van Sevilla (21-22 juni 2002) 18/6/2002
2-1264 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet op de merken, gedaan te Brussel op 11 december 2001 30/7/2002
2-1265 Voorstel van resolutie inzake het opheffen van de opschorting van de reÔntegratiepremie voor Slovaken 12/8/2002
2-1266 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake rechtshulp in strafzaken tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Canada, ondertekend te Brussel op 11 januari 1996 20/8/2002
2-1267 Voorstel van resolutie over de informatiemaatschappij en de bevordering van de elektronische handel en de elektronische overheid 27/8/2002
2-1268 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschapsovereenkomst tussen de Leden van de Groep van Staten in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, anderzijds, en met de Bijlagen I, II, III, IV, V en VI, ondertekend te Cotonou op 23 juni 2000 5/9/2002
2-1269 Nationale Commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990).- Verslag ten behoeve van het Parlement (1 januari 2000 - 31 december 2001) 30/8/2002
2-1270 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie 10/9/2002
2-1271 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Litouwen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 november 1998 12/9/2002
2-1272 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Letland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 21 april 1999 12/9/2002
2-1273 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Estland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 5 november 1999 12/9/2002
2-1274 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 23 juli 1990 ter afschaffing van dubbele belasting in geval van winstcorrecties tussen verbonden ondernemingen, gedaan te Brussel op 25 mei 1999 17/9/2002
2-1275 Rechten van slachtoffers 19/7/2002
2-1276 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel 25/9/2002
2-1277 Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten 26/9/2002
2-1278 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 674bis van het Gerechtelijk Wetboek, om met het oog op rechtsbijstand het recht toe te kennen om in hoger beroep afschriften te verkrijgen van stukken uit het strafrechtelijk dossier 26/9/2002
2-1279 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen en de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect 19/4/2001
2-1280 Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving 14/5/2002
2-1281 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek 25/9/2002
2-1282 Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement 14/5/2002
2-1283 Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag betreffende de niet-toepasselijkheid van verjaring terzake van misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, gedaan te Straatsburg op 25 januari 1974 27/9/2002
2-1284 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 132 betreffende vakantie met behoud van loon (herzien in 1970), aangenomen te GenŤve op 24 juni 1970 27/9/2002
2-1285 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Kopenhagen op 27 september 1999, tot wijziging en aanvulling van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Denemarken tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 16 oktober 1969 27/9/2002
2-1286 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoffers 20/9/2002
2-1287 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 30/9/2002
2-1288 Voorontwerp van Wetboek van Strafprocesrecht 1/10/2002
2-1289 Ontwerp van kaderwet op de titelbescherming van erkende dienstverlenende intellectuele beroepen 1/10/2002
2-1290 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 4 van Montreal tot wijziging van het Verdrag tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer, ondertekend te Warschau op 12 oktober 1929, zoals gewijzigd bij het te 's-Gravenhage op 28 september 1955 tot stand gekomen Protocol, ondertekend te Montreal op 25 september 1975 1/10/2002
2-1291 Verslagen van de regering, van de minister belast met het gelijke kansenbeleid en van de staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de Vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 te Peking heeft plaatsgehad (Jaar 2001) 19/7/2002
2-1292 De plaats van de Duitstalige Gemeenschap in ons staatsbestel 5/12/2002
2-1293 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met de Protocollen I en II en met de wisseling van brieven, gedaan te Luxemburg op 5 juni 2001 7/10/2002
2-1294 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit en de wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen 8/10/2002
2-1295 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de artikelen 71 en 73 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 8/10/2002
2-1296 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, om de geldigheidsduur van de machtiging tot vestiging tot tien jaar te verlengen 8/10/2002
2-1297 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 25 en 40 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten 8/10/2002
2-1298 Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 10/10/2002
2-1299 Voorstel van resolutie tot uitbreiding van de verplichtingen van het mandaat van de internationale financiŽle organisaties 10/10/2002
2-1300 Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel 10/10/2002