Dossiers (van 1-1401 tot 1-1435)

Nummer Titel Datum
1-1401 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 54 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van artikel 57ter van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, van de artikelen 2, ß5, 5, ß2, en 11bis van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door openbare centra voor maatschappelijk welzijn 19/4/1999
1-1402 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 10 van de wet van 12 juli 1976 betreffende het herstel van zekere schade veroorzaakt aan private goederen door natuurrampen 1/4/1999
1-1403 Wetsontwerp tot beteugeling van bepaalde vormen van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 4/10/1995
1-1404 Wetsontwerp houdende oprichting, binnen de federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden, van een Staatsdienst met afzonderlijk beheer genoemd "Belgisch telematica-onderzoeksnetwerk, BELNET" 29/3/1999
1-1405 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 1963 ertoe strekkende de rendabiliteit in de landbouw op te voeren en zijn gelijkwaardigheid met de andere sectoren van het bedrijfsleven te bevorderen 11/3/1999
1-1406 Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen

(Document 1)
------------------------
Onderzoek van de financiŽle verslagen van de bedrijfsrevisoren over de boekhouding van de politieke partijen (boekjaar 1998)

(Document 2)
23/4/1999
1-1407 Wetsontwerp betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Wetgevende Kamers ten aanzien van de aanhangige wetsontwerpen en wetsvoorstellen 1/4/1999
1-1408 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 4 van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 1/2/1996
1-1409 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 maart 1980 betreffende het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand 11/1/1996
1-1410 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 59 van de nieuwe gemeentewet 20/1/1999
1-1411 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen 27/4/1999
1-1412 Evaluatie van de procedure voor het onderzoek van voorstellen van normatieve akten en andere documenten van de Europese Commissie 28/4/1999
1-1413 De financiering van de Europese Unie in het perspectief van de uitbreiding en de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 28/4/1999
1-1414 De toegang tot de gezondheidszorg voor patiŽnten met zware pathologische verschijnselen en chronische aandoeningen 28/4/1999
1-1415 Voorstel van resolutie betreffende de procedure ter erkenning van geslachtsverandering 28/4/1999
1-1416 Voorstel van resolutie betreffende de juridische erkenning van transseksualiteit 28/4/1999
1-1417 Wetsontwerp houdende bepalingen inzake accijnzen 1/4/1999
1-1418 Wetsontwerp ter bevordering van de oprichting van burgerlijke bosgroeperingsvennootschappen 30/1/1998
1-1419 Wetsontwerp ter bevordering van sociaal verantwoorde productie 10/11/1998
1-1420 Wetsontwerp houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisie-omroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 6/9/1995
1-1421 Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd 31/3/1999
1-1422 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet 17/6/1997
1-1423 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding 29/4/1999
1-1424 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen 1/4/1999
1-1425 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 29/4/1999
1-1426 Wetsontwerp betreffende de inschrijving van BelgiŽ op de algemene kapitaalverhoging van het Multilaterale Agentschap voor Investeringsgaranties 28/4/1999
1-1427 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, en van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 3/5/1999
1-1428 Wetsvoorstel tot toekenning van 10 dagen verlof om persoonlijke redenen aan zwangere vrouwen 3/5/1999
1-1429 Wetsvoorstel houdende wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 met het oog op het verbeteren van de moederschapsbescherming 3/5/1999
1-1430 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van de informatiecampagne van een staatssecretaris op het maximumbedrag dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt 4/5/1999
1-1431 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van een nummer van het informatieblad van een parlementaire assemblee op het maximumbedrag dat de voorzitter van deze assemblee voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt 4/5/1999
1-1432 Beslissing over de eventuele aanrekening van de kostprijs van twee voorlichtingsacties van een minister op het maximumbedrag dat hij voor verkiezingspropaganda mag uitgeven bij de eerstvolgende verkiezingen waaraan hij deelneemt 4/5/1999
1-1433 Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen 4/5/1999
1-1434 De Senaat tijdens de zittingsperiode 1995-1999. - Persconferentie van de voorzitter van de Senaat 4/5/1999
1-1435 Wetsontwerpen en wetsvoorstellen die ten gevolge van de ontbinding van de Kamers op 5 mei 1999 als niet-bestaande worden beschouwd 5/5/1999