Dossiers (van 1-701 tot 1-800)

Nummer Titel Datum
1-701 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat 8/7/1997
1-702 Resultaten van de Top van Amsterdam (16-17 juni 1997) 8/7/1997
1-703 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet 10/7/1997
1-704 Wetsontwerp tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek 19/12/1996
1-705 Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters 29/5/1997
1-706 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies 30/6/1997
1-707 Wetsontwerp tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ 4/6/1997
1-708 De controle op de financiŽle stromen tussen de EU en BelgiŽ.
Europese fraudebestrijding
11/7/1997
1-709 Voorstel van resolutie tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces en een gelijke behandeling inzake promotiekansen, de mogelijkheden tot deelname aan opleiding, vorming, scholing en sociale promotie en de niet-discriminatie volgens leeftijd bij ontslag 14/7/1997
1-710 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 16/7/1997
1-711 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 17/7/1997
1-712 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de invoering van een onverenigbaarheid tussen het mandaat van gemeenschapssenator en het mandaat van lid van een Gewestraad 24/7/1997
1-713 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord betreffende het juridisch statuut van de Internationale Opzoekingsdienst te Arolsen, ondertekend te Bonn op 15 juli 1993 28/7/1997
1-714 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 141 betreffende de organisaties van personen die in de landbouw werkzaam zijn en hun rol in de sociaal-economische ontwikkeling, aangenomen te GenŤve op 23 juni 1975 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zestigste zitting 28/7/1997
1-715 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Staat IsraŽl, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI en VII, Protocollen 1, 2, 3, 4 en 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 20 november 1995 28/7/1997
1-716 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Tunesische Republiek betreffende wederzijdse rechtshulp in burgerlijke zaken en in handelszaken, ondertekend te Tunis op 27 april 1989, en houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek 1/8/1997
1-717 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (februari en maart 1997) 31/7/1997
1-718 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (april en mei 1997) 31/7/1997
1-719 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en artikel 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie 5/8/1997
1-720 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst voor samenwerking ter voorbereiding van een associatie van politieke en economische aard tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, als einddoel, en met de Bijlage, gedaan te Florence op 21 juni 1996 20/8/1997
1-721 Wetsontwerp houdende instemming met de Interregionale Kaderovereenkomst voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Mercado Comķn del Sur en zijn deelnemende Staten, anderzijds, gedaan te Madrid op 15 december 1995 20/8/1997
1-722 Wetsontwerp houdende aanwijzing van de rechtbanken voor de gemeenschapsmerken 20/8/1997
1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
1-723 Wetsvoorstel houdende reglementering van de medische controle 2/9/1997
1-724 Wetsvoorstel betreffende het zorgverlof voor werknemers 3/9/1997
1-725 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingen in de genetische manipulatie 5/9/1997
1-726 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst, ter ondertekening opgesteld te Rome op 19 juni 1980, en met de Bijlagen I en II, ondertekend te Funchal op 18 mei 1992 16/9/1997
1-727 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake het Energiehandvest, met de Bijlagen, met de Besluiten en met het Protocol betreffende energie-efficiŽntie en daarmee samenhangende milieuaspecten, gedaan te Lissabon op 17 december 1994. 16/9/1997
1-728 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 145 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende de belastingvermindering voor afbetalingen van hypotheekleningen 18/9/1997
1-729 Wetsvoorstel houdende instelling van een register met het oog op de preventie van seksuele misdaden en wanbedrijven ten aanzien van minderjarigen 22/9/1997
1-730 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de afschaffing van het wettelijke monopolie van de Deposito- en Consignatiekas 25/9/1997
1-731 Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte 25/9/1997
1-732 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 29/9/1997
1-733 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/9/1997
1-734 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 258 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 43sexies van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken 29/9/1997
1-735 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de aftrekbare bestedingen met betrekking tot de informatiesamenleving 6/10/1997
1-736 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs 8/10/1997
1-737 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 35, eerste lid, en 36 van het Veldwetboek 8/10/1997
1-738 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19, 3įbis van de hypotheekwet van 16 december 1851 14/10/1997
1-739 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten 14/10/1997
1-740 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1985 waarbij het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting der ondernemingen ontslagen werknemers, belast wordt met de uitbetaling van een overbruggingsvergoeding, van de wet van 30 juni 1967 tot vernieuwing van de opdracht van het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers en van de hypotheekwet van 16 december 1851 14/10/1997
1-741 Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen 14/10/1997
1-742 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 15/10/1997
1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
1-743 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 15/10/1997
1-744 Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van het Toezichtscomitť van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 16/10/1997
1-745 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 16/10/1997
1-746 Voorstel van resolutie betreffende de toegang van de meewerkende echtgeno(o)t(e) tot het stelsel van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen 16/10/1997
1-747 Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de onbemande camera's 16/10/1997
1-748 Verzoekschriften 16/12/1997
1-749 Wetsontwerp betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 16/10/1997
1-750 Wetsontwep tot wijziging van artikel 46 van de wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen 21/10/1997
1-751 Inleiding tot een debat over de gevolgen van de informatiemaatschappij 14/10/1997
1-752 Evaluatie van het Europese Verdrag van Amsterdam in het licht van de gelijkheid van vrouwen en mannen 9/10/1997
1-753 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 631 van het Gerechtelijk Wetboek en van de artikelen 5, 6 en 7 van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord 23/10/1997
1-754 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie 23/10/1997
1-755 Voorstel van resolutie betreffende de vluchtelingen in Congo 23/10/1997
1-756 Voorstel van resolutie over de toestand van de mensenrechten in Algerije 23/10/1997
1-757 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de vereniging zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend, met betrekking tot de aansprakelijkheid van de leden 29/2/1996
1-758 Wetsontwerp houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2/7/1996
1-759 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen La LouviŤre en Bergen 16/6/1997
1-760 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen La LouviŤre en Manage 16/6/1997
1-761 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen La LouviŤre en Morlanwelz 17/6/1997
1-762 Wetsontwerp tot wijziging van de grenzen tussen de gemeenten Grimbergen, Vilvoorde en Zemst 2/7/1997
1-763 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Grimbergen en Vilvoorde 30/4/1996
1-764 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/10/1997
1-765 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 betreffende den eed 27/10/1997
1-766 Voorstel van richtlijn van de Europese Commissie inzake cacao- en chocoladeproducten 21/10/1997
1-767 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen 28/10/1997
1-768 Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 22/10/1996
1-769 Wetsontwerp betreffende het statuut in BelgiŽ van de Hoge Vertegenwoordiger die belast is met de uitvoering op burgerlijk gebied van het Vredesakkoord voor BosniŽ-Herzegovina 13/3/1997
1-770 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector 12/5/1997
1-771 Benoeming van de leden en plaatsvervangende leden van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 26/11/1997
1-772 Voorstel van resolutie over de veroordeling van een Belgische buschauffeur in Wit-Rusland 13/11/1997
1-773 Wetsvoorstel houdende een verbod op luchtvaartacrobatieshows 13/11/1997
1-774 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 13/11/1997
1-775 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 17/9/1997
1-776 Ontwerp van programmawet houdende diverse bepalingen 12/8/1997
1-777 Wetsontwerp tot reorganisatie van de gezondheidszorg 30/6/1997
1-778 Wetsontwerp waarbij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt opgericht als staatsdienst met afzonderlijk beheer 23/9/1997
1-779 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie 18/7/1997
1-780 Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal 30/6/1997
1-781 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht 2/10/1997
1-782 Wetsvoorstel strekkende om de exploitanten en de klanten van zonnecentra een groter verantwoordelijkheidsbesef bij te brengen 14/11/1997
1-783 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 5 van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993 14/11/1997
1-784 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de giften in geld aan erkende dierenasielen fiscaal aftrekbaar te maken 18/11/1997
1-785 Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Belgische buschauffeur Willy Sollie in Wit-Rusland 18/11/1997
1-786 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 20/11/1997
1-787 Wetsontwerp houdende instemming met de Kaderovereenkomst inzake handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, en met de Bijlagen, gedaan te Luxemburg op 28 oktober 1996 20/11/1997
1-788 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 20/11/1997
1-789 Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds 16/6/1997
1-790 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 21/11/1997
1-791 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind 21/11/1997
1-792 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
1-793 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs 21/11/1997
1-794 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Vlaamse Gemeenschap van BelgiŽ, de Franse Gemeenschap van BelgiŽ, de Duitstalige Gemeenschap van BelgiŽ, het Vlaamse Gewest van BelgiÍ, het Waalse Gewest van BelgiŽ, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van BelgiŽ en OekraÔne, ondertekend te Brussel op 23 april 1997 27/11/1997
1-795 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de aanleg van een spoorverbinding voor hogesnelheidstreinen tussen Rotterdam en Antwerpen, ondertekend te Brussel op 21 december 1996 27/11/1997
1-796 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee, gedaan te Montego Bay op 10 december 1982 en met de Overeenkomst inzake de tenuitvoerlegging van deel XI van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee van 10 december 1982, gedaan te New York op 28 juli 1994 27/11/1997
1-797 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/9/1997
1-798 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 54, 57/11, 57/12, 57/14bis en 71 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 24/9/1997
1-799 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 1/7/1997
1-800 Wetsontwerp betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken 1/7/1997