Dossiers (van 2-1 tot 2-100)

Nummer Titel Datum
2-1 Lijst van de senatoren 14/7/1999
2-2 Naam- en adreslijst 14/7/1999
2-3 Taalgroepen 14/7/1999
2-4 Politieke samenstelling 14/7/1999
2-5 Lijst van de voor herziening vatbare Grondwetsbepalingen

(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 88 van 5 mei 1999)
2/7/1999
2-6 Commissies en afvaardigingen 1/3/2000
2-7 College van deskundigen belast met de controle van de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming 1/7/1999
2-8 Voorstel van resolutie betreffende de talenkennis van de uitvoerende macht en de internationale vertegenwoordigers van de federatie 14/7/1999
2-9 Voorstel van resolutie betreffende de kindsoldaten 14/7/1999
2-10 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten 14/7/1999
2-11 Wetsontwerp strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 14/7/1999
2-12 Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/7/1999
2-13 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 14/7/1999
2-14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 14/7/1999
2-15 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 14/7/1999
2-16 Wetsvoorstel tot regeling van de hulpdiensten en tot opheffing van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming 14/7/1999
2-17 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 maart 1870 op de temporaliŽn der erediensten 14/7/1999
2-18 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 14/7/1999
2-19 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 14/7/1999
2-20 Wetsontwerp betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 14/7/1999
2-21 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind op morele, lichamelijke, geestelijke en seksuele integriteit verzekeren 16/7/1999
2-22 Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging 20/7/1999
2-23 Conferentie van de commissies voor Europese aangelegenheden XXe COSAC, Berlijn 31 mei - 1 juni 1999 30/7/1999
2-24 Wetsontwerp houdende afschaffing van de korting van 3 percent die de Staat inhoudt op de inkomsten uit de aanvullende belastingen op de personenbelasting 6/8/1999
2-25 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 6/8/1999
2-26 Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad 6/8/1999
2-27 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 25/8/1999
2-28 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß2bis, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 2/9/1999
2-29 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen 8/9/1999
2-30 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 7/9/1999
2-31 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 7/9/1999
2-32 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed 7/9/1999
2-33 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 7/9/1999
2-34 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en WalloniŽ en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 7/9/1999
2-35 Wetsvoorstel tot instelling van een inzagerecht in dossiers van de Staatsveiligheid 7/9/1999
2-36 Wetsvoorstel tot toekenning van rechtspersoonlijkheid aan vakbonden 7/9/1999
2-37 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 383ter in het Strafwetboek en van een artikel 82bis in de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met het oog op het bestraffen van de aanmaak, de verspreiding en het bezit van kinderpornografische voorstellingen 7/9/1999
2-38 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, met het oog op de invoering van een vereiste van taalkennis 7/9/1999
2-39 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering 7/9/1999
2-40 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 7/9/1999
2-41 Wetsvoorstel op het hypnotisme 7/9/1999
2-42 Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van seksuele misdrijven aan beschermende wetten 7/9/1999
2-43 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden" 7/9/1999
2-44 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm 7/9/1999
2-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen 7/9/1999
2-46 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij 7/9/1999
2-47 Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven 7/9/1999
2-48 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 7/9/1999
2-49 Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende kieswetten teneinde de bestraffing van kiezersbedrog mogelijk te maken 7/9/1999
2-50 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten 7/9/1999
2-51 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 7/9/1999
2-52 Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen 7/9/1999
2-53 Wetsvoorstel tot splitsing van de Rijkswacht 7/9/1999
2-54 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet 7/9/1999
2-55 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 7/9/1999
2-56 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Kieswetboek met een artikel 147quater zodat militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat zijn deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
2-57 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
2-58 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
2-59 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
2-60 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciekieswet van 19 oktober 1921, om militairen, groepsgewijs verwijderd van hun vaste standplaats, in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezingen 7/9/1999
2-61 Wetsvoorstel tot invoering van een betaalde feestdag op 11 juli 7/9/1999
2-62 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod op geslachtskeuze van een kind om niet-medische redenen 7/9/1999
2-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet 7/9/1999
2-64 Wetsvoorstel tot regeling van alimentatievorderingen door bemiddeling van een Rijksbureau voor alimentatievorderingen 16/9/1999
2-65 Wetsvoorstel inzake de werknemersparticipatie in het kapitaal van hun onderneming 17/9/1999
2-66 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door artikel 121 20/9/1999
2-67 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg 20/9/1999
2-68 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 561, 1į, van het Strafwetboek 20/9/1999
2-69 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 20/9/1999
2-70 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 20/9/1999
2-71 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 8 van de wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve geldboetes toepasselijk in geval van inbreuk op sommige sociale wetten 20/9/1999
2-72 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 62, eerste lid, van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 20/9/1999
2-73 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 20/9/1999
2-74 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 71, derde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 20/9/1999
2-75 Wetsontwerp tot wijziging van de gevolgen voor de inkomstenbelastingen van schenkingen aan de Staat en tot wijziging van de regeling voor de afgifte van kunstwerken ter betaling van successierechten 24/9/1999
2-76 Wetsontwerp betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen 24/9/1999
2-77 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 24/9/1999
2-78 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 24/9/1999
2-79 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Verenigde Mexicaanse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Mexico op 27 augustus 1998 24/9/1999
2-80 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Zuid-Afrika inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Pretoria op 14 augustus 1998 24/9/1999
2-81 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 27/9/1999
2-82 Beslissingen van de Parlementaire overlegcommissie
2-83 Periodieke verslagen over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie 27/3/2000
2-84 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belastingen over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en diensten bij die tarieven 27/9/1999
2-85 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod om antipersoonsmijnen op te slaan 29/9/1999
2-86 Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking 30/9/1999
2-87 Wetsvoorstel betreffende het onderzoek op embryo's 30/9/1999
2-88 Wetsvoorstel tot hervorming van de regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende de adoptie 30/9/1999
2-89 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de op 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ten einde de mogelijkheid in te voeren om naamloos te bevallen 30/9/1999
2-90 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 416 en 417 van het Strafwetboek betreffende het begrip noodweer 30/9/1999
2-91 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van de collectieve belangen 1/10/1999
2-92 Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro 1/10/1999
2-93 Voorstel van resolutie betreffende de Millennium Round 1/10/1999
2-94 Voordracht van kandidaten voor een ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie 5/10/1999
2-95 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 6/10/1999
2-96 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 6/10/1999
2-97 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 6/10/1999
2-98 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek 6/10/1999
2-99 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 7/10/1999
2-100 Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing 8/10/1999