Dossiers (van 2-1101 tot 2-1200)

Nummer Titel Datum
2-1101 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten 18/4/2002
2-1102 Wetsontwerp betreffende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 8/3/2002
2-1103 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 januari 1987 inzake de risico's van zware ongevallen bij bepaalde industriŽle activiteiten 18/2/2002
2-1104 Wetsontwerp betreffende het recht op maatschappelijke integratie 23/1/2002
2-1105 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 19/10/2001
2-1106 Wetsontwerp betreffende het non-discriminatiebeginsel ten voordele van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 22/2/2002
2-1107 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen 23/4/2001
2-1108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen om van 8 maart een bijkomende feestdag te maken 19/4/2002
2-1109 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 22/4/2002
2-1110 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap 22/4/2002
2-1111 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet 22/4/2002
2-1112 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen inzake verzekeringen met de bedoeling de toekenning van hypotheekleningen voor bepaalde categorieŽn van personen te vergemakkelijken 23/4/2002
2-1113 Wetsvoorstel houdende toekenning van dotaties aan de leden van de koninklijke familie 23/4/2002
2-1114 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de procedure van voorafgaande geÔnformeerde toestemming voor bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de internationale handel en met de Bijlagen I tot V, aangenomen te Rotterdam op 10 september 1998 26/4/2002
2-1115 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van de Europese Organisatie voor satellietcommunicatie "EUTELSAT", zoals gewijzigd door de Assemblee van partijen te Cardiff, op 20 mei 1999 26/4/2002
2-1116 Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen 10/12/2001
2-1117 Wetsontwerp betreffende de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging 18/3/2002
2-1118 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten 26/4/2002
2-1119 Voorstel van resolutie betreffende verspreiding van genetisch gemodificeerde organismen 26/4/2002
2-1120 Wetsvoorstel houdende instelling van een verkeershandhavingsfonds en tot wijziging van artikel 62 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1999 25/4/2002
2-1121 Voorstel tot aanvulling van artikel 52 van het Reglement van de Senaat 25/4/2002
2-1122 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Islamitische Republiek MauritaniŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 23 juni 1993 26/4/2002
2-1123 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Letland, en met de Bijlage, ondertekend te Riga op 12 december 1994 26/4/2002
2-1124 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van OekraÔne inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Kiev op 20 mei 1996 26/4/2002
2-1125 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Wit-Rusland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 26 maart 1996 26/4/2002
2-1126 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat Koeweit, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 28 april 1999 26/4/2002
2-1127 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek Bangladesh inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 20 januari 1995 26/4/2002
2-1128 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Burundi, en met de Bijlage, ondertekend te Bujumbura op 23 februari 1994 26/4/2002
2-1129 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek KaapverdiŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 juni 1998 26/4/2002
2-1130 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brasilia op 18 november 1999 26/4/2002
2-1131 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Arabische Emiraten inzake luchtdiensten tussen en via hun onderscheiden grondgebieden, en met de Bijlage, ondertekend te Abu Dhabi op 5 maart 1990 26/4/2002
2-1132 Mensenhandel in de sport 19/3/2001
2-1133 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 30/4/2002
2-1134 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 30/4/2002
2-1135 Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Opschrift Staatsblad : Wet houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) 31/10/2001
2-1136 Wetsontwerp betreffende de sluiting van ondernemingen 12/3/2002
2-1137 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak 14/3/2002
2-1138 Publicatie van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2001) 3/5/2002
2-1139 Wetsvoorstel tot schadeloosstelling van hepatitis-C-slachtoffers en tot invoering van een federaal plan ter bestrijding van hepatitis C 3/5/2002
2-1140 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie 3/5/2002
2-1141 Voorstel van resolutie betreffende de herziening van de invaliditeitsuitkeringen 6/5/2002
2-1142 De situatie van de vrouw in Saoedi-ArabiŽ 28/1/2003
2-1143 Wetsvoorsel tot wijziging van artikel 12 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde tot een betere bescherming van de gezelschapsdieren te komen 8/5/2002
2-1144 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104, 10į, en een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor sportbeoefening 8/5/2002
2-1145 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen 8/5/2002
2-1146 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel 8/5/2002
2-1147 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 3bis van de wet van 3 november 1967 betreffende het loodsen van zeevaartuigen, gewijzigd bij de wet van 30 augustus 1988 19/7/2001
2-1148 Wetsontwerp ter bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering betreffende gerechtszaken van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 22/3/2002
2-1149 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2000 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden zoals bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en die ressorteert onder het Ministerie van FinanciŽn 22/3/2002
2-1150 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 juli 2001 houdende uitvoering van de wet van 30 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, wat de bezoldigingsregeling van de magistraten en van de griffiers van de Rechterlijke Orde, en van de secretarissen van de parketten, betreft 22/3/2002
2-1151 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 14 juni 2001, 13 juli 2001 en 11 december 2001 houdende uitvoering van de wet van 26 juni 2000 betreffende de invoering van de euro in de wetgeving die betrekking heeft op aangelegenheden als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet en tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen aan de euro 22/3/2002
2-1152 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten:
1. Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende op 24 juni 1998;
2. Protocol, ondertekend te Sofia op 27 november 2000, betreffende artikel 1 van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Bulgarije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Oostende, BelgiŽ, op 24 juni 1998
8/5/2002
2-1153 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie 15/5/2002
2-1154 Evolutie in de relatie arts-patiŽnt 15/5/2002
2-1155 Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media 11/1/2002
2-1156 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 442bis in het Wetboek van strafvordering 7/2/2001
2-1157 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in verband met het erfrecht van de langstlevende echtgenoot 13/7/2001
2-1158 Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 21/5/2002
2-1159 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 48 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de herziening van de tevoren afgetrokken belasting in geval van volledige of gedeeltelijke niet-terugbetaling van schulden 22/5/2002
2-1160 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het gebruik van rekeningen door clearing- en financiŽle routingmaatschappijen met het oog op belastingontduikingen of witwasserij 22/5/2002
2-1161 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Europese Overeenkomst voor de bescherming van gewervelde dieren die gebruikt worden voor experimentele en andere wetenschappelijke doeleinden, gedaan te Straatsburg op 22 juni 1998 22/5/2002
2-1162 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 25 van de wet van 10 augustus 2001 houdende hervorming van de personenbelasting en van de artikelen 136, 140, 141 en 178, ß 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/12/2001
2-1163 Wetsontwerp houdende toewijzing van een opdracht aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn inzake de begeleiding en de financiŽle maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering 28/2/2002
2-1164 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige arbeidsparticipatie 24/5/2002
2-1165 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen 24/5/2002
2-1166 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192, ß 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen betreffende het vrijstellen van vennootschapsbelasting op de meerwaarden verwezenlijkt op aandelen 24/5/2002
2-1167 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 24/5/2002
2-1168 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot erkenning van de status van vluchteling te hervormen en een status van tijdelijke bescherming tot stand te brengen 24/5/2002
2-1169 Wetsvoorstel tot wijziging van de vreemdelingenwet van 15 december 1980 strekkende om de procedure tot toekenning van de status van vluchteling te hervormen 24/5/2002
2-1170 Economische en sociale gevolgen van de uitbreiding van de Europese Unie 30/4/2002
2-1171 Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Comitť I) 22/5/2002
2-1172 Activiteitenverslag 2001 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten (Comitť P) 22/5/2002
2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
2-1174 Voorstel van resolutie over het culturele erfgoed van Famagusta 30/5/2002
2-1175 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de civiele lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, alsook van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip, een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninlijke Hoogheid Prins Laurent 30/5/2002
2-1176 De Conventie over de toekomst van de Europese Unie 23/4/2002
2-1177 Wetsontwerp betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 24/10/2001
2-1178 Wetsontwerp tot regeling van de bijzondere rechten verbonden aan de bijzondere aandelen ten voordele van de Staat in de n.v. Distrigas en de n.v. Fluxys 8/5/2002
2-1179 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Speciale Administratieve Regio Hongkong van de Volksrepubliek China inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 6 april 1998 31/5/2002
2-1180 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Oezbekistan, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 14 november 1996 31/5/2002
2-1181 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Staat Bahrein inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 30 juni 1998 31/5/2002
2-1182 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 22 oktober 1998 31/5/2002
2-1183 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek KroatiŽ inzake luchtvervoer en met de Bijlage, ondertekend te Zagreb op 12 maart 1996 31/5/2002
2-1184 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Zijne Majesteit de Sultan en Yang Di-Pertuan van Brunei Darussalam inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, gedaan te Brussel op 18 februari 1994 31/5/2002
2-1185 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek van de Seychellen inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 27 februari 1998 31/5/2002
2-1186 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Nieuw-Zeeland inzake luchtvervoer, en met de Bijlage, ondertekend te Wellington op 4 juni 1999 31/5/2002
2-1187 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Zuid-Afrika, en met de Bijlage, ondertekend te Brussel op 2 mei 2000 31/5/2002
2-1188 De hervorming van de politiediensten 28/5/2002
2-1189 Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet 4/6/2002
2-1190 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en het Koninkrijk Saudi-ArabiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Jeddah op 22 april 2001 4/6/2002
2-1191 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van Burkina Faso inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 mei 2001 4/6/2002
2-1192 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Madrid op 22 juni 2000, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995 4/6/2002
2-1193 Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo 5/6/2002
2-1194 Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid 6/6/2002
2-1195 Voorstel van resolutie betreffende de economische en sociale situatie in ArgentiniŽ alsook betreffende de gebeurtenissen die het land in december 2001 in een zware crisis hebben gebracht 6/6/2002
2-1196 Wetsontwerp tot wijziging van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de personen betreft die activiteiten mogen verrichten in het kader van een plaatselijk werkgelegenheidsagentschap 14/6/2000
2-1197 Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken 22/1/2002
2-1198 Wetsontwerp tot wijziging van deel II, boek II, titel V, van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht en tot intrekking van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek
7/12/2001
2-1199 Problematiek van de niet-begeleide minderjarigen 19/6/2002
2-1200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting 7/6/2002