Dossiers (van 1-801 tot 1-900)

Nummer Titel Datum
1-801 Wetsontwerp tot verlenging van de tijdelijke bepalingen van artikel 1ter en artikel 1quater van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 6/10/1997
1-802 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 1995 houdende inrichting van de parlementaire overlegcommissie bedoeld in artikel 82 van de Grondwet en tot wijziging van de gecoördineerde wetten op de Raad van State 3/12/1997
1-803 Wetsontwerp houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het Eurovignet en de rechten voor het gebruik van het wegennet of de retributies in verband met het gebruik van de wegen en hun aanhorigheden, opgemaakt te Brussel op 6 februari 1997 3/12/1997
1-804 Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten 4/12/1997
1-805 Voorstel van bijzondere wet tot definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië en tot afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten 4/12/1997
1-806 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 43, § 5 en 43quinquies van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, tot aanvulling van artikel 43 van dezelfde wet en tot invoeging van een artikel 43septies in die wet 4/12/1997
1-807 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving 8/9/1997
1-808 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecommunicatie, voortvloeien uit de van kracht zijnde beslissingen van de Europese Unie 4/11/1997
1-809 Wetsontwerp houdende instemming met het Vierde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, ondertekend te Genève op 15 april 1997 5/12/1997
1-810 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 125 van de nieuwe gemeentewet 5/12/1997
1-811 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 7, § 2bis, 2°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
1-812 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, § 2bis, 3°, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 12/12/1997
1-813 Wetsontwerp houdende afwijkende bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de uitvoering van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraïbisch gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 2/7/1997
1-814 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 10/9/1997
1-815 Wetsontwerp houdende sommige sociale bepalingen 10/9/1997
1-816 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 49, §1, 3°, van de programmawet van 24 december 1993 9/9/1997
1-817 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 28 februari 1997 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet 9/12/1997
1-818 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad 12/12/1997
1-819 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 519 van het Gerechtelijk Wetboek en tot opheffing van de artikelen 520 en 522 van hetzelfde Wetboek 12/12/1997
1-820 Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XVIIe COSAC), Luxemburg 13 en 14 november 1997 15/12/1997
1-821 Wetsvoorstel houdende de oprichting van een Tabakspreventiefonds 16/12/1997
1-822 Wetsontwerp houdende instemming met het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper, en met de Bijlage, aangenomen door de Conferentie van de Verenigde Naties op 24 februari 1989 16/12/1997
1-823 Wetsvoorstel strekkende om de administratieve arrondissementen Hoei en Borgworm te laten samenvallen met een gerechtelijk arrondissement Hoei 18/12/1997
1-824 Statistieken van de parlementaire werkzaamheden 19/12/1997
1-825 Wetsvoorstel tot interpretatie van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 17/12/1997
1-826 Ontwerp van programmawet tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap 24/9/1997
1-827 Wetsontwerp tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap 24/9/1997
1-828 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer tegen het afluisteren, kennisnemen en opnemen van privécommunicatie en -telecommunicatie 12/6/1997
1-829 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juni en juli 1997) 19/12/1997
1-830 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en het Agentschap voor Culturele en Technische Samenwerking, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 22/12/1997
1-831 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Liga van de Arabische Staten, ondertekend te Brussel op 16 november 1995 22/12/1997
1-832 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Conferentie van het Energiehandvest, ondertekend te Brussel op 26 oktober 1995 22/12/1997
1-833 Wetsontwerp houdende instemming met het Tweede Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te Genève op 6 oktober 1995 23/12/1997
1-834 Wetsontwerp houdende instemming met het Derde Protocol bij de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten, gedaan te Genève op 6 oktober 1995 23/12/1997
1-835 Voorstel van bijzondere wet tot oprichting van een fonds tot schadeloosstelling van de slachtoffers van de afbraak van weekendverblijven 7/1/1998
1-836 Wetsvoorstel tot wijziging van het huwelijksvermogensstelsel 8/1/1998
1-837 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 9/1/1998
1-838 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3, §1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 9/1/1998
1-839 Voorstel tot oprichting van een Dienst Wetgeving bij de Senaat 9/1/1998
1-840 Voorstel van resolutie over Algerije 9/1/1998
1-841 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne betreft 13/1/1998
1-842 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 14/1/1998
1-843 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van het continentaal plat, en Bijlage, en briefwisseling en met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de afbakening van de territoriale zee, ondertekend te Brussel op 18 december 1996 15/1/1998
1-844 Voorstel van resolutie betreffende het bloedbad in de Staat Chiapas (Mexico) 15/1/1998
1-845 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid 16/10/1997
1-846 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 18/4/1996
1-847 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht en van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het rijkswachtpersoneel van het operationeel korps 22/9/1997
1-848 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 9/7/1997
1-849 Wetsontwerp houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling 5/11/1997
1-850 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling 5/11/1997
1-851 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers ten einde de advocaat van de geïnterneerde het recht toe te kennen beroep in te stellen tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij die een verzoek om invrijheidstelling afwijst 10/10/1995
1-852 Wetsontwerp betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 10/6/1997
1-853 Wetsvoorstel tot uitbreiding van het BTW-tarief geldende voor de sierteelt tot de levering van planten en bloemen bij tuinaanleg 19/1/1998
1-854 Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf 21/1/1998
1-855 De toestand in Azië van april 1996 tot maart 1998 24/4/1996
1-856 Wetsontwerp tot integratie van de dienst enquêtes van het Hoog Comité van Toezicht in de gerechtelijke politie bij de parketten 19/11/1997
1-857 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 317 van de nieuwe gemeentewet 19/1/1998
1-858 Wetsvoorstel om de anonieme betaling van successierechten mogelijk te maken 29/1/1998
1-859 Beleidsnota van de Regering over de Belgische deelname aan vredesoperaties 28/1/1998
1-860 Voorstel van resolutie over Algerije 29/1/1998
1-861 Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 10/7/1997
1-862 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers 10/7/1997
1-863 Wetsontwerp tot wijziging van de organieke wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof 17/6/1996
1-864 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers ten einde een aantal nieuwe onverenigbaarheden en ontzeggingen alsook nieuwe verplichtingen inzake de indiening van een lijst van mandaten, ambten en beroepen vast te stellen 2/2/1998
1-865 Voorstel tot wijziging van artikel 27 van het Reglement van de Senaat 5/2/1998
1-866 Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport 5/2/1998
1-867 Voorstel van resolutie omtrent de meldingsplicht van de fiscale administratie bij de procedure studietoelage voor leerlingen secundair onderwijs 5/2/1998
1-868 Voorstel van resolutie omtrent het doorstorten van verwijlinteresten en boetes naar de gewesten 5/2/1998
1-869 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 april 1995 met betrekking tot de commissie voor voorafgaande fiscale akkoorden 13/11/1997
1-870 Wetsontwerp houdende opheffing van het koninklijk besluit nr 226 van 7 januari 1936 houdende instelling van een Centraal bureau voor hypothecair krediet 19/11/1997
1-871 Wetsontwerp betreffende de deelneming van België aan de zesde wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Aziatisch Ontwikkelingsfonds 15/12/1997
1-872 Wetsvoorstel betreffende het toegelaten debetbedrag en de toegelaten debetrente op bankrekeningen 6/2/1998
1-873 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij 9/2/1998
1-874 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (augustus en september 1997) 9/2/1998
1-875 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 11/2/1998
1-876 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 11/2/1998
1-877 Wetsvoorstel houdende verbod op het klonen van mensen en op ingrepen die wijzigingen in het genoom van de afstammelingen beogen 12/2/1998
1-878 Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden waaronder de winstdeelnemingen niet meegerekend worden voor de berekening van de loonkostontwikkeling 2/7/1997
1-879 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 70, § 1,van de wetten op de Raad van State, gecöordineerd op 12 januari 1973 16/9/1997
1-880 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Beslissing van de Raad van beheer van het Internationaal Monetair Fonds van 27 januari 1997 aangaande de Nieuwe Leningsovereenkomsten 26/11/1997
1-881 Wetsontwerp tot wijziging, wat de openbaarmaking van protestinformatie betreft, van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord, de wet van 10 juni 1997 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten en de wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in de nationale wetgeving van de eenvormige wet op de cheque en de inwerkingtreding van deze wet 15/1/1998
1-882 Wetsontwerp tot wijziging van de protestwet van 3 juni 1997 15/1/1998
1-883 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de verjaring 18/6/1997
1-884 Wetsontwerp tot wijziging, wat de vergoedingen voor de overdracht van referentiehoeveelheden aan het melkquotumfonds betreft, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 26/5/1997
1-885 Wetsontwerp betreffende de oprichting van een Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten 11/9/1997
1-886 Wetsontwerp met betrekking tot de geschillen betreffende de betalingen aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten 11/9/1997
1-887 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten 22/7/1997
1-888 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 118 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 16/2/1998
1-889 Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten 17/2/1998
1-890 Wetsvoorstel tot verhoging van de loongrenzen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden 18/2/1998
1-891 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52bis van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen 18/2/1998
1-892 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 19/2/1998
1-893 Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor gezondheidsethiek en deontologie 19/2/1998
1-894 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 27 april 1994 tot instelling van een responsabiliseringsbijdrage ten laste van sommige werkgevers van de openbare sector 25/11/1997
1-895 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs 18/12/1997
1-896 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 327bis van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 18/12/1997
1-897 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor beroepen uitgeoefend door werknemers in loondienst 27/8/1997
1-898 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
1. Vijfde Protocol ter aanvulling van de constitutie van de Wereldpostvereniging;
2. Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, en Bijlage;
3. Wereldpostconventie, en Slotprotocol;
4. Overeenkomst betreffende de postcolli, en Slotprotocol;
5. Overeenkomst betreffende de postwissels;
6. Overeenkomst betreffende de dienst der postcheques; en
7. Overeenkomst betreffende de rembourszendingen;
gedaan te Seoel op 14 september 1994
24/2/1998
1-899 Herziening van artikel 125 van de Grondwet 5/3/1998
1-900 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 306 van het Gerechtelijk Wetboek 26/9/1995