Dossiers (van 2-101 tot 2-200)

Nummer Titel Datum
2-101 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 8/10/1999
2-102 Voorstel van resolutie betreffende de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking 10/10/1999
2-103 Voorstel van resolutie betreffende schuldkwijtschelding voor de armste landen 10/10/1999
2-104 Wetsvoorstel houdende organisatie van de kerkfabrieken 10/10/1999
2-105 Wetsvoorstel op de euthanasie 12/10/1999
2-106 Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan 13/10/1999
2-107 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 14/10/1999
2-108 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen 14/10/1999
2-109 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van strafvordering 14/10/1999
2-110 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat 14/10/1999
2-111 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 14/10/1999
2-112 Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie 30/9/1999
2-113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 18/10/1999
2-114 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van het embryo in vitro 19/10/1999
2-115 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 19/10/1999
2-116 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen 20/10/1999
2-117 Voorstel tot wijziging van artikel 86 van het reglement van de Senaat inzake het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 20/10/1999
2-118 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 21/10/1999
2-119 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet 22/10/1999
2-120 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State 25/10/1999
2-121 Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend geÔntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind 25/10/1999
2-122 Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers 25/10/1999
2-123 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 25/10/1999
2-124 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52 van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 25/10/1999
2-125 Wetsontwerp betreffende de overdracht van apotheken 26/10/1999
2-126 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 26/10/1999
2-127 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de inkomstenbelasting met het oog op de opheffing van de fiscale discriminatie van gehuwden 26/10/1999
2-128 Wetsvoorstel strekkende om de sociale- verzekeringskassen te ontslaan van de verplichting een verhoging toe te passen op de door de zelfstandigen verschuldigde bijdragen 27/10/1999
2-129 Wetsvoorstel tot wijziging, wat het toepassingsgebied van de dienstencheques betreft, van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen 27/10/1999
2-130 Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechtten in Birma (Myanmar) 27/10/1999
2-131 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de behandeling met vervangingsmiddelen betreft, van artikel 3 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 27/10/1999
2-132 Wetsvoorstel strekkende om de toepassing van bepaalde regelingen ter bevordering van de werkgelegenheid uit te breiden tot de vreemdelingen 27/10/1999
2-133 Voorstel van resolutie betreffende een plan om 0,7 % van het BNP te bestemmen voor officiŽle ontwikkelingshulp 28/10/1999
2-134 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 28/10/1999
2-135 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 28/10/1999
2-136 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen 28/10/1999
2-137 Voorstel van resolutie over de meldingsplicht van de fiscale administratie in het kader van de procedure voor de toekenning van studietoelagen aan leerlingen van het secundair onderwijs 28/10/1999
2-138 Voorstel tot wijziging van artikel 23-8 van het Reglement van de Senaat 28/10/1999
2-139 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en de Regering van de Republiek Oezbekistan, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Tashkent op 17 april 1998 29/10/1999
2-140 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof 4/11/1999
2-141 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft 8/11/1999
2-142 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 8/11/1999
2-143 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 8/11/1999
2-144 Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden XXIe COSAC, Helsinki (11-12 oktober 1999) 8/11/1999
2-145 Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van onderhandelingen binnen de Wereldhandelsorganisatie 3/11/1999
2-146 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 209 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 9/11/1999
2-147 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 20/10/1999
2-148 Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 20/10/1999
2-149 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de gemeentewet 10/11/1999
2-150 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 10/11/1999
2-151 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 16/11/1999
2-152 De mensenhandel en de prostitutie in BelgiŽ 27/10/1999
2-153 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Federale Staat inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik 16/11/1999
2-154 Beleidsintenties van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegenheid, inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen 10/11/1999
2-155 Derde Conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen van vrouwen en mannen in de lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (IIIe CCEC), Madrid, 26-27 november 1999 10/11/1999
2-156 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 16/11/1999
2-157 Wetsontwerp betreffende het rookverbod in de binnenlandse reizigerstreinen 16/11/1999
2-158 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek, ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind 16/11/1999
2-159 De Europese Raad van staatshoofden en regeringsleiders (Top van Tampere van 15 en 16 oktober 1999)
_____
Een Europese Ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
30/9/1999
2-160 Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde 17/11/1999
2-161 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 17/11/1999
2-162 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 77 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 17/11/1999
2-163 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat het registratierecht voor de aankoop van een woning betreft 17/11/1999
2-164 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende personen die deelnemen aan procedures voor het Europees Hof voor de rechten van de mens, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 18/11/1999
2-165 Wetsontwerp houdende instemming met het Zesde Aanvullend Protocol bij het Algemeen Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de Raad van Europa, gedaan te Straatsburg op 5 maart 1996 18/11/1999
2-166 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Slovaakse Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 15 januari 1997 18/11/1999
2-167 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Kazachstan tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol, ondertekend te Almaty op 16 april 1998 18/11/1999
2-168 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet, betreffende het verbod voor bloed- en aanverwanten om in dezelfde gemeenteraad zitting te nemen 18/11/1999
2-169 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 105 van de provinciewet en tot opheffing van artikel 6 van de wet van 4 mei 1999 tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet 6/10/1999
2-170 Wetsontwerp betreffende steunmaatregelen ten gunste van landbouwbedrijven getroffen door de dioxinecrisis 29/10/1999
2-171 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn 19/11/1999
2-172 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Volksrepubliek China, ondertekend te Beijing op 27 november 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belastingen en tot het voorkomen van het ontgaan van belastingen inzake belastingen naar het inkomen en het Protocol, ondertekend te Beijing op 18 april 1985 22/11/1999
2-173 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Federatieve Republiek BraziliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brasilia op 6 januari 1999 22/11/1999
2-174 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk JordaniŽ, anderzijds, de Bijlagen I tot en met VII, de Protocollen 1 tot en met 4, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 24 november 1997 22/11/1999
2-175 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en Turkmenistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol betreffende wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 25 mei 1998 22/11/1999
2-176 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien teneinde rechtsbescherming te verlenen aan biotechnologische uitvindingen 22/11/1999
2-177 De Intergouvernementele Conferentie van 2000 over de institutionele hervorming van de Europese Unie : context, inzet en vooruitzichten 4/10/1999
2-178 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, met betrekking tot de antipersoonsmijnen 24/11/1999
2-179 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 24/11/1999
2-180 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 24/11/1999
2-181 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 24/11/1999
2-182 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 24/11/1999
2-183 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 24/11/1999
2-184 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 24/11/1999
2-185 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 24/11/1999
2-186 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 24/11/1999
2-187 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 24/11/1999
2-188 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie 29/11/1999
2-189 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de inheemse volkeren in het algemeen en de Dineh- en Hopi-stam in het bijzonder 24/11/1999
2-190 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 24/11/1999
2-191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 24/11/1999
2-192 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
2-193 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 24/11/1999
2-194 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 24/11/1999
2-195 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 24/11/1999
2-196 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de naam van het kind 24/11/1999
2-197 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding 24/11/1999
2-198 Voorstel van resolutie over TsjetsjeniŽ 25/11/1999
2-199 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel 25/11/1999
2-200 Wetsvoorstel strekkende om abortus opnieuw strafbaar te stellen 25/11/1999