Dossiers (van 1-901 tot 1-1000)

Nummer Titel Datum
1-901 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (oktober en november 1997) 9/3/1998
1-902 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 10/3/1998
1-903 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende Akten, met de Bijlage, met verscheidene Protocollen en met de Slotakte, gedaan te Amsterdam op 2 oktober 1997 11/3/1998
1-904 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Generaal Augusto Pinochet tot senator voor het leven 11/3/1998
1-905 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15 van de wet van 14 januari 1975 houdende het tuchtreglement van de Krijgsmacht en van artikel 71 van de nieuwe gemeentewet 11/3/1998
1-906 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 12/3/1998
1-907 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de gemeentekieswet, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming en de wet van 7 juli 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de provincieraden en de gemeenteraden en voor de rechtstreekse verkiezing van de raden voor maatschappelijk welzijn, strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden 12/3/1998
1-908 Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen 12/3/1998
1-909 Voordracht van kandidaten voor het tweede, het vierde en het zesde vacante ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie 14/1/1998
1-910 Voorstel van resolutie betreffende het vaststellen van een bijzondere procedure om naar aanleiding van de politiehervorming vrouwelijke politieagenten in dienst te nemen 12/3/1998
1-911 Wetsontwerp houdende inkorting van de administratieve hechtenis van buitenlanders die illegaal op het Belgisch grondgebied verblijven 12/3/1998
1-912 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 13/3/1998
1-913 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de Gemeenschappen ter democratisering van de toekenning van studietoelagen 17/3/1998
1-914 Voorstel van resolutie betreffende het Koerdische vraagstuk en de Koerdische vluchtelingen 19/3/1998
1-915 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek 10/6/1997
1-916 Wetsontwerp tot invoering van de wettelijke samenwoning 23/10/1995
1-917 Voorstel van resolutie inzake de uitvoering van een objectieve kosten-batenanalyse betreffende de aanwezigheid van vreemdelingen in ons land 23/3/1998
1-918 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist 24/3/1998
1-919 Wetsvoorstel strekkende tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 770bis betreffende het misbruik van het vorderingsrecht 24/3/1998
1-920 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 22 van het Wetboek van Strafvordering, met betrekking tot de ontvankelijkheid van de door de arbeidsauditeur of de procureur des Konings ingestelde strafvordering 25/3/1998
1-921 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen binnen de OESO met het oog op het sluiten van een multilaterale overeenkomst inzake investeringen 26/3/1998
1-922 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1824 houdende dat de kerkbesturen en kerkelijke administraties geen beschikkingen kunnen nemen omtrent onderwerpen, waarvan de bezorging hen niet uitdrukkelijk bij de bestaande wetten, reglementen of verordeningen is opgedragen 26/3/1998
1-923 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming 26/3/1998
1-924 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake bedrijfsvoorheffing 13/11/1997
1-925 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 3 van de wet van 17 juli 1991 tot wijziging van de wetten op de vergoedingspensioenen, samengeordend op 5 oktober 1948, wat het vergoedingspensioen voor de langstlevende echtgenoot van een invalide militair betreft 7/2/1997
1-926 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de rechtspleging inzake huur van goederen en van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 28/7/1997
1-927 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 58, tweede lid, van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 6/5/1997
1-928 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 1580 van het Gerechtelijk Wetboek 26/6/1996
1-929 Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen 10/6/1997
1-930 Wetsontwerp betreffende het aanvullend beschermingscertificaat voor gewasbeschermingsmiddelen 27/1/1998
1-931 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1481, 1482 en 1488 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het beslag inzake namaak 27/1/1998
1-932 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 9/3/1998
1-933 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 116 van de wet van 14 februari 1961 voor de economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel 12/9/1996
1-934 Wetsvoorstel tot opslorping van de structurele werkloosheid en herintegratie van langdurige werklozen 27/3/1998
1-935 Wetsvoorstel met betrekking tot de inzage van het strafdossier en strekkende tot wijziging van artikel 61ter van het Wetboek van Strafvordering en van artikel 460ter van het Strafwetboek 27/3/1998
1-936 Wetsvoorstel houdende de invoering van een terugkeerregeling voor personen van vreemde nationaliteit 30/3/1998
1-937 Wetsvoorstel houdende opheffing van de wet van 5 december 1974 betreffende het inschrijvingsgeld voor de examens en vergelijkende examens georganiseerd door de Vaste Wervingssecretaris 31/3/1998
1-938 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale Akten :
1. de Overeenkomst op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie tot oprichting van een Europese Politiedienst (Europol-Overeenkomst), Bijlage, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 26 juli 1995;
2. het Protocol, opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, betreffende de prejudiciŽle uitlegging, door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, van de Overeenkomst tot oprichting van een Europese Politiedienst, en Verklaringen, gedaan te Brussel op 24 juli 1996;
3. en het Protocol, opgesteld op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie en artikel 41, lid 3, van de Europol-Overeenkomst betreffende de voorrechten en immuniteiten van Europol, de leden van zijn organen, zijn adjunct-directeuren en zijn personeelsleden, gedaan te Brussel op 19 juni 1997
31/3/1998
1-939 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft en van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 tot wijziging van de artikelen 428bis tot 428decies van het Gerechtelijk Wetboek ingevoegd bij het koninklijk besluit van 2 mei 1996 tot omzetting van de richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hoger-onderwijsdiploma's waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, aangevuld bij de richtlijn 92/51 van de Raad van 18 juni 1992 wat het beroep van advocaat betreft 2/4/1998
1-940 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen inzake DNA-onderzoek voor algemene identificatie in strafzaken en tot oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet betreffende het DNA-onderzoek 2/4/1998
1-941 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de oorlogspensioenen en -renten 30/9/1997
1-942 Wetsontwerp houdende wijziging van de procedure betreffende de oorlogspensioenen 27/3/1998
1-943 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de arbitrage 19/1/1998
1-944 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 1/8/1997
1-945 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap 1/8/1997
1-946 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van het Europees Parlement 1/8/1997
1-947 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 104, 3į, b), van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 1/8/1997
1-948 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1981 tot oprichting van het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers en van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers 27/3/1998
1-949 Het mededingingsbeleid van de Europese Unie 31/3/1998
1-950 Werkgelegenheid in de Europese Unie 31/3/1998
1-951 Wetsvoorstel tot instelling van een militaire of niet-militaire vrijwilligersdienst 8/4/1998
1-952 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen, gedaan te 's-Gravenhage op 25 oktober 1980, tot opheffing van de artikelen 2 en 3 van de wet van 1 augustus 1985 houdende goedkeuring van het Europees Verdrag betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, opgemaakt te Luxemburg op 20 mei 1980, alsook tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 14/4/1998
1-953 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, de wet van 15 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van koophandel en tot wijziging van de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg en de artikelen 151 en 213 van het Gerechtelijk Wetboek 15/4/1998
1-954 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake het verbod of de beperking van het gebruik van bepaalde conventionele wapens die geacht kunnen worden buitensporig leed te veroorzaken of een niet-onderscheidende werking te hebben, aangenomen te New York op 13 oktober 1995 15/4/1998
1-955 Wetsontwerp houdende instelling van een procedure voor de evaluatie van de wetgeving 17/4/1998
1-956 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 21/4/1998
1-957 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1989 houdende vaststelling van aanvullende normen voor de erkenning van ziekenhuizen en ziekenhuisdiensten alsmede tot nadere omschrijving van de ziekenhuisgroeperingen en van de bijzondere normen waaraan deze moeten voldoen en van het koninklijk besluit van 25 april 1997 houdende nadere omschrijving van de associatie van ziekenhuizen en van de bijzondere normen waaraan deze moet voldoen 21/4/1998
1-958 Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie 22/4/1998
1-959 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 22/4/1998
1-960 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331 octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 23/4/1998
1-961 Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State 23/4/1998
1-962 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van Melchior Wathelet bij het Europees Hof van Justitie 28/4/1998
1-963 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 waarbij aan bepaalde veroordeelden en aan de gefailleerden verbod wordt opgelegd bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen en waarbij aan de rechtbanken van koophandel de bevoegdheid wordt toegekend dergelijk verbod uit te spreken 9/12/1997
1-964 Herziening van artikel 103 van de Grondwet 28/10/1997
1-965 Wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen sektarische organisaties (Opschrift in het Staatsblad van 25/11/1998) 22/9/1997
1-966 Wetsontwerp betreffende de beslechting van fiscale geschillen 22/12/1997
1-967 Wetsontwerp betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken 22/12/1997
1-968 Wetsontwerp tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiŽle instrumenten en effectenclearingstelsels 28/1/1998
1-969 Ontwerp van bijzondere wet tot regeling van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering 30/4/1998
1-970 Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand 29/4/1996
1-971 Wetsontwerp tot wijziging, wat de vergoeding van slachtoffers van opzettelijke gewelddaden gepleegd vůůr 6 augustus 1985 betreft, van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen 16/2/1998
1-972 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst en der reserveofficieren van alle krijgsmachtdelen en van de medische dienst 16/2/1998
1-973 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van verschillende werkgelegenheidsbevorderende maatregelen tot de werklozen wier recht op werkloosheidsuitkeringen is geschorst met toepassing van de artikelen 80 tot 88 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 5/5/1998
1-974 Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam 7/5/1998
1-975 Wetsontwerp betreffende de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten 20/2/1998
1-976 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 voor wat betreft de vrijwilligers van de Civiele Bescherming 25/3/1998
1-977 Wetsontwerp tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 3/5/1996
1-978 Verzoekschriften 31/3/1998
1-979 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal 27/4/1998
1-980 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 3/4/1998
1-981 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 75 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 28/1/1997
1-982 Wetsontwerp waarbij sommige militairen die slachtoffer zijn van lichamelijke schade overkomen tijdens een actie buiten het nationale grondgebied gelijkgesteld worden met oorlogsinvaliden 31/3/1998
1-983 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening 8/12/1997
1-984 Ontwerp van bijzondere wet tot beperking van de cumulatie van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, van de Franse Gemeenschapsraad, van de Waalse Gewestraad en van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met andere ambten 15/5/1998
1-985 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het mandaat van federaal parlementslid en Europees parlementslid met andere ambten 15/5/1998
1-986 Wetsontwerp tot beperking van de cumulatie van het ambt van bestendig afgevaardigde met andere ambten en tot harmonisering van het financieel en fiscaal statuut van de bestendig afgevaardigde 15/5/1998
1-987 Wetsontwerp betreffende de burgerrechtelijke aansprakelijkheid en de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van burgemeesters, schepenen en leden van de bestendige deputatie 15/5/1998
1-988 Wetsontwerp tot verbetering van het stelsel van politiek verlof voor provincie- en gemeenteraadsleden, leden van de raad voor maatschappelijk welzijn, burgemeesters, schepenen en voorzitters van de raad voor maatschappelijk welzijn in de openbare en de particuliere sector 15/5/1998
1-989 Wetsontwerp tot verbetering van de bezoldigingsregeling en van het sociaal statuut van de lokale verkozenen 15/5/1998
1-990 Onderzoek van de financiŽle verslagen van de bedrijfsrevisoren over de boekhouding van de politieke partijen (boekjaar 1997) 18/5/1998
1-991 Wetsontwerp houdende interpretatie van de artikelen 1 en 3 van het Wetboek van de met het zegel gelijkgestelde taksen, zoals gewijzigd door artikel 3 van het koninklijk besluit van 19 december 1996 houdende wijziging, met name wat het Landbouwkrediet NV betreft, van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen, en door de artikelen 27 en 28 van het koninklijk besluit van 23 december 1996 tot wijziging van de wet van 17 juni 1991 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen en van diverse andere bepalingen, wat betreft de Nationale Kas voor beroepskrediet 18/3/1998
1-992 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 190quinquies van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935 9/2/1998
1-993 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 26/5/1998
1-994 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de politiediensten en van de rechterlijke organisatie 26/5/1998
1-995 Wetsontwerp houdende instemming met de aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 6 maart 1995, tot wijziging van de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Portugal tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belasting naar het inkomen, en van het slotprotocol, ondertekend te Brussel op 16 juli 1969 27/5/1998
1-996 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van RoemeniŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 4 maart 1996 27/5/1998
1-997 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mauritius tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 4 juli 1995 27/5/1998
1-998 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Zuid-Afrika tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Pretoria op 1 februari 1995 27/5/1998
1-999 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Belarus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995 27/5/1998
1-1000 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen Spanje en BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995 27/5/1998