Dossiers (van 2-1001 tot 2-1100)

Nummer Titel Datum
2-1003 Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij 5/7/2001
2-1004 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek aangaande de territoriale bevoegdheid van de rechter inzake bewarende beslagen en middelen tot tenuitvoerlegging 10/10/2001
2-1005 Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake kinderen in gewapend conflict, aangenomen te New York op 25 mei 2000 11/1/2002
2-1006 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst, ondertekend te Singapore op 10 december 1996, tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Singapore op 8 februari 1972 11/1/2002
2-1007 Wetsontwerp houdende instemming met het Gezamenlijk Verdrag inzake de veiligheid van het beheer van bestraalde splijtstof en inzake de veiligheid van het beheer van radioactief afval, gedaan te Wenen op 5 september 1997 11/1/2002
2-1008 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 15/1/2002
2-1009 Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel 15/1/2002
2-1010 Voorstel van resolutie betreffende de afschaffing van de Raad van Adel en de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten 15/1/2002
2-1011 Visumbeleid en administratieve praktijken ten aanzien van vreemdelingen die op het Belgische grondgebied verblijven 15/1/2002
2-1012 De politiepraktijk inzake prostitutie 15/1/2002
2-1013 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 16/1/2002
2-1014 Voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar het beleid ten aanzien van de overheidsondernemingen 16/1/2002
2-1015 Buitengewone vergadering van de voorzitters van de Commissies gespecialiseerd in communautaire en Europese aangelegenheden (COSAC)
Brussel, 1 december 2001

Het debat over de toekomst voor de Europese Unie
23/1/2002
2-1016 Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep 29/1/2002
2-1017 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1984 tot vaststelling van de minimumgarantievoorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst met betrekking tot het privť-leven 23/1/2002
2-1018 Mensenhandel en visafraude 28/5/2001
2-1019 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 6/12/2001
2-1020 Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 14/8/2001
2-1021 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Slowakije inzake politiesamenwerking, ondertekend te Brussel op 29 juni 2000 24/1/2002
2-1022 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Bondsrepubliek Duitsland inzake de samenwerking van de politiediensten en de douane-administraties in de grensgebieden, gedaan te Brussel op 27 maart 2000 24/1/2002
2-1023 Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de federale Wegevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 28/1/2002
2-1024 Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van de Vlaamse Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad 28/1/2002
2-1025 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten:
1. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
2. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Kyoto op 14 oktober 1994;
3. Amendementsoorkonde bij de Stichtingsakte van de Internationale Telecommunicatie Unie;
4. Amendementsoorkonde bij de Overeenkomst van de Internationale Telecommunicatie Unie,
gedaan te Minneapolis op 6 november 1998
24/1/2002
2-1026 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, wat betreft de moederschapsrust 28/1/2002
2-1027 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 747 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het begrip syntheseconclusies erin op te nemen 28/1/2002
2-1028 Voorstel van resolutie over de verkeerspolitie 29/1/2002
2-1029 Voorstel strekkende om in het Reglement van de Senaat een artikel 77bis in te voegen betreffende het misbruik van bevoegdheid 30/1/2002
2-1030 Wetsontwerp ter regeling van het opstellen van de betalingsbalans en van de externe vermogenspositie van BelgiŽ en houdende wijziging van de besluitwet van 6 oktober 1944 betreffende de wisselcontrole en van diverse wettelijke bepalingen 27/11/2001
2-1031 Wetsontwerp tot wijziging, wat de leden van de provincieraden betreft, van artikel 27, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en, wat de leden van de bestendige deputaties betreft, van artikel 53, 17į, van hetzelfde Wetboek 12/11/2001
2-1032 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs 17/12/2001
2-1033 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 50, 51, 51bis, 53quater, 53quinquies, 53sexies, 55 en 61 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 10/1/2002
2-1034 Wetsvoorstel betreffende de noodhulp aan slachtoffers van gewelddaden 1/2/2002
2-1035 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, wat betreft de achterstand in de betaling van sociale bijdragen 1/2/2002
2-1036 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1057 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de inhoud van de akte van hoger beroep 1/2/2002
2-1037 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 751 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de bijkomende termijn om conclusies te nemen 1/2/2002
2-1038 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, wat de leden van kloostergemeenschappen betreft 4/2/2002
2-1039 Evaluatie van de ordehandhavingstechnieken tijdens de Top van Laken 29/1/2002
2-1040 De strijd tegen de kinderpornografie vanuit het oogpunt van de politiepraktijk 5/2/2002
2-1041 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11bis, 15 en 21 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met betrekking tot de termijnen om dossiers te onderzoeken 4/2/2002
2-1042 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 242bis in het Burgerlijk Wetboek inzake het ouderschapsboekje 6/2/2002
2-1043 Voorstel van resolutie betreffende de voortgang van het Europees ruimteprogramma Galileo 6/2/2002
2-1044 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, wat betreft de rechten van de slachtoffers 7/2/2002
2-1045 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 5bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het informatierecht van de slachtoffers 7/2/2002
2-1046 Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers 7/2/2002
2-1047 Wetsvoorstel tot invoering van een dag van de Verzoening 7/2/2002
2-1048 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 94 van het Wetboek der successierechten ingevolge het nieuwe lokalisatiecriterium voor het recht van successie zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 21/12/2001
2-1049 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der successierechten en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ingevolge de nieuwe lokalisatiecriteria voor de gewestelijke belastingen zoals bepaald bij de bijzondere wet van 13 juli 2001 tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten 21/12/2001
2-1050 Wetsontwerp tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geÔntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid 22/11/2001
2-1051 Wetsontwerp tot wijziging van de onverenigbaarheidsregeling voor de leiders van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 17/12/2001
2-1052 Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden 18/2/2002
2-1053 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van BelgiŽ door het Europees Hof voor de rechten van de mens wegens schending van artikel 13 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 18/2/2002
2-1054 Wetsvoorstel betreffende de dotaties aan leden van de koninklijke familie 19/2/2002
2-1055 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 19/2/2002
2-1056 De rol van de vrouw in het stimuleren van het vredesproces in IsraŽl en Palestina 30/1/2002
2-1057 De situatie van de vrouwen in Tibet 6/2/2002
2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
2-1059 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van RoemeniŽ inzake politiesamenwerking, en met de Bijlage, ondertekend te Boekarest op 14 april 1999 22/2/2002
2-1060 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 november 1967 houdende oprichting van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau 8/6/2001
2-1061 Wetsontwerp betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument 4/11/1999
2-1062 Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd 19/2/2002
2-1063 Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 9/1/2002
2-1064 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 9/1/2002
2-1065 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 17/7/2001
2-1066 Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie 1/3/2002
2-1067 Wetsontwerp betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen 26/10/2001
2-1068 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers over het wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 28/2/2002
2-1069 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid 12/3/2002
2-1070 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Federale Islamitische Republiek der Comoren inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 18 mei 2001 12/3/2002
2-1071 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ArmeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 7 juni 2001 12/3/2002
2-1072 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Arabische Emiraten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Washington op 30 september 1996 12/3/2002
2-1073 Wetsvoorstel houdende beperking voor onderaannemers om werk in de warme zones van kerncentrales in onderaanbesteding te geven 13/3/2002
2-1074 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 13/3/2002
2-1075 Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag 13/3/2002
2-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding 14/3/2002
2-1077 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering betreffende de akte van hoger beroep in correctionele zaken 14/3/2002
2-1078 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 14 juni 2001 tot uitvoering van artikel 168 van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen 8/2/2002
2-1079 Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen 14/12/2001
2-1080 Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement 28/1/2002
2-1081 De Europese Raad van Barcelona van 15 en 16 maart 2002 13/3/2002
2-1082 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 487 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 15/3/2002
2-1083 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat de fiscale neutraliteit van afsplitsingsverrichtingen betreft 15/3/2002
2-1084 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten inzake huurovereenkomsten 20/3/2002
2-1085 Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen 22/3/2002
2-1086 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 5, 9, 11, 21 en 42 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in uitvoering van de richtlijn nr. 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen 12/2/2002
2-1087 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van de goederen van personen die wegens hun lichaams- of geestestoestand geheel of gedeeltelijk onbekwaam zijn die te beheren 23/9/1999
2-1088 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de artikelen 1a), 14(1) en 14(3) b) van het Europees Verdrag van 30 september 1957 betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), ondertekend te GenŤve op 28 oktober 1993 22/3/2002
2-1089 De bestrijding van witwaspraktijken (vervolg van de Slotverklaring van de Conferentie van de Parlementen van de Europese Unie tegen het witwassen, Parijs, 8 februari 2002) 22/3/2002
2-1090 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 272 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten, teneinde het expeditierecht te verlagen dat wordt geheven op afschriften van documenten 27/3/2002
2-1091 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 975 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het voortgangsrapport van de deskundigen 28/3/2002
2-1092 Wetsvoorstel tot invoering van een zelfredzaamheidsverzekering in de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 2/4/2002
2-1093 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing 15/4/2002
2-1094 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst tussen de Republiek Oostenrijk, het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Republiek Finland, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Portugese Republiek, het Koninkrijk Spanje, het Koninkrijk Zweden, de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en de Internationale Organisatie voor Atoomenergie ter uitvoering van artikel III, leden 1 en 4, van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens en met de Bijlagen I, II en III, gedaan te Wenen op 22 september 1998 12/4/2002
2-1095 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen met het oog op de uitvoering van het principe van de eenheid van loopbaan 16/4/2002
2-1096 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 19-22 juli 1791 "relatif ŗ l'organisation d'une police municipale et correctionnelle" en houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van hetzelfde decreet 17/4/2002
2-1097 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 16 juni 1808 "concernant le mariage des militaires en activitť de service" 17/4/2002
2-1098 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 22-28 juli 1791 "qui rŤgle la couleur des affiches" en tot vaststelling van de Nederlandstalige tekst van hetzelfde decreet 17/4/2002
2-1099 Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken 17/4/2002
2-1100 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in het Midden-Oosten 16/4/2002