Dossiers (van 1-501 tot 1-600)

Nummer Titel Datum
1-501 Ontwerp van bijzondere wet houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 125 van de Grondwet 12/12/1996
1-502 Wetsontwerp tot wijziging van het syndicaal statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht 17/12/1996
1-503 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 17/12/1996
1-504 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (juli-september 1996) 11/12/1996
1-505 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de huurovereenkomsten 15/10/1996
1-506 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 25 februari 1996 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de dieren 18/11/1996
1-507 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, strekkende tot verplichte inschrijving in de bevolkingsregisters van de personen die in BelgiŽ geen verblijfplaats hebben 13/10/1995
1-508 Wetsontwerp betreffende de nachtarbeid 4/7/1996
1-509 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 oktober 1990 tot vervanging van artikel 54 van de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoŲrdineerd bij het besluit van de Regent van 31 december 1949 16/7/1996
1-510 Wetsontwerp betreffende de wedden van de bedienaars van de erediensten 16/7/1996
1-511 Wetsontwerp betreffende de wedden van de titularissen van sommige openbare ambten 16/7/1996
1-512 Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende het huwelijk 20/12/1996
1-513 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 60bis in het Wetboek van Strafvordering betreffende de gevallen van verdwijning van minderjarigen 20/12/1996
1-514 De rechten van het kind in de Europese Unie 28/12/1996
1-515 Herziening van artikel 57 van de Grondwet 20/12/1996
1-516 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen in verband met het recht van petitie en het debat op initiatief van de bevolking 20/12/1996
1-517 Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt 23/12/1996
1-518 Voorstel van resolutie inzake de invoering van een ecolabel voor hout 7/1/1997
1-519 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te GenŤve op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting 8/1/1997
1-520 Wetsontwerp houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten 21/12/1995
1-521 Wetsontwerp houdende bepaalde wijzigingen aan de wet van 21 mei 1991 tot vaststelling van een zeker verband tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht 5/4/1996
1-522 Wetsvoorstel betreffende asbest en asbestverbindingen 14/1/1997
1-523 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol 1990 houdende wijziging van het Verdrag betreffende het internationale spoorwegvervoer (COTIF) van 9 mei 1980, gedaan te Bern op 20 december 1990 15/1/1997
1-524 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol bij de Overeenkomst van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken, aangenomen te Madrid op 27 juni 1989 15/1/1997
1-525 Wetsvoorstel houdende invoering van het elektronisch huisarrest als een vorm van vrijheidsstraf 16/1/1997
1-526 Voorstel van het Bureau tot instelling van een bijzondere commissie-Rwanda 17/1/1997
1-527 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 21/1/1997
1-528 Voorstel van resolutie betreffende de berging van laagactief kernafval 21/1/1997
1-529 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties ter bestrijding van desertificatie in de landen die te kampen hebben met ernstige verdroging en/of desertificatie, in het bijzonder in Afrika, gedaan te Parijs op 17 juni 1994 22/1/1997
1-530 Wetsontwerp betreffende de financiering van het HST-project 26/11/1996
1-531 Wetsontwerp betreffende inkomsten waarmee rekening wordt gehouden bij de berekening van het bestaansminimum 31/1/1997
1-532 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Europese Ruimte-Agentschap, ondertekend te Parijs op 26 januari 1993 3/2/1997
1-533 Wetsvoorstel betreffende de verschillende aspecten van de medisch ondersteunde voortplanting 5/2/1997
1-534 Wetsvoorstel tot regeling van de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Kamer van volksvertegenwoordigers 5/2/1997
1-535 Voorstel van resolutie betreffende het herstel van de mensenrechten en het vredesproces in Soedan.

6/2/1997
1-536 Wetsontwerp op de financiering van het toezicht op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en van naburige rechten bepaald in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten 3/12/1996
1-537 Wetsontwerp betreffende de sociale zekerheid van grensarbeiders 16/2/1996
1-538 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum, met het oog op toekenning van een huisvestingstoelage voor de minimuminkomens 7/2/1997
1-539 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 11/2/1997
1-540 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet 17/2/1997
1-541 Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen ten aanzien van de hervorming van de werknemerspensioenen 20/2/1997
1-542 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 368 tot 371 van het Strafwetboek, betreffende de ontvoering van minderjarigen 19/2/1997
1-543 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 20/2/1997
1-544 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis van het Gerechtelijk Wetboek en 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
1-545 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, antihormonale, beta-adrenergische of productiestimulerende werking 20/11/1996
1-546 Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek 24/2/1997
1-547 Wetsvoorstel ter consolidatie van de Belgische economie en ter vermindering van de openbare schuld 25/2/1997
1-548 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 25/2/1997
1-549 De Europese Unie en de landen uit het Middellands Zeegebied : naar een evenwichtig partnerschap ? 26/2/1997
1-550 Voordracht van kandidaten voor een ambt van raadsheer bij het Hof van Cassatie dat opengevallen is ten gevolge van de nakende inruststelling van raadsheer Rappe 5/3/1997
1-551 Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in BelgiŽ en hun banden met buitenlandse netwerken 27/2/1997
1-552 Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, de wet van 2 december 1957 op de rijkswacht en de wet van 27 december 1973 betreffende het statuut van het personeel van het operationeel korps van de rijkswacht 6/1/1997
1-553 Wetsontwerp betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 22/11/1996
1-554 Wetsontwerp betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak 4/12/1996
1-555 Ontwerp van protestwet 2/12/1996
1-556 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de protesten 2/12/1996
1-557 Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de eerste algemene verhoging van het kapitaal van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling 17/12/1996
1-558 Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de elfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie 30/12/1996
1-559 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 11/12/1996
1-560 Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde 28/2/1997
1-561 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum door invoeging van een huisvestingsbijslag 4/3/1997
1-562 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (oktober-november 1996) 25/2/1997
1-563 Wetsontwerp betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliŽnten 15/10/1996
1-564 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen 16/1/1997
1-565 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 67 van de nieuwe gemeentewet 21/1/1997
1-566 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken 8/7/1996
1-567 Voorstel tot wijziging van artikel 69 van het Reglement van de Senaat 7/3/1997
1-568 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 7/3/1997
1-569 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Unie 7/3/1997
1-570 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor de onderdanen uit landen die geen lid zijn van de Europese Unie 7/3/1997
1-571 Wetsontwerp tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, ß1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, en tot regeling van het taalgebruik voor deze vermeldingen 10/3/1997
1-572 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek 11/3/1997
1-573 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 12/3/1997
1-574 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende Internationale Akten :
1.Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Helleense Republiek tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij het op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Italiaanse Republiek en bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende protocollen betreffende de toetreding van de Regeringen van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, Gemeenschappelijke Verklaring en Bijlage, ondertekend te Madrid op 6 november 1992.
2.Overeenkomst betreffende de toetreding van de Helleense Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990 waartoe de Italiaanse Republiek bij de op 27 november 1990 te Parijs ondertekende Overeenkomst en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek bij de op 25 juni 1991 te Bonn ondertekende Overeenkomsten zijn toegetreden, Bijlagen, Slotakte en Gemeenschappelijke Verklaring, ondertekend te Madrid op 6 november 1992
12/3/1997
1-575 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek 12/3/1997
1-576 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van de federale, gemeenschaps- en gewestassemblees in de interparlementaire internationale instellingen en in het bijzonder in de Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad 13/3/1997
1-577 Voorstel van resolutie betreffende de gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen voor zelfstandigen 13/3/1997
1-578 Voorstel van resolutie betreffende het opstarten van een experiment inzake huisarbeid in de federale besturen 13/3/1997
1-579 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de veterinaire keuring 25/11/1996
1-580 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 13/1/1997
1-581 Wetsvoorstel strekkende tot een betere bescherming van de werknemers bij collectief ontslag 17/3/1997
1-582 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 juli 1991 betreffende de Nationale Loterij 19/3/1997
1-583 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in AlbaniŽ 19/3/1997
1-584 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen 20/3/1997
1-585 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden 20/3/1997
1-586 Wetsontwerp betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 12/12/1996
1-587 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel 18/4/1996
1-588 Wetsvoorstel tot instelling van het actief en passief kiesrecht bij gemeenteraadsverkiezingen voor niet-Belgen 24/3/1997
1-589 Wetsontwerp tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling 26/3/1997
1-590 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (december 1996) 25/3/1997
1-591 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de componenten van de politieke partijen 27/3/1997
1-592 Wetsvoorstel tot beperking van het vertrouwelijke karakter van de identiteit van particuliere schenkers inzake de financiering van de verkiezingsuitgaven en van de politieke partijen 27/3/1997
1-593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 27/3/1997
1-594 Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum
----------------------------------------------------------------------
Voorstel van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet, door de aanvulling van artikel 36 met een tweede en derde lid
27/3/1997
1-595 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 27/3/1997
1-596 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/3/1997
1-597 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 27/3/1997
1-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 27/3/1997
1-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
1-600 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997