Dossiers (van 1-201 tot 1-300)

Nummer Titel Datum
1-201 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, met betrekking tot de oproeping bij proces-verbaal in jeugdzaken 11/12/1995
1-202 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van het Fonds voor ontwikkeling van de inheemse volken in Latijns-Amerika en de CaraÔben, gedaan te Madrid op 24 juli 1992 12/12/1995
1-203 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen 12/12/1995
1-204 De verkiezingsuitgaven van de politieke partijen en de individuele kandidaten voor de verkiezingen van de federale Kamers en de Raden van 21 mei 1995 11/12/1995
1-205 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek BoliviŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van de investeringen, gedaan te Brussel op 25 april 1990 20/12/1995
1-206 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Paraguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 6 oktober 1992 20/12/1995
1-207 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek Cyprus inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en met de uitwisseling van brieven, ondertekend te Nicosia op 26 februari 1991 20/12/1995
1-208 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, en van de drie Bijlagen, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 20/12/1995
1-209 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 20/12/1995
1-210 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 109bis in het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 5/12/1995
1-211 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake invordering van schuldvorderingen in de Europese Economische Gemeenschap, die voortvloeien uit verrichtingen die deel uitmaken van het financieringsstelsel van het Europees OriŽntatie- en Garantiefonds voor de Landbouw, alsmede van landbouwheffingen, douanerechten en belasting over de toegevoegde waarde 30/10/1995
1-212 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten 5/12/1995
1-213 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen inzake de belasting van niet-inwoners 5/12/1995
1-214 Voorstel van resolutie betreffende het vredesakkoord voor BosniŽ-Herzegowina 21/12/1995
1-215 Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek houdende de regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder 22/12/1995
1-216 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek ten oosten van de Uruguay inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 4 november 1991 22/12/1995
1-217 Beleid van de minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen 13/12/1995
1-218 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1226 en 1228 tot 1233 van het Burgerlijk Wetboek en tot opheffing van artikel 1152 van hetzelfde Wetboek 4/1/1996
1-219 Wetsvoorstel houdende wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de afstamming 4/1/1996
1-220 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het Tibetaanse volk en zijn cultuur 8/1/1996
1-221 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Estland, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, ondertekend te Athene op 11 juni 1992 9/1/1996
1-222 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Arabische Republiek Egypte tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te KaÔro op 3 januari 1991 9/1/1996
1-223 Wetsvoorstel betreffende de liberalisering van de duivensport 11/1/1996
1-224 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Mexico op 24 november 1992 11/1/1996
1-225 Controlecommissie betreffende deverkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 9/1/1996
1-226 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging en met de Aanpassingen van het Protocol van Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken, aangenomen te Kopenhagen op 25 november 1992 15/1/1996
1-227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur teneinde de bepalingen met betrekking tot de doorzichtigheid van het bestuur toepasbaar te maken op de provinciale overheden 17/1/1996
1-228 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet met het oog op een betere informatie van de provincieraadsleden 17/1/1996
1-229 Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet 17/1/1996
1-230 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van de provinciewet teneinde de voorzitter van de bestendige deputatie zijn stemrecht te ontnemen 17/1/1996
1-231 Wetsvoorstel houdende aanvulling van het Burgerlijk Wetboek wat de bescherming van het privť-leven betreft 17/1/1996
1-232 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Europese Vrijhandelsassociatie, ondertekend te Brussel op 27 januari 1993 18/1/1996
1-233 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de nadere regelen voor het sluiten van Gemengde Verdragen, ondertekend te Brussel op 8 maart 1994 18/1/1996
1-234 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de factoren die de Belgische politiek hebben bepaald in de maanden voorafgaand aan, tijdens het uitbreken en tijdens de uitvoering van de genocide in Ruanda 18/1/1996
1-235 Voorstel van resolutie betreffende de behandeling van kinderen in weeshuizen in de Volksrepubliek China 19/1/1996
1-236 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen 25/1/1996
1-237 Voorstel van resolutie betreffende de actie die tegen de anti-personenmijnen gevoerd kan worden met het oog op de komende assemblťe van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa 26/1/1996
1-238 Voorstel van resolutie over het lot van het Tibetaanse volk en van de Tibetaanse cultuur 30/1/1996
1-239 Voorstel van resolutie over de situatie in Irak 30/1/1996
1-240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987 30/1/1996
1-241 Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening 31/1/1996
1-242 Nationaal uitrustingsprogramma inzake de middelen voor produktie en transport van elektrische energie (1995-2005) 7/2/1996
1-243 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 16/1/1996
1-244 Wetsontwerp tot uitvoering van de richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake voor de bouw bestemde produkten 16/11/1995
1-245 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 353bis in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van artikel 354 van hetzelfde Wetboek 15/11/1995
1-246 Wetsontwerp betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht 5/12/1995
1-247 Wetsontwerp betreffende de erkenning van en de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig JoegoslaviŽ en het Internationaal Tribunaal voor Rwanda 9/1/1996
1-248 Wetsontwerp tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur 18/12/1995
1-249 Beleid van de minister van Landsverdediging 12/12/1995
1-250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer om autowedstrijden te verbieden die volledig of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben 7/2/1996
1-251 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gedaan te Wenen op 11 april 1980 8/2/1996
1-252 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 26 van de wet van 22 december 1986 op de intercommunales 8/2/1996
1-253 Wetsontwerp houdende instemming met de Akte van herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien (Europees Octrooiverdrag) van 5 oktober 1973, gedaan te MŁnchen op 17 december 1991 9/2/1996
1-254 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 174 betreffende de voorkoming van zware industriŽle ongevallen, aangenomen te GenŤve op 22 juni 1993 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tachtigste zitting 9/2/1996
1-255 Wetsvoorstel houdende invoering van een aangepaste beoordelingsprocedure bij controles in de tuinbouwsector 12/2/1996
1-256 Voorstel van resolutie betreffende de tiende verjaardag van het kernongeval in de centrale te Tsjernobyl 13/2/1996
1-257 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 666bis in het Gerechtelijk Wetboek ten einde rechtsbijstand te verlenen aan personen die recht hebben op een onderhoudsuitkering voor een kind 13/2/1996
1-258 Evaluatie van de werking van de Vaste Comitťs van Toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 16/2/1996
1-259 Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de moord op tien Belgische blauwhelmen en de voorbereiding van de volkenmoord in Ruanda 13/2/1996
1-260 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten en de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en inzake de effectenbanken 22/12/1995
1-261 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen inzake roerende inkomsten 14/12/1995
1-262 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Russische Federatie, ondertekend te Brussel op 8 december 1993 16/2/1996
1-263 Hoorzitting van de heer J. Attali over de besluiten van zijn verslag aan de Verenigde Naties betreffende de plutoniumproblematiek en de profileratierisico's 28/2/1996
1-264 Voorstel tot instelling van een bijzondere commissie belast met het inzamelen van informatie over de problematiek van de sekten 16/2/1996
1-265 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 139 betreffende de voorkoming en de beperking van de beroepsrisico's veroorzaakt door kankerverwekkende stoffen en factoren die dit proces beÔnvloeden, aangenomen te GenŤve op 24 juni 1974 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar negenenvijftigste zitting 21/2/1996
1-266 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 162 betreffende de veiligheid bij het gebruik van asbest, aangenomen te GenŤve op 4 juni 1986 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar tweeŽnzeventigste zitting 21/2/1996
1-267 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij het Europees Sociaal Handvest, en met de Bijlage, gedaan te Straatsburg op 5 mei 1988 21/2/1996
1-268 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol betreffende de gevolgen van de inwerkingtreding van de Overeenkomst van Dublin voor een aantal bepalingen van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen, gedaan te Bonn op 26 april 1994 21/2/1996
1-269 Wetsontwerp strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan 22/2/1996
1-270 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten 27/2/1996
1-271 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing en met het Protocol nr. 2 bij het Europees Verdrag ter voorkoming van foltering en onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing, gedaan te Straatsburg op 4 november 1993 29/2/1996
1-272 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, met de Bijlagen 1 tot 10, met de Protocollen 1 en 2 en met de Slotakte, gedaan te Korfoe op 24 juni 1994 29/2/1996
1-273 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek MongoliŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 3 maart 1992 29/2/1996
1-274 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie en het beheer van het archiefwezen 29/2/1996
1-275 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan 4/3/1996
1-276 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van de door een minister gepubliceerde mededeling op het maximumbedrag dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt (Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen) 1/3/1996
1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl 5/3/1996
1-278 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 488bis van het Burgerlijk Wetboek 7/3/1996
1-279 Herziening van artikel 130 van de Grondwet, om het gebruik van de talen in het onderwijs over te dragen aan de Duitstalige Gemeenschap 7/3/1996
1-280 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 15 mei 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 december 1987 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en de produktie van de dieren 3/1/1996
1-281 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 9/1/1996
1-282 Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 tot toevoeging aan de lijst van de aftrekbare bestedingen, van de giften in geld aan erkende instellingen die de bescherming van het leefmilieu nastreven 19/10/1995
1-283 Wetsontwerp betreffende de deelneming van BelgiŽ aan de vierde algemene verhoging van het kapitaal van de Aziatische Ontwikkelingsbank 7/11/1995
1-284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/3/1996
1-285 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 38ter in de arbeidswet van 16 maart 1971, met het oog op een betere bescherming van werknemers die belast zijn met geldtransporten 11/3/1996
1-286 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994, tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen de Republiek Korea en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977 11/3/1996
1-287 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 54 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 11/3/1996
1-288 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de bescherming van het onroerend cultureel erfgoed 11/3/1996
1-289 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 212 van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
1-290 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 55, 60, 61(1) en 61(2) van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten 11/3/1996
1-291 Wetsvoorstel strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldtop voor sociale ontwikkeling die van 6 tot 13 maart 1995 te Kopenhagen heeft plaatsgehad 12/3/1996
1-292 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdstuk IIIbis (nieuw) in titel IV van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968 13/3/1996
1-293 Herziening van titel III van de Grondwet ten einde artikel 34 aan te vullen met nieuwe bepalingen betreffende het referendum over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien 14/3/1996
1-294 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 37, 12į, van de arbeidswet van 16 maart 1971, houdende verbod van nachtarbeid voor vervoer van geld en effecten 14/3/1996
1-295 Wetsvoorstel houdende organisatie van een referendum op initiatief van de bevolking of van het parlement over de goedkeuring van internationale verdragen en wetten die in een soevereiniteitsoverdracht voorzien 14/3/1996
1-296 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 22 april 1993 15/3/1996
1-297 Wetsontwerp houdende sociale bepalingen 3/1/1996
1-298 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering 19/3/1996
1-299 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 350, tweede lid, 6į, van het Strafwetboek 20/3/1996
1-300 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 413 van het Strafwetboek 21/3/1996