Dossiers (van 1-301 tot 1-400)

Nummer Titel Datum
1-301 Wetsvoorstel op de euthanasie en de palliatieve zorg 21/3/1996
1-302 Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid 21/3/1996
1-303 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 22/3/1996
1-304 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 168 betreffende de bevordering van de werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid, aangenomen te GenŤve op 21 juni 1988 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfenzeventigste zitting 22/3/1996
1-305 Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken 25/3/1996
1-306 De interpolitiezones 12/3/1996
1-307 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 6/10/1995
1-308 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 2/4/1996
1-309 Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 210bis van het Kieswetboek ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder een senator per provincie wordt aangewezen 4/4/1996
1-310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 11/1/1996
1-311 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 11/1/1996
1-312 Wetsontwerp betreffende de valutadatum van bankverrichtingen 5/4/1996
1-313 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de afschaffing van de legalisatie van akten in de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen, ondertekend te Brussel op 25 mei 1987 16/4/1996
1-314 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake nucleaire veiligheid, gedaan te Wenen op 20 september 1994 18/4/1996
1-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen 18/4/1996
1-316 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 15/4/1996
1-317 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 129 betreffende de arbeidsinspectie in de landbouw, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1969 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieŽnvijftigste zitting 25/4/1996
1-318 Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 20/9/1995
1-319 Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn 26/2/1996
1-320 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 26/3/1996
1-321 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 26/4/1996
1-322 Voorstel van resolutie strekkende om informatie te verzamelen en een debat op gang te brengen over de problemen die met het levenseinde te maken hebben 26/4/1996
1-323 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 30/4/1996
1-324 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie 30/4/1996
1-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie om het opslaan van anti-persoonsmijnen door de Belgische Staat of openbare besturen te verbieden 1/12/1995
1-326 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ 6/5/1996
1-327 Wetsvoorstel strekkende om een aantal aspecten van de nasleep van de oorlog te regelen 8/5/1996
1-328 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 8/5/1996
1-329 Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank 8/5/1996
1-330 Wetsontwerp ter beperking van het klankvolume van walkmans en hoofdtelefoons 9/5/1996
1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
1-331 Wetsvoorstel tot invoering van een gelijke behandeling, zonder onderscheid naar leeftijd, ten aanzien van de toegang tot het arbeidsproces, de promotiekansen, de opleiding, de vorming, de scholing, de sociale promotie, de toegang tot een zelfstandig beroep en de voorwaarden voor ontslag 10/5/1996
1-332 Ontwerp van protestwet 13/5/1996
1-333 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de federale Republiek JoegoslaviŽ en de situatie in Kosovo 14/5/1996
1-334 Wetsvoorstel tot invoering van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen inzake werknemerspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, conventionele brugpensioenen en ziekte- en invaliditeitsverzekering 14/5/1996
1-335 Voorstel van resolutie betreffende het afsluiten van de Palestijnse gebieden en de naleving van de Vierde Conventie van GenŤve 15/5/1996
1-336 Wetsontwerp houdende bepaalde wijzigingen aan de wetgeving houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen 8/2/1996
1-337 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 259quater van het Gerechtelijk Wetboek 5/3/1996
1-338 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van BelgiŽ en van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium 28/3/1996
1-339 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 171 betreffende nachtarbeid, aangenomen te GenŤve op 26 juni 1990 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzeventigste zitting 20/5/1996
1-340 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Europees Sociaal Handvest, gedaan te Turijn op 21 oktober 1991 20/5/1996
1-341 Verzoekschriften 27/2/1996
1-342 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen 3/4/1996
1-343 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5į, van de wet van 21maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 4/6/1996
1-344 Voorstel van resolutie met betrekking tot de onrechtmatige gevangenschap van Koeweitse en niet-Koeweitse burgers in Irak 4/6/1996
1-345 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken en de wet van 20 juli 1971 tot vaststelling van de personeelsformatie van de vredegerechten 5/6/1996
1-346 Problematiek van de prudentiŽle controle inzake financiŽle instrumenten 24/1/1996
1-347 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocol nr. 1 betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerlegging, met Protocol nr. 2 betreffende de eenheid in de uitlegging van het Verdrag, met Protocol nr. 3 betreffende de toepassing van artikel 57, met de drie Verklaringen, en met de Slotakte, opgemaakt te Lugano op 16 september 1988 6/6/1996
1-348 Voordracht van een dubbeltal van kandidaat-plaatsvervangende leden van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking 4/7/1996
1-349 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 6/6/1996
1-350 Voorstel van resolutie betreffende de invoeging van een bepaling over de naleving van de grondrechten van kinderen in de EG-verordening nr. 3281/94 betreffende de tariefpreferenties die aan bepaalde ontwikkelingslanden worden toegekend 6/6/1996
1-351 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot het Protocol betreffende de uitlegging daarvan door het Hof van Justitie, zoals deze zijn gewijzigd bij het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland en bij het Verdrag inzake de toetreding van de Helleense Republiek, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, en met de Gemeenschappelijke Verklaring, opgemaakt te Donostia- San Sebastian op 26 mei 1989 10/6/1996
1-352 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen 70bis en 95, eerste lid, 5į, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering met bepalingen betreffende de decryptie van berichten 11/6/1996
1-353 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 10/6/1996
1-354 Wetsvoorstel tot organisatie van het Hoog Comitť van Toezicht 13/6/1996
1-355 Wetsontwerp tot wijziging van de gemeentegrenzen tussen Braives en Villers-le-Bouillet 13/6/1996
1-356 Wetsontwerp betreffende de huisarbeid 14/11/1995
1-357 Wetsontwerp tot afschaffing van de doodstraf en tot wijziging van de criminele straffen 29/2/1996
1-358 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 52sexies van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoŲrdineerd op 30 november 1935 8/5/1996
1-359 Voorstel van resolutie betreffende de nucleaire testen van China 18/6/1996
1-360 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 11 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betreffende herstructurering van het controlemechanisme ingesteld door dat Verdrag, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 11 mei 1994 19/6/1996
1-361 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 19/6/1996
1-362 Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer 15/5/1996
1-363 Herziening van artikel 59 van de Grondwet 22/3/1996
1-364 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de nieuwe gemeentewet 24/6/1996
1-365 Wetsontwerp houdende instemming met het aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van de belasting op het inkomen of vermogen, ondertegekend te Brussel op 18 mei 1976 24/6/1996
1-366 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Nepal inzake de wederzijdse erkenning van de rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 15 februari 1995 en 21 juni 1995 25/6/1996
1-367 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Mauritius inzake de wederzijdse erkenning van de rijbewijzen, gesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel op 3 juni 1994 en 10 maart 1995 25/6/1996
1-368 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van de nieuwe afdeling II met als opschrift "Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder", door de wet van 20 februari 1991 ingevoegd na artikel 1762bis van het Burgerlijk Wetboek 25/6/1996
1-369 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 495 van 31 december 1986 tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling en opleiding voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de sociale zekerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd in hoofde van deze jongeren 16/2/1996
1-370 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de rijkscomptabiliteit, gecoŲrdineerd op 17 juli 1991 en van de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut 31/5/1996
1-371 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 29 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, strekkende tot de minder zware bestraffing van fietsers wegens zogeheten zware overtredingen 3/7/1996
1-372 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 556 en 559 van het Strafwetboek, teneinde de gelijkstelling van krankzinnigen of razenden met woeste dieren op te heffen 3/7/1996
1-373 Wetsontwerp houdende instemming met de Stichtingsakte en Overeenkomst van de Internationale Unie betreffende Televerbindingen en het facultatief Protocol inzake de verplichte beslechting van geschillen, opgemaakt te GenŤve op 22 december 1992 4/7/1996
1-374 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de produkten van dierlijke oorsprong die in veevoer en pluimveevoer worden verwerkt en sedert 1988 al dan niet rechtstreeks uit Groot-BrittanniŽ in BelgiŽ zijn ingevoerd en naar de gevolgen daarvan voor de gezondheid 8/7/1996
1-375 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19 van de nieuwe gemeentewet 22/7/1996
1-376 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten 9/7/1996
1-377 Wetsontwerp houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Republiek MoldaviŽ, anderzijds, met de Bijlagen I, II, III, IV en V, met het Protocol, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 28 november 1994 9/7/1996
1-378 Voorstel van resolutie tot heroverweging van de "kritische dialoog" tussen de Lid-Staten van de Europese Unie en Iran 9/7/1996
1-379 Voorstel van resolutie betreffende het embargo tegen Cuba en de wet Helms-Burton 9/7/1996
1-380 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de arbeidshoven en -rechtbanken 10/7/1996
1-381 Benoeming van 22 effectieve en 22 plaatsvervangende leden van het wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) 18/7/1996
1-382 Wetsvoorstel betreffende de instelling van administratieve rechtbanken van eerste aanleg 10/7/1996
1-383 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 488bis, b), c) en d) van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 623 van het Gerechtelijk Wetboek 10/7/1996
1-384 Wetsontwerp tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 7/6/1996
1-385 Conferentie van de Commissies voor Europese aangelegenheden (XIVde COSAC), Rome 24 en 25 juni 1996 11/7/1996
1-386 Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen 7/6/1996
1-387 Gelijkberechtiging van mannen en vrouwen inzake de hervorming van de pensioenen 12/7/1996
1-388 Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat door invoeging van een titel IVbis betreffende de samenwerkingsvormen 17/7/1996
1-389 Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie 7/6/1996
1-390 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 19/7/1996
1-391 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 3į van het Wetboek der inkomstenbelastingen 1992 19/7/1996
1-392 Wetsontwerp tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State 1/7/1996
1-393 Wetsontwerp betreffende de internationale samenwerking inzake de tenuitvoerlegging van inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen 12/2/1996
1-394 Uitwisseling van brieven met de landen van Midden- en Oost-Europa (L.M.O.E.) 2/4/1996
1-395 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek SloveniŽ, ondertekend te Ljubljana op 23 maart 1994 23/7/1996
1-396 Wetsontwerp houdende instemming met :
1. de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
2. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
3. de bijzondere Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding;
4. het Protocol inzake de oprichting van een tripartiet intergouvernementeel comitť,
ondertekend te Brussel op 15 december 1993
23/7/1996
1-397 Wetsvoorstel strekkende om de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten aan te passen aan de hervorming der instellingen 24/7/1996
1-398 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk inzake wederzijdse rechtshulp en juridische samenwerking, toegevoegd aan het Internationaal Verdrag van 's Gravenhage van 1 maart 1954 betreffende de burgerlijke rechtsvordering, gedaan te Wenen op 23 oktober 1989 26/7/1996
1-399 Wetsontwerp houdende instemming met de Internationale Overeenkomst van 1989 inzake jute en juteprodukten, en Bijlagen A en B, opgemaakt te GenŤve op 3 november 1989 26/7/1996
1-400 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Volksrepubliek Algerije tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse bijstand inzake belastingen naar het inkomen en het vermogen, ondertekend te Algiers op 15 december 1991 26/7/1996