Dossiers (van 1-601 tot 1-700)

Nummer Titel Datum
1-601 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 27/3/1997
1-602 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 27/3/1997
1-603 Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties 27/3/1997
1-604 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord gesloten door wisseling van brieven gedagtekend te Brussel op 28 en 29 februari 1996 tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden tot verlenging van het akkoord betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid 9/4/1997
1-605 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst bij de Overeenkomst gesloten op 16 september 1971 tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de concessie aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie van een te Brussel gelegen terrein voor de oprichting van een permanente zetel van deze organisatie, gedaan te Brussel op 10 juli 1996 9/4/1997
1-606 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, en Bijlage, ondertekend te Washington op 28 januari 1988 9/4/1997
1-607 Wetsvoorstel tot oprichting van een bijzondere commissie er mede belast een met redenen omkleed advies uit te brengen over de toepassing van de grondwettelijke beginselen betreffende de uitoefening van de prerogatieven van de Koning, en over de verhoudingen der grote grondwettelijke machten onderling 14/4/1997
1-608 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet, om aan de Duitstalige Gemeenschap constitutieve autonomie te verlenen 17/4/1997
1-609 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 114 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 18/4/1997
1-610 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Kieswetboek teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen in staat te stellen deel te nemen aan de verkiezing van de rechtstreeks gekozen senatoren 23/4/1997
1-611 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda 23/4/1997
1-612 Wetsontwerp tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 12/2/1997
1-613 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 15/4/1997
1-614 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 28/4/1997
1-615 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1. Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, Slotakte en Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Republiek Oostenrijk, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden tot de Europese Unie, ondertekend te Mauritius op 4 november 1995;
2. Intern Akkoord betreffende de financiering en het beheer van de steun van de Gemeenschap in het kader van het Tweede Financieel Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst, ondertekend te Brussel op 20 december 1995
29/4/1997
1-616 Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders 29/4/1997
1-617 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op den handel in munitie 24/2/1997
1-618 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 5/2/1997
1-619 Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur 26/3/1997
1-620 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 1995 tot invoering van een handvest van de sociaal verzekerde 30/1/1997
1-621 Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 1/3/1996
1-622 Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 1/3/1996
1-623 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 80bis in het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijkestand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 5/5/1997
1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
1-624 Wetsvoorstel inzake ondernemingsparticipatie 6/5/1997
1-625 Voordracht van kandidaten voor vier van de acht vacante ambten van Staatsraad 7/5/1997
1-626 De oprichting in België van een centrum voor verdwenen kinderen 14/5/1997
1-627 Wetsvoorstel tot interpretatie van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 13/5/1997
1-628 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 13/5/1997
1-629 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 13/5/1997
1-630 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Wit-Rusland, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 6 maart 1995 13/5/1997
1-631 Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting 13/5/1997
1-632 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 813 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de tussenkomst 15/5/1997
1-633 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid 20/12/1996
1-634 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 89, §2bis, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven ten einde de exploitanten van GSM-netten te verplichten na te gaan of kandidaten voor een aansluiting op het GSM-net solvabel zijn 21/5/1997
1-635 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Armenië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III en IV, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996 22/5/1997
1-636 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Florence op 21 juni 1996 22/5/1997
1-637 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Georgië, anderzijds, de Bijlagen I, II, III, IV en V, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996 22/5/1997
1-638 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, de Bijlagen I, II en III, het Protocol en de Slotakte, gedaan te Brussel op 23 januari 1995 22/5/1997
1-639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 22/5/1997
1-640 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het verbod voor de zorgverleners om de fiscale strook van de getuigschriften voor verstrekte hulp af te scheuren 8/11/1995
1-641 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 164 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 19/7/1996
1-642 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Toezichthoudende Autoriteit van de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 22 december 1994 28/5/1997
1-643 Voorstel tot oprichting van een dienst Wetsevaluatie bij de diensten van de Senaat 20/5/1997
1-644 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (januari 1997) 27/5/1997
1-645 Voorstel van resolutie inzake de solidariteit tussen Noord en Zuid 29/5/1997
1-646 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 7, §1, 2°, b bis) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 26/6/1996
1-647 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 180 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 6/1/1997
1-648 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 30/5/1997
1-649 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen van het Vlaamse en het Waalse Parlement 30/5/1997
1-650 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, met het oog op de afschaffing van de devolutieve werking van de lijststem en van de lijsten van kandidaat-opvolgers 30/5/1997
1-651 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst 2/6/1997
1-652 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van de eenvormige Beneluxwet inzake tekeningen of modellen, gedaan te Brussel op 28 maart 1995 3/6/1997
1-653 Wetsvoorstel houdende toekenning van het actief en het passief kiesrecht bij gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen aan niet-Belgen 2/6/1997
1-654 Wetsvoorstel houdende regularisatie van de contractuele personeelsleden van de Regie der Gebouwen 5/6/1997
1-655 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Kirgizstan, anderzijds, Bijlagen I en II, Protocol en Slotakte, gedaan te Brussel op 9 februari 1995 5/6/1997
1-656 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Azerbeidzjan, anderzijds, Bijlagen I, II, III, IV en V, Protocol en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 22 april 1996 5/6/1997
1-657 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 5/6/1997
1-658 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten 6/6/1997
1-659 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 6/6/1997
1-660 Wetsontwerp tot bekrachtiging van koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen 16/4/1997
1-661 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 1968 waarbij de aanwerving in openbare dienst wordt vergemakkelijkt van personen die bij de technische coöperatie met de ontwikkelingslanden diensten hebben gepresteerd 2/10/1996
1-662 Wetsontwerp betreffende criminele organisaties 12/3/1997
1-663 Wetsontwerp betreffende het Centraal Strafregister 26/3/1997
1-664 Wetsontwerp tot wijziging van boek III van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 24/3/1997
1-665 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, IXa, IXb, IXc, X, XI, XII, en XIII, met de Protocollen 1 tot 6, en met de Slotakte, ondertekend te Luxemburg op 10 juni 1996 10/6/1997
1-666 Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XVIe COSAC), Den Haag 9 en 10 juni 1997 13/6/1997
1-667 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 12/6/1997
1-668 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitvoering van artikel 104, 3°, i, van hetzelfde Wetboek 17/4/1997
1-669 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen 26/3/1997
1-670 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 24bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 13/3/1997
1-671 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 269bis, 280 en 281 van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot het personeel van de griffies en de parketten 18/6/1997
1-672 Benoeming van de voorzitter van het Toezichtscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid 19/6/1997
1-673 Wetsontwerp tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Florenville 3/6/1997
1-674 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om het fietsgebruik voor het woon-werkverkeer fiscaal aan te moedigen 17/6/1996
1-675 Benoeming van een plaatsvervangend lid van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) 20/6/1997
1-676 Wetsontwerp houdende verplichting om informatie te verstrekken over de debetrente op de bij kredietinstellingen of andere rechtspersonen geopende rekeningen 20/6/1997
1-677 Wetsvoorstel houdende maatregelen om het terrorisme aan banden te leggen 20/6/1997
1-678 Het Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten en de financiering van de kinderopvang 11/6/1997
1-679 Wetsontwerp tot regeling van de exploitatie van zonnecentra 27/6/1997
1-680 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 24/6/1997
1-681 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, de Bijlagen 1 tot en met 7, de Protocollen 1 tot en met 5, en de Slotakte, gedaan te Brussel op 26 februari 1996 24/6/1997
1-682 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 210 van het Wetboek van Strafvordering 25/6/1997
1-683 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de verlening van bijstand in het geval van een nucleair ongeval of een calamiteit met radioactieve stoffen, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 24/6/1997
1-684 Productie, opwerking en berging van splijtstoffen
1. Hoorzitting met de heer P. Goldschmidt, directeur-generaal van Synatom, over de problematiek van het plutonium en de proliferatierisico's
2. Hoorzitting met de heer G. Frédérick, directeur van het departement kernenergie van Tractebel, over de problematiek van de kernreactoren in de landen van Midden- en Oost-Europa
17/6/1997
1-685 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, wat betreft de rechtbank van eerste aanleg te Hoei 26/6/1997
1-686 Ontwerpverdrag betreffende de politiesamenwerking tussen de regering van het Koninkrijk België en de regeringen van de landen van Midden- en Oost-Europa 2/7/1997
1-687 Wetsontwerp betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten 8/1/1997
1-688 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht 9/6/1997
1-689 Wetsontwerp houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel met uitzondering van Boek I, Titel VIII en IX, van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting, van de gecoördineerde wetten van 25 september 1946 op het gerechtelijk akkoord en van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de Koopvaardij en Zeevisserij 27/3/1997
1-690 Wetsontwerp tot instelling van een programma voor de terbeschikkingstelling van wetenschappelijke onderzoekers ten bate van de universitaire onderwijsinstellingen en de Federale wetenschappelijke instellingen 30/4/1997
1-691 Wetsontwerp houdende bepalingen in verband met de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek 22/4/1997
1-692 Wetsontwerp betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie 17/3/1997
1-693 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en tot wijziging van de wet van 13 april 1995 tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet 27/2/1997
1-694 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Groep van Staten in Afrika, het Caraďbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 27/6/1997
1-695 Herziening van titel II van de Grondwet door invoeging van een artikel 23bis betreffende de waarborging van de uit de gesloten verdragen voortvloeiende rechten, andere dan die bepaald in deze titel 27/6/1997
1-696 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracés te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven 1/7/1997
1-697 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake vroegtijdige kennisgeving van een nucleair ongeval, opgemaakt te Wenen op 26 september 1986 3/7/1997
1-698 Voordracht van kandidaten voor een ambt van raadsheer in het Hof van Cassatie 4/7/1997
1-699 Voorstel van resolutie betreffende de afgeleide rechten in de sociale zekerheid 4/7/1997
1-700 Evaluatie van de politiediensten 3/7/1997