Dossiers (van 1-1301 tot 1-1400)

Nummer Titel Datum
1-1301 Wetsontwerp tot aanvulling, wat de bestrijding van de fiscale fraude betreft, van het koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels en effecten en van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen 31/10/1997
1-1302 Wetsontwerp betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten 13/1/1999
1-1303 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 18/12/1998
1-1304 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Veldwetboek, de provinciewet, de nieuwe gemeentewet, de wet op het politieambt, de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet op de riviervisserij, de jachtwet en de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 11/2/1999
1-1305 Wetsontwerp betreffende de opstelling van de lijst van de in het buitenland gevestigde Belgische kiezers voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers 22/2/1999
1-1306 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Socialistische Republiek van Vietnam tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te HanoÔ op 28 februari 1996 10/3/1999
1-1307 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek 11/3/1999
1-1308 Wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 19/1/1999
1-1309 Wetsontwerp betreffende de Belgische internationale samenwerking 30/10/1998
1-1310 Wetsontwerp betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen 18/8/1998
1-1311 Wetsontwerp betreffende de oprichting van een federaal Borstvoedingscomitť 9/10/1998
1-1312 Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken 18/2/1999
1-1313 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel 18/2/1999
1-1314 Wetsontwerp betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 13/1/1999
1-1315 Wetsontwerp houdende budgettaire en diverse bepalingen 20/1/1999
1-1316 Wetsontwerp houdende instemming met het Voedselhulpverdrag 1995, opgemaakt te Londen op 5 december 1994 12/3/1999
1-1317 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili en met de administratieve schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili, gedaan te Brussel op 9 september 1996 12/3/1999
1-1318 Tweede Conferentie van de parlementaire commissies bevoegd voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de Lidstaten van de Europese Unie en in het Europees Parlement (IIe CCEC), Lissabon 29 en 30 oktober 1998 1/4/1999
1-1319 Activiteitenverslag 1996-1999 van het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen 1/4/1999
1-1320 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake adoptie en tot aanvulling van de wet van 31 maart 1987 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de afstamming door een artikel 121 15/3/1999
1-1321 Wetsvoorstel betreffende de gevolgen van de ontbinding van de Federale Kamers ten aanzien van de vroeger ingediende ontwerpen en voorstellen van wet 16/3/1999
1-1322 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 16/3/1999
1-1323 Wetsvoorstel tot wijziging van de gezinsbijslagregeling voor zelfstandigen 18/3/1999
1-1324 Wetsontwerp tot wijziging, wat de wedden van de magistraten van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 3/3/1999
1-1325 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 24/3/1999
1-1326 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, en met de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, gedaan te Espoo op 25 februari 1991 26/3/1999
1-1327 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van RoemeniŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 4 maart 1996 26/3/1999
1-1328 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 20/1/1999
1-1329 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, van de wet van 5 april 1955 inzake de wedden van de ambtsdragers bij de Raad van State, alsook van het Gerechtelijk Wetboek 29/1/1999
1-1330 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten 3/3/1999
1-1331 Wetsontwerp tot toekenning van de titel van stad aan de gemeenten Genk, Mortsel, Seraing en Waregem 30/10/1998
1-1332 Wetsontwerp houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten 4/2/1999
1-1333 Evaluatie van de werking van de nieuwe federale structuren 20/6/1996
1-1334 Wetsontwerp betreffende de PWA-arbeidsovereenkomst 15/2/1999
1-1335 Wetsontwerp op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 11/3/1999
1-1336 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en de promotiekansen, de toegang tot een zelfstandig beroep en de aanvullende regelingen voor sociale zekerheid 11/3/1999
1-1337 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol ondertekend te Manilla op 11 maart 1996 tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek van de Filipijnen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Manilla op 2 oktober 1976 29/3/1999
1-1338 Wetsontwerp tot bekrachtiging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 19 augustus 1998 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en tot wijziging van artikel 25 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 29/3/1999
1-1339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 254, ß3, van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 21, vijfde lid, van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en werving van magistraten 29/3/1999
1-1340 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord betreffende de wijze van omslag van de kosten van de gewestelijke ontvangers en de wijze van de inhouding van de bijdrage in die kosten door de besturen, gesloten te Brussel, op 9 december 1997 tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap 31/3/1999
1-1341 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 31/3/1999
1-1342 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, ß 2, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag van loonarbeiders 31/3/1999
1-1343 Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen 12/2/1999
1-1344 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Strafwetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, vervangen door de wet van 1 juli 1964 17/12/1998
1-1345 Wetsontwerp tot invoering van een getuigschrift van bekwaamheid en geschiktheid om te adopteren 23/2/1999
1-1346 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 21ter in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering 1/2/1999
1-1347 Wetsontwerp houdende wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek 10/7/1998
1-1348 Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen 4/1/1999
1-1349 Wetsontwerp houdende het Wetboek van vennootschappen 24/11/1998
1-1350 Wetsontwerp tot stimulering van langetermijnpachten 24/2/1999
1-1351 Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet en van de nieuwe gemeentewet 20/1/1999
1-1352 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 september 1986 tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de overheidsdiensten 3/3/1999
1-1353 Wetsontwerp tot regeling van de bevoegdheidsverdeling ingevolge de integratie van de zeevaartpolitie, de luchtvaartpolitie en de spoorwegpolitie in de federale politie 10/3/1999
1-1354 Wetsontwerp betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten 2/3/1999
1-1355 Wetsontwerp tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties 3/3/1999
1-1356 Wetsontwerp tot wijziging, wat de aanplakbiljetten bij uitvoerend beslag op roerend goed betreft, van de artikelen 1516, 1517, 1518 en 1519 van het Gerechtelijk Wetboek 24/6/1998
1-1357 Aanbevelingen van de Controlecommissie met betrekking tot de interpretatie van de wetgeving inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de Raden en het Europees Parlement op 13 juni 1999 2/4/1999
1-1358 Aanbevelingen van de Controlecommissie met betrekking tot de interpretatie van de wetgeving inzake de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de Raden en het Europees Parlement op 13 juni 1999 2/4/1999
1-1359 Wetsontwerp betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers 17/3/1999
1-1360 Wetsontwerp houdende het tarief van de consulaire rechten en de kanselarijrechten 26/3/1999
1-1361 Wetsontwerp houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek 8/2/1999
1-1362 Wetsontwerp tot afschaffing van de verlatenverklaring en van de overdracht van het ouderlijk gezag 25/3/1999
1-1363 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 574, 1į, en 628, 13į van het Gerechtelijk Wetboek 25/2/1997
1-1364 De activiteiten van de Belgische delegaties in de interparlementaire Assemblťes 29/4/1999
1-1365 Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (oktober-december 1998) 28/4/1999
1-1366 Wetsontwerp tot wijziging van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek 7/4/1999
1-1367 Het Euro-mediterraan partnerschap : van de Conferentie van Barcelona (november 1995) tot de Conferentie van Stuttgart (april 1999) 14/4/1999
1-1368 Wetsontwerp houdende instemming met het protocol, gedaan te Brussel op 11 maart 1996, houdende wijziging van het Akkoord over de sociale zekerheid tussen BelgiŽ en Canada, ondertekend te Brussel op 10 mei 1984 15/4/1999
1-1369 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat Koeweit tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot bevordering van de economische betrekkingen en met het Protocol, ondertekend te Koeweit op 10 maart 1990 15/4/1999
1-1370 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden tot wijziging van de grens in het kanaal van Terneuzen naar Gent, en met de bijlage, ondertekend te Brussel op 6 januari 1993 15/4/1999
1-1371 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Cuba inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 19 mei 1998 15/4/1999
1-1372 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Venezuela inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 17 maart 1998 15/4/1999
1-1373 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 1965 houdende bepaling van de samenstelling en de werking van de ministeriŽle kabinetten en betreffende het personeel van de ministeries aangewezen om van het kabinet van de voorzitter of van een lid van de Executieve van een gemeenschap of van een gewest deel uit te maken 19/4/1999
1-1374 Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet 20/4/1999
1-1375 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de bestrijding van corruptie van buitenlandse ambtenaren in internationale zakelijke transacties, opgemaakt te Parijs op 17 december 1997 19/4/1999
1-1376 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Cyprus tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 14 mei 1996 19/4/1999
1-1377 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten :
1į Overeenkomst tussen de Republiek Oezbekistan en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en Protocol, ondertekend te Brussel op 14 november 1996,
2į en Aanvullend Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oezbekistan, tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 14 november 1996, gedaan te Tashkent op 17 april 1998
19/4/1999
1-1378 Wetsontwerp houdende instemming met het avenant bij de Overeenkomst tussen BelgiŽ en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake inkomstenbelastingen, ondertekend te Brussel op 10 maart 1964, gedaan te Brussel op 8 februari 1999 19/4/1999
1-1379 Voorstel van resolutie over de institutionele hervormigen van de Europese Unie in het licht van de uitbreiding 21/4/1999
1-1380 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek inzake de toekenning aan echtgenoten van het recht om de naam van de andere echtgenoot na echtscheiding te gebruiken 22/4/1999
1-1381 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd 19/1/1999
1-1382 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 2/12/1998
1-1383 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen 30/3/1999
1-1384 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 23 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 8/3/1999
1-1385 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 juli 1955 tot oprichting van een Landbouwfonds 1/4/1999
1-1386 Wetsontwerp tot wijziging van de op 28 mei 1979 gecoŲrdineerde wetten betreffende de organisatie van de middenstand 31/3/1999
1-1387 Wetsontwerp betreffende de financiering van de constructie van de nieuwe zetel van de NAVO 16/3/1999
1-1388 Wetsontwerp met betrekking tot de retroactieve toepassing van de vrijstellingen die zijn bepaald in de zetelakkoorden met de internationale intergouvernementele organisaties inzake inkomstenbelastingen en met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23/2/1999
1-1389 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 34, ß 1, en 39 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 5/2/1998
1-1390 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 10/3/1999
1-1391 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 97 en 117 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument 10/3/1999
1-1392 Wetsontwerp betreffende de berekening van het rustpensioen van het onderwijzend- en bestuurspersoneel van het kleuter- en lager onderwijs 19/3/1999
1-1393 Wetsontwerp betreffende de controlegeneeskunde 26/3/1999
1-1394 Wetsontwerp houdende fiscale en andere bepalingen 17/3/1999
1-1395 Wetsontwerp tot toekenning van de morele eretitel van militair aan bepaalde Belgische burgers 27/7/1998
1-1396 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger teneinde de erkenning van de tweetaligheid van de vrijwilligers te waarborgen 17/2/1999
1-1397 Wetsontwerp tot opheffing van de artikelen 10 en 19 van het koninklijk besluit van 24 juli 1997 tot instelling van de vrijwillige arbeidsregeling van de vierdagenweek en de regeling van de halftijdse vervroegde uitstap voor sommige militairen en tot wijziging van het statuut van de militairen met het oog op de instelling van de tijdelijke ambtsontheffing wegens loopbaanonderbreking, met toepassing van artikel 3, ß 1, 1į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie 16/2/1998
1-1398 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen 22/1/1999
1-1399 Wetsontwerp tot bevordering van de organisatie van het woon-werkverkeer met bedrijfsvervoerplannen 17/1/1996
1-1400 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen "Volksgezondheid" 23/3/1999