Dossiers (van 1-401 tot 1-500)

Nummer Titel Datum
1-401 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 26 april 1993 26/7/1996
1-402 Wetsvoorstel houdende oprichting en organisatie van een fiscale kruispuntbank 31/7/1996
1-403 Wetsvoorstel tot tijdelijke en uitzonderlijke vrijstelling van straf voor spijtoptanten 5/8/1996
1-404 Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 31 mei 1888 tot invoering van de voorwaardelijke invrijheidstelling in het strafstelsel 20/8/1996
1-405 Wetsvoorstel op het hypnotisme 23/8/1996
1-406 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het witwassen, de opsporing, de inbeslagneming en de verbeurdverklaring van opbrengsten van misdrijven, opgemaakt te Straatsburg op 8 november 1990 30/8/1996
1-407 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957;
b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975;
c) Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 17 maart 1978;
d) Akkoord tussen de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen betreffende de vereenvoudiging en de modernisering van de wijze van toezending van uitleveringsverzoeken, opgemaakt te San Sebastian op 26 mei 1989
30/8/1996
1-408 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :
a) Protocol betreffende de toetreding van de Regering van de Republiek Oostenrijk tot het Akkoord tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, van de Bondsrepubliek Duitsland en van de Franse Republiek betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen ondertekend te Schengen op 14 juni 1985, zoals gewijzigd bij de Protocollen van 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 betreffende de toetreding van de Regeringen van respectievelijk de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek, gedaan te Brussel op 28 april 1995;
b) Overeenkomst betreffende de toetreding van de Republiek Oostenrijk tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de Regeringen van de Staten van de Benelux Economische Unie, de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek op 14 juni 1985 te Schengen gesloten Akkoord betreffende de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen, ondertekend te Schengen op 19 juni 1990, waartoe de Italiaanse Republiek, het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, en de Helleense Republiek bij de Overeenkomsten van respectievelijk 27 november 1990, 25 juni 1991 en 6 november 1992 zijn toegetreden, en Slotakte, gedaan te Brussel op 28 april 1995
30/8/1996
1-409 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en OekraÔne, anderzijds, en Bijlagen I tot V, Protocol, Slotakte en Verklaringen, gedaan te Luxemburg op 14 juni 1994 30/8/1996
1-410 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 2/9/1996
1-411 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 43, ß 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken teneinde de werking van de gerechten in het arrondissement Brussel te verbeteren 2/9/1996
1-412 Wetsvoorstel tot onttrekking van de daders of verdachten van sexuele misdrijven aan beschermende wetten 5/9/1996
1-413 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake het Statuut van de Missies en de Vertegenwoordigers van Derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, ondertekend te Brussel op 14 september 1994 5/9/1996
1-414 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2, ß1, 1į, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 9/9/1996
1-415 Nationale commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) - Verslag ten behoeve van het Parlement (1 januari 1994 - 31 december 1995) 10/9/1996
1-416 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in de West-Afrikaanse republiek Liberia 13/9/1996
1-417 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging 13/9/1996
1-418 Voordracht van kandidaten voor een ambt van rechter in het Arbitragehof, dat opengevallen is ingevolge het overlijden van de heer Suetens 18/10/1996
1-419 Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers 23/9/1996
1-420 Wetsontwerp tot schrapping van de algemene graad van bode en van de bevorderingsgraden van eerstaanwezend bode, hoofdbode en eerstaanwezend hoofdbode in de griffies en de parketten bij de hoven en rechtbanken en tot wijziging van de voorwaarden om als vertaler bij het parket te worden benoemd 25/9/1996
1-421 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten :
a) Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand, en Bijlagen, gedaan te Wenen op 8 september 1976;
b) Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst inzake de internationale uitwisseling van gegevens op het gebied van de burgerlijke stand, ondertekend te Istanboel op 4 september 1958, en Bijlage, gedaan te Patras op 6 september 1989
26/9/1996
1-422 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, en Bijlagen A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D en E, gedaan te Istanbul op 26 juni 1990 26/9/1996
1-423 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 423 tot 433 van het Strafwetboek betreffende het tweegevecht 26/9/1996
1-424 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de inheemse volkeren in het algemeen en de Dineh- en Hopi-stam in het bijzonder 27/9/1996
1-425 Voorstel van resolutie om de invoer in BelgiŽ en in de Europese Unie van door kinderen vervaardigde goederen te verbieden 1/10/1996
1-426 Wetsontwerp houdende instemming met het Tiende Protocol bij het Verdrag van 's-Gravenhage van 18 februari 1950 tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden tot unificatie van accijnzen en van het waarborgrecht, ondertekend te Brussel op 2 december 1992 1/10/1996
1-427 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek IJsland inzake de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 17 maart en 15 april 1994 1/10/1996
1-428 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Volksrepubliek China inzake de wederzijdse erkenning van rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 7 maart en 12 oktober 1994 1/10/1996
1-429 Voorstel van resolutie betreffende de verslechtering van het politieke klimaat en de blokkering van het vredesproces in het Midden-Oosten 2/10/1996
1-430 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 386quater in het Strafwetboek ter bepaling van het begrip "goede zeden" 7/10/1996
1-431 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 8/10/1996
1-432 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de nieuwe gemeentewet 9/10/1996
1-433 Wetsvoorstel tot bepaling van de ambtskledij en het onderscheidingsteken van de burgemeesters en de schepenen 9/10/1996
1-434 Wetsvoorstel tot splitsing van de Rijkswacht 9/10/1996
1-435 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de nieuwe gemeentewet 9/10/1996
1-436 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek door de opneming van het geslachtsverschil als huwelijksnorm 9/10/1996
1-437 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek betreffende de procedures tot echtscheiding 31/10/1995
1-438 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 80, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
1-439 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 195 van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
1-440 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 79, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
1-441 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 79, vijfde lid, van het Gerechtelijk Wetboek 23/11/1995
1-442 Benoeming van een plaatsvervangend lid van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) 16/10/1996
1-443 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 383 en 391 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende de inruststelling, pensionering en emeritaat van magistraten 18/10/1996
1-444 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord, gesloten door wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 9 februari en 13 februari 1995, tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk BelgiŽ, betreffende het statuut van de Belgische verbindingsambtenaren bij de te Den Haag gevestigde Europol Drugseenheid 15/10/1996
1-445 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie 16/10/1996
1-446 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering, inzake de gewettigde verdenking en de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter 18/10/1996
1-447 Wetsontwerp tot instelling van het college van procureurs-generaal en tot instelling van het ambt van nationaal magistraat 26/10/1996
1-448 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 542 en 545 van het Wetboek van Strafvordering 22/10/1996
1-449 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 23/10/1996
1-450 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
1-451 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 24/10/1996
1-452 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 24/10/1996
1-453 Herziening van artikel 165 van de Grondwet 24/10/1996
1-454 Herziening van artikel 166, ß1, van de Grondwet 24/10/1996
1-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 24/10/1996
1-456 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter 25/10/1996
1-457 Wetsontwerp houdende instemming met het Document waarover de partijen bij het Verdrag van 19 november 1990 inzake conventionele strijdkrachten in Europa overeenstemming hebben bereikt, gedaan te Wenen op 31 mei 1996 28/10/1996
1-458 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek over het Hoog Comitť van Toezicht 31/10/1996
1-459 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Belarus, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995 31/10/1996
1-460 Wetsontwerp betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen 4/3/1996
1-461 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting 24/10/1996
1-462 Wetsvoorstel houdende verscherping van het toezicht op personen die in vrijheid zijn gesteld of veroordeeld na zedenfeiten met minderjarigen 7/11/1996
1-463 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968 8/11/1996
1-464 Problematiek van de NMBS 6/11/1996
1-465 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 12/11/1996
1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder 12/11/1996
1-467 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 60 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering 13/11/1996
1-468 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel 3/7/1996
1-469 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek TunesiŽ, anderzijds, Bijlagen 1 tot 7, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Brussel op 17 juli 1995 14/11/1996
1-470 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Litouwen, anderzijds, Bijlagen I tot XX, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 1995 14/11/1996
1-471 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Letland, anderzijds, Bijlagen I tot XVIII, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 1995 14/11/1996
1-472 Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen 14/11/1996
1-473 Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van homoseksuelen in RoemeniŽ 14/11/1996
1-474 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium met betrekking tot het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut 14/5/1996
1-475 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten, de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, artikel 2075 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 2 van Titel VI, Boek I van het Wetboek van Koophandel, artikel 22 van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar aantrekken van spaargelden, artikel 44 van het B.T.W.-Wetboek en artikel 265 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 3/7/1996
1-476 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers 9/10/1996
1-477 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 70bis, ter uitvoering van artikel 3, vierde lid, van de wet van 3 mei 1880 op het parlementair onderzoek 14/11/1996
1-478 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 582, 1į, van het Gerechtelijk Wetboek 19/11/1996
1-479 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-dťtective 29/4/1996
1-480 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (januari - juni 1996) 26/11/1996
1-481 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek 29/11/1996
1-482 Wetsontwerp houdende instemming met de Europa-Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek Estland, anderzijds, Bijlagen I tot X, Protocollen 1 tot 5, en Slotakte, gedaan te Luxemburg op 12 juni 1995 28/11/1996
1-483 Wetsontwerp tot aanpassing van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien aan de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, (TRIPs) bij het Akkoord tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie 7/8/1996
1-484 Wetsontwerp tot oprichting van een Centrale commissie belast met het onderzoek van de concretisering van de niet-voldane eisen van de oudstrijders en de oorlogsslachtoffers in functie van de budgettaire middelen 3/10/1996
1-485 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring 17/9/1996
1-486 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 30 en 34 van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 18/10/1996
1-487 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Staten die partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag en de andere Staten die toetreden tot het Partnerschap voor de Vrede inzake het statuut van hun strijdkrachten en met het Protocol, gedaan te Brussel op 19 juni 1995 2/12/1996
1-488 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9, ß3, van het koninklijk besluit van 14 november 1993 betreffende de bescherming van proefdieren 2/12/1996
1-489 Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten :

1į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 18 maart 1993, tot wijziging van de Aanvullende Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd bij de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, bij het Verdrag tussen de Staten die Partij zijn bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, met betrekking tot de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten;

2į Overeenkomst, opgemaakt te Bonn op 16 mei 1994, tot wijziging van het Protocol van Ondertekening bij de Overeenkomst van 3 augustus 1959, zoals gewijzigd door de Overeenkomsten van 21 oktober 1971 en 18 mei 1981, tot aanvulling van het Verdrag tussen de Partijen bij het Noord-Atlantisch Verdrag nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten, betreffende de in de Bondsrepubliek Duitsland gestationeerde buitenlandse krijgsmachten
3/12/1996
1-490 Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep 4/12/1996
1-491 Problematiek van de benoemingen in de rechterlijke macht, alsook in het Arbitragehof en in de Raad van State 24/10/1996
1-492 Herziening van artikel 120 van de Grondwet 5/12/1996
1-493 Herziening van artikel 125 van de Grondwet 5/12/1996
1-494 Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XVde COSAC), Dublin 15 en 16 oktober 1996 5/12/1996
1-495 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, inzake de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden 18/10/1996
1-496 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren 9/12/1996
1-497 De Intergouvernementele Conferentie van 1996

Aanbevelingen aan de Regering met het oog op de Europese Raad van Dublin op 13 en 14 december 1996
11/12/1996
1-498 Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord 18/12/1995
1-499 Ontwerp van faillissementswet 18/12/1995
1-500 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 13/12/1997